Документ 325/2001, поточна редакція — Редакція від 22.01.2005, підстава - 77/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку пропозицій щодо забезпечення
гласності та відкритості діяльності органів
державної влади
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 587/2002 ( 587/2002 ) від 27.06.2002
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

З метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації
громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними
справами та на вільний доступ до інформації про діяльність органів
державної влади, а також забезпечення гласності та відкритості
діяльності цих органів п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити робочу групу з підготовки пропозицій щодо
забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної
влади (далі - робоча група).

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби
зміни до її персонального складу.
4. Надати керівникові робочої групи право в установленому
порядку залучати до виконання покладених на групу завдань
працівників центральних органів виконавчої влади, вчених та
фахівців.
5. Робочій групі розробити з урахуванням вітчизняного та
міжнародного досвіду та внести протягом 2001-2002 років на розгляд
законопроекти, спрямовані на створення належних правових засад для
реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні
державними справами та на вільний доступ до інформації про
діяльність органів державної влади, а також на забезпечення
гласності та відкритості діяльності цих органів, у яких, зокрема,
передбачити:
створення умов для вільного доступу громадян до рішень
органів державної влади та до інформації про діяльність цих
органів, у тому числі щодо формування і реалізації державної
політики в різних сферах суспільного життя, про підготовку і
прийняття проектів законів, інших нормативно-правових актів, про
формування державного замовлення, закупівлю товарів, робіт і
послуг для державних потреб, проведення приватизації, управління
об'єктами державної власності, ліцензування певних видів
господарської діяльності, економічне співробітництво з іноземними
державами, вирішення завдань з охорони довкілля та використання
природних ресурсів, більш чітке визначення підстав для обмеження
доступу до інформації в інтересах національної безпеки,
забезпечення прав людини, збереження комерційної таємниці тощо та
усунення необгрунтованих обмежень у цій сфері;
впорядкування механізмів надання громадянам органами
державної влади інформаційних та інших послуг, насамперед тих, що
стосуються реалізації їх конституційних прав, задоволення потреб
та інтересів;
визначення ефективних механізмів залучення громадськості до
процесів формування і реалізації державної політики, підготовки і
прийняття проектів законів, інших нормативно-правових актів та
рішень органів державної влади, оцінки діяльності цих органів щодо
виконання прийнятих рішень;
надання підтримки створенню і розвитку інформаційних та
консультативних центрів у органах державної влади, а також
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет,
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні;
удосконалення взаємодії органів державної влади із засобами
масової інформації та громадськими організаціями у питаннях
забезпечення громадськості достовірною і всебічною інформацією про
діяльність органів державної влади, налагодження постійного
зворотного зв'язку органів державної влади із засобами масової
інформації та громадськими організаціями, забезпечення їх взаємної
відповідальності за вирішення цих завдань;
забезпечення широкого доступу до нормативно-правових актів, а
також інших документів, створених у процесі діяльності органів
державної влади, через відповідні комп'ютерні мережі, інформаційні
центри та бібліотеки;
удосконалення організаційного, технічного та фінансового
забезпечення інформування громадян про діяльність органів
державної влади.
6. Кабінету Міністрів України:
вирішити питання матеріально-технічного забезпечення
діяльності робочої групи, включаючи залучення для цього коштів
іноземної технічної допомоги;
організувати розроблення та створення електронної
інформаційної системи, яка б забезпечила можливості для
відкритості діяльності Кабінету Міністрів України та інших органів
державної влади, оперативного обміну інформацією з місцевими
органами виконавчої влади, а також для апробації шляхів вирішення
завдань, передбачених цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 325/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 травня 2001 року N 325/2001
СКЛАД
робочої групи з підготовки пропозицій щодо
забезпечення гласності та відкритості діяльності
органів державної влади

МОТРЕНКО - заступник Урядового Секретаря Тимофій Валентинович Кабінету Міністрів України -
директор Департаменту внутрішньої
політики, заступник керівника робочої
групи
БЄЛОВ - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович безпеки і оборони України - директор
Національного інституту стратегічних
досліджень
ГАВРИШ - заступник Голови Верховної Ради Степан Богданович України (за згодою)
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України Анатолій Степанович
ГОРБУНОВ - заступник голови правління Олександр Сергійович Акціонерного комерційного банку
"Укрсоцбанк" (за згодою)
КУШНАРЬОВ - голова Харківської обласної державної
Євген Петрович адміністрації
ОЛЕЩЕНКО - перший заступник Керівника Головного
В'ячеслав Іванович державно-правового управління
Адміністрації Президента України
ПАСХАВЕР - президент Центру економічного Олександр Йосипович розвитку (за згодою)
ПОГРЕБИНСЬКИЙ - директор Київського центру політичних
Михайло Борисович досліджень і конфліктології (за
згодою)
ХОРУЖИЙ - заступник Керівника Головного Григорій Фокович управління з питань внутрішньої
політики Адміністрації Президента
України
ШЕВЧУК - Голова Державного комітету зв'язку Олег Борисович та інформатизації України
ШУМИЛО - заступник Міністра економіки України
Ігор Анатолійович
ЯКОВЕНКО - заступник Глави Адміністрації Олександр Степанович Президента України - Керівник
Головного управління організаційно-
кадрової роботи та взаємодії з
регіонами Адміністрації Президента
України.

( Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 587/2002 ( 587/2002 ) від 27.06.2002, N 77/2005 ( 77/2005 ) від
22.01.2005 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору