Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Пропозиції, Звіт від 13.01.201632
Документ 32-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 32
Київ

Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, що додається.

2. Визначити Національне агентство з питань державної служби координатором впровадження інструмента інституціональної розбудови TAIEX.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316 “Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 877).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 32

ПОРЯДОК
підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX.

Підготовку плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX (далі - план) здійснює Нацдержслужба відповідно до цього Порядку.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) TAIEX - інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), його імплементації та подальшого ефективного використання;

2) бенефіціар TAIEX - державний орган, що є ініціатором виконання заходу TAIEX;

3) захід TAIEX - технічна допомога, що надається шляхом проведення семінару або у формі експертної місії до України чи навчальної поїздки до однієї з держав - членів Європейського Союзу;

4) заявка TAIEX - запит на отримання технічної допомоги, що заповнюється англійською мовою секретарем робочої групи та надсилається на розгляд Нацдержслужби;

5) робоча група - робоча група бенефіціара TAIEX, що утворюється з числа працівників державного органу з метою забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів TAIEX.

3. З метою підготовки проекту плану бенефіціар TAIEX подає Нацдержслужбі пропозиції з урахуванням:

зобов’язань, узятих Україною відповідно до угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом;

пріоритетних напрямів діяльності бенефіціара TAIEX;

інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, які не дублюють заходи, що відбуваються у рамках інструмента TAIEX.

4. Для підготовки плану бенефіціар TAIEX утворює робочу групу та інформує щороку Нацдержслужбу про її склад.

У разі зміни складу робочої групи бенефіціар TAIEX повідомляє у десятиденний строк Нацдержслужбу.

Робочу групу очолює заступник керівника державного органу, до компетенції якого віднесені питання європейської інтеграції.

Функції з координації роботи, пов’язаної з використанням інструмента TAIEX в державному органі, покладаються на секретаря робочої групи (контактну особу), що визначений керівником робочої групи.

5. Робоча група готує пропозиції за формою згідно з додатком 1 та подає їх щороку до 31 жовтня Нацдержслужбі.

6. Нацдержслужба узагальнює подані бенефіціарами TAIEX пропозиції та готує проект плану на відповідний рік.

7. Місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи центральних органів виконавчої влади можуть брати участь у виконанні заходів TAIEX.

8. Підготовлений Нацдержслужбою проект плану вноситься на розгляд координаційної групи з питань впровадження інструмента TAIEX (далі - координаційна група).

9. До складу координаційної групи входять представники Нацдержслужби, Мінекономрозвитку, МЗС, Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

10. Координаційна група діє відповідно до положення, затвердженого Нацдержслужбою.

11. До роботи координаційної групи можуть залучатися представники Представництва ЄС в Україні.

12. Нацдержслужба надсилає опрацьований Координаційною групою план на розгляд Кабінету Міністрів.

13. Бенефіціар TAIEX:

після розгляду проекту плану Кабінетом Міністрів подає Нацдержслужбі заявку TAIEX. У разі виникнення потреби в організації заходу TAIEX, що не передбачений планом, така заявка подається Нацдержслужбі на опрацювання;

здійснює організаційне забезпечення заходів TAIEX шляхом підготовки проекту порядку денного, списку учасників, роздаткових матеріалів;

залучає в установленому порядку до участі в заходах TAIEX представників заінтересованих державних органів, до сфери повноважень яких належать питання, що розглядаються у рамках виконання заходу TAIEX;

інформує Нацдержслужбу про втрату актуальності заходу, передбаченого планом, або настання обставин, що унеможливлюють його виконання, у десятиденний строк з дня виявлення таких обставин.

14. Нацдержслужба:

розміщує на офіційному веб-сайті бланк заявки TAIEX;

надсилає бенефіціарам TAIEX реєстраційні форми для участі у заходах TAIEX, ініційованих Європейською Комісією;

надає бенефіціарам TAIEX організаційну консультативно-методичну допомогу з питань використання та реалізації TAIEX;

організовує проведення тренінгів для бенефіціарів TAIEX, інших представників заінтересованих державних органів;

розглядає та перевіряє подані бенефіціарами TAIEX заявки TAIEX, надсилає їх Європейській Комісії та у разі необхідності повертає на доопрацювання.

15. Після виконання заходу TAIEX бенефіціар TAIEX у місячний строк:

подає Нацдержслужбі звіт про результати залучення технічної допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX за формою згідно з додатком 2;

забезпечує поширення серед заінтересованих державних органів презентаційних матеріалів та інформації, отриманої під час виконання заходу TAIEX.

16. Нацдержслужба з метою проведення моніторингу використання TAIEX:

опрацьовує надіслані державними органами звіти про результати виконання заходів TAIEX;

надсилає щороку до 31 січня Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану з пропозиціями щодо підвищення ефективності використання TAIEX.Додаток 1
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX на ______ рік
_______________________________________
(найменування державного органу)

Найменування заходу

Форма, в якій проводиться захід

Орієнтовна дата проведення заходу

Орієнтовне місце проведення заходу

Відповідність зобов’язанням, узятим Україною відповідно до угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом

Джерела законодавства ЄС (acquis communautaire), що відповідають тематиці заходу

Відповідність пропозиції напрямам діяльності державного органу

Найменування структурного підрозділу та прізвище, ініціали контактної особи

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про результати залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX
______________________________________
(найменування державного органу)

Найменування заходу

Форма, в якій проводиться захід

Мета

Дата та місце проведення

Кількість учасників

Якісні показники

державні органи

органи виконавчої влади, зазначені у пункті 7 Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX

розроблення нормативно-правових актів

імплементація нормативно-правових актів

інституційний розвиток


____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)
вгору