Про Положення про торговельне представництво України за кордоном
Указ Президента України; Положення від 17.08.1993313/93
Документ 313/93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.1994, підстава - 200/94

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 200/94 від 30.04.94 )
Про Положення про торговельне представництво
України за кордоном

З метою визначення правового статусу торговельних
представництв України за кордоном п о с т а н о в л я ю:
Затвердити Положення про торговельне представництво України
за кордоном (додається).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 серпня 1993 року
N 313/93
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 серпня 1993 року
N 313/93
ПОЛОЖЕННЯ
про торговельне представництво України
за кордоном
1. Торговельне представництво України за кордоном (далі
Торговельне представництво) представляє та захищає у державі
перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної
діяльності.
Торговельне представництво входить до складу дипломатичного
представництва України і підпорядковується главі дипломатичного
представництва.
2. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України
організовує роботу Торговельного представництва у державі
перебування відповідно до пунктів 4-5 цього Положення.
Контроль за роботою Торговельного представництва здійснюється
главою дипломатичного представництва України.
3. Торговельне представництво у своїй діяльності керується
Віденською конвенцією від 18 квітня 1961 року про дипломатичні
зносини ( 995_048 ), міжнародними договорами України, Конституцією
( 888-09 ) і законами України, іншими актами законодавства
України, цим Положенням, а також вказівками Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України.
4. Основними завданнями Торговельного представництва є:
захист прав і законних інтересів України у
зовнішньоекономічній галузі та суб'єктів підприємницької
діяльності України у державі перебування;
сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків України,
залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки
України і виконанню договорів України, укладених з державою
перебування;
інформування Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
України про цінову, податкову, тарифну політику, яка проводиться
державою перебування, стосовно товарів, що експортуються Україною;
підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та
послуг, залучення кредитів із держави перебування, виходячи із
запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок
тощо.
5. Торговельне представництво відповідно до покладених на
нього завдань:
1) вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків, технічний рівень виробництва і
рівень якості продукції провідних галузей держави перебування,
кон'юнктуру ринку товарів та послуг, інформує Міністерство
зовнішніх економічних зв'язків України з цих питань, а у разі
потреби - інші установи та організації;
2) розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності
торговельно-економічних зв'язків України з державою перебування;
3) вживає заходів до захисту інтересів України, прав та
законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України у
державі перебування, інформує Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків України про додержання суб'єктами підприємницької
діяльності держави перебування зобов'язань за міжнародними угодами
України, сприяє налагодженню та розвитку прогресивних форм
співробітництва, проведенню відповідних переговорів, експертиз,
укладанню контрактів, а також встановлює контакти, веде переговори
з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької
діяльності держави перебування;
4) вживає заходів для додержання суб'єктами підприємницької
діяльності України інтересів України, правил міжнародної торгівлі
та законодавства держави перебування;
5) сприяє запозиченню передового досвіду в галузі
демонополізації економіки, приватизації, конверсії
військово-промислового комплексу, розвитку структур ринкової
економіки;
6) інформує суб'єкти підприємницької діяльності держави
перебування про економічні, соціальні, екологічні та інші умови їх
діяльності в Україні, а також надає допомогу в установленні
контактів з заінтересованими українськими партнерами;
7) бере участь у роботі міжнародних економічних організацій
та їх органів з питань торговельно-економічного і
науково-технічного співробітництва;
8) надає допомогу суб'єктам підприємницької діяльності
України в організації участі та проведення в державі перебування
торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків
тощо; вживає заходів для залучення суб'єктів підприємницької
діяльності держави перебування до участі у виставках, ярмарках,
які проводяться на території України, тощо;
9) аналізує та узагальнює за дорученням Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України інформацію щодо суб'єктів
підприємницької діяльності держави перебування, що виходять на
український ринок;
10) веде облік суб'єктів підприємницької діяльності держави
перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову
практику або несумлінно виконують взяті зобов'язання.
6. Торговельне представництво очолює торговельний представник
України, який за посадою є радником дипломатичного представництва
України. Торговельний представник несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Торговельне
представництво завдань і функцій.
7. Торговельний представник України та його заступник
(заступники), яким присвоєно дипломатичні ранги, є членами
дипломатичного персоналу, інші співробітники Торговельного
представництва - членами адміністративно-технічного та
обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва України.
8. Виконання функцій Торговельного представництва може бути
покладено на одну особу - торговельного представника України.
За відповідним рішенням на співробітників Торговельного
представництва може бути покладено виконання їх службових
обов'язків у двох і більше державах.
9. Торговельного представника України, його заступника
(заступників), яким відповідно до посади присвоєно дипломатичні
ранги, призначає Міністр зовнішніх економічних зв'язків України за
погодженням з Міністерством закордонних справ України. Інших
співробітників Торговельного представництва призначає Міністр
зовнішніх економічних зв'язків України без такого погодження.
Кількісний склад та перелік посад Торговельного
представництва визначає Кабінет Міністрів України за поданням
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України, погодженим з
Міністерством закордонних справ України та Міністерством фінансів
України.
10. Утримання торговельних представництв здійснює
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України в межах
коштів, виділених в установленому порядку.
Торговельний представник України подає звіти про роботу та
про використання коштів Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків України.
11. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші
правила, ніж передбачені цим Положенням, застосовуються правила
міжнародних договорів.вгору