Документ 2875-XII, перша редакція — Прийняття від 17.12.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про Представництво Президента України
в Республіці Крим

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст.58 )

Стаття 1. Представництво Президента України в Республіці Крим
є органом державної виконавчої влади України по здійсненню
повноважень, передбачених Конституцією України ( 888-09 ), цим
Законом, іншими законодавчими актами України, в Республіці Крим.
Стаття 2. Представництво Президента України в Республіці Крим
створюється Президентом України на строк його повноважень.
Стаття 3. Представництво Президента України в Республіці Крим
очолює Постійний Представник Президента України, який
призначається на посаду і звільняється з посади Президентом
України. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим
має заступника, який призначається і звільняється з посади
Президентом України. Постійний Представник Президента України і його заступник
призначаються на строк повноважень Президента України.
Стаття 4. Постійний Представник Президента України в
Республіці Крим та його заступник не можуть бути народними
депутатами, займати керівні посади в інших державних,
господарських органах і організаціях, органах об'єднань громадян,
займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю. Постійний
Представник Президента України та його заступник на час
перебування на цих посадах зупиняють своє членство в політичних
партіях.
Стаття 5. Постійний Представник Президента України в
Республіці Крим у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами і розпорядженнями Президента України.
Стаття 6. Основними завданнями Представництва Президента
України в Республіці Крим є: 1) здійснення повноважень щодо забезпечення проведення в
життя Конституції і законів України з питань, що належать до
відання Президента України як глави держави і глави виконавчої
влади; 2) забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади
України з відповідними органами Республіки Крим; 3) сприяння однаковому застосуванню актів законодавства з
питань, віднесених до відання України; 4) здійснення передбачених Конституцією України повноважень
щодо забезпечення прав і свобод громадян, державного суверенітету
України.
Стаття 7. На виконання основних завдань Представництва
Президента України в Республіці Крим Постійний Представник
Президента України: 1) представляє Президента України у Верховній Раді та Уряді
Республіки Крим, у взаємовідносинах з органами самоврядування,
об'єднаннями громадян і громадянами та засобами масової
інформації; 2) сприяє всебічному розвитку господарських зв'язків між
підприємствами та організаціями, виконанню договірних зобов'язань,
розширенню культурного і науково-технічного співробітництва; 3) входить з поданням з питань, що належать до відання
України, в органи законодавчої і виконавчої влади Республіки Крим
у разі прийняття ними актів, що суперечать Конституції і законам
України чи ущемлюють конституційні права і свободи громадян,
інформує з цих питань Президента України; 4) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Уряду
Республіки Крим; 5) одержує необхідні матеріали від посадових осіб державних
органів і громадських організацій Республіки Крим; 6) виконує інші повноваження відповідно до законодавства
України.
Стаття 8. Постійний Представник Президента України в
Республіці Крим у межах своїх повноважень та відповідно до
законодавства України видає розпорядження. Розпорядження Постійного Представника Президента України в
Республіці Крим, які суперечать актам законодавства, скасовуються
Президентом України.
Стаття 9. Постійний Представник Президента України в
Республіці Крим формує апарат Представництва відповідно до
структури, штатів, кошторису витрат, затверджених Президентом
України. Правовий статус Постійного Представника Президента України
в Республіці Крим визначається цим Законом.
Стаття 10. Представництво Президента України в Республіці
Крим утримується за рахунок Державного бюджету України.
Матеріально-технічне забезпечення Представництва здійснюється
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Представництво Президента України в Республіці
Крим є юридичною особою, має гербову печатку за зразком,
затвердженим Президентом України, рахунки в установах банків.
Стаття 12. Постійний Представник Президента України в
Республіці Крим не може бути притягнутий до кримінальної або
адміністративної відповідальності, що накладається в судовому
порядку, без згоди на те Президента України. Протиправні дії щодо Постійного Представника Президента
України з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків
тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством
України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 грудня 1992 року
N 2875-XII
Опубліковано: "Голос України", 27 січня 1993 рокувгору