Документ 2866-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.07.2017, підстава - 1982-VIII


     З  метою  надання  населенню,  що проживає в багатоквартирних 
будинках, у яких створено об’єднання, пільг та субсидій для
відшкодування витрат на оплату комунальних послуг визначається
розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений
загальними зборами об’єднання, але не більше найвищого у
відповідному населеному пункті тарифу на відповідні комунальні
послуги, встановленого відповідним державним органом або органом
місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання. { Стаття 22 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015 }
Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень
{ Назва статті 23 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015 }
Утримання і ремонт приміщень, які перебувають у власності,
здійснюються відповідно до законодавства України.
Власник квартири та/або нежитлового приміщення зобов'язаний
відповідно до законодавства забезпечити використання, утримання,
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх
частин без завдання шкоди майну і порушення прав та інтересів
інших співвласників. { Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
Внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що
перебуває у спільній власності, визначаються статутом об'єднання
та/або рішенням загальних зборів. { Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

{ Частину четверту статті 23 виключено на підставі Закону
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній
власності або власності інших співвласників, зобов'язаний
відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі. Власник несе
відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно
з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі
згідно з договором оренди або з відома власника, якщо інше не
передбачено договором оренди або іншим договором між власником і
цією особою.
Відшкодування збитків може здійснюватися у грошовій чи в
іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.

{ Статтю 24 виключено на підставі Закону N 417-VIII
( 417-19 ) від 14.05.2015 }

Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих
повноважень
Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному
законом, можуть делегувати об'єднанню, яке управляє
багатоквартирним будинком, повноваження по здійсненню розрахунків
щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям
громадян по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої
електроенергії. { Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
Делеговані повноваження здійснюються в обсязі, необхідному
для повного і своєчасного відшкодування витрат співвласників жилих
приміщень, наймачів і орендарів жилих приміщень, шляхом: { Абзац
перший частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
передачі об'єднанню встановлених державних дотацій на
фінансування витрат на експлуатацію, поточний і капітальний
ремонти житлового фонду, субсидій на житлово-комунальні послуги,
компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті
житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;
надання компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних
послуг окремим категоріям громадян з числа власників квартир
та/або нежитлових приміщень, наймачів і орендарів відповідно до
законодавства. { Абзац третій частини другої статті 25 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
У разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки
коштів за встановлені законодавством дотації, компенсації
(субсидії) на оплату житла і комунальних послуг підприємства,
організації, що надають житлово-комунальні послуги, можуть
звертатися з позовом до суду про безспірне стягнення коштів з
платників, які мають сплачувати зазначені дотації, компенсації
(субсидії).
Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку
{ Назва статті 26 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015 }
Власник приміщення у багатоквартирному будинку, в якому
створене об'єднання, може здати його в оренду для проживання
фізичній особі або для здійснення господарської, підприємницької
та іншої не забороненої законом діяльності фізичній або юридичній
особі, якщо така діяльність не суперечить встановленим нормам
використання приміщень у жилих будинках та не завдає шкоди
інтересам власників (користувачів) і навколишньому середовищу.
За необхідності може бути здійснене переведення приміщення у
нежиле на термін дії договору оренди або постійно у порядку,
встановленому законодавством.
Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного
будинку, можуть за рішенням загальних зборів об’єднання
передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди,
фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені
умови експлуатації багатоквартирного будинку. { Частина третя статті 26 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 )
від 14.05.2015 }

{ Частину четверту статті 26 виключено на підставі Закону
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

{ Частину п'яту статті 26 виключено на підставі Закону
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

Орендар має бути ознайомлений із статутом об'єднання, правами
та обов'язками співвласників.
У разі необхідності проведення будівельних робіт
заінтересована сторона отримує відповідні дозволи згідно з
законодавством.
Не допускається передача в оренду квартири або нежитлового
приміщення для ведення господарської, підприємницької та іншої
діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права
інших власників (користувачів) приміщень. { Частина восьма статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
Спори щодо укладення, виконання або припинення договору
оренди приміщення для зазначеної діяльності вирішуються за згодою
сторін або у судовому порядку.
Стаття 27. Страхування спільного майна
{ Назва статті 27 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015 }
У порядку, передбаченому статутом, правління об'єднання може
здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику
та прямих збитків.
Співвласники - власники квартир та/або нежитлових
приміщень здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.
{ Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
За наявності страхового випадку страхова сума виплачується
об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові
для наступного використання в інтересах співвласників відповідно
до статуту об'єднання.
Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від
нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення
та ремонт.
Стаття 28. Ліквідація об'єднання
Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення
про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців. { Частина перша статті 28 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010 }
Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному
будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання. { Частина статті 28 в редакції Законів N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010, N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після
задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма
співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир)
та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що
перебувають у їхній власності. { Статтю 28 доповнено частиною згідно із Законом N 3053-IV
( 3053-15 ) від 03.11.2005; в редакції Закону N 417-VIII
( 417-19 ) від 14.05.2015 }
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного
співвласника перед об'єднанням відповідно до статуту цього
об'єднання. Якщо співвласник має борг перед цим об'єднанням, сума
якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити
цей борг, спір вирішується у судовому порядку. { Статтю 28 доповнено частиною згідно із Законом N 3053-IV
( 3053-15 ) від 03.11.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про
об'єднання
Особи, винні у:
недотриманні вимог цього Закону;
порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і
асоціацій;
порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з
порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній
власності;
недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього
Закону,
- несуть цивільну, кримінальну, адміністративну
відповідальність відповідно до закону.
Законами України може бути встановлена відповідальність і за
інші види правопорушень.
Стаття 30. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 2 статті 30 цього Закону, яким вносяться зміни до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), набирає чинності з 1 січня 2002 року.

{ Пункт 2 статті 30 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. До проведення реформи системи оплати праці запровадити
державну дотацію на комунальні послуги, обслуговування та
капітальний ремонт будинків об'єднань відповідно до порядку,
передбаченого законодавством для державного житлового фонду.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2866-IIIвгору