Документ 2861-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст.555)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1566-VI від 25.06.2009, ВВР, 2009, № 51, ст.759
№ 4716-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.90
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315}

Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

До ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, належать:

атомні електричні станції;

атомні станції теплопостачання;

дослідницькі ядерні реактори;

об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для захоронення радіоактивних відходів);

сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки);

сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів.

Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у прийнятті рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

До Верховної Ради України проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідної територіальної громади (відповідних територіальних громад), висловленої під час проведення громадських слухань.

Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та вибору майданчика для їх розміщення.

{Стаття 3 в редакції Закону № 1566-VI від 25.06.2009}

Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

{Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом № 1566-VI від 25.06.2009}

Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в обов'язковому порядку зазначаються:

місце конкретного майданчика, де планується розміщення установки або об'єкта;

для ядерної установки (крім сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та загальна характеристика;

для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива - граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива, термін та загальні характеристики технології зберігання;

для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та технологій поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних відходів та термін зберігання;

для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, - розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається відповідно до вимог статті 12-1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

{Статтю 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 4716-VI від 17.05.2012}

Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, додаються:

техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення;

результати оцінки впливу на довкілля;

{Абзац третій частини першої статті 5 в редакції Закону № 2059-VIII від 23.05.2017}

результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

{Абзац четвертий частини першої статті 5 в редакції Закону № 1566-VI від 25.06.2009}

звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;

інші документи, якщо це передбачено законом.

Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

{Стаття 6 в редакції Закону № 1566-VI від 25.06.2009}

Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді України проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
№ 2861-IV
вгору