Документ 2625-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2011, підстава - 3038-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 }
Про внесення змін до статті 27-1
Закону України "Про планування і забудову
територій" щодо будівель закладів освіти
та культури, фізичної культури і спорту,
медичного та оздоровчого призначення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.73 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 27-1 Закону України "Про планування і
забудову територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19,
ст. 257, N 44, ст. 656) такі зміни:
частину четверту після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і
спорту, медичного та оздоровчого призначення".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим;
у частині сьомій:
в абзаці другому слова "(крім будівель закладів культури та
освіти, медичного і оздоровчого призначення)" виключити;
в абзаці третьому слова "будівель закладів культури та
освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його
опублікування.
2. Положення цього Закону щодо звільнення замовників
будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної
культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення від
пайової участі (внеску) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених
пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого
самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам
будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної
культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення розміру
пайової участі (внеску) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених
пунктів, але на день набрання чинності цим Законом не укладено
відповідний договір про пайову участь (внесок) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населеного пункту.
3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим
Законом:
затвердити перелік видів закладів освіти та культури,
фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення,
замовники будівництва яких звільняються від пайової участі
(внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 2625-VIвгору