Про Державний бюджет України на 2005 рік
Закон України; Перелік, Бюджет від 23.12.20042285-IV
Документ 2285-IV, перша редакція — Прийняття від 23.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     нарахування на заробітну плату (код 1120); 
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та
дослідно-конструкторські роботи.
Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за
приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах
бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на
цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного
казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних
призначень.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку
органів Державного казначейства України відповідних бюджетних
зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 34. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 35. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР здійснюються за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
шляхом погашення заборгованості таких громадян, що утворилася
станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову
енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і
водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу
минулих років, у тому числі розстроченого, підприємств
(структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших
підприємств, що надають ці послуги, за видами податків,
визначеними у пункті 25 статті 10 цього Закону в обсязі
6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових
платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних
санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового
законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих
під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом
переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань підприємств,
які виникають в результаті виконання цієї статті.
Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами
Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам
спеціальні рахунки.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету до 1 квітня 2005 року
встановити порядок проведення таких розрахунків та розподілу
зазначеної субвенції в розрізі місцевих бюджетів.
Стаття 36. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2005 році на реалізацію Закону України від 9 вересня 2004 року
N 1994-IV ( 1994-15 ) "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів", у сумі не менше 690.000 тис. гривень, у тому
числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі
541.000 тис. гривень.
Встановити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати
протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між
бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з
фактичних обсягів кредиторської заборгованості.
Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у
розрізі головних розпорядників та місцевих бюджетів визначаються
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.
У разі виникнення додаткової потреби у зазначених коштах
Кабінету Міністрів України за підсумками проведеної інвентаризації
заборгованості та виконання бюджету у першому півріччі 2005 року
внести пропозиції щодо збільшення видатків на зазначену мету.
Стаття 37. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5
до цього Закону. Порядок використання цих коштів
визначається Кабінетом Міністрів України.
Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного
обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян
проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 38. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на
які згідно з законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені
працівники мають право на податкову соціальну пільгу.
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Стаття 39. Установити, що у 2005 році при перерахунку раніше
призначених пенсій відповідно до розділу II "Прикінцеві положення"
Закону України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"
( 1769-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36,
ст. 447) щомісячна надбавка за безперервну службу в Збройних Силах
України, внутрішніх військах, інших військових формуваннях та
правоохоронних органах, включається до складу грошового
забезпечення, з якого обчислюється пенсія, у розмірі 50 відсотків
від максимального розміру цієї надбавки, встановленого відповідним
законодавством.
Стаття 40. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060,
0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів),
2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600,
3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5341080, 5361080,
6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здійснюються
Державним казначейством України лише після погодження відповідними
розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації -
центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 41. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на інтервенційні операції із зерном;
8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на
закупівлю сільськогосподарської продукції;
9) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних
позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію
Кабінету Міністрів України;
10) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій;
11) повернення підприємствами (структурними підрозділами
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що
надають послуги, визначені статтею 35 цього Закону, бюджетних
позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів
України;
12) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із
заробітної плати;
13) 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено.
Стаття 42. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 10, 19 та 41 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України (за рахунок коштів, визначених
пунктами 1, 2, 4 статті 10 цього Закону).
При цьому 34 відсотки загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
6 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт
автомобільних доріг комунальної власності у першу чергу у
сільській місцевості;
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 3 статті 10 цього Закону);
3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній
електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
5) надання кредитів на створення запасів твердого палива для
теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 та
пунктом 10 статті 41 цього Закону);
6) державну підтримку на часткове покриття витрат із
собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом
5 статті 10 цього Закону);
7) заходи та наукові розробки по підвищенню безпеки видобутку
вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних
когенераційних установок вітчизняного виробництва з утилізації
вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього
Закону);
8) створення власного виробництва ядерного палива у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
9) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього
Закону);
10) впровадження енергозберігаючих технологій в
агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
11) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
12) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
13) здійснення науково-дослідницьких та
дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
14) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним
виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10
цього Закону);
15) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 10 цього
Закону);
16) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних
органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього
Закону);
17) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат
до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату
страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії
осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на
догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 10 цього
Закону);
18) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10 цього
Закону);
19) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону, крім тих, що
надходять від риболовних портів);
20) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону,
в частині, що надходять від риболовних портів);
21) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
13 статті 10 цього Закону);
22) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 10 цього Закону);
23) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 10 цього Закону);
24) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством
(за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);
25) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 10 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 17 і 26 статті 10 цього Закону);
26) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального
резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18
статті 10 цього Закону);
27) участь українського контингенту органів внутрішніх справ
України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби
органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства
внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 10 цього Закону);
28) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20
статті 10 цього Закону);
29) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10
цього Закону);
30) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні
(за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);
31) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 23 статті 10 цього Закону);
32) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 10 та
пунктами 7, 9 статті 41 цього Закону);
33) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел,
визначених пунктом 25 статті 10 цього Закону та пунктом 11
статті 41 цього Закону);
34) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 19 цього Закону);
35) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 )
(за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 19 цього Закону;
10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 19 цього
Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 19
цього Закону), але не більше ніж 71.818,4 тис. гривень;
36) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 3 статті 19 цього Закону);
37) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4
статті 19 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;
38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 41 цього Закону);
39) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 41 цього Закону);
40) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 41 цього Закону);
41) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу
(за рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 41
цього Закону, та 16,2 відсотка джерел, визначених пунктом 5
статті 41 цього Закону);
42) часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок
83,3 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 41 цього
Закону);
43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 41 цього Закону);
44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 41 цього Закону);
45) державну підтримку вугледобувних підприємств на покриття
витрат із собівартості продукції (за рахунок джерел, визначених
пунктом 12 статті 41 цього Закону), але не більше ніж
72.000 тис. гривень;
46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел,
визначених пунктом 13 статті 41 цього Закону);
47) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених
пунктом 4 статті 41 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел,
визначених пунктом 5 статті 41 цього Закону);
48) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 27
статті 10 цього Закону);
49) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої
Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 28
статті 10 цього Закону).
Стаття 43. Установити, що кошти в сумі 100.000 тис. гривень,
які надійдуть у рахунок погашення податкової заборгованості
минулих років суб'єктів підприємницької діяльності, основним видом
діяльності яких є сільське господарство, мисливське господарство
та пов'язані з ним послуги, з податку на додану вартість, податку
на прибуток підприємств, за бюджетними позичками та кредитами,
наданими під гарантію Кабінету Міністрів України (крім надходжень
за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на
додану вартість), спрямовуються на формування державного
продовольчого резерву Аграрним фондом. Порядок зарахування та
використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 44. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України
"Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 44,
ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України
"Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 45. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2005 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за
рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються
із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);
2) у повному обсязі єдиний податок для суб'єктів малого
підприємництва, фіксований податок та фіксований
сільськогосподарський податок;
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на
придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з
доходів фізичних осіб.
Установити, що у 2005 році:
до набрання чинності законом про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності платники єдиного податку
сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах,
визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких
внесків, із сплатою юридичними особами єдиного податку у розмірі
50 відсотків діючих ставок;
платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують
страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та
пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених
спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, із
сплатою фіксованого сільськогосподарського податку у розмірі
30 відсотків діючих ставок станом на 31 грудня 2004 року.
Установити на 2005 рік фіксований розмір страхових внесків на
загальнообов'язкове державне страхування для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів
сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності, у розмірі мінімального страхового
внеску, визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376), на місяць на кожну
особу.
Стаття 46. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 47. Установити, що у 2005 році збільшується вартість
торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових
валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу.
Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20,
ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно вартості торгового патенту
цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою
статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
1999 р., N 50, ст. 437; 2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно
вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг
у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000",
"600", "2400" замінити відповідно цифрами "4200", "192000",
"144000", "6000", "1800", "7200".
Стаття 48. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього
Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомог населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету
Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення
фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно:
не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими
бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи
з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання
забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування
особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник
чисельності населення.
Стаття 49. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та
запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
і на виконання інвестиційних проектів у сумі 450.000 тис. гривень
та субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів у сумі
485.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання
інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів та субвенції з Державного бюджету України місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, а також
розподіл цих субвенцій за об'єктами.
Розподіл коштів зазначених субвенцій здійснюється за
пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з
відповідними місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу
коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності
населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів
врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва
пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих
роках та будівництва об'єктів із підготовленою
проектно-кошторисною документацією.
Стаття 50. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 51. Установити, що у 2005 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону,
Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10
числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10
відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 52. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних
і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними
частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими
розписом Державного бюджету України на 2005 рік.
Стаття 53. Установити, що надходження доходів загального
фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі, понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку
N 7 до цього Закону, розподіляються між Державним
бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких
пропорціях:
до Державного бюджету України - 40 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету -
10 відсотків;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та бюджетів районів - 30 відсотків
(за винятком податку на додану вартість з вироблених в Україні
товарів на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання
надходжень якого зараховується до Державного бюджету України та
міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції
50 відсотків);
до бюджетів міст Києва та Севастополя - 40 відсотків;
20 відсотків надходжень акумулюється на рахунку Державного
казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та
Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з урахуванням
фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному
році до минулого бюджетного періоду.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів
відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з
Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання,
визначений у додатку N 6 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок та критерії
визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових
дотацій не пізніше 1 травня 2005 року.
Стаття 54. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2005 рік.
Стаття 55. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 56. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за
відповідною програмою.
Стаття 57. Установити на 2005 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у сумі 90 гривень у
розрахунку на одну особу.вгору