Документ 2240-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - 77-VIII

     Засідання наглядової  ради  є  правомочним,  якщо  на   ньому 
присутні дві третини складу ради, в тому числі не менше половини
кожної із сторін. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх членів наглядової ради. У разі
рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є
вирішальним.
2. У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу
беруть участь голова правління Фонду, директор виконавчої дирекції
Фонду або їх заступники.
3. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданні
правління Фонду з правом дорадчого голосу.
Стаття 17. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
1. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюють
центральні органи виконавчої влади, уповноважені Президентом
України. { Абзац перший частини першої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, здійснює державний нагляд у галузі
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, у частині забезпечення відповідності чинному
законодавству рішень правління Фонду, у тому числі погодження
структури органів цього Фонду, граничної чисельності працівників,
схем їх посадових окладів, видатків на
адміністративно-господарські витрати Фонду. { Частину першу статті
17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }

{ Абзац частини першої статті 17 виключено на підставі Закону
N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007 }

2. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням
страхувальниками та страховиками законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням. { Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом
N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007 }
3. Страхувальники та страховик зобов'язані надавати посадовим
особам органу державного нагляду всі документи та інформацію,
необхідні для здійснення ними функцій державного нагляду.
Стаття 18. Засоби державного нагляду
1. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства
про соціальне страхування або страхувальник не виконує вимог цього
законодавства, орган державного нагляду вказує на допущені
порушення та встановлює строк для їх усунення. Якщо протягом цього
строку Фонд або страхувальник не усуне порушення, орган державного
нагляду скасовує незаконне рішення з наступним відшкодуванням
збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Страхувальник або
Фонд може оскаржити рішення органу державного нагляду у
двотижневий строк до суду.
2. Орган державного нагляду може вимагати скликання
позачергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде
виконано, орган державного нагляду може сам скликати та провести
засідання правління Фонду.
3. За рішенням органу державного нагляду члени правління
Фонду в разі невиконання своїх обов'язків можуть бути позбавлені
своїх повноважень.
З ініціативи органу державного нагляду може призначатися
проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду та органів його
управління.
Розділ IV
КОШТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ
ПОХОВАННЯМ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Стаття 19. Джерела формування коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
1. Джерелами формування коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, є:
1) страхові внески страхувальників-роботодавців і
застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку,
передбачених законом; { Пункт 1 частини першої статті 19 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010 }
2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій,
застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до
цього Закону та інших актів законодавства;
3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб;
4) асигнування із Державного бюджету України;
5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в
тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному
рахунку; ( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із
Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )
6) часткова сплата за путівки на санаторно-курортне
лікування; { Частину першу статті 19 доповнено новим пунктом
згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
7) інші надходження відповідно до законодавства.
2. Кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, не включаються до Державного
бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються
тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в
поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
До коштів загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, застосовується казначейська
форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування
Державного бюджету України. { Абзац другий частини другої статті
19 в редакції Закону N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }
3. Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється
резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх
видів матеріального забезпечення, передбачених статтею 34 цього
Закону, в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів.
{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { На часткову зміну частини третьої статті 19 установити, що на
2002 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів
згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 }
{ На часткову зміну частини третьої статті 19 установити, що
резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансового забезпечення
застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються на
2004 рік у розрахунку на 15 календарних днів згідно із Законом
N 1678-IV ( 1678-15 ) від 09.04.2004 }
{ На часткову зміну частини третьої статті 19 установити, що на
2005 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у
розрахунку на 7 календарних днів згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Установити, що у 2006 році резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, визначений частиною третьою статті 19, встановлюється
у розрахунку на 5 календарних днів згідно із Законом N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду. ( Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )
5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду. ( Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2980-III
( 2980-14 ) від 17.01.2002 )
Стаття 20. Використання коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
Кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, спрямовуються на:
1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання; { Пункт 1
частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
2) фінансування санаторно-курортного лікування та
оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, позашкільне
обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних
подарунків; { Пункт 2 частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно з Законом N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006 }
3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку не менш як
на п'ять календарних днів для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб; { Пункт 3 частини першої статті
20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ На часткову зміну пункту 3 статті 20 установити, що на 2002 рік
резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів
згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 } { На часткову зміну пункту 3 статті 20 установити, що резерв
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансового забезпечення
застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються на
2004 рік у розрахунку на 15 календарних днів згідно із Законом
N 1678-IV ( 1678-15 ) від 09.04.2004 }
{ На часткову зміну пункту 3 статті 20 установити, що на 2005 рік
резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у
розрахунку на 7 календарних днів згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Установити, що у 2006 році резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, визначений пунктом 3 частини першої статті 20,
встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів згідно із
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів
Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур,
визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ). { Статтю 20 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2664-IV
( 2664-15 ) від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }
Стаття 21. Порядок фінансування Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
страхувальників та інших отримувачів страхових
коштів
1. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання
матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється
районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень
Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Підставою для фінансування страхувальників робочими органами
відділень Фонду є оформлена за встановленим зразком
заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень
Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців
протягом десяти робочих днів після надходження заяви.
У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду
страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання
матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти
повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.
2. Страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний
рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку,
встановленому Національним банком України.
Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою,
відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в
органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів,
у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики. { Абзац
другий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок,
обліковуються на окремому субрахунку.
Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у
банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів (далі - окремий рахунок), можуть
бути використані страхувальником виключно на надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. { Абзац
четвертий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути
спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на
підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється
стягнення відповідно до закону.
У разі порушення провадження у справі про банкрутство
страхувальника-роботодавця страхові кошти, зараховані на окремий
рахунок, повертаються до районної, міжрайонної, міської виконавчої
дирекції відділення Фонду, яка в подальшому забезпечує надання
матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування
такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду
припиняється.
3. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих закладів
здійснюється Фондом у порядку, встановленому правлінням Фонду. { Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1678-IV
( 1678-15 ) від 09.04.2004, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 22. Порядок сплати та відшкодування страхових коштів
страхувальниками, іншими отримувачами коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
1. Часткова плата за путівки на санаторно-курортне лікування
перераховується страхувальниками до органу Фонду, який надав
путівку, в порядку, встановленому правлінням Фонду.
2. Страхувальники, інші отримувачі коштів Фонду зобов'язані у
десятиденний строк після отримання рішення органу Фонду про
повернення коштів перерахувати страхові кошти, використані з
порушенням встановленого порядку використання, а також фінансові
санкції, визначені у статті 30 цього Закону.
3. У разі якщо страхувальники та інші отримувачі страхових
коштів вважають, що орган Фонду неправильно визначив суми
страхових коштів, використаних з порушенням встановленого порядку,
та фінансових санкцій чи прийняв будь-яке інше рішення, що
суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, або виходить
за межі його компетенції, такі страхувальники та інші отримувачі
страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання
такого рішення мають право в письмовій формі звернутися до
зазначеного органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення.
Орган Фонду зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та
надіслати його протягом 20 календарних днів після отримання скарги
страхувальника, іншого отримувача страхових коштів на їхню адресу
поштою з повідомленням про вручення або надати під розписку. У
разі якщо орган Фонду надсилає рішення про повну або часткову
відмову у задоволенні скарги, страхувальники та інші отримувачі
страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання
відповіді мають право звернутися з повторною скаргою до органів
Фонду вищого рівня або до суду. { Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Статтю 24 виключено на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Розділ V
БЮДЖЕТ ТА ОБЛІК СТРАХОВИХ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.
ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ
Стаття 25. Бюджет та облік страхових коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
1. Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який
визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне
забезпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг.
2. Порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду, складання та виконання бюджету, здійснення платежів,
ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду
визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.
3. Порядок розгляду і затвердження бюджету Фонду та його
відділень визначається статутом Фонду.
4. Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України. { Статтю 25 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010; в редакції Закону N 1621-VII
( 1621-18 ) від 31.07.2014 }
5. Бюджет Фонду та зміни до нього протягом п’яти робочих днів
після їх затвердження підлягають обов’язковому оприлюдненню на
офіційній веб-сторінці Фонду і протягом двох тижнів обов’язковій
публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України. { Статтю 25 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 870-VII
( 870-18 ) від 11.03.2014 }
Стаття 26. Звіт про діяльність Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
1. Фонд щороку подає Кабінету Міністрів України звіт про
виконання бюджету Фонду за минулий рік.
2. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат
протягом п’яти робочих днів після його затвердження правлінням
Фонду підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційній
веб-сторінці Фонду і протягом двох тижнів обов’язковій публікації
в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України. Інформація про час і місце публічного
представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання
бюджету Фонду. { Частина друга статті 26 в редакції Закону N 870-VII ( 870-18 )
від 11.03.2014 }
{ Стаття 26 в редакції Закону N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007 }
Розділ VI
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З
ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ,
ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ
Стаття 27. Права та обов'язки страхувальника
1. Страхувальник має право:
1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників
у складі правління Фонду та правлінь відділень Фонду;
2) брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення
розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням;
3) отримувати в органах Фонду безоплатно інформацію про
порядок використання коштів Фонду; { Пункт 3 частини першої статті
27 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
4) на отримання інформації про результати проведення
перевірки використання коштів Фонду;
5) на фінансування з коштів Фонду фактичних витрат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням; { Пункт 5 частини першої статті 27 в редакції Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
6) на судовий захист своїх прав.
2. Страхувальник зобов'язаний:

{ Пункт 1 частини другої статті 27 виключено на підставі
Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Пункт 2 частини другої статті 27 виключено на підставі
Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

3) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі
настання страхового випадку відповідний вид матеріального
забезпечення та соціальних послуг відповідно до цього Закону;
4) вести облік коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно
надавати органам Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
5) допускати посадових осіб органів Фонду, органу державного
нагляду, інших контролюючих органів до перевірок правильності
використання страхових коштів, надавати їм необхідні документи та
пояснення з питань, що виникають під час перевірок; { Пункт 5
частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 6 частини другої статті 27 виключено на підставі
Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 7 частини другої статті 27 виключено на підставі
Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

8) надавати виконавчій дирекції відділення Фонду відомості
про матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до
цього Закону в порядку, встановленому правлінням Фонду; { Пункт 8
частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
9) у разі порушення провадження у справі про банкрутство
повернути Фонду страхові кошти, зараховані на окремий рахунок.
{ Частину другу статті 27 доповнено пунктом 8 згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 28. Права та обов'язки страховика
1. Страховик має право:
1) здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та
продовження листків непрацездатності застрахованим особам;
2) одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,
установ, організацій (у тому числі від органів доходів і зборів,
банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо використання
страхових коштів; { Пункт 2 частини першої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010,
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
3) проводити перевірку правильності використання страхових
коштів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних
осіб, які використовують працю найманих працівників; { Пункт 3
частини першої статті 28 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 )
від 08.07.2010 }
4) одержувати необхідні пояснення (у тому числі письмові) з
питань, що виникають під час перевірок;

{ Пункт 5 частини першої статті 28 виключено на підставі
Закону N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }

6) накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи,
передбачені цим Законом та іншими актами законодавства;
7) порушувати відповідно до законодавства питання про
притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, вимагати надання інформації про
вжиті заходи;
8) користуватися відомостями Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
необхідними для забезпечення виконання покладених на нього
функцій. { Частину першу статті 28 доповнено пунктом 8 згідно із
Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
2. Страховик зобов'язаний:
1) забезпечувати фінансування матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг відповідно до цього Закону;

{ Пункт 2 частини другої статті 28 виключено на підставі
Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

3) здійснювати контроль за дотриманням порядку використання
страхувальником страхових коштів; { Пункт 3 частини другої статті
28 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
4) здійснювати контроль за достовірністю поданих
страхувальниками та застрахованими особами відомостей, визначених
статтями 27 і 51 цього Закону;
5) вести облік і звітність щодо страхових коштів;
6) публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду на
поточний рік та звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік;
7) надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам
консультації з питань застосування законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
8) інформувати застрахованих осіб про призначення (відмову) і
розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та умови
надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а також
про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг;
9) стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку;
10) співпрацювати з фондами з інших видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у
реалізації заходів, пов'язаних з наданням матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам, приймаючи
спільне рішення щодо участі у фінансуванні цих заходів.
Стаття 29. Права та обов'язки застрахованих осіб
1. Застраховані особи мають право:
1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників
у правлінні Фонду та правліннях відділень Фонду;
2) отримувати безоплатно інформацію у виконавчій дирекції
Фонду та виконавчих дирекціях відділень Фонду про порядок
витрачання страхових коштів Фонду; { Пункт 2 частини першої статті
29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 )
від 08.07.2010 }
3) отримувати у разі настання страхового випадку матеріальне
забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим Законом;
4) оскаржувати відповідно до законодавства дії страховика,
страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг. { Пункт 4 частини першої статті 29 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010 }
2. Застраховані особи зобов'язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи,
на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та
надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про
обставини, що впливають на умови надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг (зміни стану непрацездатності,
складу сім'ї, звільнення з роботи, виїзд за межі держави тощо)
протягом десяти днів з моменту їх виникнення;
3) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період
тимчасової непрацездатності;
4) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З
ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ,
ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ, ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 30. Відповідальність за порушення встановленого
порядку використання страхових коштів
1. Страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі
порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують
Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових
коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф
у розмірі 50 відсотків такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі
страхових коштів відповідно до частини першої статті 21 та
статті 22 цього Закону на страхувальників та інших отримувачів
коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно
повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в
повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується
пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за
кожний день прострочення платежу.
2. За порушення порядку використання страхових коштів,
несвоєчасне або не в повному обсязі повернення страхових коштів
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону,
несвоєчасне подання або неподання звітності про використання
коштів Фонду, інших відомостей, передбачених цим Законом,
страхувальник, інший отримувач страхових коштів несе
відповідальність відповідно до закону.
3. Своєчасно не сплачені та не відшкодовані страхові кошти
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону і
фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті,
стягуються із страхувальника, іншого отримувача коштів Фонду у
дохід Фонду в порядку, встановленому законом.
4. Право розглядати справи про адміністративні правопорушення
і застосовувати фінансові санкції мають керівник виконавчої
дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій
відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі та їх заступники, керівники районних,
міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій
відділень Фонду. { Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 31. Відповідальність страховика за невиконання або
неналежне виконання умов загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
За порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, а також за шкоду, заподіяну застрахованим особам
внаслідок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання умов
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, Фонд, його органи, працівники виконавчої дирекції та
виконавчих дирекцій відділень Фонду несуть відповідальність згідно
з законодавством.
Стаття 32. Відповідальність застрахованої особи за незаконне
одержання матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
Застрахована особа несе відповідно до закону відповідальність
за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в
документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального
забезпечення та соціальних послуг за цим Законом.
Стаття 33. Інформація про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
1. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, надається та
використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством
про інформацію. Страховик і страхувальники забезпечують
конфіденційність такої інформації стосовно особистих даних
застрахованих осіб.
2. Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи
відомості про страховий стаж, результати її медичних обстежень,
отримувані доходи, крім випадків, передбачених законом.
3. Органи Фонду зобов'язані роз'яснювати громадянам через
засоби масової інформації права та обов'язки суб'єктів страхування
за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням.
Розділ VIII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ
СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ
ПОХОВАННЯМ
Стаття 34. Види матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, надаються такі види матеріального
забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);
2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього
Закону);

{ Пункт 3 частини першої статті 34 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Пункт 4 частини першої статті 34 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів,
безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на
виробництві) (статті 45, 46 цього Закону);
6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на
санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх
сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання
санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у
позашкільній роботі з дітьми, у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків) (статті 47, 48 цього Закону). { Пункт 6
статті 34 із змінами, внесеними згідно з Законом N 322-V
( 322-16 ) від 02.11.2006 }
Стаття 35. Страхові випадки, умови надання допомоги по
тимчасовій непрацездатності та тривалість її
виплати
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається
застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке
повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу),
у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або
іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; { Пункт 4 частини
першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1000-V
( 1000-16 ) від 03.05.2007 }
5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної
служби;
6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до
медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
7) протезування з поміщенням у стаціонар
протезно-ортопедичного підприємства;
8) санаторно-курортного лікування.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом
застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в
період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених
законодавством. { Абзац перший частини другої статті 35 в редакції
Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним
випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Абзац частини другої статті 35 в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, виплачується Фондом застрахованим інвалідам, які
працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС,
починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до
відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої
особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах,
встановлених законодавством. { Абзац частини другої статті 35 в
редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових
роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом
календарного року.
У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи
додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах,
установлених цим Законом.
3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за
хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі
з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря
потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою
дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного
лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь
час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових
роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14
років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і
виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом четвертим
частини другої цієї статті та статтею 37 цього Закону. { Абзац
третій частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за
хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14
років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш
як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням
тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як
за 7 календарних днів.
5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі
захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд
за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18
років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за
дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та
розмірах, встановлених цим Законом. { Частина п'ята статті 35 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1000-V ( 1000-16 ) від
03.05.2007 }
6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за
хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом
сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично
здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо
застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи
додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням
або творчій відпустці. { Частина шоста статті 35 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1000-V ( 1000-16 ) від 03.05.2007 }вгору