Документ 224-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2002 р. N 224
Київ
Про ліквідацію збиткових шахт та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати збиткові шахти згідно з додатком.
Міністерству палива та енергетики забезпечити здійснення
заходів, пов'язаних з ліквідацією зазначених підприємств.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
28 березня 1997 р. N 280 ( 280-97-п ) "Про хід структурної
перебудови вугільної промисловості" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 14, с. 20; 1998 р., N 33, ст. 1226; 2001 р., N 17,
ст. 740) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 224
ПЕРЕЛІК
збиткових шахт Мінпаливенерго,
що ліквідуються

Донецька область
N 9 Капітальна
Імені К.І. Поченкова
N 2 Новогродівська
Імені Артема
Юний Комунар
N 3 шахтоуправління "Олександрівське"
Московська
Шахтарська
Кіровська
Розсипнянська N 2
Донецька
Лісова
Червона Зірка
Об'єднана
Схід
Сніжнянська
Міуська
Луганська область
Краснодарська-Південна
Суходільська N 1
Імені П.Л. Войкова
Чорноморка
Краснопольївська

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 224
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280 ( 280-97-п )

1. У постанові:
пункти 6 і 7 після слова "розрізів" доповнити словами
"торфодобувних підприємств";
у пункті 7 слова "Міністерством економіки" замінити словами
"Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції".
2. У Програмі закриття неперспективних вугільних шахт і
розрізів, затвердженій зазначеною постановою:
1) назву Програми після слова "розрізів" доповнити словами
"торфодобувних підприємств";
2) у розділі "Основні критерії для визначення шахт, що
підлягають закриттю":
назву розділу після слова "шахт" доповнити словами "розрізів
і торфодобувних підприємств";
доповнити розділ після абзацу шостого абзацом такого змісту:
"Основним критерієм прийняття рішення про закриття
торфодобувних підприємств є вичерпання промислових запасів торфу".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
абзац восьмий після слова "розрізів" доповнити словами
"торфодобувних підприємств";
3) назву та абзаци перший, другий, третій, дев'ятий і
одинадцятий розділу "Основні проблеми, пов'язані із закриттям
шахт" після слова "шахт" доповнити словами "розрізів і
торфодобувних підприємств".
3. У додатках до Програми:
1) у додатку 1:
назву додатка після слова "розрізів" доповнити словами
"торфодобувних підприємств";
доповнити додаток розділом такого змісту:
"Торфодобувні підприємства, роботи із закриття яких
розпочинаються у 2002 році
Мінпаливенерго 54 286
Житомирська область 34 204
Укрторф
Бучмани ** 34 204
Чернігівська область 20 82
Укрторф
Замглай ** 20 82";
2) додаток 2 викласти у такій редакції:
"Розподіл
чисельності робітників шахт, розрізів і
торфодобувних підприємств, що підлягають
закриттю, за напрямами працевлаштування
та соціального захисту
(чоловік) ------------------------------------------------------------------ Напрями розподілу|Усього | У тому числі за роками чисельності | | робітників | |---------------------------------------- | | 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2002 -----------------+-------+------+------+------+------+------+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------ Мінпаливенерго
Чисельність 118928 39559 26413 11949 29495 11226 286
на 1 січня
1996 р.
на час 102256 33064 22450 10158 25072 11226 286
закриття
Переводяться на 29343 9918 6735 3047 7523 2120
інші підприємства
галузі
у тому числі:
підлягають 8484 2978 2021 915 2258 312
перекваліфікації
Залишаються на 24940 8264 5613 2539 6266 2176 82
підприємствах для
виконання
ліквідаційних
робіт
Звільняються 72913 23146 15715 7111 17549 9106 286
у тому числі:
пенсіонери 12557 3473 2359 1067 2635 2998 25
Одержують 23807 37749 4203 54447 8183 19
відшкодування у
зв'язку з втратою
працездатності
Забезпечуються 2661 659 448 204 508 842
житлом
Забезпечуються 37693 59953 66983 87114 17109
вугіллям безоплатно
Працевлашто- 60356 19673 13356 6044 14914 6108 261
вуються
у тому числі:
через центри 33093 14730 7199 2508 4685 3971
зайнятості
на новостворюваних 27263 4943 6157 3536 10229 2137 261
робочих місцях
Житомирська область
Чисельність 204 204
на 1 січня
1996 р.
на час закриття 204 204
Переводяться на
інші підприємства
галузі
у тому числі:
підлягають
перекваліфікації
Залишаються на 47 47
підприємствах для
виконання
ліквідаційних
робіт
Звільняються 204 204
у тому числі:
пенсіонери 14 14
Одержують
відшкодування у 5 5
зв'язку з втратою
працездатності
Забезпечуються
житлом
Забезпечуються
вугіллям
безоплатно
Працевлашто- 190 190
вуються
у тому числі:
через центри
зайнятості
на 190 190
новостворюваних
робочих місцях
Чернігівська область
Чисельність 82 82
на 1 січня
1996 р.
на час закриття 82 82
Переводяться на
інші підприємства
галузі
у тому числі:
підлягають
перекваліфікації
Залишаються на 35 35
підприємствах для
виконання
ліквідаційних
робіт
Звільняються 82 82
у тому числі:
пенсіонери 11 11
Одержують 14 14
відшкодування у
зв'язку з втратою
працездатності
Забезпечуються
житлом
Забезпечуються
вугіллям
безоплатно
Працевлашто- 71 71
вуються
у тому числі:
через центри
зайнятості
на 71 71".
новостворюваних
робочих місцяхвгору