Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України
Указ Президента України; Положення від 25.03.1996210/96
Документ 210/96, поточна редакція — Редакція від 05.12.2009, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Про внесення змін і доповнень
до деяких указів Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1106/96 ( 1106/96 ) від 20.11.96 }
{ Зміни до Указу див. в Указі Президента
N 129/97 ( 129/97 ) від 08.02.97 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 582/98 ( 582/98 ) від 02.06.98
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }

1. Внести зміни і доповнення до таких указів Президента
України:
1) в Указі Президента України від 27 лютого 1995 року N 147
( 147/95 ) "Про утворення Генеральної військової інспекції при
Президентові України" (із змінами, внесеними Указом від 20 жовтня
1995 року N 993) ( 993/95 ):
а) у статті 1:
частину другу викласти в такій редакції:
"Установити, що Генеральна військова інспекція є окремим
військовим органом, підпорядкованим Президентові України";
доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого
змісту:
"Оперативне управління та контроль за роботою Генеральної
військової інспекції здійснює Секретар Ради національної безпеки
при Президентові України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
б) абзаци третій і четвертий статті 2 замінити чотирма
абзацами такого змісту:
"аналіз стану використання економічних, технічних, наукових
можливостей держави для реформування та будівництва Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Прикордонних військ
України, Цивільної оборони України, внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, військ урядового зв'язку Служби безпеки
України, підтримання боєздатності та забезпечення пріоритетних і
перспективних напрямів їх розвитку та розроблення пропозицій щодо
ефективного витрачання ними бюджетних асигнувань та позабюджетних
коштів;
контроль за додержанням у військах законів України, указів і
розпоряджень Президента України, рішень Ради національної безпеки
при Президентові України, декретів, постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів з військових
питань;
контроль за формуванням і реалізацією у військах
військово-кадрової політики;
моніторинг соціально-політичної обстановки у військах та
розроблення заходів щодо забезпечення її стабільності".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами сьомим і восьмим;
2) в Указі Президента України від 16 червня 1995 року N 452
( 452/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Генеральної
військової інспекції":
а) на зміну частини першої статті 1 затвердити в новій
редакції Положення про Генеральну військову інспекцію при
Президентові України (додається) та встановити граничну
чисельність працівників цієї Інспекції в кількості 54 осіб;
б) у статті 2 слово "трьох" замінити словом "чотирьох";
в) у статті 5 слова "у двотижневий строк" виключити.
2. Генеральному інспекторові затвердити в двотижневий строк
структуру і штатний розпис Генеральної військової інспекції при
Президентові України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 березня 1996 року
N 210/96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 березня 1996 року N 210/96
ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральну військову інспекцію
при Президентові України

1. Генеральна військова інспекція при Президентові України
(далі - Інспекція) є окремим військовим органом, підпорядкованим
Президентові України.
2. Інспекція покликана забезпечувати діяльність Президента
України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України і
Голови Ради національної безпеки і оборони України у питаннях
контролю та керівництва військами. { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 ( 70/99 )
від 27.01.99 }
Оперативне управління та контроль за роботою Інспекції
здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
Об'єктами інспектування Інспекції є Міністерство оборони
України, Збройні Сили України, Прикордонні війська України,
Цивільна оборона України, внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України, Національна гвардія України, війська
урядового зв'язку Служби безпеки України, інші військові
формування, утворені відповідно до чинного законодавства,
Товариство сприяння обороні України та державні органи, діяльність
яких пов'язана з вирішенням військових питань і забезпеченням
мобілізаційного розгортання військових формувань (далі - об'єкти
інспектування). Інспектуванню не підлягають спеціальні підрозділи
(розвідки, контррозвідки та інші) цих об'єктів.
3. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. { Пункт 3 в редакції Указу Президента N 70/99 ( 70/99 ) від
27.01.99 }
4. Основними завданнями Інспекції є:
постійний контроль за станом і діяльністю військ;
аналіз стану використання економічних, технічних, наукових
можливостей держави для реформування та будівництва Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Прикордонних військ
України, Цивільної оборони України, внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, військ урядового зв'язку Служби безпеки
України, підтримання боєздатності та забезпечення пріоритетних і
перспективних напрямів їх розвитку та розроблення пропозицій щодо
ефективного витрачання ними бюджетних асигнувань та позабюджетних
коштів;
контроль за додержанням у військах Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, рішень Ради національної безпеки і
оборони України та інших нормативно-правових актів з військових
питань; { Абзац четвертий пункту 4 в редакції Указу Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
контроль за формуванням і реалізацією у військах
військово-кадрової політики;
моніторинг соціально-політичної обстановки у військах і
розроблення заходів щодо забезпечення її стабільності;
перевірка виконання мобілізаційних заходів та стану
підготовки військових резервів у державі;
проведення інспекцій та окремих перевірок боєготовності
військ.
5. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює постійний контроль за виконанням керівним складом
об'єктів інспектування рішень відповідних державних органів і
покладених обов'язків, аналізує та оцінює його діяльність;
2) виявляє причини й умови, що сприяли порушенню керівним
складом об'єктів інспектування вимог актів законодавства, вказівок
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, вносить
пропозиції щодо усунення цих порушень, контролює їх виконання;
3) вивчає організаційну діяльність керівного складу об'єктів
інспектування щодо реалізації у військах військово-кадрової
політики;
4) збирає, узагальнює й оцінює інформацію про стан бойової та
мобілізаційної готовності об'єктів інспектування;
5) здійснює моніторинг соціально-політичної обстановки у
військах і розробляє пропозиції щодо забезпечення її стабільності;
6) бере участь у проведенні науково-дослідних робіт з
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з будівництва,
реформування та розвитку об'єктів інспектування, залучає до їх
виконання відповідні науково-дослідні установи; готує пропозиції
щодо проведення наукових досліджень, спрямованих на розробку
науково-методичних матеріалів стосовно оцінки діяльності об'єктів
інспектування;
7) аналізує використання державних фінансових і
матеріально-технічних ресурсів, призначених для утримання і
розвитку об'єктів інспектування, розробляє пропозиції щодо
підвищення ефективності витрачання ними бюджетних асигнувань,
контролює стан забезпечення цих об'єктів, створення та
використання ними позабюджетних коштів і засобів, що вивільняються
в результаті їх реформування;
8) бере участь у формуванні військового бюджету, розробляє
пропозиції щодо проведення організаційних заходів, спрямованих на
збалансування можливостей держави з потребами утримання і
всебічного забезпечення об'єктів інспектування, контролює
виконання цими об'єктами рішень щодо усунення недоліків, виявлених
Інспекцією;
9) аналізує стан правопорядку, виявляє факти зловживання
владою, розкрадання державного майна, насильства, інших порушень
законодавства на об'єктах інспектування, розробляє пропозиції щодо
усунення цих порушень та запобігання їм;
10) вивчає і аналізує морально-психологічний стан особового
складу військ, роботу органів управління щодо зміцнення
правопорядку та військової дисципліни;
11) виконує доручення Президента України, Глави Адміністрації
Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України щодо роботи з листами, заявами, скаргами юридичних та
фізичних осіб стосовно питань діяльності об'єктів інспектування,
перевіряє стан роботи у військах у цій сфері; { Підпункт 11 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
12) визначає способи інспектування та проведення перевірок
об'єктів інспектування, розробляє методичні матеріали щодо їх
здійснення;
13) оцінює результати інспекційної діяльності згідно з
міжнародними зобов'язаннями, контролює готовність кадрів і
контингентів військ (сил) до виконання покладених на них завдань,
в тому числі у складі місій (миротворчих сил) та під час
проведення заходів сумісної підготовки у межах двостороннього і
багатостороннього співробітництва;
14) аналізує стан додержання об'єктами інспектування умов
міжнародних договорів, а також програм та інших документів з
військово-політичних, військово-технічних, навчальних, наукових та
інших питань;
15) надає об'єктам інспектування організаційно-методичну
допомогу у виконанні поставлених перед ними завдань;
16) бере участь у розробленні проектів концепцій, програм
реформування і розвитку об'єктів інспектування та актів про
внесення змін і доповнень до законодавства з питань, віднесених до
її компетенції; вносить пропозиції щодо будівництва і пріоритетних
напрямів розвитку об'єктів інспектування;
17) підтримує в межах своїх повноважень зв'язок з
громадськими організаціями та засобами масової інформації;
18) співробітничає з відповідними іноземними організаціями в
межах двосторонніх і багатосторонніх договорів з метою вивчення
світового досвіду та обміну інформацією;
19) забезпечує інформаційно-аналітичними матеріалами з
військових питань апарат Ради національної безпеки і оборони
України, готує пропозиції та матеріали для розгляду цією Радою. { Підпункт 19 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
6. Інспекція має право:
1) одержувати від об'єктів інспектування та центральних
органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань, використовувати
урядові системи зв'язку і комунікації; { Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
2) проводити у межах своїх повноважень заходи контрольного
характеру;
3) залучати фахівців об'єктів інспектування, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади України для проведення
інспектування, окремих перевірок та експертизи з питань, що
належать до її компетенції; { Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
4) брати участь у засіданнях колегій, військових рад, роботі
нарад, конференцій, семінарів тощо, які проводять об'єкти
інспектування.
7. Інспекція утримується за рахунок коштів Державного бюджету
України.
Забезпечення військовослужбовців Інспекції продовольством,
речовим та іншими видами майна і проїзними документами у відпустку
та на санаторно-курортне лікування здійснюється за рахунок
об'єктів інспектування, від яких вони відряджені.
Інспекція забезпечується в необхідній кількості засобами
зв'язку та автомобільним транспортом. Витрати на їх утримання та
обслуговування здійснюються за рахунок об'єктів інспектування, від
яких вони виділені.
8. Інспекція комплектується офіцерами, які перебувають на
військовій службі та в запасі, а також державними службовцями.
На особовий склад Інспекції поширюються пільги та інші
соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством для
військовослужбовців та державних службовців. За умовами медичного
обслуговування вони прирівнюються до відповідних категорій
працівників Адміністрації Президента України. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 582/98
( 582/98 ) від 02.06.98 }

{ Абзац третій пункту 8 втратив чинність у частині, що
стосується військовослужбовців Інспекції, на підставі Указу
Президента N 1106/96 ( 1106/96 ) від 20.11.96 }
Посадові оклади та премії військовослужбовців і державних
службовців Інспекції встановлюються на рівні окладів
співробітників Адміністрації Президента України, оклади за
військовими званнями та інші види грошового забезпечення
військовослужбовців - згідно з чинним законодавством.

9. Інспекцію очолює Генеральний інспектор, якого призначає на
посаду Президент України.
Генеральний інспектор має чотирьох заступників, яких
призначає на посаду Президент України за поданням Генерального
інспектора. Розподіл обов'язків між заступниками провадить
Генеральний інспектор.
Інших працівників Інспекції призначає на посади та увільняє з
посад Генеральний інспектор.
10. Генеральний інспектор:
інформує Президента України про стан і результати діяльності
військових формувань України, подає пропозиції щодо підтримання їх
належної боєготовності та боєздатності, будівництва, реформування
і забезпечення пріоритетних напрямів розвитку;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює
ступінь відповідальності заступників Генерального інспектора,
керівників підрозділів Інспекції;
планує роботу Інспекції та здійснює повсякденний контроль за
її діяльністю;
координує діяльність структурних підрозділів Інспекції, керує
роботою колегії Інспекції;
організовує розроблення методичних документів, що
регламентують порядок проведення інспектування та перевірок
об'єктів інспектування;
керує роботою щодо добору та розстановки кадрів Інспекції;
організовує створення матеріально-технічної та інформаційної
бази для забезпечення діяльності Інспекції;
організовує роботу щодо забезпечення захисту інформації, яка
використовується Інспекцією і є державною таємницею;
взаємодіє з центральними і місцевими органами державної
виконавчої влади, апаратом Ради національної безпеки і оборони
України та іншими структурними підрозділами Адміністрації
Президента України; { Абзац десятий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 ( 70/99 ) від
27.01.99 }
вносить у встановленому порядку подання про присвоєння
військовослужбовцям Інспекції військових звань та присвоює
військові звання офіцерському складу Інспекції до полковника
(капітана I рангу) включно, представляє працівників Інспекції до
нагородження державними нагородами України та президентськими
відзнаками;
бере участь у нарадах, засіданнях з військових питань, які
проводять Президент України, Кабінет Міністрів України;
подає встановлену звітність про результати діяльності
Інспекції.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Інспекції, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності в Інспекції утворюється колегія у складі Генерального
інспектора (голова колегії), заступників Генерального інспектора,
Керівника апарату Ради національної безпеки і оборони України та
головного інспектора зпитань інспектування видів забезпечення за
посадами. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
Положення про колегію затверджує Президент України.
12. За рішенням колегії при Інспекції може бути утворено
позаштатні експертні секції з окремих наукових проблем для
здійснення експертизи програм реформування і розвитку об'єктів
інспектування.
13. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує
Президент України.
Структуру і штатний розпис Інспекції затверджує Генеральний
інспектор.
14. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, символіку, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. { Пункт 14 в редакції Указу Президента N 70/99 ( 70/99 ) від
27.01.99 }

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору