Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"
Постанова Кабінету Міністрів України; Заходи від 24.02.2003208
Документ 208-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2003 р. N 208
Київ
Про заходи щодо створення електронної
інформаційної системи "Електронний Уряд"

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
одним з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного
суспільства є надання громадянам та юридичним особам інформаційних
та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної
системи "Електронний Уряд", яка забезпечує інформаційну взаємодію
органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними
особами на основі сучасних інформаційних технологій;
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади є центральною
частиною електронної інформаційної системи "Електронний Уряд",
призначеною для інтеграції веб-сайтів, електронних інформаційних
систем та ресурсів органів виконавчої влади і надання
інформаційних та інших послуг з використанням мережі Інтернет.
2. Затвердити заходи щодо створення електронної інформаційної
системи "Електронний Уряд" (додаються).
3. Державному комітетові зв'язку та інформатизації проводити
моніторинг здійснення затверджених цією постановою заходів та
інформувати Кабінет Міністрів України про його результати щороку
до 31 березня і 30 вересня.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 208
ЗАХОДИ
щодо створення електронної інформаційної
системи "Електронний Уряд"
------------------------------------------------------------------ Захід | Термін | Відповідальні | виконання| виконавці ------------------------------------------------------------------
1. Забезпечувати координацію постійно Держкомзв'язку,
діяльності органів виконавчої Держкомінформ,
влади, пов'язаної із створенням та Секретаріат
інтеграцією електронних Кабінету
інформаційних систем і ресурсів в Міністрів
Єдиний веб-портал органів України
виконавчої влади та наданням
інформаційних та інших послуг через
електронну інформаційну систему
"Електронний Уряд"
2. Передбачити в проектах 2004 - Держкомзв'язку,
державного бюджету кошти на 2005 роки Мінфін,
створення електронної інформаційної Мінекономіки,
системи "Електронний Уряд" у межах СБУ
коштів, призначених для
фінансування Національної програми
інформатизації ( 74/98-ВР )
3. Під час складання проекту щороку центральні органи
державного бюджету передбачати виконавчої влади,
кошти на виконання завдань, Рада міністрів
пов'язаних із створенням та Автономної
впровадженням електронних Республіки Крим,
інформаційних систем і ресурсів обласні, Київська
органів виконавчої влади, в межах та Севастопольська
видатків на утримання зазначених міські
органів держадміністрації
4. Забезпечити дотримання вимог 2003 - СБУ, Секретаріат
щодо захисту інформації, доступної 2005 роки Кабінету Міністрів
через Єдиний веб-портал органів України,
виконавчої влади та інтегровані в Держкомзв'язку,
нього веб-сайти, електронні центральні органи
інформаційні системи і ресурси виконавчої влади,
органів виконавчої влади Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські
держадміністрації
5. Забезпечувати надання громадянам постійно Держкомінформ,
і юридичним особам інформаційних Секретаріат
послуг загального призначення через Кабінету Міністрів
електронну інформаційну систему України, центральні
"Електронний Уряд" органи виконавчої
влади, Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські
держадміністрації
6. Забезпечити надання громадянам і 2005 рік Держкомзв'язку,
юридичним особам з використанням СБУ, центральні
електронної інформаційної системи органи виконавчої
"Електронний Уряд" інформаційних та влади, Рада
інших послуг, які потребують міністрів
ідентифікації суб'єктів правових Автономної
відносин і забезпечення цілісності Республіки Крим,
та достовірності інформації обласні, Київська
(з використанням електронного та Севастопольська
цифрового підпису) міські
держадміністрації
7. Проаналізувати квітень Держкомзв'язку,
нормативно-правову базу 2003 р. Мінекономіки,
функціонування та розвитку Мінфін, СБУ,
електронної інформаційної системи Мін'юст
"Електронний Уряд" і внести у разі
потреби пропозиції щодо розроблення
проектів нормативно-правових актів
8. Розробити та затвердити перелік вересень Держкомзв'язку,
і порядок надання інформаційних та 2003 р. Держкомінформ,
інших послуг з використанням Мінекономіки,
електронної інформаційної системи Мінфін, СБУ,
"Електронний Уряд" Мін'юст, інші
центральні органи
виконавчої владивгору