Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 05.11.19992061
Документ 2061-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.11.2013, підстава - 760-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 1999 р. N 2061
Київ
Про затвердження Положення про спеціалізований
навчальний заклад спортивного профілю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1354 ( 1354-2011-п ) від 28.12.2011
N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про спеціалізований навчальний заклад
спортивного профілю (додається).
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству молоді та
спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, до
сфери управління яких належать спеціалізовані навчальні заклади
спортивного профілю, забезпечити їх діяльність відповідно до вимог
Положення, затвердженого цією постановою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 1999 р. N 2061
ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізований навчальний
заклад спортивного профілю
{ У тексті Положення слово "Міносвіти" замінено словом
"МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку, а слово
"Держкомспорт" у всіх відмінках - словом "Держмолодьспорт"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }

Загальна частина
1. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
(далі - навчальний спортивний заклад) є навчальним закладом
системи загальної середньої або вищої освіти - закладом фізичної
культури і спорту, який забезпечує відбір та спортивну підготовку
обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх
індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних
результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні
із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від
28.12.2011 }
2. Навчальні спортивні заклади є складовою частиною системи
освіти.
3. Навчальні спортивні заклади створюються, реорганізуються,
ліквідуються, проходять ліцензування, атестацію та акредитацію
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України
для навчальних закладів.
4. Навчальний спортивний заклад у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН,
Мінмолодьспорту, іншими актами законодавства, цим Положенням та
статутом закладу. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від
28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
5. Статут навчального спортивного закладу розробляється
відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів,
затверджується його засновником за погодженням з МОН та/або
Мінмолодьспортом і реєструється в установленому порядку. У такому
ж порядку вносяться зміни та доповнення до статуту. Засновником
навчального спортивного закладу може бути центральний орган
виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту,
місцева держадміністрація та орган місцевого самоврядування.
{ Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
Надання навчальному закладу статусу навчального спортивного
закладу, а також підтвердження навчальним закладом такого статусу
здійснюється один раз на чотири роки Мінмолодьспортом в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1354 ( 1354-2011-п )
від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Випускники навчальних спортивних закладів одержують
документи про освіту встановленого зразка.
7. Навчальний спортивний заклад здійснює підготовку
спортсменів вищих категорій і забезпечує навчально-тренувальні
заняття та проведення змагань відповідно до навчальних планів з
видів спорту і нормативно-правових актів Мінмолодьспорту. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
8. Навчальний спортивний заклад може провадити спортивну
діяльність за умови наявності власної або орендованої спортивної
бази, стаціонарних або тимчасових спортивно-оздоровчих таборів,
користуватися іншими спортивними спорудами на договірній основі.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від
28.12.2011 }
9. Навчальний спортивний заклад є юридичною особою, має
рахунки в органах Казначейства та установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
10. Головні освітні завдання навчальних спортивних закладів,
їхні права та функції, відповідальність перед батьками,
суспільством, державою, а також інші питання, не врегульовані цим
Положенням, визначаються нормативно-правовими актами про вищі та
загальноосвітні навчальні заклади.
11. Основними завданнями навчальних спортивних закладів є:
пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;
організація інтенсивного та високоефективного
навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і
студентів у змаганнях;
створення учням та студентам сприятливих умов для поєднання
інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і
енергії;
підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на
престижних міжнародних змаганнях;
запровадження системи безперервної та ступеневої освіти для
обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;
проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю.
Типи та структура навчальних спортивних закладів
12. До навчальних спортивних закладів належать:
середня загальноосвітня школа-інтернат і ліцей-інтернат
спортивного профілю - загальноосвітні навчальні заклади II і III
ступеня, які забезпечують здобуття учнями відповідно базової та
повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну
підготовку;
училище спортивного профілю - вищий навчальний заклад першого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації за спеціальностями галузі
знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", і має
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення; { Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ
N 1354 ( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
коледж спортивного профілю - вищий навчальний заклад другого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації за напрямами або за
спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення. { Абзац четвертий пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
13. Коледжі та училища спортивного профілю можуть в
установленому законодавством порядку створювати навчально-виховні
комплекси із середніми загальноосвітніми школами-інтернатами та
ліцеями-інтернатами спортивного профілю.
14. Навчальні спортивні заклади в межах загальної чисельності
учнів (студентів) і бюджетних асигнувань з дозволу засновників
можуть зараховувати до закладу на повне державне утримання учнів
молодших класів, які мають відповідні спортивні досягнення.
Загальну середню освіту в обсязі початкової школи такі учні
отримують у середній загальноосвітній школі, що знаходиться поруч
з навчальним спортивним закладом.
15. Основними структурними підрозділами навчального
спортивного закладу є: навчальна частина, предметні комісії,
класи, спортивні відділення, виховна частина, медична частина,
господарські структури.
16. Спортивні відділення навчального спортивного закладу
можуть бути базовими для комплектування і підготовки збірних
команд України різних вікових груп до участі у міжнародних
змаганнях. На весь період підготовки збірних команд зазначені
відділення посилюються спортсменами з інших дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву, навчальних спортивних закладів. Відрядження
таких спортсменів до базових навчальних спортивних закладів
здійснюється за рахунок організацій, які відряджають.
17. Для забезпечення навчально-тренувального та змагального
процесів з окремих видів спорту залежно від місцевих умов
навчальні спортивні заклади можуть створювати в установленому
порядку філії.
18. Навчальні спортивні заклади можуть входити до існуючих
або утворювати з іншими навчальними закладами, спортивними
організаціями навчальні, навчально-наукові, спортивні комплекси
для організації безперервної освіти, ступеневої підготовки
фахівців, підготовки спортсменів вищих категорій. Комплекси
створюються спільними наказами МОН та Мінмолодьспорту та діють
відповідно до укладених договорів і затверджених положень. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
Порядок комплектування учнівського та
студентського складу навчального спортивного закладу
19. Учнівський склад середньої загальноосвітньої
школи-інтернату і ліцею-інтернату спортивного профілю
комплектується із спортивно обдарованих дітей, підлітків, які
проживають переважно в даному регіоні та пройшли попередню
підготовку в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих
дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, інших
дитячо-юнацьких спортивних закладах.
20. Учнівський та студентський склад коледжу, училища
спортивного профілю комплектується з числа обдарованих
спортсменів, які є, як правило, в резерві, кандидатами або членами
національних збірних команд України, в порядку, визначеному для
вищих навчальних закладів.
21. Для відбору та прийому учнів і студентів у навчальному
спортивному закладі створюється приймальна комісія, склад якої
затверджується наказом керівника закладу. Головою комісії є
керівник навчального спортивного закладу. До складу приймальної
комісії входять провідні фахівці в галузі спорту, представники
спортивних організацій, педагогічні працівники закладу.
22. Учні і студенти приймаються до навчального спортивного
закладу на конкурсній основі відповідно до Правил прийому,
затверджених МОН. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
Обов'язковою умовою для абітурієнтів при вступі до
навчального спортивного закладу є поглиблений медичний огляд,
результати якого можуть бути підставою для відмови у їх
зарахуванні.
Зарахування учнів і студентів до навчального спортивного
закладу здійснюється наказом його керівника на підставі рішення
приймальної комісії.
Учні і студенти навчального спортивного закладу можуть
належати до основного або додаткового контингенту. Основний
контингент складається з учнів і студентів спортивних відділень
зазначеного закладу, а додатковий контингент формується з числа
зарахованих до складу національних збірних команд різних вікових
груп спортсменів, які займаються видом спорту, з якого в
навчальному спортивному закладі не створено спортивного
відділення. { Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1354 ( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 } { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
23. Для забезпечення відбору найбільш обдарованих учнів і
студентів, профорієнтаційної роботи навчальний спортивний заклад
може проводити навчально-тренувальні збори, відбіркові змагання
для спортсменів-кандидатів тривалістю до 7 днів з кожного виду
спорту в межах загальної чисельності учнівського або
студентського складу та виділених асигнувань, відряджати
спеціалістів на спортивні змагання в межах України.
24. Загальна чисельність учнів і студентів навчального
спортивного закладу та види спорту, з яких ведеться підготовка
спортсменів до національних збірних команд України у цих закладах,
встановлюються засновником за погодженням з Мінмолодьспортом, як
правило, на олімпійський цикл. { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
25. Наповнюваність навчальних класів у навчальних спортивних
закладах - 25 осіб. Наповнюваність і критерії комплектування
навчально-тренувальних груп залежно від рівня кваліфікації
спортсменів визначаються навчальним планом з видів спорту, який
затверджується Мінмолодьспортом та МОН. Спеціалізація навчальних
класів і навчально-тренувальних груп визначається навчальним
спортивним закладом самостійно відповідно до затвердженої
загальної чисельності учнів та студентів і виділених асигнувань.
{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
26. Студенти коледжу та училища спортивного профілю, які не
засвоюють загальноосвітню, професійну та спортивну програму, мають
відхилення у стані здоров'я, систематично порушують дисципліну,
спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням
ради навчального спортивного закладу відраховуються із закладу, а
учні середньої загальноосвітньої школи-інтернату та
ліцею-інтернату спортивного профілю переводяться до
загальноосвітньої школи за місцем проживання. Студентам коледжу та
училища спортивного профілю останнього року навчання, які з
об'єктивних причин не можуть продовжувати інтенсивні
навчально-тренувальні заняття, надається право закінчити
навчальний спортивний заклад за іншою програмою.
Організація навчально-виховного
та спортивно-тренувального процесів
27. Провадження навчально-виховної та спортивно-тренувальної
діяльності навчальний спортивний заклад планує самостійно.
Основними документами, що регулюють навчально-виховний та
навчально-тренувальний процес, є:
типовий навчальний план з видів спорту, затверджений
МОН та Мінмолодьспортом; { Абзац другий пункту 27 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
програма з відповідного виду спорту, затверджена
Мінмолодьспортом; { Абзац третій пункту 27 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
робочий навчальний план загальноосвітнього навчального
спортивного закладу, затверджений відповідним органом управління
освітою;
робочий навчальний план навчального спортивного закладу
першого та другого рівня акредитації, затверджений директором
такого закладу за погодженням з МОН; { Абзац п'ятий пункту 27 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
річний робочий план навчального спортивного закладу,
затверджений директором такого закладу. { Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 1354 ( 1354-2011-п ) від
28.12.2011 }
28. Відповідно до робочих навчальних планів та програм
педагогічні працівники самостійно визначають підручники, видані
під грифом МОН, посібники, тематичний матеріал, педагогічні та
тренувальні технології, рекомендовані МОН та Мінмолодьспортом. { Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
29. Порядок організації навчального процесу, форми навчання
та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок учнів та студентів,
порядок проведення державної підсумкової атестації учнів і
студентів та переведення їх до наступних класів (курсів), терміни
початку і закінчення навчального року та тривалість канікул
встановлюються навчальним спортивним закладом відповідно до
законодавства та нормативно-правових актів МОН. { Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
30. Спортивно-тренувальна діяльність є невід'ємною складовою
частиною роботи навчального спортивного закладу. Основними формами
спортивно-тренувальної діяльності у навчальному спортивному
закладі є: групові та індивідуальні навчально-тренувальні,
теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами,
медико-відновні заходи, участь у змаганнях, централізовані
навчально-тренувальні збори, робота в спортивно-оздоровчих
таборах, інструкторська та суддівська практика.
31. Щоденна кількість і послідовність навчальних,
навчально-тренувальних занять у навчальному спортивному закладі
визначаються планом роботи на навчальний рік, розкладом уроків,
навчальних і навчально-тренувальних занять на тиждень, які
складаються відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних
вимог, завдань спортивної підготовки і затверджуються керівником
навчального спортивного закладу за погодженням з профспілковим
комітетом або іншим громадським органом, уповноваженим трудовим
колективом закладу.
32. Учні та студенти навчальних спортивних закладів беруть
участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах відповідно до
річного плану спортивних заходів, який затверджується керівником
закладу, та асигнувань, передбачених на спортивну роботу.
Навчальний спортивний заклад за рахунок позабюджетних коштів може
відряджати окремих учнів і студентів, спортивні команди за кордон
для набуття відповідного досвіду в змаганнях та організації
спортивно-тренувальної діяльності на сучасному рівні.
Медичне обслуговування учнів і студентів
навчальних спортивних закладів
33. З метою збереження здоров'я учнів і студентів в умовах
інтенсивної спортивно-тренувальної діяльності медичний персонал
навчального спортивного закладу та територіального
лікарсько-фізкультурного диспансеру здійснює постійний медичний
нагляд за станом їх здоров'я.
34. Для забезпечення участі медиків у відборі абітурієнтів,
визначенні стану їхньої функціональної підготовки, здійсненні
лікувально-профілактичних і відновних заходів навчальний
спортивний заклад може мати власний медико-відновний центр з
необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним і медичним
обладнанням та штатом медичних працівників.
35. Медико-біологічне забезпечення спортивно-тренувальної
діяльності у навчальному спортивному закладі здійснюється шляхом
проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених
лікарських обстежень, контролю за здоров'ям учнів та студентів,
медико-педагогічного нагляду за функціональним станом їхнього
організму, перенесенням ними значних фізичних навантажень,
організації раціонального та висококалорійного харчування,
проведення комплексних заходів щодо відновлення сил і підвищення
загартованості та працездатності організму.
Управління навчальним спортивним закладом
36. Управління навчальними спортивними закладами здійснюють
МОН, Мінмолодьспорт, Міністерство освіти Автономної Республіки
Крим, Республіканський комітет з фізичної культури і спорту
Автономної Республіки Крим, управління освіти і управління з
питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій. { Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
37. Безпосереднє керівництво діяльністю навчального
спортивного закладу здійснює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади засновником навчального
спортивного закладу за погодженням з Мінмолодьспортом. Директор
навчального спортивного закладу забезпечує виконання його освітніх
і спеціальних завдань, проведення державної політики в галузі
освіти та фізичної культури і спорту, представляє заклад в
установах і організаціях України та за кордоном, розпоряджається
майном і коштами закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в
органах Казначейства та установах банків, видає у межах своїх
повноважень накази та розпорядження, які є обов'язковими для
виконання всіма учасниками навчально-виховного та
спортивно-тренувального процесів, приймає на роботу та звільняє з
роботи працівників закладу відповідно до законодавства, визначає
функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання
штатно-фінансової дисципліни, виконання планів роботи і програм
підготовки учнів та студентів, відповідає за якість і ефективність
роботи закладу, дотримання законності, вимог охорони праці та
дитинства, організацію побутового обслуговування учнів, студентів
і працівників, їх оздоровлення, фінансово-господарську діяльність,
стан і збереження будівель та іншого майна. { Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
38. Вищим органом громадського самоврядування у навчальному
спортивному закладі є загальні збори (конференція) трудового
колективу. Порядок обрання делегатів на збори (конференцію)
визначається статутом закладу. Загальні збори (конференція):
обирають раду закладу, встановлюють термін її повноважень;
затверджують основні напрями діяльності навчального
спортивного закладу, розглядають основні питання
організаційно-виховного та спортивно-тренувального процесів;
обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України ( 322-08 );
розглядають проект колективного договору.
39. Принцип колегіальності в управлінні навчальним спортивним
закладом здійснюється через його раду. Рада навчального
спортивного закладу розглядає основні положення організації
внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про
нагородження учнів і студентів, розглядає пропозиції, скарги і
зауваження учасників навчально-виховного процесу, приймає
відповідні рішення, заслуховує на своїх засіданнях основні питання
організації навчально-виховного та навчально-тренувального
процесів. Порядок виборів і представництва у раді навчального
спортивного закладу визначається його статутом.
40. Для вирішення основних питань діяльності навчального
спортивного закладу відповідно до його статуту створюються робочі
та дорадчі органи: педагогічна рада, спортивно-методична рада,
батьківський комітет, опікунська рада тощо.
41. Штатна чисельність працівників навчального спортивного
закладу визначається в установленому порядку його засновником на
основі типових штатів, які розробляються і затверджуються
Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном. Штатний розпис та
єдиний кошторис доходів і видатків навчального спортивного закладу
затверджуються в установленому порядку. { Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011, N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
Фінансове та матеріальне забезпечення
навчального спортивного закладу
42. До майна навчального спортивного закладу належать основні
фонди та інші матеріальні цінності, необхідні йому для провадження
діяльності.
43. Навчальний спортивний заклад має право купувати і
орендувати необхідні приміщення, обладнання, інвентар,
користуватись послугами підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб, здавати в оренду майно.
44. Земельні ділянки передаються у постійне користування
навчального спортивного закладу відповідно до Земельного кодексу
України ( 561-12 ).
45. Вилучення у навчального спортивного закладу основних
фондів, коштів, отриманих від надання платних послуг, благодійних
внесків, придбаного майна не допускається. Збитки, завдані
навчальному спортивному закладу внаслідок порушення його майнових
прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються
відповідно до законодавства.
46. Фінансування навчального спортивного закладу здійснюється
за рахунок коштів відповідного державного або місцевого бюджету, а
також додаткових джерел фінансування.
Додатковими джерелами фінансування навчального спортивного
закладу є:
доходи від надання платних послуг;
благодійні внески;
інші надходження, не заборонені законодавством.
47. Навчальний спортивний заклад самостійно використовує
бюджетні кошти відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків,
затвердженого в установленому порядку. { Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1354
( 1354-2011-п ) від 28.12.2011 }
48. Учні та студенти навчального спортивного закладу
безплатно забезпечуються гуртожитками, харчуванням за
встановленими нормами, табельними парадною і спортивною формами,
спортивним інвентарем, студенти отримують стипендію в
установленому порядку.
49. Навчальний спортивний заклад має право укладати з іншими
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями
договори про співробітництво і обмін спортивними делегаціями.
50. Навчальний спортивний заклад може мати власний валютний
рахунок. Використання валютних надходжень регулюється
законодавством.
Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна
діяльність навчального спортивного закладу
51. Навчальний спортивний заклад має право здійснювати прямі
міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод відповідно
до законодавства.
52. Навчальний спортивний заклад має право провадити
зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.
53. Валютні та інші надходження від зовнішньоекономічної
діяльності використовуються навчальним спортивним закладом для
забезпечення його статутної діяльності відповідно до затвердженого
кошторису та законодавства.вгору