Про ринок електричної енергії
Закон України від 13.04.20172019-VIII
Документ 2019-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.05.2019, підстава - 2712-VIII

е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Турбіна гідравлічна

30

Генератор електричний

30

Головний щит управління генератора (розподільні щити, пульти та панелі)

15

Системи збудження генератора (машини та апарати електричні, що мають індивідуальні функції)

10

Регулятор до турбіни гідравлічної

10

Системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

5

Разом по об’єкту

100;

є) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Гирлове обладнання свердловин

30

Турбогенератор

40

Головний щит управління генератором

5

Насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

10

Теплообмінник охолодження теплового носія

10

Система автомагнітного регулювання

5

Разом по об’єкту

100.

Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.

Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами";

7) частину першу статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2014 р., № 23, ст. 41) викласти в такій редакції:

"Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в ядерно-промисловому комплексі, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з моменту введення ядерної установки в експлуатацію";

{Підпункт 8 пункту 24 розділу XVII втратив чинність на підставі Закону № 2189-VIII від 09.11.2017}

9) у Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 29, ст. 272):

частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних установок і операторами систем розподілу незалежно від форми власності";

текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової та електричної енергії регулюються Законом України "Про енергозбереження", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";

в абзаці четвертому частини другої та частині третій статті 8 слова "електричну та" виключити;

частини другу і третю статті 9 виключити;

у тексті Закону слова "власник когенераційної установки" в усіх відмінках замінити словами "власник (користувач) когенераційної установки" у відповідному відмінку;

10) частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів "захисту економічної конкуренції" доповнити словами "на відносини щодо сертифікації оператора системи передачі відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

11) розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2013 р., № 39, ст. 517; 2016 р., № 32, ст. 555) доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності Законом України "Про ринок електричної енергії" до рішень вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання про створення окремого суб’єкта господарювання шляхом виділу або поділу, які приймаються на виконання вимог пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, не застосовуються положення частини п’ятої статті 42 цього Закону. При цьому рішення про створення шляхом виділу або поділу такого окремого суб’єкта господарювання в частині прийняття рішень з питань, передбачених пунктами 2 і 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймаються загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

У разі створення такого окремого суб’єкта господарювання шляхом виділу з розміщенням акцій товариства, що виділилося, виключно серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, з якого здійснено виділ, або створення такого окремого суб’єкта господарювання шляхом поділу з розміщенням акцій товариств-правонаступників виключно серед акціонерів товариства, що припинилося шляхом поділу, та збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом поділу, положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 цього Закону не застосовуються";

12) частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833) доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) сертифікації оператора системи передачі відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

13) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 51, ст. 833):

абзац другий частини п’ятої статті 2 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити словами "або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом";

пункт 5 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії", і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

у статті 9:

абзац перший частини другої доповнити словами "крім випадків, визначених законом";

пункт 5 частини дев’ятої після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання передбачених законом вимог щодо відокремлення і незалежності".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

статтю 21 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. Положення частин першої і третьої статті 8 цього Закону застосовуються з урахуванням вимог Закону України "Про ринок електричної енергії";

14) у Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89):

абзац одинадцятий пункту 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та послуг із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

пункти 7-10 частини четвертої статті 2 викласти в такій редакції:

"7) товари і послуги на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

8) електрична енергія, що купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачі, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

9) послуги адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

10) послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

15) у Законі України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833):

у частині другій статті 2 слова "Про електроенергетику" виключити, а слова "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" замінити словами "Про ринок електричної енергії";

у статті 22:

в абзаці першому частини першої слова "Про електроенергетику" виключити, а слова "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" замінити словами "Про ринок електричної енергії";

в абзаці першому частини четвертої слова "Про електроенергетику" замінити словами "Про ринок електричної енергії".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 квітня 2017 року
№ 2019-VIII
вгору