Документ 191/92-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2000, підстава - 1071/2000

                                                          

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі
Указу Президента
N 1071/2000 ( 1071/2000 ) від 14.09.2000 )
Про Положення про Державний комітет у справах
охорони державного кордону України

( Із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Президента
N 133/93-рп від 13.12.93
N 107/94-рп від 19.08.94
Указами Президента
N 70/99 від 27.01.99
N 947/99 від 02.08.99
N 123/2000 від 01.02.2000 )

Затвердити Положення про Державний комітет у справах охорони
державного кордону України ( додається ).

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 1 грудня 1992 року
N 191/92-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 1 грудня 1992 року N 191/92-рп

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет у справах охорони
державного кордону України
1. Державний комітет у справах охорони державного кордону
України (Держкомкордон України) є центральним органом виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. ( Абзац перший
пункту 1 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Комітет реалізує державну політику з прикордонних питань,
бере участь у розробці й реалізації загальних принципів правового
оформлення і охорони державного кордону України та її виключної
(морської) економічної зони, вдосконаленні системи заходів щодо
забезпечення їх недоторканності, здійснює функції центрального
органу управління Прикордонними військами України.
2. Держкомкордон України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Комітет організовує
виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх
реалізацією. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
Комітет узагальнює практику застосування актів законодавства
з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Президентові
України і Кабінету Міністрів України. ( Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
3. Основними завданнями Держкомкордону України є : забезпечення недоторканності державного кордону України на
суші, морі, річках, озерах та інших водоймах і охорони виключної
(морської) економічної зони України; розробка разом з відповідними центральними органами
виконавчої влади пропозицій щодо правового оформлення кордонів
України із суміжними державами та реалізації міжнародних договорів
з питань режиму державного кордону; ( Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з
прикордонних питань і виконання відповідних зобов'язань,що
випливають з міжнародних договорів України; здійснення контролю за виконанням актів законодавства України
щодо державного кордону і діяльності Прикордонних військ України; забезпечення відповідно до законодавства України безпеки
працівників органів охорони державного кордону та їх близьких
родичів; ( Пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Розпорядженням Президента N 107/94-рп від 19.08.94 ) управління Прикордонними військами України.
4. Держкомкордон України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) розробляє правовий, економічний та військово-спеціальний
механізм охорони державного кордону України та її виключної
(морської) економічної зони,визначає види службово-бойової
діяльності Прикордонних військ України; 2) здійснює управління всіма видами діяльності Прикордонних
військ України, забезпечує їх бойову і мобілізаційну готовність,
визначає склад прикордонно-представницького апарату і керує його
діяльністю; 3) бере участь у міжнародному співробітництві з прикордонних
питань, розробляє разом з відповідними центральними органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим і місцевими
державними адміністраціями пропозиції, пов'язані з реалізацією
зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України щодо
режиму державного кордону; ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 4) разом з відповідними органами виконавчої влади розробляє і
вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення діяльності пунктів пропуску через державний кордон
України; ( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 5) забезпечує додержання прикордонного режиму в прикордонній
смузі; 5-1) здійснює у випадках, передбачених законодавством
України, спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників
органів охорони державного кордону та їх близьких родичів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Розпорядженням
Президента N 107/94-рп від 19.08.94 ) 6) організовує у пунктах пропуску через державний кордон
оформлення іноземним громадянам віз для тимчасового перебування в
Україні; 7) сприяє громадянам, органам виконавчої влади,
підприємствам, установам і організаціям, об'єднанням громадян у
розширенні торговельно-економічних відносин та інших міжнародних
зв'язків; ( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 8) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прикордонних
військ України, подає статистичні відомості Верховній Раді
України, Президентові України, Кабінету Міністрів України,
державним органам, а також систематично знайомить засоби масової
інформації зі станом охорони державного кордону України; 9) організовує поставку й ефективне застосування всіх видів
техніки і зброї, створює умови для їх базування, розміщення,
утримання, ремонту; 10) розробляє вимоги до техніки й озброєння Прикордонних
військ України, планує, організовує та бере участь у проведенні
науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельних і
виробничих робіт у сфері своєї діяльності, здійснює контроль за
якістю розробок і забезпечує проведення державних випробувань
нової та модернізованої техніки і зброї, необхідних для охорони
державного кордону України та її виключної( морської) економічної
зони; 11) проводить роботу з підготовки і перепідготовки особового
складу, комплектування Прикордонних військ України кадрами; оформляє матеріали про атестування офіцерів, прапорщиків,
мічманів та військовослужбовців надстрокової служби, нагородження
особового складу та робітників і службовців Прикордонних військ
України, присвоєння військових звань, звільнення в запас і
відставку офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби; 12) здійснює власними силами та із залученням підрядних
організацій будівництво житла і службових приміщень; 13) забезпечує життєдіяльність Прикордонних військ України,
правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх
сімей, використовує наявну матеріальну базу для надання їм
соціально-побутових послуг; 14) вживає заходів до розвитку ділових зв'язків з
командуванням прикордонних військ країн, з якими укладено
відповідні договори та угоди; 15) веде редакційно-видавничу діяльність.
5. Держкомкордон України під час виконання покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав. ( Пункт 5 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
6.Держкомкордон України має права, передбачені для
Прикордонних військ України законами України "Про Прикордонні
війська України" ( 1779-12 ), "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), постановою Верховної Ради України від 4 листопада
1991 року "Про порядок комплектування, військового,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних
військ України" ( 1781-12 ), а також Законом України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
7. Держкомкордон України в межах своїх повноважень видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, директиви,
організовує і перевіряє їх виконання. ( Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 947/99 від
02.08.99 )

Нормативно-правові акти Держкомкордону України підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом. ( Пункт 7 доповнено
абзацом другим згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм
власності та громадянами. ( Абзац третій пункту 7 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
Держкомкордон України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
( Абзац четвертий пункту 7 в редакції Указу Президента N 70/99
від 27.01.99 )
8. Держкомкордон України очолює Голова - Командувач
Прикордонних військ України, якого призначає на посаду та звільняє
з посади в установленому порядку Президент України.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства України.
Обов'язки між заступниками розподіляє Голова.
Голова Комітету здійснює керівництво Держкомкордоном України
і несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом
Міністрів України за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників Голови, керівників підрозділів Комітету. ( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
9. Голові Державного комітету у справах охорони державного
кордону України - Командувачу Прикордонних військ України, його
заступникам, начальникам Головних управлінь і управлінь Комітету
та командувачам військ напрямів Прикордонних військ України,
ректору Національної академії Прикордонних військ України імені
Б. Хмельницького, їх заступникам встановлюються граничні військові
звання (перелік додається). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 133/93-рп від 13.12.93, Указом Президента N 947/99 від 02.08.99,
в редакції Указу Президента N 123/2000 від 01.02.2000 )
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
повноважень Держкомкордону України, в Комітеті утворюється колегія
у складі Голови Комітету (голова колегії), його заступників за
посадою, а також інших керівних працівників Прикордонних військ
України. Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Засідання колегії проводяться в міру необхідності, але не
рідше двох разів на квартал. Рішення колегії приймаються
більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії й
проводяться в життя , як правило, наказами Комітету.
11. Гранична чисельність центрального апарату Комітету
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Комітету затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Комітету затверджуються в установленому
законодавством порядку.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Комітету затверджує Голова. ( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
Штати регіональних органів управління, органів охорони
державного кордону та органів забезпечення (у межах загальної
чисельності Прикордонних військ України), порядок їх
підпорядкування, справжні та умовні назви, граничні військові
звання за посадами до полковника включно затверджуються Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України. ( Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 947/99 від
02.08.99 )
12. Держкомкордон України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Секретар Адміністрації
Президента України М.ХОМЕНКО

ДОДАТОК
до Положення про Державний комітет
у справах охорони державного кордону
України (в редакції Указу Президента
України від 1 лютого 2000 року N 123/2000

ПЕРЕЛІК
граничних військових звань керівного складу Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
напрямів Прикордонних військ України і Національної академії
Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького
------------------------------------------------------------------ Посада | Граничне військове звання ------------------------------------------------------------------ Державний комітет у справах охорони
державного кордону України

Голова Державного комітету - генерал армії України
Командувач Прикордонних військ
України
Перший заступник Голови Комітету - генерал-полковник
Командувача Прикордонних військ
України - начальник Головного штабу
Заступник Голови Комітету - генерал-лейтенант
Командувача Прикордонних військ (віце-адмірал)
України, заступник Голови Комітету -
Командувача Прикордонних військ
України з тилу - начальник тилу,
заступник Голови Комітету -
Командувача Прикордонних військ
України з озброєння, перший
заступник начальника Головного
штабу Прикордонних військ України,
начальник Головного управління
Заступник начальника Головного генерал-майор
управління, начальник управління, (контр-адмірал)
начальник інспекції, начальник штабу
озброєння, начальник штабу тилу

Напрями Прикордонних військ України та Національна академія
Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького

Командувач військ напряму генерал-лейтенант
Прикордонних військ України, ректор
Національної академії Прикордонних
військ України імені Б. Хмельницького
Перший заступник командувача генерал-майор
військ напряму Прикордонних військ (контр-адмірал)
України - начальник штабу, перший
заступник ректора Національної
академії Прикордонних військ
України імені Б. Хмельницького
Заступник командувача військ генерал-майор
напряму Прикордонних військ (контр-адмірал),
України полковник
(капітан 1 рангу).

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

( Додаток в редакції Розпорядження Президента N 133/93-рп від
13.12.93, Указів Президента N 947/99 від 02.08.99, N 123/2000 від
01.02.2000 )вгору