Документ 191-VIII, попередня редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру";

абзаци п’ятий, шостий, одинадцятий і тринадцятий виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"Терміни "адміністратор", "центр надання адміністративних послуг" та "суб’єкт надання адміністративної послуги" у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про адміністративні послуги";

2) у статті 4:

частину другу виключити;

абзаци другий - п’ятий частини третьої виключити;

частину четверту виключити;

3) у статті 4-1:

у частині першій:

в абзаці першому слова "(регіональними, місцевими)" виключити;

в абзаці другому слова "за погодженням з територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого органу" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги";

абзац десятий частини восьмої виключити;

у частині дев’ятій:

в абзаці дев’ятому слова "а місцевий дозвільний орган - державному адміністратору" замінити словами "або адміністратору, якщо видача дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр надання адміністративних послуг";

абзац одинадцятий виключити;

у першому реченні абзацу першого частини десятої слова "регіональний та/або місцевий" виключити;

частину дванадцяту виключити;

після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.

Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання в паперовій формі - особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, - в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.

Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви".

У зв’язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п’ятнадцятою;

4) статтю 5 виключити;

5) у статті 6:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Реєстр ведуть дозвільні органи";

абзаци другий - четвертий частини третьої, частини четверту та п’яту виключити;

частину шосту доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку";

6) статтю 7 виключити;

7) в абзаці другому частини другої статті 8 слова "Регіональні та місцеві" виключити;

8) у статті 9:

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова "та державних адміністраторів" виключити;

абзац шостий виключити;

9) у статті 9-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку";

у частині другій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік";

в абзаці третьому слова "державним адміністратором та" і "(у тому числі через дозвільні центри)" виключити;

в абзаці сьомому слова "Президента України, Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

в абзацах восьмому та дев’ятому слова "державним адміністратором" виключити;

абзац десятий виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки";

у частині четвертій:

в абзаці третьому слова "державного адміністратора та дозвільного центру" виключити;

в абзаці сьомому слова "державним адміністратором та" виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом";

10) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом";

у частині другій слово "державних" виключити;

11) пункт 2-1 статті 11 виключити;

12) у тексті Закону слова "державний адміністратор" в усіх відмінках і числах замінити словом "адміністратор" у відповідному відмінку та числі.

{Пункт 31 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2258-VIII від 21.12.2017}

32. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):

1) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.

У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт. Умови оплати праці державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством.

Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, нотаріуси";

2) частину тринадцяту статті 15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за скорочення термінів надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 28-2 виключити;

4) статтю 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав

1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:

для фізичних осіб:

щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів - 0,07 мінімальної заробітної плати;

щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 200 квадратних метрів - 0,1 мінімальної заробітної плати;

щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею більше 200 квадратних метрів - 0,2 мінімальної заробітної плати;

щодо земельних ділянок - 0,1 мінімальної заробітної плати;

для юридичних осіб:

щодо об’єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів - 0,3 мінімальної заробітної плати;

щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів - 0,6 мінімальної заробітної плати;

щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрів - 1,4 мінімальної заробітної плати;

2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, - 25 відсотків розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно - 0,07 мінімальної заробітної плати;

4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки - 0,06 мінімальної заробітної плати;

5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 мінімальної заробітної плати.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав.

2. Органи державної реєстрації прав та органи місцевого самоврядування звільняються від сплати адміністративного збору.

3. При проведенні державної реєстрації прав заявник, окрім адміністративного збору, сплачує за отримання витягу з Державного реєстру прав.

4. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягає поверненню.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягають поверненню.

5. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом".

33. Частину четверту статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) викласти у такій редакції:

"4. Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є державним службовцем. Оплата праці працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цим Законом функцій працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

{Пункт 34 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

35. Пункт 56 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити.

36. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409, № 57, ст. 2056):

1) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:

"8. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг";

2) частину четверту статті 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом";

3) в абзаці першому частини першої статті 16 слова "реалізує державну політику економічного розвитку" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг";

4) частини другу і четверту статті 17 викласти в такій редакції:

"2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.

Відповідальний за адміністрування Єдиного державного порталу адміністративних послуг визначається Кабінетом Міністрів України";

"4. Порядок ведення, вимоги щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг, а також заходи та строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечувати:

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг;

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі".

37. У Законі України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 721):

1) преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні";

2) у статті 1:

у частині першій:

абзаци сьомий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий та двадцятий виключити;

абзаци дванадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом";

"маркування - слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Терміни "аудитор з сертифікації", "орган з оцінки відповідності", "оцінка відповідності", "підтвердження відповідності", "сертифікат відповідності" вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про підтвердження відповідності";

3) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"1. Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них";

4) пункти 4-9 частини першої статті 5 виключити;

5) у статті 6 слово "законодавства" замінити словами "законів України";

6) у частині першій статті 7:

у пункті 2 слова "технічних регламентів (детальних правил) виробництва" замінити словами "детальних правил виробництва та обігу";

пункти 4 і 5 виключити;

7) пункти 2 і 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"2) розроблення детальних правил виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини) та подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

3) затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини)";

8) назву та абзац перший частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належать";

9) частину першу статті 10 після слів "призначає органи з оцінки відповідності" доповнити словами "що провадять діяльність з оцінки відповідності";

10) у статті 11:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";

частини другу - четверту виключити;

11) у частині першій статті 12 слова "будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності" виключити;

12) у статті 13:

у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безоплатним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджується Кабінетом Міністрів України";

13) у статті 14:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Детальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджуються Кабінетом Міністрів України";

частину четверту виключити;

14) пункти 4 і 5 частини першої та частину третю статті 16 виключити;

15) у статті 17:

в абзаці першому частини першої та частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";

у частині п’ятій слова "визначені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

16) у назві розділу IV слова "ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ" виключити;

17) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини

1. Оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель.

2. Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Оцінка придатності земель (ґрунтів) здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об’єктивної інформації про стан земельних ділянок, встановлення їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур";

18) у статті 24:

частини першу - п’яту викласти в такій редакції:

"1. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (сировини) проводиться органом з оцінки відповідності згідно з правилами процедури підтвердження відповідності, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, та з детальними правилами виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).

2. Органічна продукція та сировина повинні відповідати детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).

3. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та сировини здійснюється аудитором з сертифікації.

Для проведення оцінки відповідності особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності.

Оцінка відповідності проводиться не пізніше 30 днів з дня подання заяви про перехід на виробництво органічної продукції.

Оцінка відповідності проводиться аудитором з сертифікації відповідно до плану та програми оцінки відповідності, в якій визначені об’єкти, дати проведення оцінки відповідності. Копії плану та програми оцінки відповідності надсилаються на адресу заявника у строк не пізніше п’яти робочих днів до початку оцінки відповідності.

За результатами оцінки відповідності складається висновок (звіт) аудитора з сертифікації, який протягом двох днів з дня закінчення оцінки відповідності передається до органу з оцінки відповідності для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності.

У висновку (звіті) аудитора з сертифікації зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи) та реквізити особи, оцінка відповідності виробництва якої здійснювалася, прізвище, ім’я, по батькові аудитора з сертифікації, реквізити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здійснених заходів у процесі оцінки відповідності, висновки аудитора з сертифікації щодо стану виробництва.

Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки.

4. Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) здійснюється органом з оцінки відповідності.

5. Орган з оцінки відповідності впродовж п’яти робочих днів з дня складення висновку (звіту) аудитора з сертифікації зобов’язаний прийняти рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності";

у частині шостій:

в абзаці першому слово "комісією" замінити словом "органом";

в абзаці третьому слова "та технічним регламентам" замінити словами "та детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини)";

в абзаці четвертому слова "оцінювання та" виключити;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Продукція (сировина), сертифікована в державах - членах Європейського Союзу як органічна, розміщується на ринку України як органічна продукція (сировина) без жодної додаткової сертифікації";

19) у статті 25 слово "оцінювання" замінити словами "оцінка відповідності" у всіх відмінках;

20) у статті 28:

частини першу, другу та четверту виключити;

у частині третій:

абзац перший після слова "забороняється" доповнити словами "реалізація та";

пункти 3 та 5 виключити;

21) у статті 29:

частину п’яту після слова "органу" доповнити словами "з оцінки відповідності";

частину дев’яту виключити;

22) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Із дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, розпочинається перехідний період";

частину другу виключити;

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"2) тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінці відповідності та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника";

у частині шостій слово "оцінювання" замінити словами "оцінки відповідності";

у частинах четвертій, п’ятій та шостій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";

23) у статті 31:

у частині першій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "органу з оцінки відповідності";

в абзаці п’ятому слова "органу контролю" замінити словами "органу з оцінки відповідності";

у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";

24) назву розділу VII викласти в такій редакції:

"Розділ VII
ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)";

25) у статті 32:

у назві слова "виробництва органічної продукції (сировини)" замінити словами "що провадить діяльність з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)";

у частинах першій та четвертій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;

26) розділ VIII виключити;

27) у пункті 3 частини першої статті 36 слова "міжнародним законодавством" замінити словами "законодавством Європейського Союзу";

28) у статті 38:

у частині першій слово "законодавства" замінити словом "закону";

у частині другій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;

29) абзац п’ятий пункту 3 розділу XI "Прикінцеві положення" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пункту 30 (щодо внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") та пункту 36 (щодо внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги") розділу I цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;

пункту 2 цього розділу, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., № 19-20, ст. 177).

3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

у п’ятимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 191-VIII
вгору