Документ 189-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 189
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що додається.

2. Установити, що у 2018 році заяви, передбачені пунктом 5 Порядку, затвердженого цією постановою, подаються до 1 червня.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 189

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” (далі - бюджетні кошти) для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - спеціально обладнані автомобілі).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем є Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).

3. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики Фонду з метою закупівлі ним спеціально обладнаних автомобілів для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, виконавчими органами міських рад (крім міст, що є обласними центрами, та міст обласного значення), сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад).

4. Умовами забезпечення спеціально обладнаними автомобілями є:

проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;

наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

5. Для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням умов, визначених у пункті 4 цього Порядку, до 1 квітня поточного року подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік.

6. У разі наявності у поточному році залишків бюджетних коштів, передбачених для придбання спеціально обладнаних автомобілів, Мінсоцполітики визначає строк додаткового прийому заяв, про що видається наказ, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства.

7. Заяви розглядаються робочою групою, утвореною згідно з наказом Мінсоцполітики.

8. Робоча група розглядає документи, зазначені в пункті 5 цього Порядку, за участю уповноваженого представника відповідного виконавчого органу ради.

9. За письмовим зверненням виконавчого органу ради робоча група може розглядати документи за відсутності його представника.

10. До повноважень робочої групи належить:

установлення наявності повного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

прийняття рішення щодо:

- доцільності забезпечення або відмови у забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем;

- повернення документів для доопрацювання в разі виявлення невідповідності заяви та доданих до неї документів умовам, визначеним у пункті 4 цього Порядку.

11. Рішення щодо відмови в забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем приймається у разі:

відсутності повного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

відсутності бюджетних коштів, необхідних для закупівлі спеціально обладнаних автомобілів, і для подальшого їх функціонування.

12. Основною формою діяльності робочої групи є засідання. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи оформляється протоколом.

Копія протоколу засідання робочої групи подається Міністрові соціальної політики.

13. Протокол засідання робочої групи повинен містити такі реквізити:

порядковий номер;

дату і місце складення;

прізвище та ініціали членів робочої групи, присутніх на засіданні;

порядок денний;

хід розгляду питань порядку денного (запитання, виступи);

прийняте рішення;

результати голосування за кожним питанням;

результативну частину, в якій зазначається:

- повне найменування виконавчого органу ради, який подав заяву щодо забезпечення спеціально обладнаним автомобілем;

- повне найменування служби з перевезення, якій буде передано зазначений спеціально обладнаний автомобіль;

- рішення про доцільність забезпечення спеціально обладнаним автомобілем, про повернення документів для доопрацювання або відмову в такому забезпеченні.

14. Протокол підписують всі члени робочої групи, присутні на засіданні.

15. Окремі думки членів робочої групи щодо прийнятого рішення зазначаються в протоколі.

16. Рішення робочої групи реалізується шляхом видання наказу Мінсоцполітики про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем або про відмову в такому забезпеченні.

17. Копію наказу про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем Мінсоцполітики протягом семи робочих днів після прийняття рішення надсилає Фонду та виконавчому органу ради, а копію наказу про відмову в забезпеченні - виконавчому органу ради.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Фонд щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінсоцполітики звіти про використання бюджетних коштів.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору