Про відходи
Закон України від 05.03.1998187/98-ВР
Документ 187/98-ВР, попередня редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у 
сфері поводження з відходами
До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері
поводження з відходами належить:
а) виконання Конституції та законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів
виконавчої влади;
б) участь у розробленні загальнодержавних програм
раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів
для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;
в) організація розроблення та здійснення регіональних і
місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення
реалізації загальнодержавних програм;
г) координація та сприяння розвитку підприємницької
діяльності у сфері поводження з відходами;
д) здійснення контролю за використанням відходів з
урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я
людей і навколишнього природного середовища;
е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з
відходами;
є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;
ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення
населених пунктів; { Пункт "ж" частини першої статті 20 в редакції Закону N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
з) організація та сприяння створенню спеціалізованих
підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення,
утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення,
монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;
и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів
підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і
позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових,
розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з
відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх
маркетингу тощо;
і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;
ї) організація ведення обліку утворення, оброблення,
знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;
й) організація збирання і видалення побутових та інших
відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення
полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного
збирання корисних компонентів цих відходів; { Пункт "й" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III
( 3073-14 ) від 07.03.2002 }
к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження
з відходами терміном на три роки; { Пункт "к" частини першої статті 20 в редакції Законів N 3073-III
( 3073-14 ) від 07.03.2002, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012,
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Пункт "л" частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт "м" частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 }

м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і
неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням
уповноважених на те органів; ( Пункт "м" частини першої статті 20
в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед
населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення
населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини; ( Пункт "н" частини першої статті 20 в
редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )

{ Пункт "о" частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними
особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими
відходами відповідно до закону та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на
розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про
відходи. ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "п" згідно із
Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002; в редакції Закону
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

{ Пункт "р" частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Пункт "с" частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до
повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:
а) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та
надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо
науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної
документації на будівництво і реконструкцію підприємств,
установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально
відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про
оцінку впливу на довкілля; { Пункт "а" частини другої статті 20 в редакції Закону N 2059-VIII
( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки; { Пункт "б" частини другої статті 20 в редакції Закону 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Пункт "в" частини другої статті 20 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з
відходами (крім небезпечних відходів). { Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві
державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів,
необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами.
Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища у сфері поводження з
відходами
До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері
поводження з відходами належить:
а) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та
надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо
науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної
документації на будівництво і реконструкцію підприємств,
установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально
відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про
оцінку впливу на довкілля; { Пункт "а" статті 20-1 в редакції Закону N 2059-VIII ( 2059-19 )
від 23.05.2017 }
б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки; { Пункт "б" статті 20-1 в редакції Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }

{ Пункт "в" статті 20-1 виключено на підставі Закону 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з
відходами (крім небезпечних відходів). { Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері поводження з відходами
Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з
відходами забезпечують:
а) виконання вимог законодавства про відходи;
б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення
населених пунктів;
в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у
тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх
захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних
компонентів цих відходів;
г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з
відходами та контроль за їх виконанням;
д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання,
які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території
об'єктів поводження з відходами;
є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

{ Пункт "ж" частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

з) здійснення контролю за раціональним використанням та
безпечним поводженням з відходами на своїй території;
и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ
відходів;
і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед
населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення
населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини; ( Пункт "і" частини першої статті 21 в
редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів
України;
й) надання згоди на розміщення на території села, селища,
міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів,
сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими
нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну
одиницю; { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "й" згідно із
Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

{ Пункт "к" частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Пункт "л" частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними
особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими
відходами відповідно до закону та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на
розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про
відходи. { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "м" згідно із
Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002; в редакції Закону
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід
земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів
поводження з відходами.
Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері
поводження з відходами
Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з
відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади
відповідно до їх компетенції. { Стаття 22 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища { Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:
{ Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт "а" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт "б" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

в) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та
надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо
науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної
документації на будівництво і реконструкцію підприємств,
установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально
відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про
оцінку впливу на довкілля; { Пункт "в" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

{ Пункт "г" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт "д" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних
про обсяги утворення та поводження з відходами;

{ Пункт "є" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт "ж" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

з) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне
перевезення небезпечних відходів; { Пункт "з" частини першої
статті 23 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від
21.01.2010 }

{ Пункт "и" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

і) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів
поводження з відходами; { Пункт "і" частини першої статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }

{ Пункт "ї" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

й) участь у розробленні та погодженні нормативних документів,
що регулюють питання поводження з відходами;
к) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для
поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території
України;

{ Пункт "л" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами
влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері
поводження з відходами;
н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів
за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою
України; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "н" згідно із
Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади,
який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх видаленням ( 995_022 ); ( Частину першу статті 23 доповнено
пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від
07.03.2002 )
п) формування і ведення державного банку даних щодо
впроваджених в Україні технологій утилізації відходів; { Частину
першу статті 23 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

{ Пункт "р" частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

с) розроблення та впровадження систем поводження з
відходами. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "с" згідно
із Законом N 5179-VI ( 5179-17 ) від 06.07.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
здійснює й інші функції, передбачені цим Законом. { Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
{ Текст статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, у сфері поводження з
відходами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, у сфері поводження з
відходами належить:
а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої
влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням
вимог екологічної безпеки;
б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення
операцій у сфері поводження з відходами;
в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів,
що регулюють питання поводження з відходами;
г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих
міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері
поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням
відходів;
ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами
влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері
поводження з відходами;
д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, здійснює також інші функції, передбачені законом. { Закон доповнено статтею 23-1 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 23-2. Компетенція центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, у сфері поводження з
відходами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення
державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами
виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими
органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого
самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності і господарювання, громадянами
України, іноземцями та особами без громадянства, а також
юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про
поводження з відходами щодо:
а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у
сфері поводження з відходами;

{ Пункт "б" частини першої статті 23-2 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;
г) перевезення небезпечних відходів територією України та за
транскордонним перевезенням відходів;
ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
знешкодження, видалення, захоронення відходів;
д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу
відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання
відповідної статистичної звітності в установленому порядку та
паспортизації таких відходів;
е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної
документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві
продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх
використанням;

{ Пункт "є" частини першої статті 23-2 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок,
виробництв з оброблення та утилізації відходів;
з) дотримання правил зберігання, транспортування,
знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів,
токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні,
зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних
засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і
відходів;
і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель
від засмічення та забруднення відходами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює
також інші повноваження, передбачені законом. { Закон доповнено статтею 23-2 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення, у сфері
поводження з відходами { Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення, у сфері поводження з відходами належить:
{ Абзац перший статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
а) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних
нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення
відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та
інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог
безпеки для здоров'я людини;
б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров'я
людини від негативного впливу відходів;
в) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи
проектно-кошторисної документації з метою визначення місць
розташування та техніко-економічного обгрунтування проектів
будівництва, розширення, реконструкції об'єктів поводження з
відходами;
г) видача висновків державної санітарно-гігієнічної
експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
д) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що
виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на
неї;
е) методичне забезпечення та здійснення контролю при
визначенні рівня небезпечності відходів;
е-1) погодження республіканських Автономної Республіки Крим,
обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з
відходами; { Статтю 24 доповнено пунктом "е-1" згідно із Законом
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
є) інші функції, передбачені законами України.
Стаття 25. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства, у сфері
поводження з відходами { Назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами
належать: { Абзац перший статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
а) формування державної політики у сфері поводження з
побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у
сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері
поводження з побутовими відходами; { Пункт "а" статті 25 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у
сфері поводження з побутовими відходами;
в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з
побутовими відходами;
г) розроблення та затвердження державних стандартів, норм і
правил у сфері поводження з побутовими відходами;
д) погодження республіканських Автономної Республіки Крим,
обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з
побутовими відходами;
е) встановлення за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, порядку розроблення, погодження та затвердження схем
санітарного очищення населених пунктів ( z0505-17 ); { Пункт "е" статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
є) затвердження за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, правил
експлуатації ( z0821-12 ) та утримання об'єктів поводження з
побутовими відходами;
ж) інші повноваження, передбачені законами України. { Стаття 25 в редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від
21.01.2010 }
Стаття 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
житлово-комунального господарства, у сфері
поводження з відходами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері житлово-комунального
господарства, у сфері поводження з відходами належить:
а) реалізація державної політики у сфері поводження з
побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання
державних програм у сфері поводження з побутовими відходами,
планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим,
обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з
побутовими відходами;
в) інші повноваження, передбачені законами України. { Закон доповнено статтею 25-1 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л V
ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК, МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМУВАННЯ У СФЕРІ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів
Державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому
порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які
поширюється дія цього Закону.
Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Система і форми звітності, порядок надання і використання
відповідної інформації про відходи, а також порядок перегляду їх
номенклатури розробляються на основі державного класифікатора
відходів і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за
поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища та інших заінтересованих центральних
органів виконавчої влади. { Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів
З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та
аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації
відходів ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура,
обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів,
інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів
утворення відходів і рівня їх небезпеки.
Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
ведеться на підставі звітних даних виробників відходів, відомостей
уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з
відходами. { Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Ведення реєстру місць видалення відходів
З метою повного обліку та опису функціонуючих, закритих та
законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і
кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом
відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини
ведеться реєстр місць видалення відходів. ( Частина перша статті
28 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
Реєстр місць видалення відходів ведеться на підставі
відповідних паспортів, звітних даних виробників відходів,
відомостей уповноважених органів виконавчої влади у сфері
поводження з відходами. Дані реєстру підлягають щорічному
уточненню. { Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок ведення реєстру місць видалення відходів визначається
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 29. Моніторинг місць утворення, зберігання та
видалення відходів
З метою визначення та прогнозування впливу відходів на
навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних
наслідків, їх відвернення та подолання виробники відходів, їх
власники, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища здійснюють моніторинг місць
утворення, зберігання і видалення відходів. { Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів є
складовою єдиної системи державного моніторингу навколишнього
природного середовища.
Стаття 30. Інформування про вплив відходів і місць чи
об'єктів їх зберігання та видалення на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я
людини
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та
інші уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з
відходами забезпечують заінтересовані органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації, громадян та їх об'єднання інформацією про
розташування місць чи об'єктів зберігання і видалення відходів, їх
вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я
людини. { Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л VI
ЗАХОДИ І ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АБО
ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ
Стаття 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів
утворення відходів
З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів
та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет
Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві
органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють:
а) розроблення та впровадження науково обгрунтованих
нормативів утворення відходів на одиницю продукції (сировини та
енергії), виконання робіт і надання послуг, що регламентують їх
кількісний та якісний склад, відповідно до передових технологічних
досягнень;
б) періодичний перегляд встановлених нормативів утворення
відходів, спрямований на зменшення їх обсягів, з урахуванням
передового вітчизняного і зарубіжного досвіду та економічних
можливостей;

{ Пункт "в" частини першої статті 31 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

г) розроблення та впровадження системи поводження з
пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення,
знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи
збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних
виробів та відходів резинотехнічного виробництва; системи
заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних
засобів; системи збирання та утилізації електричного та
електронного обладнання; системи збирання, видалення,
знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі
медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними
дослідних робіт; { Пункт "г" частини першої статті 31 в редакції
Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5179-VI ( 5179-17 ) від 06.07.2012 }
д) розроблення загальних вимог щодо поводження з побутовими
відходами;
е) розроблення системи інформаційного, науково-методичного
забезпечення виробників відходів відомостями про технологічні та
інші можливості зменшення обсягів утворення та утилізації
відходів;

{ Пункт "є" частини першої статті 31 виключено на підставі
Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону
1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному
впливу відходів
З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів
на навколишнє природне середовище та здоров'я людини
забороняється:
а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов’язану з
утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої
влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами відповідно до вимог цього Закону; { Пункт "а" частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002, N 5402-VI
( 5402-17 ) від 02.10.2012, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012;
в редакції Закону 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
б) використовувати результати наукових досліджень,
впроваджувати в практику винаходи, застосовувати нову техніку,
імпортне устаткування, технології та системи, якщо вони не
передбачають запобігання чи мінімізацію обсягів утворення відходів
на всіх стадіях технологічного процесу, їх утилізацію та безпечне
видалення;
в) визначати місця розміщення підприємств, установок,
полігонів, комплексів, сховищ та інших об'єктів поводження з
відходами, проектувати та будувати регіональні і міжрегіональні
комплекси оброблення, знешкодження, утилізації та видалення
відходів, якщо вони не відповідають екологічним та
санітарно-гігієнічним вимогам; ( Пункт "в" частини першої статті
32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 )
від 07.03.2002 )
г) приймати рішення про розміщення і розвиток міст та інших
населених пунктів без визначення технічних та інших заходів щодо
створення умов для утилізації чи видалення побутових відходів;
д) вводити в дію нові і реконструйовані підприємства та інші
об'єкти, не забезпечені устаткуванням і технологіями для
безпечного поводження з відходами, та в разі відсутності даних,
необхідних для оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище
та здоров'я людини, згідно з установленим порядком;
е) передавати чи продавати небезпечні відходи громадянам,
підприємствам, установам та організаціям, якщо вони не
забезпечують утилізації чи видалення цих відходів екологічно
безпечним способом;
є) залучати дітей і підлітків до організованого збирання
відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я;
ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну
відповідно до встановлених квотами умов; ( Пункт "ж" частини
першої статті 32 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від
07.03.2002 )
з) порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну
відходів як вторинної сировини; ( Частину першу статті 32
доповнено пунктом "з" згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від
07.03.2002 )
и) ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення,
будь-яких відходів з метою їх зберігання чи видалення; { Частину
першу статті 32 доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 3073-III
( 3073-14 ) від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
і) з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених
(необроблених) побутових відходів. { Частину першу статті 32
доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 5402-VI ( 5402-17 ) від
02.10.2012 }
Законодавством України можуть передбачатися й інші спеціальні
заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів
на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
Стаття 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів
Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до
вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують
максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам
(за винятком захоронення).
На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів
складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування
та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх
кількісний та якісний склад, походження, а також технічні
характеристики місць чи об'єктів зберігання чи видалення і
відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць
чи об'єктів.
Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених
законодавством вимог екологічної безпеки з обов'язковим
забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових
продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення. { Частина третя статті 33 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 )
від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях,
визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог
земельного та природоохоронного законодавства, за наявності
дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в
якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні
вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення,
методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх
зберігання. { Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, N 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Визначені для зберігання та видалення відходів місця чи
об'єкти повинні використовуватися лише для відходів, заявлених на
одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами. { Частина п'ята статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Забороняється змішування чи захоронення відходів, для
утилізації яких в Україні існує відповідна технологія.
Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів,
у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст
та інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного
фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон
санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може
створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та
здоров'я людини. Захоронення відходів у надрах допускається у
виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень з
дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених законодавством
України. { Частина сьома статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами
Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище та на життя і здоров'я людини
поділяються на чотири класи і підлягають обліку. { Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Відповідний клас відходів визначається виробником відходів
відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища. { Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
Суб'єкт господарської діяльності, у власності або у
користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними
відходами, зобов'язаний:
забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього
природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення -
ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього
природного середовища та здоров'я людини;
вживати заходів, направлених на запобігання аваріям,
обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і
навколишнього природного середовища від їх впливу;вгору