Документ 150-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2006 р. N 150
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 150
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення

1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
18 серпня 1994 р. N 565 ( 565-94-п ) "Про порядок повного
державного утримання та забезпечення учнів державних професійних
навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією"
(ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 286) слова "технікумів і коледжів"
замінити словами і цифрами "вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів
виробничого навчання".
2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 р. N 982 ( 982-2001-п ) "Про заснування
стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1528; 2004 р., N 28, ст. 1871)
слова і цифри "передбачений для студентів вищих навчальних
закладів III і IV рівнів акредитації, які навчаються на "відмінно"
з коефіцієнтом 2,5" виключити.
3. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882
( 882-2004-п ) "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Особам, що навчалися згідно із зазначеними угодами і в
установленому порядку переведені на навчання за державним
замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до
цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з
першого місяця наступного навчального семестру";
2) у пункті 6:
у підпункті 4 слова і цифри "інвалідами I і II групи"
замінити словами і цифрами "інвалідами I-III групи";
доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
"6) студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями,
чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання
виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на
вугледобувних підприємствах";
3) у пункті 10:
у підпункті 4 слова "інвалідами I і II групи" замінити
словами і цифрами "інвалідами I-III групи";
доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
"6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або
стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм,
професійного захворювання під час роботи на вугледобувних
підприємствах";
4) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:
"2) учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування:
на 30 відсотків - у разі призначення в установленому законом
порядку опікуна чи піклувальника;
на 50 відсотків - у разі перебування на повному утриманні
держави";
5) абзац перший пункту 18 доповнити словами "на період до
визначення результатів наступного семестрового контролю";
6) пункт 20 після слів "перерви у навчанні" доповнити словами
"та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку
продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі";
7) підпункт 1 пункту 24 доповнити після абзацу третього новим
абзацом такого змісту:
"Учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному
утриманні держави, допомога виплачується у розмірі стипендії, яку
вони отримували до початку академічної відпустки".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
8) пункт 30 викласти в такій редакції:
"30. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у
пункті 6 цього Порядку, становить (відсотків розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального
закладу відповідного рівня акредитації):
для осіб, зазначених у підпункті 1, - 150;
для осіб, зазначених у підпунктах 2, 5 і 6, - 100;
для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4, - 109";
у підпункті 2 пункту 32 цифри "55" замінити цифрою "5";
9) у пункті 34:
в абзаці першому цифри "1-5" замінити цифрами "1, 3 і 4";
у підпункті 1 цифри і слова "інвалідам I і II групи" замінити
словами і цифрами "інвалідам I-III групи";
підпункт 2 викласти у такій редакції:
"2) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування:
у разі перебування на повному утриманні держави - 50;
у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи
піклувальника - 55";
у підпункті 4 слово "глухонімим" замінити словом "глухим".вгору