Про Державний бюджет України на 2000 рік
Закон України; Бюджет від 17.02.20001458-III
Документ 1458-III, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 03.10.2001, підстава - v012p710-01


     акцизний збір з вироблених в Україні товарів,  крім акцизного 
збору з нафтопродуктів;
плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;
плата за надання послуг з оформлення документів на право
виїзду за кордон;
штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення
податкового законодавства;
єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;
збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією
України;
плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ;
плата за оренду державного майна;
державне мито.
Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується
надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території,
перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом
застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з
додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі
виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних
надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний
рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні
Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в областях та місті Севастополі,
не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до
цього Закону, Головне управління Державного казначейства України
зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового
органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного
року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету
України.
Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста
Києва у розмірі 1.274.091,5 тис. гривень здійснюються відповідними
фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими
згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї
дванадцятої річної суми платежів на місяць. ( Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну
енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються
бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити
ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі
виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків
на 2000 рік.
Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат
надходження до місцевих бюджетів від:
погашення заборгованостей платників податків і зборів
(обов'язкових платежів), що виникли за станом на 1 січня 2000 року
по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;
сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із
отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів,
які не були внесені в строк;
повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного
фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;
повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів
суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.
Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності.
Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським
радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей
перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних
позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом
України та обласними, Київським і Севастопольським міськими
бюджетами.
Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів
перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних
бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій
формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету
України в територіальних управліннях Державного казначейства
України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3
до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та
відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок
перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до
відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як
додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад
спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.
Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу
додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами
територіальних громад.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних
централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки
на фінансування:
завершення державної програми проведення випробувань та
випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;
завершення будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди" та
нафтотерміналу у місті Южному;
завершення будівництва комплексу Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;
програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування;
програми розвитку медичного приладобудування;
державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";
програми розвитку міського транспорту;
невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського
оперного театру;
реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації
центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у
місті Києві, Лівадійського палацу-музею.
Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок
відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн.
гривень на буріння артезіанських свердловин.
Стаття 55. Установити, що:
з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне
стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що
відповідно до законодавства має право на його застосування, може
бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які
обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного
стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти
Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких
бюджетних установ і організацій не допускається;
при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий
метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами,
видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в
бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та
відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх
реєстрації в обліку;
виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується
закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з
рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та
проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.
Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним
позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного
казначейства України у визначені ним порядку і термінах звіти
про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною
класифікацією України.
Стаття 57. Кабінету Міністрів України:
до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) здійснювати
перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з
можливості видаткової частини Державного бюджету України;
встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю
виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення України;
до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради
України законопроект щодо затвердження величини прожиткового
мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України
врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.
Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству
сільського господарства і продовольства України, Державному
комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та
іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і
органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються
на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею
сільськогосподарської продукції за державними замовленнями
(контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду
для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською
технікою вітчизняного виробництва; формування державного
насіннєвого страхового фонду. ( Частина перша статті 58 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від
19.10.2000 )
Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від
лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок
бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на
єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і
використовуються на поповнення державного лізингового фонду.
Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення
кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у
минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при
Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у
2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються
цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких
молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і
обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах,
визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.
Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на
визначення доцільності та порядку проведення:
погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через
Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну
енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та
водовідведення, що утворилась за станом на 1 січня 2000 року, в
рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року
(за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів
господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ,
плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ
власного видобутку, плати за користування надрами, податку на
додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також
фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового
законодавства;
погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну
енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і
водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями,
субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та
житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася за станом на 1
січня 2000 року та у поточному році (в межах сум, визначених
Кабінетом Міністрів України) по видатках Державного бюджету
України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і
46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на
1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації
України) підприємств-виробників, транспортувальників та
постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та
водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по
сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і
природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах
на природний газ власного видобутку, плати за користування
надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових
санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При
цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не
нараховуються; ( Абзац третій частини першої статті 60 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від
19.10.2000 )
погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань
та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані
роботи та надані послуги, яка склалася за станом на 1 січня 2000
року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги,
визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості
(недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної
податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по
сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного
бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за
порушення податкового законодавства.
Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по
вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про
виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів
цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів
та кошторисів бюджетних установ і організацій.
( Частину третю статті 60 виключено на підставі Закону
N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000 )
Установити, що проведення зазначених розрахунків органами
Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів
усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на
бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання
казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках
розпорядників бюджетних коштів забороняється.
Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року
забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і
організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та
заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування
з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя.
Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і
організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та
проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону,
плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя. ( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих
актів України у частині надання пільг і компенсацій, які
фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:
безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян
(крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування
як аварійні);
надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що
враховані у цьому Законі);
безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів
I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці,
інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників
бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які
не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій,
громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають
дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з
Чорнобильською катастрофою); ( Абзац четвертий частини першої
статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів
війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського
Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і
більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці,
учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих
учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що
мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з
Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та
сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг
електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією; ( Абзац
п'ятий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім
інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу",
Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1
та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту
аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують
санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України після перенесення тяжкої хвороби); ( Абзац
шостий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
виплату компенсації за невикористане право на пільгове
санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи,
громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);
безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім
виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної
політики України для інвалідів I та II групи з ураженням
опорно-рухового апарату);
звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні
послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені
пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та
репресованих, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу",
а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей, які стали інвалідами
до досягнення повноліття, та батьків загиблих учасників бойових
дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а
також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до
членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та
репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій (крім названих)
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги,
електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і
неповнолітні діти (до 18 років); ( Абзац дев'ятий частини першої
статті 62 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від
11.05.2000 )
безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та
приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників
Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці,
пенсіонерів, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і
учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися
вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до
категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, що виховуються або навчаються у
навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами
міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та
II групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави,
осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв
Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій,
дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге,
осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких
поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року
( 997_301 ) про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для
інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб,
прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників
Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних
депутатів України на час виконання ними депутатських
повноважень). ( Абзац десятий частини першої статті 62 в редакції
Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити
і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році
додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і
установ виконання покарань, ветеранів військової служби на
санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги,
електроенергію, газ і паливо внаслідок зупинення дії положень
законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.
Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих
бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених
пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.
Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим
органам місцевих рад:
обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на
фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних
приміщень, придбання службового автотранспорту;
скоротити чисельність працівників апарату управління органів
виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого
самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в
межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;
забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити
та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю
витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і
місцевих бюджетів.
Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь
капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.
Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних
установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень
чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і
доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію,
роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за
наявності економії фонду заробітної плати та грошового
забезпечення.
Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація
суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків
здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів
України. Сплата визначених законодавством України податків та
платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої
реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.
Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять
діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки,
спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від
юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та
пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) 53.000 тис. гривень, в
тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього
Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих
коштів.
Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного
бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету
Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення
бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення
діяльності органів державної податкової служби України та
підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на
рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та
пені), які контролюються органами державної податкової служби
України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу
видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної
податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу
доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час
прийняття цього Закону і контролюються органами державної
податкової служби України.
Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і
організацій (військових формувань) утримують чисельність
працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки
на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду
заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних
установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів
і видатків.
Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати
заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний
завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства
"Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі
34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і
гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими
цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного
лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську
техніку.
Стаття 71-1. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305;
1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій
редакції:
"У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі
вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної
території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума
податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення
податкового кредиту, а включається до складу валових витрат
виробництва (обігу) платника податку". ( Закон доповнено статтею 71-1 згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 71-2. В рахунок погашення частини заборгованості
(недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, за станом
на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету
Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на
погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну та
теплову енергію та вугілля, спожиті бюджетними установами і
організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в тарифах на
житлово-комунальні послуги, яка склалася на ту ж саму дату, по
видатках державного і місцевих бюджетів та спрямувати зазначені
кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств та погашення
заборгованості підприємств і організацій за відвантажене вугілля.
Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення
зазначених взаєморозрахунків та спрямування цих коштів
вугледобувними підприємствами на погашення заборгованості із
заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям. ( Закон доповнено статтею 71-2 згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною
частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному
законодавством для оприлюднення самого Закону.
Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з
дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32,
34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1
січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1458-III

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2000 рік
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування доходів згідно | Всього | загальний |спеціальний | з бюджетною класифікацією | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------------ 10000000 Податкові надходження 20513567,0 20227185,0 286382,0
11000000 Податки на доходи, податки
на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості 6093023,0 6093023,0
11020000 Податок на прибуток
підприємств 6093023,0 6093023,0
13000000 Збори за використання
природних ресурсів 387190,0 187190,0 200000,0
13010000 Плата за використання
лісових ресурсів 35360,0 35360,0
13020000 Плата за спеціальне
користування водними ресурсами 135880,0 135880,0
13030000 Платежі за користування надрами 14730,0 14730,0
13040000 Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету 200000,0 200000,0
13070000 Плата за використання інших
природних ресурсів 1220,0 1220,0
14000000 Внутрішні податки на товари
та послуги 12172922,0 12172922,0
14010000 Податок на додану вартість 10065759,0 10065759,0
14020000 Акцизний збір з вироблених
в Україні товарів 1581913,0 1581913,0
14030000 Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів 400000,0 400000,0
14060000 Ліцензії на підприємницьку
та професійну діяльність 125250,0 125250,0
14060200 Плата за видачу ліцензій
та сертифікатів 110850,0 110850,0
14060300 Плата за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької
діяльності 3460,0 3460,0
14060500 Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 2960,0 2960,0
14060600 Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового 900,0 900,0
14060700 Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 1700,0 1700,0
14060800 Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів 440,0 440,0
14061000 Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 1940,0 1940,0
14061200 Грошовий (ліцензійний) збір
за видачу ліцензій на кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення 3000,0 3000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції 1759647,0 1741000,0 18647,0
15010000 Ввізне мито 1649150,0 1649150,0
15010100 Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 1529150,0 1529150,0
15010200 Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами 120000,0 120000,0
15020000 Вивізне мито 520,0 520,0
15020100 Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 520,0 520,0
15030000 Кошти, отримані за вчинення
консульських дій 109977,0 91330,0 18647,0
16000000 Інші податки 100785,0 33050,0 67735,0
16020000 Надходження плати за надання
послуг з оформлення документів
на право виїзду за кордон 8570,0 8570,0
16030000 Податки, не віднесені до
інших категорій 12260,0 12260,0
16050000 Єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва 12220,0 12220,0
16060000 Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства 67735,0 67735,0
20000000 Неподаткові надходження 8840295,4 6642969,1 2197326,3
21000000 Доходи від власності та
підприємницької діяльності 3609854,0 3609654,0 200,0
21020000 Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України 500000,0 500000,0
21030000 Надходження від
грошово-речових лотерей 2500,0 2500,0
21040000 Надходження до бюджету сум
відсотків банків за
користування тимчасово
вільними бюджетними коштами 23500,0 23500,0
21050000 Дивіденди (доход), нараховані
на акції (частки, паї)
господарських товариств, які
є у державній власності 275000,0 275000,0
21060000 Рентна плата 216154,0 216154,0
21060100 Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні 37935,0 37935,0
21060200 Рентна плата за природний
газ, що видобувається в Україні 178219,0 178219,0
21070000 Надходження коштів від
приватизації державного майна 2575200,0 2575000,0 200,0
21100000 Надходження від розміщення
тимчасово вільних коштів
бюджету на депозитних рахунках
в установах банків 17500,0 17500,0
22000000 Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу 652174,1 650874,1 1300,0
22010000 Збори, що стягуються Державною
автомобільною інспекцією України 5000,0 5000,0
22050000 Плата за пробірування і
клеймування виробів та сплавів
із дорогоцінних металів 1300,0 1300,0
22060000 Плата за надання послуг
службою дозвільної системи
органів внутрішніх справ 1800,0 1800,0
22080000 Плата за оренду державного та
комунального майна 19200,0 19200,0
22090000 Державне мито 179100,0 179100,0
22100000 Митні збори 390000,0 390000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється
у пунктах пропуску через
державний кордон України 55774,1 55774,1
23000000 Надходження від штрафів та
фінансових санкцій 38840,0 38840,0
23010000 Суми, стягнені з винних осіб,
за шкоду, заподіяну
підприємству, установі,
організації 340,0 340,0
23020000 Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо
якості продукції, виданого
Державним комітетом України
по стандартизації, метрології
і сертифікації 700,0 700,0
23030000 Адміністративні штрафи та інші
санкції 36800,0 36800,0
23040000 Надходження штрафних санкцій
за порушення правил пожежної
безпеки 1000,0 1000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 4539427,3 2343601,0 2195826,3
24010000 Надходження коштів від
конфіскованого митними
органами майна 16000,0 16000,0
24020000 Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів, конфіскованих
правоохороними та іншими
уповноваженими органами, і
конфіскована валюта 25000,0 25000,0
24030000 Надходження сум кредиторської
та депонентської
заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо
яких минув строк позовної
давності 19220,0 19220,0
24050000 Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, майна
Збройних Сил України 845091,9 845091,9
24060000 Інші надходження 1793912,0 1527012,0 266900,0
24060100 Надходження частини виручки
від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит
природного газу через
територію України 1005422,0 1005422,0
24060200 Відсотки за користування
кредитами Міжнародного банку
реконструкції та розвитку 60358,0 60358,0
24060300 Інші надходження 114450,0 114450,0
24060400 Надходження коштів за
користування послугами
урядового зв'язку 700,0 700,0
24061100 Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами 230000,0 230000,0
24061200 Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України
аміакопроводом 12482,0 12482,0
24061300 Надходження коштів у рахунок
погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання
юридичними особами своїх
зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на
умовах повернення
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 100000,0 100000,0
24061500 Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загально-
державних витрат на авіаційну
діяльність та участь України
у міжнародних авіаційніх
організаціях 12500,0 2500,0 10000,0
24061700 Портовий (адміністративний) збір 11000,0 1100,0 9900,0
24120000 Власні надходження бюджетних
установ і організацій 1330834,4 1330834,4
24120100 Надходження спеціальних коштів 1180861,0 1180861,0
24120300 Інші власні надходження 149973,4 149973,4
24140000 Додаткові збори на виплату
пенсій 756369,0 756369,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 23000,0 23000,0
31000000 Надходження від продажу основного
капіталу 23000,0 23000,0
31010000 Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом
спадкоємства перейшло у
власність держави, та скарбів 20000,0 20000,0
31020000 Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного
каміння України 3000,0 3000,0
50000000 Цільові фонди 3295573,0 1340780,0 1954793,0
50010000 Збір до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального
захисту населення 157900,0 157900,0
50030000 Збір на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду
соціального страхування
України 1304917,0 1304917,0
50040000 Збір на обов'язкове соціальне
страхування на випадок
безробіття до Державного фонду
сприяння зайнятості населення
України 596800,0 596800,0
50050000 Збір до Державного інноваційного
фонду України 1182880,0 1182880,0
50070000 Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів 40000,0 40000,0
50080000 Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища до Фонду
охорони навколишнього
природного середовища 13076,0 13076,0
РАЗОМ ДОХОДІВ 32672435,4 28233934,1 4438501,3
40000000 Офіційні трансферти 1274091,5 1274091,5
41060100 Кошти, що передаються
до державного бюджету з
інших бюджетів 1274091,5 1274091,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ 33946526,9 29508025,6 4438501,3

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2000 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Загальні видатки (код 01) | Спеціальні видатки (код 02) | Разом: | |-----------------------------------+-----------------------------------| | | Всього |поточні | в т.ч. | капі- | Всього |поточні | в т.ч. | капі- | | | | | оплата | тальні | | | оплата | тальні | | | | | праці | | | | праці | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 Управління справами 109464,3 95372,8 37400,7 14091,5 14242,7 11556,1 2600,9 2686,6 123707,0 Верховної Ради України
010101 Апарат Верховної Ради 48563,9 38667,6 17783,2 9896,3 48563,9 України
010103 Забезпечення діяльності 20635,7 20635,7 12399,5 20635,7 народних депутатів України
010105 Інші видатки органів 13458,8 12998,4 3787,3 460,4 1556,5 1471,3 85,9 85,2 15015,3 законодавчої влади
010106 Діяльність Уповноваженого 3095,6 1895,6 922,6 1200,0 3095,6 Верховної Ради України
з прав людини
030101 Внески до бюджету ООН, 875,0 875,0 875,0 органів і спеціальних
установ системи ООН та
інших міжнародних
організацій
030104 Витрати, пов'язані 4165,0 4165,0 4165,0 з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати 1100,0 1100,0 1100,0 неторговельного характеру
070101 Дошкільні заклади освіти 392,7 332,9 118,6 59,8 392,7
081002 Інші заходи по охороні 8447,0 7100,3 2248,3 1346,7 12686,2 10084,8 2515,0 2601,4 21133,2 здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд 510,0 510,0 510,0 (капітальний ремонт)
120100 Телебачення і радіомовлення 4368,2 3749,9 141,2 618,3 4368,2
120201 Періодичні видання 3697,4 3697,4 3697,4 (газети та журнали)
160302 Державна програма селекції 140,0 140,0 140,0 в тваринництві та
птахівництві
160307 Державна програма селекції 15,0 15,0 15,0 в рослинництві ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 Адміністрація Президента 40347,2 37475,2 11824,5 2872,0 10087,4 9432,9 1091,0 645,5 50434,6 України
010203 Апарат міністерств, інших 384,5 379,5 177,2 5,0 384,5 центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
010301 Видатки на утримання 14318,2 12318,2 3661,9 2000,0 14318,2 Адміністрації Президента
України
010302 Видатки, пов'язані із 4163,4 4163,4 1198,1 2954,0 2741,8 58,0 212,2 7117,4 здійсненням Президентом
України загальнодержавних
повноважень
010303 Інші видатки на утримання 4374,9 4374,9 2093,0 88,7 88,7 10,5 4463,6 Президента України та
його апарату
010601 Виготовлення орденів, 1900,0 1900,0 1900,0 медалей, документів до них
010606 Утримання Фонду сприяння 250,9 250,9 105,3 250,9 становлення місцевого
та регіонального
самоврядування
030104 Витрати, пов'язані з 4000,0 4000,0 4000,0 відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
040101 Фундаментальні дослідження 790,0 790,0 474,0 790,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові та 301,0 301,0 180,6 301,0 науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
050503 Утримання Генеральної 628,2 628,2 538,0 628,2 військової інспекції при
Президентові України
070701 Заклади післядипломної 7236,1 6369,1 2673,5 867,0 2835,7 2538,4 841,6 297,3 10071,8 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
081002 Інші заходи по охороні 2000,0 2000,0 722,9 4209,0 4064,0 180,9 145,0 6209,0 здоров'я ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 Господарське управління 44086,3 40268,8 9326,3 3817,5 19351,5 19131,8 3716,6 219,7 63437,8 Кабінету Міністрів України
010201 Апарат Кабінету 12958,8 12458,8 5555,8 500,0 12958,8 Міністрів України
010206 Видатки, пов'язані із 8446,7 6946,7 141,1 1500,0 11807,0 11687,0 2043,4 120,0 20253,7 здійсненням Кабінетом
Міністрів України
загальнодержавних
повноважень
010207 Інші видатки Кабінету 4171,3 4171,3 1054,3 6054,0 5954,3 1586,0 99,7 10225,3 Міністрів України
030104 Витрати, пов'язані з 6385,0 6385,0 6385,0 відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
070101 Дошкільні заклади освіти 666,3 661,6 290,0 4,7 129,5 129,5 795,8
070401 Позашкільні заклади освіти, 590,2 590,2 182,0 211,0 211,0 801,2 заходи із позашкільної
роботи з дітьми
081002 Інші заходи по охороні 8627,0 7914,2 2103,1 712,8 1150,0 1150,0 87,2 9777,0 здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд 1100,0 1100,0 1100,0 (капітальний ремонт)
120201 Періодичні видання 1141,0 1141,0 1141,0 (газети та журнали) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 Верховний Суд України 13123,3 11623,3 4488,4 1500,0 13123,3
020002 Верховний Суд України 13063,7 11563,7 4488,4 1500,0 13063,7
070702 Інші заклади і заходи 59,6 59,6 59,6 післядипломної освіти ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 70 Вищий арбітражний суд 33074,5 27774,5 13742,5 5300,0 33074,5 України
020005 Вищий арбітражний суд 6616,9 6316,9 3366,6 300,0 6616,9 України
020006 Арбітражні суди 26398,6 21398,6 10375,9 5000,0 26398,6
040201 Прикладні наукові та 59,0 59,0 59,0 науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 Конституційний Суд України 16512,6 7112,6 2952,6 9400,0 16512,6
020001 Конституційний Суд України 16512,6 7112,6 2952,6 9400,0 16512,6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 Генеральна прокуратура 94985,9 93985,9 63289,1 1000,0 94985,9 України
060300 Прокуратура 94500,0 93500,0 63009,0 1000,0 94500,0
070701 Заклади післядипломної 485,9 485,9 280,1 485,9 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 Міністерство внутрішніх 922369,1 886269,1 691643,1 36100,0 162641,3 154345,6 4327,5 8295,7 1085010,4 справ України
010607 Видатки на паспортизацію 56100,0 20000,0 36100,0 56100,0 населення України
060101 Матеріально-технічне 6605,0 6605,0 6605,0 забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі
з організованою
злочинністю
060102 Підрозділи органів 629530,0 629530,0 509300,0 155806,4 147510,7 4197,5 8295,7 785336,4 внутрішніх справ
060201 Поточне утримання 126424,1 126424,1 87202,1 3300,0 3300,0 129724,1 внутрішніх військ
МВС України
060701 Державна пожежна 99500,0 99500,0 92000,0 3534,9 3534,9 130,0 103034,9 охорона
130203 Утримання та 2241,0 2241,0 1659,2 2241,0 навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130204 Утримання апарату 1802,4 1802,4 1481,8 1802,4 управління
фізкультурно-спортивних
організацій
130205 Фінансова підтримка 166,6 166,6 166,6 спортивних споруд ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 110 Міністерство палива 1991941,0 1956768,1 12447,6 35172,9 2292,1 2104,0 651,9 188,1 1994233,1 та енергетики України
010203 Апарат міністерств, 4237,0 4237,0 2415,6 4237,0 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 3491,0 3491,0 3491,0 науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 1788,0 1788,0 1788,0 програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення 805,0 805,0 805,0 у сфері науки
080201 Спеціалізовані лікарні та 17467,4 17294,5 9332,0 172,9 1666,7 1621,9 516,1 44,8 19134,1 інші спеціалізовані заклади
(центри, диспансери,
госпіталі для інвалідів ВВВ,
лепрозорії, медико-санітарні
частини тощо, що
мають ліжкову мережу)
080701 Санітарно-епідеміологічні 1152,6 1152,6 700,0 625,4 482,1 135,8 143,3 1778,0 станції
090410 Кошти на виплату 50000,0 50000,0 50000,0 заборгованості з
регресивних позовів та
одноразової допомоги
по втраті професійної
працездатності шахтарям
та гірникам підприємств
з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
140104 Видатки, пов'язані з 980000,0 980000,0 980000,0 реструктуризацією
вугільної
промисловості
140105 Утримання державної 45000,0 45000,0 45000,0 воєнізованої
гірничорятувальної
служби
140106 Державна підтримка 818000,0 818000,0 818000,0 вугледобувних підприємств
140112 Утримання зупинених 35000,0 35000,0 35000,0 блоків ЧАЕС
140113 Участь у будівництві
виробничо-опалювальної
котельні на 35000,0 35000,0 35000,0 Чорнобильській АЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 Міністерство економіки 172936,7 169816,7 27568,0 3120,0 18794,8 14073,9 3990,3 4720,9 191731,5 України
010203 Апарат міністерств, 28951,8 28651,8 15780,6 300,0 9,0 9,0 28960,8 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, 70,0 70,0 70,0 органів і спеціальних
установ системи ООН
та інших міжнародних
організацій
030205 Фінансування діяльності 879,0 879,0 879,0 міжурядових двосторонніх
комісій
030300 Міжнародні культурні, 8000,0 8000,0 8000,0 наукові та інформаційні
зв'язки
040201 Прикладні наукові 12522,0 12522,0 3118,0 100,0 100,0 65,0 12622,0 та науково-технічні
розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 10769,0 10769,0 10769,0 програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення 2071,0 2071,0 197,0 2071,0 у сфері науки
040205 Наукові програми з 4050,0 4050,0 1404,0 4050,0 проблем стандартизації,
сертифікації та
еталонної бази
040207 Інші заходи у сфері 902,8 902,8 240,0 902,8 наукової та
науково-технічної
діяльності
050600 Мобілізаційна підготовка 8759,0 8759,0 640,5 8759,0 галузей народного
господарства
070101 Дошкільні заклади освіти 54,0 54,0 26,8 54,0
070601 Вищі заклади освіти 310,0 310,0 132,2 1908,6 1908,6 954,3 2218,6 I та II рівнів акредитації
070701 Заклади післядипломної 504,2 504,2 237,0 871,6 796,6 500,0 75,0 1375,8 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
100104 Відомчий житловий 650,0 650,0 650,0 фонд (капітальний ремонт)
110101 Творчі спілки 20,0 20,0 20,0
110201 Бібліотеки 422,7 422,7 96,6 70,0 65,0 24,2 5,0 492,7
110202 Музеї і виставки 48,4 48,4 11,8 48,4
110203 Заповідники 1490,5 1490,5 345,2 785,7 705,7 247,6 80,0 2276,2
120201 Періодичні видання 26,5 26,5 26,5 (газети та журнали)
140201 Видатки на фінансування 25000,0 25000,0 25000,0 заходів з конверсії
підприємств оборонного
комплексу і створення
нових видів цивільної
продукції
140202 Кошти на розвиток 10000,0 10000,0 10000,0 вітчизняного
сільськогосподарського
машинобудування
140203 Видатки спеціального 10000,0 10000,0 10000,0 призначення Державного
комітету промислової
політики України
140402 Консервація потужностей 3000,0 3000,0 3000,0 з виробництва важкої води
та інших спеціальних
об'єктів
140403 Видатки на 15000,0 15000,0 15000,0 реструктуризацію
залізорудних підприємств
з підземного видобутку
руди
150201 Реставрація пам'яток 2000,0 2000,0 2000,0 архітектури
150202 Розробка схем та 300,0 300,0 300,0 проектних рішень масового
застосування
150203 Операційні 130,0 130,0 130,0 видатки - паспортизація,
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії
по архітектурі
180104 Державна програма 800,0 800,0 800,0 створення служби
єдиного часу
та придбання для
Національного фонду
стандартів нормативної
інформації
180107 Фінансування міжгалузевих 400,0 400,0 1885,0 1885,0 2285,0 енергозберігаючих
заходів
180204 Фінансування центрів 2022,3 2022,3 1150,0 2022,3 стандартизації, метрології
і сертифікації для
проведення державного
нагляду
180207 Фінансування робіт з 1367,0 1297,0 340,7 70,0 475,3 414,4 174,5 60,9 1842,3 хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю
200600 Збереження 32,0 32,0 13,0 20,0 20,0 10,4 52,0 природно-заповідного фонду
210103 Фінансування невідкладних 7800,0 7800,0 7800,0 заходів по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків
діяльності Яворівського
ДГХП "Сірка", Стебницького
ДГХП "Полімінерал"
та Роздільського
ДГХП "Сірка"
220202 Утримання і розвиток 8036,1 7936,1 3834,6 100,0 12669,6 8169,6 2014,3 4500,0 20705,7 системи матеріального
резерву
220203 Відшкодування витрат 6548,4 6548,4 6548,4 підприємствам, установам,
організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей матеріального
резерву ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 140 Міністерство закордонних 629429,9 594139,9 115620,1 35290,0 20092,0 5567,0 4529,5 14525,0 649521,9 справ України
010203 Апарат міністерств, 9679,2 9179,2 3213,7 500,0 9679,2 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, 304725,0 304725,0 304725,0 органів і спеціальних
установ системи ООН та
інших міжнародних
організацій
030102 Утримання дипломатичних 290358,0 261668,0 112012,0 28690,0 19922,0 5427,0 4499,5 14495,0 310280,0 представництв України
за кордоном
030103 Придбання за кордоном 6100,0 6100,0 6100,0 у державну власність
України приміщень для
розміщення дипломатичних
представництв України
030104 Витрати, пов'язані 4110,0 4110,0 4110,0 з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати 5007,0 5007,0 5007,0 неторговельного характеру
030202 Внески до установ 5150,0 5150,0 5150,0 і організацій СНД
030204 Протокольні заходи, 1180,0 1180,0 1180,0 пов'язані з офіційними
візитами
030206 Утримання Українського 2300,0 2300,0 9,4 2300,0 науково-технологічного
центру по зобов'язаннях
Уряду
040201 Прикладні наукові та 195,0 195,0 125,0 195,0 науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
070701 Заклади післядипломної 550,7 550,7 260,0 170,0 140,0 30,0 30,0 720,7 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
120201 Періодичні видання 75,0 75,0 75,0 (газети та журнали) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 170 Державний комітет 123813,1 110693,1 21195,4 13120,0 25298,1 19428,1 4591,3 5870,0 149111,2 інформаційної політики,
телебачення і
радіомовлення України
010203 Апарат міністерств, 1156,9 1156,9 671,8 1156,9 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 253,0 253,0 253,0 науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 350,0 350,0 350,0 програми та наукові
частини інших програм
070101 Дошкільні заклади освіти 186,1 186,1 100,9 186,1
070701 Заклади післядипломної 249,3 229,3 135,3 20,0 160,0 160,0 36,0 409,3 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
110101 Творчі спілки 161,0 161,0 161,0
110502 Інші культурно-освітні 1034,2 934,2 372,8 100,0 1034,2 заклади та заходи
120100 Телебачення і 110292,8 97292,8 19914,6 13000,0 25138,1 19268,1 4555,3 5870,0 135430,9 радіомовлення
120201 Періодичні видання 1529,8 1529,8 1529,8 (газети та журнали)
120301 Видавництва 5100,0 5100,0 5100,0
120400 Інші засоби 3500,0 3500,0 3500,0 масової інформації ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 180 Міністерство культури 162185,5 126475,7 20539,1 35709,8 18719,6 13918,9 3422,7 4800,7 180905,1 і мистецтв України
010203 Апарат міністерств, 1159,8 1159,8 695,1 1159,8 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 100,0 100,0 69,1 100,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові 597,0 597,0 405,0 597,0 та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів
040207 Інші заходи у сфері 2490,0 490,0 281,0 2000,0 2490,0 наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 133,5 133,5 39,0 45,1 45,1 178,6
070201 Загальноосвітні школи 725,0 725,0 335,0 725,0 (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми
070301 Загальноосвітні 2981,3 2981,3 1783,3 139,9 134,2 9,9 5,7 3121,2 школи-інтернати,
загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
070601 Вищі заклади освіти 778,2 778,2 326,8 143,8 130,8 30,7 13,0 922,0 I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти 19686,8 19686,8 11306,0 15722,8 11739,1 3107,6 3983,7 35409,6 III та IV рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної 498,7 498,7 339,1 203,7 198,7 80,2 5,0 702,4 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070802 Методична робота, 88,9 88,9 33,4 88,9 інші заходи по народній
освіті
110101 Творчі спілки 2486,0 2486,0 2486,0
110102 Театри 18000,0 12050,0 5950,0 18000,0
110103 Філармонії, музичні 65459,9 42302,9 23157,0 65459,9 колективи і ансамблі
та інші заклади та
заходи по мистецтву
110104 Видатки на заходи, 1000,0 1000,0 1000,0 передбачені державними і
місцевими програмами
розвитку культури і
мистецтва
110201 Бібліотеки 13045,8 12108,0 2288,9 937,8 487,3 394,6 19,1 92,7 13533,1
110202 Музеї і виставки 9039,4 7334,4 1772,0 1705,0 1459,5 803,5 52,5 656,0 10498,9
110203 Заповідники 5338,1 4378,1 702,9 960,0 414,5 369,9 78,9 44,6 5752,6
110205 Школи естетичного 40,0 40,0 40,0 виховання дітей
110300 Кінематографія 16500,0 16500,0 16500,0
110501 Державні премії України 165,0 165,0 165,0 в галузі літератури та
мистецтва
110502 Інші культурно-освітні 1605,8 1605,8 162,5 103,0 103,0 43,8 1708,8 заклади та заходи
120201 Періодичні видання 266,3 266,3 266,3 (газети та журнали) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210 Міністерство оборони 1488462,0 1481268,0 1145202,7 7194,0 909400,0 888594,0 12000,0 20806,0 2397862,0 України
030104 Витрати, пов'язані з 85,0 85,0 85,0 відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
050100 Утримання Збройних 1306119,4 1306119,4 1126077,5 656321,4 656321,4 12000,0 1962440,8 Сил України
050200 Закупівля озброєння та 64068,9 64068,9 13931,1 13931,1 78000,0 військової техніки
050301 Капітальне будівництво 4289,6 4289,6 1710,4 1710,4 6000,0 і придбання обладнання в
системі Міністерства
оборони України
050302 Будівництво житла для 5594,0 5594,0 19406,0 19406,0 25000,0 військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і 57768,9 57768,9 46231,1 46231,1 104000,0 дослідно-конструкторські
роботи
050501 Участь в міжнародних 20000,0 20000,0 13539,5 20000,0 заходах по підтримці миру
050502 Національний координаційний 427,5 427,5 214,7 427,5 центр адаптації
військовослужбовців,
звільнених у запас
050504 Фінансування заходів щодо 1952,6 352,6 1600,0 1800,0 400,0 1400,0 3752,6 ліквідації стратегічних
озброєнь
050505 Підготовка призовників 11606,1 11606,1 4400,0 10000,0 10000,0 21606,1 для Збройних Сил України
та інших військових
формувань в навчальних
організаціях Товариства
сприяння обороні України
050507 Забезпечення живучості та 15000,0 15000,0 2000,0 2000,0 17000,0 вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів
озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил
України, утилізації
непридатних для подальшого
використання і зберігання
звичайних видів боєприпасів
050508 Відновлення і модернізація 158000,0 158000,0 158000,0 військової авіації
130206 Інші видатки 1550,0 1550,0 971,0 1550,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 220 Міністерство освіти 1354475,6 1342072,4 492699,9 12403,2 522977,0 421876,6 160231,1 101100,4 1877452,6 і науки України
010203 Апарат міністерств, 2563,1 2563,1 1566,9 2563,1 інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні 55484,5 55484,5 35336,7 659,4 659,4 289,0 56143,9 дослідження наукових
установ
040102 Державний фонд 9000,0 9000,0 9000,0 фундаментальних
досліджень
040201 Прикладні наукові та 11773,5 11773,5 7161,3 15344,0 15344,0 6460,0 27117,5 науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 31758,0 31758,0 803,4 31758,0 програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення 9424,0 9424,0 421,5 153,9 153,9 90,3 9577,9 у сфері науки
040204 Міжнародне 14230,0 14230,0 14230,0 науково-технічне
співробітництво
040206 Державні премії України 2139,2 2139,2 2139,2 та державні стипендії в
галузі науки і техніки
040207 Інші заходи у сфері 14520,0 14520,0 1177,3 130,0 130,0 74,2 14650,0 наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 622,4 612,4 270,4 10,0 74,0 74,0 696,4
070301 Загальноосвітні 6021,6 5971,6 2165,2 50,0 100,0 100,0 6121,6 школи-інтернати,
загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
070401 Позашкільні заклади 13214,9 13064,9 1376,0 150,0 300,0 300,0 80,0 13514,9 освіти, заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
070501 Професійно-технічні 329874,0 322989,0 126515,3 6885,0 54395,0 48195,0 10700,0 6200,0 384269,0 заклади освіти
070502 Професійно-технічні 2534,9 2378,9 814,2 156,0 40,0 40,0 2574,9 училища соціальної
реабілітації
070601 Вищі заклади освіти 129144,0 128531,8 65260,9 612,2 64603,6 55164,6 16520,2 9439,0 193747,6 I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти 546683,4 543193,4 220555,3 3490,0 360118,1 280558,5 123762,8 79559,6 906801,5 III та IV рівнів
акредитації
070603 Київський національний 43209,8 42209,8 21213,5 1000,0 15584,0 9884,0 1930,0 5700,0 58793,8 університет імені Тараса
Шевченка
070701 Заклади післядипломної 1078,1 1078,1 754,3 1259,4 1060,6 192,6 198,8 2337,5 освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи 700,2 700,2 360,6 700,2 післядипломної освіти
070801 Придбання підручників 83693,0 83693,0 83693,0
070802 Методична робота, інші 28387,2 28337,2 2913,7 50,0 10165,0 10165,0 120,0 38552,2 заходи по народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії 400,0 400,0 280,8 400,0
080201 Спеціалізовані лікарні та 362,2 362,2 217,2 15,2 12,2 3,0 377,4вгору