Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 10.09.20031433
Документ 1433-2003-п, поточна редакція — Редакція від 14.11.2019, підстава - 916-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2003 р. N 1433
Київ
Про затвердження Порядку використання
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 933 ( 933-2013-п ) від 18.12.2013
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017
N 851 ( 851-2018-п ) від 10.10.2018
N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання комп'ютерних програм в
органах виконавчої влади, що додається.
2. Покласти на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства функції щодо організації взаємодії органів
виконавчої влади з питань використання комп'ютерних програм як
об'єктів авторського права. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017, N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 }
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 р. N 1433
ПОРЯДОК
використання комп'ютерних програм
в органах виконавчої влади
{ У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом
"Мінекономіки" згідно з Постановою КМ N 916 ( 916-2019-п )
від 06.11.2019 }
1. Цей Порядок визначає процедуру використання в органах
виконавчої влади комп'ютерних програм як об'єктів авторського
права.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
ліцензійна комп’ютерна програма - комп’ютерна програма, яка
використовується на умовах, визначених у ліцензії;
ліцензія на використання комп’ютерної програми - дозвіл на
використання комп’ютерної програми на умовах, визначених
ліцензією, наданий правовласником;
оновлення комп’ютерної програми - стала версія комп’ютерної
програми (протестована розробником та/або користувачами щодо
коректності її роботи), яка забезпечує виконання не менше однієї з
таких умов: суттєво оптимізує роботу комп’ютерної програми;
виконує необхідні додаткові функції, а також нові функції захисту,
яких немає у попередній версії комп’ютерної програми;
правовласник - особа, якій відповідно до закону чи договору
належать майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну
програму, або особа, яка діє від імені такої особи в межах наданих
повноважень.
Термін "комп’ютерна програма" використовується у значенні,
наведеному в Законі України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
3. В органах виконавчої влади за рішенням їх керівників
визначається у межах загальної чисельності працівників підрозділ,
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань правової
охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення,
використання, обліку та інвентаризації (далі - підрозділ
інформаційних технологій).
4. Для оброблення, передавання, зберігання службової, таємної
інформації, персональних даних, а також інформації єдиних та
державних електронних реєстрів використовуються комп’ютерні
програми (їх оновлення), в яких немає недокументованих функцій, що
підтверджується результатами державної експертизи у сфері захисту
інформації, яка досліджує вихідні коди та відповідні виконувані
модулі програм і компонентів, перевіряється достовірність і
повнота (цілісність), ідентифікується джерело походження
(авторство), з фіксуванням стану комп’ютерних програм чи їх
оновлень на момент проведення перевірки.
Органи виконавчої влади здійснюють інсталяцію комп’ютерних
програм, зазначених в абзаці першому цього пункту, та їх оновлення
після ідентифікації та автентифікації джерела отримання та
встановлення відповідності зразкам, у яких відсутність
недокументованих функцій підтверджено результатами державної
експертизи у сфері захисту інформації. { Абзац другий пункту 4 набирає чинності з 25.10.2020 - див. пункт
3 Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від 10.10.2018 }
Під час вибору комп’ютерних програм, які пройшли державну
експертизу у сфері захисту інформації, органи виконавчої влади
віддають перевагу (за інших однакових об’єктивних технічних та
якісних характеристик) комп’ютерним програмам, у яких реалізовано
вищий рівень гарантій коректності надання функціональних послуг
безпеки. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
5. Потреба органів виконавчої влади в комп'ютерних програмах
визначається виходячи з необхідності забезпечення виконання
існуючих і нових завдань, покладених на ці органи, створення або
модернізації інформаційних чи телекомунікаційних систем, заміни
старих версій програм або компонентів комп'ютерів та/або їх
периферійного обладнання, а також у разі висунення додаткових
вимог до комп'ютерних програм, що вже використовуються.
6. Придбання ліцензійних комп’ютерних програм або ліцензій на
їх використання та інсталяція комп’ютерних програм органами
виконавчої влади здійснюється з урахуванням потреби. При цьому
здійснюється придбання і використання виключно ліцензійних
комп’ютерних програм, які повинні мати відповідну ліцензію в
паперовій та/або електронній формі та у разі наявності іншу
документацію в паперовій та/або електронній формі, яка подається
правовласником (за його наявності) користувачам ліцензійних
комп’ютерних програм. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
7. У разі організації тендерів на закупівлю комп'ютерних
програм органи виконавчої влади:
віддають перевагу за інших однакових об'єктивних технічних та
якісних характеристик локалізованим версіям комп'ютерних програм;
ураховують наявність у розповсюджувачів комп'ютерних програм
статусу офіційного партнера (дистриб'ютора, постачальника) та
можливість здійснення виробниками або розповсюджувачами офіційного
супроводження (консультаційного, сервісного та технічного
обслуговування) цих програм.
8. Підрозділ інформаційних технологій:
складає інвентарний список комп'ютерних програм;
оформляє на кожну ліцензію на використання комп’ютерної
програми картку обліку в електронній або паперовій формі із
зазначенням комп’ютера, на якому використовується ліцензія, або із
зазначенням працівника, за яким вона закріплена, якщо умови
ліцензії на використання комп’ютерної програми передбачають
закріплення її за користувачем, а не за комп’ютером, на який вона
встановлюється. Картка обліку повинна містити відомості про
працівника, за яким закріплена ліцензія на використання
комп’ютерної програми, та/або залежно від принципу ліцензування -
відомості про комп’ютер, на якому вона використовується, назву,
вид комп’ютерної програми, дату її встановлення, найменування
виробника чи розповсюджувача, за необхідності - реквізити
ліцензії. Картка обліку може також містити інформацію про
обмеження щодо використання комп’ютерної програми залежно від
кількості ядер процесора на комп’ютерному обладнанні, кількості
користувачів на одну ліцензію, кількості пристроїв, на яких
користувач може використовувати комп’ютерну програму, строку
використання комп’ютерної програми за наявності таких обмежень у
ліцензії на використання комп’ютерної програми. Картка обліку
зберігається у підрозділі протягом строку дії ліцензії. { Абзац
третій пункту 8 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
У разі закріплення комп’ютера або ліцензії на використання
комп’ютерної програми за іншим працівником, установлення або
вилучення комп’ютерних програм до картки обліку вноситься
відповідний запис. { Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови
КМ N 851 ( 851-2018-п ) від 10.10.2018 }
9. Встановлення комп’ютерних програм чи їх переустановлення
здійснюється працівником підрозділу інформаційних технологій або
відповідальною особою, визначеною наказом органу виконавчої
влади. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
10. Керівник підрозділу інформаційних технологій:
подає керівникові органу виконавчої влади пропозиції про
необхідність придбання нових комп'ютерних програм (чи комп'ютерів
з попередньо встановленими програмами), забезпечує отримання
необхідних комп'ютерних програм, що розповсюджуються на
безоплатній основі, та проведення їх інвентаризації;
організовує роботу із створення архівів комп'ютерних програм
та збереження супровідної документації;
організовує проведення планових та позапланових перевірок
дотримання вимог цього Порядку;
перевіряє у разі потреби наявність та справжність ліцензії;
організовує подання методичної допомоги працівникам з питань
правомірного використання комп’ютерних програм; { Абзац шостий
пункту 10 в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
здійснює заходи з метою запобігання неправомірному
використанню комп'ютерних програм.
11. Працівники органів виконавчої влади, що використовують у
своїй діяльності комп'ютерні програми, зобов'язані дотримуватися
законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та
виконувати умови їх використання. При цьому зазначені працівники
не мають право:
установлювати комп'ютерні програми та використовувати їх без
дозволу працівника підрозділу інформаційних технологій;
відтворювати і розповсюджувати комп'ютерні програми та
надавати доступ до них третім особам без дозволу особи, що має
виключне право видавати дозвіл на використання комп'ютерних
програм;
використовувати на робочому місці комп'ютерні програми, не
зазначені в картці обліку.
12. Працівники органів виконавчої влади, за якими закріплено
комп'ютери, зобов'язані надавати доступ до них працівникам
підрозділу інформаційних технологій для встановлення
(переустановлення) комп'ютерних програм або проведення їх
інвентаризації.
13. Під час прийняття працівників на роботу до органу
виконавчої влади проводиться для них інструктаж щодо виконання
вимог цього Порядку.
14. Планова інвентаризація комп'ютерних програм проводиться
щороку з метою здійснення контролю за станом дотримання
законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби у
нових програмах.
Інформацію про результати планової інвентаризації, що
проводиться згідно з методикою проведення інвентаризації,
встановленою Мінекономіки, органи виконавчої влади подають щороку
до 1 березня Мінекономіки. { Абзац другий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2013-п ) від
18.12.2013; в редакції Постанови КМ N 851 ( 851-2018-п ) від
10.10.2018 }
15. Позапланова інвентаризація комп'ютерних програм
проводиться за рішенням керівника органу виконавчої влади або
Мінекономіки з метою здійснення контролю за станом дотримання
законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та
упорядкування їх використання в органах виконавчої влади. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 933 ( 933-2013-п ) від
18.12.2013 }
16. Інвентаризація комп'ютерних програм проводиться
працівниками підрозділу інформаційних технологій або комісією,
призначеною розпорядженням керівника відповідного органу.
17. Мінекономіки подає щороку до 1 червня Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про результати
інвентаризації комп'ютерних програм та відповідні дані
Генеральному штабу Збройних Сил з метою здійснення контролю за
виконанням органами виконавчої влади завдань у сфері оборони. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011; в редакції Постанов КМ N 933
( 933-2013-п ) від 18.12.2013, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }вгору