Документ 139/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2015. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України" (додається, пункти 7, 8, 9 - для службового користування).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Затвердити Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України (додається).

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 березня 2015 року
№ 139/2015
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 березня 2015 року № 139/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України

1. Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України (далі - Кабінет) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України в особливий період.

2. У своїй діяльності Кабінет керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Кабінету є:

1) обговорення пропозицій щодо:

застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для відбиття збройної агресії проти України;

керівництва стратегічним розгортанням, підготовкою і застосуванням сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для стратегічних дій, операцій, бойових (спеціальних) дій;

організації взаємодії сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України, а також із центральними (місцевими) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань в особливий період;

визначення потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, майні для належного виконання структурами сектору безпеки і оборони України завдань із забезпечення оборони держави, підготовки і використання резервів (поповнень), а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій та порядку її використання для відсічі агресії;

переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду;

прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію, демобілізацію;

інших питань щодо забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період;

2) розгляд проектів рішень (планів) щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України, рішень (планів) командувачів утворених угруповань військ (сил) стосовно підготовки і проведення операцій, бойових (спеціальних) дій для внесення Радою національної безпеки і оборони України Президентові України відповідних пропозицій;

3) доведення до структур сектору безпеки і оборони України рішень з питань керівництва у сферах національної безпеки і оборони України;

4) моніторинг стану виконання визначених Президентом України та Радою національної безпеки і оборони України завдань з питань забезпечення національної безпеки і оборони держави в особливий період.

4. Кабінет має право для виконання покладених на нього завдань в установленому порядку:

одержувати від органів виконавчої влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій до розгляду питань на засіданнях Кабінету;

заслуховувати керівників органів військового управління, правоохоронних органів щодо підготовки та ведення військами (силами) операцій, бойових (спеціальних) дій, ресурсного забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів;

утворювати робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань діяльності Кабінету.

5. Кабінет утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Головою Кабінету є Президент України.

Секретарем Кабінету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

До складу Кабінету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України.

6. Голова Кабінету:

здійснює керівництво діяльністю Кабінету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Кабінету;

затверджує за поданням секретаря Кабінету склад робочих та експертних груп Кабінету;

приймає рішення про запрошення на засідання Кабінету керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, залучення їх до розгляду Кабінетом питань, а також про заслуховування на засіданнях Кабінету керівників органів військового управління, правоохоронних органів;

заслуховує доповіді членів Кабінету про виконання визначених ним завдань, а також доповіді секретаря Кабінету про стан виконання прийнятих Кабінетом рішень.

7. Члени Кабінету:

вносять у межах компетенції пропозиції з питань, віднесених до компетенції Кабінету, беруть безпосередню участь у їх обговоренні;

координують та забезпечують здійснення Кабінетом моніторингу стану виконання визначених Президентом України та Радою національної безпеки і оборони України завдань з питань забезпечення національної безпеки і оборони держави в особливий період;

сприяють органам військового управління Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронним органам щодо виконання поставлених перед ними завдань;

виконують інші завдання, визначені Головою Кабінету, та доповідають Голові Кабінету про їх виконання.

8. Секретар Кабінету:

скликає за дорученням Голови Кабінету засідання Кабінету;

готує та подає на затвердження Голові Кабінету пропозиції щодо складу робочих та експертних груп Кабінету (у разі їх утворення);

координує діяльність робочих та експертних груп Кабінету;

аналізує стан виконання прийнятих Кабінетом рішень та доповідає Голові Кабінету про стан виконання таких рішень;

несе персональну відповідальність за організацію роботи Кабінету;

виконує за дорученням Голови Кабінету інші завдання.

9. Основною формою роботи Кабінету є засідання, які проводяться за потреби.

Засідання Кабінету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів.

10. Рішення Кабінету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від його складу.

Прийняті Кабінетом рішення оформлюються протоколами і можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам військового управління, правоохоронним органам, військово-цивільним адміністраціям.

11. Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Кабінету здійснює Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору