Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Акт, Форма типового документа від 31.10.20071280
Документ 1280-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.06.2018, підстава - 419-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 2007 р. N 1280
Київ
Про затвердження Порядку відбору зразків
продукції для визначення її якісних показників
та форми акта відбору зразків продукції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 419 ( 419-2018-п ) від 30.05.2018 }

Відповідно до статей 14 і 15 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних
показників;
форму акта відбору зразків продукції.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1280
ПОРЯДОК
відбору зразків продукції для визначення
її якісних показників

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами
державного нагляду (контролю) відбору зразків продукції у
суб'єктів господарювання для проведення експертизи (випробування).
Особливості відбору зразків окремих видів продукції
визначаються іншими нормативно-правовими актами.
2. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі
письмового вмотивованого рішення керівника органу державного
нагляду (контролю) або його заступника згідно із Законом України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).
У рішенні про відбір зразків продукції зазначається кількість
зразків для кожного виду (типу) продукції (не менш як два),
необхідних для проведення експертизи (випробування), а також місце
її проведення. При цьому кількість зразків продукції, що
відбираються, повинна відповідати кількості, зазначеній у
відповідному рішенні органу державного нагляду (контролю).
3. Відбір зразків продукції здійснюється посадовою особою
органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника
юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої
ними особи, які мають право заявляти клопотання з приводу
пов'язаних з таким відбором дій, про що вноситься запис до акта
відбору зразків продукції.
4. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) до
початку відбору зразків продукції зобов'язана пред'явити суб'єкту
господарювання відповідне рішення та ознайомити його з порядком
відбору зразків продукції.
5. Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані,
упаковані та опломбовані (опечатані) посадовою особою органу
державного нагляду (контролю) і зберігатися та транспортуватися в
умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими буде
проводитися експертиза (випробування) таких зразків.
Контрольний зразок продукції залишається у суб'єкта
господарювання і зберігається в умовах, що забезпечують збереження
його якості та цілісності, до ознайомлення з результатами
експертизи (випробування).
6. Посадова особа, яка відбирає зразки продукції для
проведення експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і
своєчасність доставки до місця проведення експертизи
(випробування).
7. Посадова особа органу державного нагляду (контролю)
складає акт відбору зразків продукції (далі - акт) у трьох
примірниках.
В акті зазначаються:
місце і дата його складення;
номер і дата рішення керівника органу державного нагляду
(контролю), на підставі якого здійснюється відбір зразків
продукції, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
яка здійснила їх відбір;
найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, в яких здійснюється відбір зразків
продукції;
посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи
суб'єкта господарювання;
перелік і кількість відібраних зразків продукції із
зазначенням виробника, дати виробництва, серії (номера) партії,
загальної вартості зразків;
додаткові відомості (з урахуванням специфіки зразків
продукції).
8. Усі примірники акта підписуються посадовою особою, яка
відібрала зразки продукції, та керівником юридичної особи,
фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.
У разі відмови керівника юридичної особи, фізичної особи -
підприємця або уповноваженої ними особи від підписання акта
посадова особа органу державного нагляду (контролю) робить в акті
запис про те, що керівник юридичної особи, фізична особа -
підприємець або уповноважена ними особа з актом ознайомлені і від
підпису відмовились.
9. Один примірник акта передається разом з опломбованими
(опечатаними) зразками продукції до уповноваженої та/або
акредитованої організації (лабораторії), що призначена для
проведення експертизи (випробування) та зазначена в рішенні про
відбір зразків продукції, другий - залишається у суб'єкта
господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила відбір
зразків продукції.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1280
АКТ
відбору зразків продукції
______________________ _____________________
(місце складення акта) (дата складення акта) ______________________
Відповідно до статті 14 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" та згідно з __________________________________________________________________
(номер і дата рішення керівника органу державного нагляду __________________________________________________________________
(контролю), на підставі якого здійснюється __________________________________________________________________
відбір зразків продукції) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб, __________________________________________________________________
які здійснюють відбір зразків продукції)
здійснили у ______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________________________
та/або її відокремленого підрозділу або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
в яких здійснюється відбір зразків продукції)
у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________________________________________________
юридичної особи, фізичної особи - підприємця __________________________________________________________________
або уповноваженої ними особи)
відбір зразків продукції _________________________________________
(перелік та кількість відібраних зразків __________________________________________________________________
продукції із зазначенням виробника, дати виробництва, __________________________________________________________________
серії (номера) партії, загальної вартості зразків)
Додаткова інформація: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Цей акт складено у трьох примірниках, один з яких передається
разом з опломбованими (опечатаними) зразками продукції до
уповноваженої та/або акредитованої організації (лабораторії), що
призначена для проведення експертизи (випробування) та зазначена в
рішенні про відбір зразків продукції, другий - залишається у
суб'єкта господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила
відбір зразків продукції.
Під час відбору зразків продукції ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по __________________________________________________________________
батькові керівника юридичної особи, __________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця або уповноваженої ними особи)
заявлено такі клопотання: ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_______________________________ _______________________________
(посада, прізвище, (посада та прізвище, ім'я та
ім'я та по батькові по батькові керівника _______________________________ _______________________________
посадової особи, юридичної особи, фізичної
особи - підприємця _______________________________ _______________________________
її підпис) або уповноваженої ними особи,
їх підпис)

{ Форма акта із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 419
( 419-2018-п ) від 30.05.2018 }вгору