Документ 1225-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2009 р. № 1225
Київ

Про затвердження Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 534 від 13.06.2012
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Відповідно до статті 11 Закону України "Про сільськогосподарський перепис" Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу, що додається.

2. Міністерству соціальної політики, Державній службі статистики забезпечити надання територіальним органам державної статистики методичної і практичної допомоги під час застосування затвердженого цією постановою Порядку.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. № 1225

ПОРЯДОК
залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу

{У тексті Порядку слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінено словом "Держстат" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису (у тому числі пробного), оброблення, узагальнення його результатів та умови оплати праці (виплати винагороди) такого персоналу (далі - роботи з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису).

2. Сільськогосподарський перепис проводиться згідно із затвердженим Держстатом календарним планом підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, а також оброблення та поширення його результатів (далі - календарний план).

3. Тимчасовий персонал залучається на період виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису і поділяється на дві категорії:

тимчасовий переписний персонал, що залучається на умовах договору підряду (далі - тимчасовий переписний персонал);

тимчасовий персонал, що залучається у структурні підрозділи Держстату та його територіальних органів на умовах строкового трудового договору без прийняття на державну службу (далі - тимчасовий персонал органів державної статистики).

4. Тимчасовий переписний персонал виконує роботи з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису як завідувачі переписних дільниць (відділів), заступники завідувачів переписних дільниць (відділів), інспектори, обліковці та реєстратори, що складають списки респондентів.

Тимчасовий персонал органів державної статистики залучається до виконання зазначених робіт на посадах провідних економістів-статистиків, економістів-статистиків I і II категорії, економістів-статистиків, операторів комп'ютерного набору, діловодів.

5. Особи, які виявили бажання взяти участь у роботах з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису як тимчасовий переписний персонал, подають відповідну заяву на ім'я керівника головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі, управлінь (відділів) статистики в районах та містах (далі - територіальні органи державної статистики).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}

На основі поданих заяв керівники територіальних органів державної статистики формують та затверджують списки зазначених осіб для організації їх підготовки та складення іспитів такими особами. Порядок проведення територіальними органами державної статистики підготовки тимчасового переписного персоналу до робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису затверджується Держстатом.

Витрати тимчасового переписного персоналу, пов'язані з навчанням, а саме на проїзд до місця проведення навчання (на основі маршрутних листів і підтвердних документів), наймання житлових приміщень (на підставі оригіналів підтвердних документів) і добові протягом періоду навчання (обліковці та інспектори - 3 дні, завідувачі переписних дільниць (відділів) та їх заступники - 5 днів), відшкодовуються у разі успішного складення іспиту особою та внесення її до списків тимчасового переписного персоналу.

6. До списків тимчасового переписного персоналу включаються особи, які пройшли підготовку та успішно склали іспит. Зазначені списки погоджуються відповідними місцевими держадміністраціями за поданням керівників територіальних органів державної статистики та затверджуються керівниками головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 534 від 13.06.2012}

7. Тимчасовому переписному персоналу видаються посвідчення за підписом голови відповідної місцевої держадміністрації та керівника територіального органу державної статистики. Форма та порядок видачі посвідчень затверджуються Держстатом.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 534 від 13.06.2012}

8. Територіальні органи державної статистики укладають з кожною особою з числа тимчасового переписного персоналу договір підряду на виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, примірна форма якого затверджується Держстатом. Зазначений договір укладається у двох примірниках, один з яких передається виконавцю, а другий зберігається в територіальних органах державної статистики.

За результатами виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, передбачених договором підряду, складається акт виконаних робіт за формою, затвердженою Держстатом. Один примірник акта виконаних робіт передається виконавцю, другий зберігається в територіальному органі державної статистики, в якому проведено реєстрацію такого акта. Обсяг робіт визначається договором підряду.

9. Договори підряду з особами з числа тимчасового переписного персоналу укладаються на такі строки:

із завідувачем переписної дільниці (відділу) - на 60 календарних днів;

із заступником завідувача переписної дільниці (відділу) - на 60 календарних днів;

з інспектором - на 45 календарних днів;

з обліковцем - на 30 календарних днів;

з реєстратором, що складає списки респондентів - на 30 календарних днів.

Строк, на який залучається тимчасовий переписний персонал, визначається календарним планом.

10. За виконання робіт, передбачених договором підряду, після оформлення в установленому порядку акта виконаних робіт тимчасовому переписному персоналу нараховується винагорода у розмірах згідно з додатком 1.

Акт виконаних робіт перед поданням для затвердження візує:

інспектор - щодо обліковця;

завідувач переписної дільниці (відділу) або його заступник - щодо інспектора;

завідувач переписної дільниці (відділу) - щодо заступника завідувача переписної дільниці (відділу).

11. Виплата винагороди тимчасовому переписному персоналу здійснюється територіальними органами державної статистики за рахунок коштів державного бюджету шляхом перерахування належної суми на особисті банківські рахунки або у разі відсутності таких рахунків за платіжною відомістю, форму якої визначає Держстат, через підзвітну особу - працівника органу державної статистики, якому на підставі видаткового касового ордера видаються кошти в сумі, необхідній для оплати виконаних робіт у повному обсязі.

Територіальні органи державної статистики сплачують в установленому порядку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок видатків, передбачених для здійснення нарахування на заробітну плату.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}

12. До тимчасового персоналу органів державної статистики зараховуються особи, які виявили бажання брати участь у виконанні робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим для відповідних професій та з якими керівниками відповідних органів державної статистики укладено в установленому порядку строковий трудовий договір.

Тимчасовий персонал органів державної статистики утримується за рахунок коштів державного бюджету.

13. Оплата праці тимчасового персоналу органів державної статистики здійснюється за схемами посадових окладів згідно з додатками 2-6.

14. Керівники органів державної статистики у межах затвердженого фонду оплати праці мають право:

1) установлювати тимчасовому персоналу органів державної статистики:

надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або її розмір зменшується;

доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників такої самої категорії персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

2) здійснювати преміювання зазначеного персоналу відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадового окладу, та економії фонду оплати праці;

3) надавати матеріальну допомогу зазначеному персоналу, зокрема на оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік.

15. Оплата праці робітників, що залучаються до робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, здійснюється у порядку, встановленому Мінсоцполітики для оплати праці робітників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів державної влади.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}

16. Посадові оклади тимчасового персоналу органів державної статистики, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, підвищуються на 25 відсотків.

17. Заробітна плата тимчасового персоналу органів державної статистики індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

18. Для осіб з числа тимчасового персоналу органів державної статистики, посадові оклади яких менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади установлюються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}Додаток 1
до Порядку

РОЗМІР
винагороди, яка нараховується тимчасовому переписному персоналу

Категорія тимчасового переписного персоналу

Розмір винагороди за відповідний період, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб

у мм. Севастополі, Сімферополі та адміністративних центрах областей (з чисельністю населення до 1 млн. осіб)

у районах (крім районів у містах) та містах (крім мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та адміністративних центрів областей)

Завідувач переписної дільниці (відділу)

3618

3479

3341

Заступник завідувача переписної дільниці (відділу)

3288

3288

3160

Інспектор

2341

2341

2234

Обліковець

1425

1361

1319

Реєстратор, що складає списки респондентів

1425

1361

1319

__________
Примітка. Розміри винагород змінюються пропорційно зміні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, згідно із законодавством.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 534 від 13.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}
Додаток 2
до Порядку

СХЕМА
посадових окладів тимчасового персоналу органів державної статистики, що залучається у структурні підрозділи апарату Держстату

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Провідний економіст-статистик

1320-1357

Економіст-статистик I категорії

1188-1225

Економіст-статистик II категорії

744

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 13.06.2012}
Додаток 3
до Порядку

СХЕМА
посадових окладів тимчасового персоналу органів державної статистики, що залучається у структурні підрозділи головних управлінь статистики в областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Провідний економіст-статистик

871-914

838-880

803-847

Економіст-статистик I категорії

770-812

770-812

737-779

Економіст-статистик II категорії

744

677

677
Додаток 4
до Порядку

СХЕМА
посадових окладів тимчасового персоналу органів державної статистики, що залучається у структурні підрозділи Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Провідний економіст-статистик

871-914

Економіст-статистик I категорії

770-812

Економіст-статистик II категорії

744
Додаток 5
до Порядку

СХЕМА
посадових окладів тимчасового персоналу органів державної статистики, що залучається у структурні підрозділи територіальних органів державної статистики в районах та районах у м. Києві

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Провідний економіст-статистик

770-812

Економіст-статистик I категорії

719-744

Економіст-статистик II категорії

711

Економіст-статистик

677
Додаток 6
до Порядку

СХЕМА
посадових окладів тимчасового персоналу органів державної статистики, що залучається у структурні підрозділи таких органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Оператор комп'ютерного набору

668-711

Діловод

669вгору