Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 03.08.19981218
Документ 1218-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2016, підстава - 118-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 1998 р. N 1218
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 118 ( 118-2016-п ) від 18.02.2016 }
Про затвердження Порядку розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002
N 289 ( 289-2012-п ) від 11.04.2012
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів,
удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх
розміщення та відповідно до статті 31 Закону України "Про
відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1218
ПОРЯДОК
розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів
{ У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 }
{ У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів на місцях"
в усіх відмінках замінено словами "Мінприроди, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

1. Цей Порядок визначає правила розроблення, затвердження і
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, у тому
числі небезпечних, на території України.
Розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення
небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу
дозволів на розміщення небезпечних відходів здійснює Мінприроди
відповідно до цього Порядку. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 289 ( 289-2012-п ) від 11.04.2012 }
Прийом заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та
розміщення відходів (крім небезпечних) здійснюється виключно через
дозвільні центри. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
Проведення додаткових експертиз заяв та документів, що
додаються до них, для одержання лімітів на утворення та розміщення
відходів забороняється. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289
( 289-2012-п ) від 11.04.2012 }
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
значення:
ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на
який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник
відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх
іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або
на утилізацію чи розміщення на своїй території;
нормативно допустимі обсяги утворення відходів - максимальний
обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного
процесу за умови дотримання встановленого технологічного
регламенту;
питомий показник утворення відходів - обсяг відходів
конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці
продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги
тощо. Для твердих побутових відходів, що утворюються на території
даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який
утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на
підприємстві, в установі, організації даного району;
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;
ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для
кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на
їх розміщення, виданий Мінприроди, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями;
понадлімітне розміщення відходів - виявлений у власника обсяг
відходів, на які у нього немає дозволу на розміщення і які
підлягають обов'язковому розміщенню за окремим дозволом
Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Інші терміни, зокрема "небезпечні відходи", вживаються у
значенні, наведеному у Положенні про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і
Жовтому та Зеленому переліках відходів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120
( 1120-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29,
ст. 1217). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 289 ( 289-2012-п ) від 11.04.2012 }
3. Ліміт на утворення відходів визначається їх власником у
процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення відходів та
договору (контракту) на передачу відходів іншому власнику.
4. Ліміт на утворення відходів розраховується на підставі
нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх
небезпеки і має дорівнювати сумарному обсягу відходів, розміщених
на своїй території та переданих іншому власнику.
5. Ліміт на утворення відходів не може перевищувати
нормативно допустимих обсягів утворення відходів.
6. Норматив утворення відходів визначається технологічним
регламентом на підставі питомих показників утворення відходів.
7. Власникам відходів, які здійснюють лише їх розміщення,
затверджується ліміт на розміщення відходів.
8. До категорій власників, які звільняються від одержання
лімітів на утворення та розміщення відходів, належать:
власники відходів як вторинної сировини, які провадять
статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р.
N 1360 ( 1360-98-п ) "Про затвердження Порядку ведення реєстру
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307).
Власники відходів, зазначені в абзаці третьому цього пункту,
подають щороку через дозвільні центри, центри надання
адміністративних послуг декларацію про відходи (додаток 3).
Реєстрація декларацій про відходи здійснюється на безоплатній
основі. Декларації про відходи передаються до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій. { Пункт 8 в редакції Постанов КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від
11.10.2002, N 289 ( 289-2012-п ) від 11.04.2012, N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
9. Передача накопичених за попередні роки відходів іншому
власнику здійснюється за окремим дозволом Мінприроди, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, а їх обсяг не
враховується при затвердженні лімітів на розміщення відходів.
10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації за поданням
райдержадміністрацій до 1 лютого поточного року визначають перелік
власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та
розміщення відходів на наступний рік (крім власників, які
звільняються від одержання таких лімітів). { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
11. Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 1
березня поточного року надсилають на адреси власників відходів
повідомлення про необхідність подання на погодження проектів
лімітів на утворення та розміщення відходів на наступний рік.
12. Власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення, до
1 квітня, а власники відходів, які утворюють та розміщують їх на
своїй території, до 1 червня поточного року подають Мінприроди та
відповідним дозвільним центрам заяви про одержання дозволу на
розміщення відходів у наступному році. До заяви додаються:
проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а
також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного
середовища та здоров'я людини;
довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
довідка про питомі показники утворення відходів;
копії чинних договорів (контрактів) про передачу відходів
іншим власникам, а для державних та комунальних підприємств, в
яких не затверджено фінансових планів, гарантійний лист щодо
обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів
іншим власникам;
довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення,
використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів
виробництва за поточний рік;
висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів
поводження з відходами. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
13. Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
розглядають заяви і до 1 липня видають дозволи на розміщення
відходів (додаток 1 цього Порядку) або надсилають власникам
відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі
дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних
документів.
14. На підставі одержаних дозволів власники відходів готують
скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів
(додаток 2) і до 1 вересня поточного року подають їх на:
погодження Мінприроди (для утворення та розміщення
небезпечних відходів);
затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
(для утворення та розміщення інших відходів).
Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення
небезпечних відходів Мінприроди передає на затвердження Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
15. Дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на
утворення та розміщення відходів. Він може бути скоригований за
клопотанням власника відходів щодо перегляду ліміту на утворення
та розміщення відходів.
16. Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів
розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями, які затверджують або відхиляють їх протягом
двох тижнів. { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
У разі відхилення проекту ліміту власникові відходів
надсилається лист з викладенням причин відхилення та
встановлюється термін повторного розгляду.

{ Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

18. Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються
терміном на три роки і доводяться до власників відходів до 1
жовтня поточного року. { Абзац перший пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених
лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл.
Для одержання такого дозволу власник відходів повинен подати
до Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
техніко-економічне обгрунтування утворення додаткових обсягів
відходів, а також довідку щодо можливості їх екологічно безпечного
розміщення.
19. Власник відходів має право протягом 6 місяців після
затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів
звернутися з клопотанням про його перегляд.
Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення
відходів може бути:
використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів;
випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;
укладення додаткових договорів (контрактів) на передачу
відходів іншим власникам.
Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у
разі необхідності протягом встановленого терміну переглядають
ліміти на утворення та розміщення відходів.
20. Відповідальність за правильність визначення нормативів
утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення
відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів
утворення та розміщення відходів несе власник відходів.
21. Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення
та розміщення відходів, їх дотриманням здійснює Держекоінспекція
та її територіальні органи. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289
( 289-2012-п ) від 11.04.2012 }
Додаток 1
до Порядку розроблення,
затвердження і перегляду
лімітів на утворення та
розміщення відходів
Міністерство екології та природних ресурсів України/Рада міністрів Автономної Республіки Крим/обласна, Київська
та Севастопольська міська державна адміністрація
ДОЗВІЛ N ______ від ___ __________20__ р.
на розміщення відходів у 20__ - 20__ роках
Дійсний з _____________20__ р. до ________________20__ р.
Дозвіл видано __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації власника відходів)
Код власника відходів _____________ Код території_________________
Адреса____________________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________

Уповноважена особа Мінприроди/Голова Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації
Дозвіл одержав __________________ "____" ___________ 20__ р.
(підпис)

Перелік і кількість дозволених для розміщення відходів —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування групи | Клас | Код | Дозволена | Розміщення і виду відходів | небезпеки| відходу| кількість,| | | |тонн на рік| ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002, N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження
і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Уповноважена особа Мінприроди Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації ____________________________ _______________________________
(підпис) (підпис)
ЛІМІТИ
на утворення та розміщення відходів
на 20__ - 20__ роки _____________________________________________
(власник відходів, його реквізити)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Продук- |Річний |Код, |Клас|Обсяг |Норма- |Обсяг утилізації |Обсяг розміщення|Ліміт |Ліміт ція, що |обсяг |наймену-|не- |накопи- |тивно |відходів | відходів |на |на випуска-|продукції |вання |без-|чення на|допус- |—————————————————+————————————————|розміще-|утворе- ється |в одиницях|групи |пеки|1 січня |тимий |утилі- |переда- |на |на |ння від-|ння |виміру |і виду | |20__ р. |обсяг |зованих |них |своїх |об'єк- |ходів, |відхо- | |відходів| | |утворе-|влас- |іншому |об'єк- |тах |тонн на |дів, | | | | |ння |ником |власнику|тах, |іншого |рік |тонн на | | | | |відхо- |на своїй|на |тонн на|власни- | |рік | | | | |дів, |терито- |утиліза-|рік |ка | | | | | | |тонн на|рії, |цію, | |відхо- | | | | | | |рік |тонн на |знешкод-| |дів, | | | | | | | |рік |ження | |тонн на | | | | | | | | |тощо, | | рік | | | | | | | | |тонн на | | | | | | | | | | |рік | | | | | | | | | | | | | | | ————————+——————————+————————+————+————————+———————+————————+————————+———————+————————+————————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002, N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 3
до Порядку розроблення, затвердження
і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів
ДЕКЛАРАЦІЯ
про утворення відходів у 20___ році

Назва суб'єкта господарювання __________________________
Юридична адреса ________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові і
місце проживання фізичної
особи - підприємця _____________________________________
Поштова адреса _________________________________________
Код згідно з КОАТУУ ____________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ____________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Клас |Накопичено| Обсяг | Обсяг | Показник |Передача | |відходів та |небезпеки|станом на |утворення|утворення | загального |відходів | |код згідно з| | 1 січня |відходів |відходів у| утворення | іншому | | ДК 005-96 | | 20__ р. | у |наступному| відходів, |власнику | | | | |поточному|році, тонн| розрахований | (назва | | | | | році, | | відповідно до |власника,| | | | | тонн | |постанови Кабінету| код | | | | | | |Міністрів України |згідно з | | | | | | | від 31 серпня | ЄДРПОУ | | | | | | | 1998 р. N 1360 | | | | | | | | "Про затвердження| | | | | | | | Порядку ведення | | | | | | | | реєстру об'єктів | | | | | | | | утворення, | | | | | | | | оброблення та | | | | | | | | утилізації | | | | | | | | відходів" | | | | | | | |------------------| | | | | | | |поточний|наступний| | | | | | | | рік | рік | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }вгору