Document 1180-2015-п, valid, current version — Adoption on December 16, 2015
( Last event — Entry into force, gone January 14, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1180
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383, № 52, ст. 1669, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034, № 69, ст. 2277, № 91, ст. 3087) зміни, що додаються.

2. Установити, що відбір керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, розпочатий до набрання чинності цією постановою, здійснюється відповідно до порядку, визначеного цією постановою, крім випадків, коли пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства внесено Кабінету Міністрів України на підставі рішення комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1180

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777

1. У постанові:

1) пункт 1-1 після слів “супутникового зв’язку,” доповнити словами “голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, що провадить діяльність в оборонно-промисловому комплексі та передане в установленому порядку в управління Державного концерну “Укроборонпром”, та”;

2) пункт 1-2 викласти в такій редакції:

“1-2. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, крім призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків).

Призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.”;

3) абзац другий пункту 2 виключити.

2. У Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, рішення про необхідність проведення такого відбору, а також процедуру конкурсного відбору керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків).”;

2) абзац перший пункту 2 після слів “проведення конкурсного відбору, яке” доповнити словами і цифрами “для підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень,”;

3) абзац перший пункту 3 після слів “Для проведення конкурсного відбору” доповнити словами “керівників підприємств, крім керівників особливо важливих для економіки підприємств,”;

4) у пункті 4:

в абзаці другому слова і цифри “а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі - особливо важливі для економіки підприємства), - не пізніше ніж протягом 10 днів після затвердження вимог до претендентів комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємства (далі - комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту,” виключити;

в абзаці сьомому слова “, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств розробляє та подає такі вимоги на затвердження до комітету з призначення” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до МВС стосовно надання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.”;

5) у пункті 10:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“згоду на обробку персональних даних;”;

абзац восьмий виключити;

6) абзац другий пункту 19 доповнити реченням такого змісту: “У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.”;

7) у пункті 20:

в абзаці другому слово “третім” замінити словом “п’ятим”;

абзац третій виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“Конкурсний відбір на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснюється комісіями, утвореними при комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення) для подання кандидатур до зазначеного комітету.

До складу комісій при комітеті з призначення включаються представники Мінекономрозвитку, представники відповідних суб’єктів управління та незалежні недержавні експерти.

У разі неподання відповідним суб’єктом управління протягом п’яти робочих днів з дати звернення Мінекономрозвитку кандидатур до комісії, утвореної при комітеті з призначення, або нез’явлення на засідання зазначеної комісії представників відповідного суб’єкта управління засідання комісії є правоможним.

Положення про комісію при комітеті з призначення та її склад затверджуються Мінекономрозвитку.

Комісія при комітеті з призначення:

отримує від суб’єктів управління інформацію про відкриття вакансії керівника особливо важливого для економіки підприємства, яка подається відповідними суб’єктами управління не пізніше ніж через 10 днів після відкриття такої вакансії, а також інформацію про строк закінчення контракту з керівником особливо важливого для економіки підприємства, яка подається не пізніше ніж 30 числа кожного місяця;

приймає рішення про проведення конкурсного відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на підставі інформації суб’єкта управління про відкриття вакансії або з власної ініціативи;

розробляє та подає на затвердження комітету з призначення вимоги до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

оприлюднює інформацію про дату конкурсного відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на офіційному сайті Мінекономрозвитку;

оприлюднює на офіційному сайті Мінекономрозвитку оголошення про проведення конкурсного відбіру, в якому зазначаються такі відомості:

- найменування та місцезнаходження особливо важливого для економіки підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

- строк і місце приймання заяв про участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;

- перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

- дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

- вимоги до претендента та його конкурсної пропозиції;

- інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву про участь в конкурсному відборі; належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); конкурсну пропозицію;

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до МВС стосовно надання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур. Претендент не допускається до участі у конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених в абзаці двадцять першому цього пункту документів та/або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору;

подає до комітету з призначення від двох до п’яти кандидатур, які визнані комісією найкращими.

Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії заяву; належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); конкурсну пропозицію.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим і тридцятим;

в абзаці двадцять дев’ятому слово “третім” замінити словом “п’ятим”;

8) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. Для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств з числа кандидатур, відібраних відповідно до абзаців п’ятого - двадцять шостого пункту 20 цього Порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет з призначення.”;

9) в абзаці першому пункту 23 слова “оголошені відповідно до абзацу третього” замінити словами “відібрані та подані відповідно до абзаців п’ятого - двадцять шостого”.on top