Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.09.20071154
Документ 1154-2007-п, дію відновлено, поточна редакція — Відновлення дії від 16.05.2008, підстава - 331-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2007 р. N 1154
Київ
{ Дію Постанови відновлено з дня вступу України до Світової
організації торгівлі згідно з Постановою КМ N 331
( 331-2008-п ) від 09.04.2008 }
{ Дію Постанови зупинено до дня вступу України до Світової
організації торгівлі згідно з Постановою КМ N 331
( 331-2008-п ) від 09.04.2008 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1183

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п ) "Про заходи щодо реалізації Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 34, ст. 1592) такі зміни:
абзац четвертий пункту 1 постанови ( 1183-2002-п ) викласти у
такій редакції:
"Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на
сорти рослин";
Порядок сплати збору за дії, пов'язані з набуттям,
здійсненням та захистом прав на сорти рослин, затверджений
зазначеною постановою ( 1183-2002-п ), викласти у редакції,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1154)
ПОРЯДОК
сплати зборів за дії, пов'язані
з охороною прав на сорти рослин

1. Цей Порядок визначає механізм сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на сорти рослин (далі - збори).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у
значенні, наведеному в Законі України "Про охорону прав на сорти
рослин" ( 3116-12 ).
3. У разі коли від імені Уряду України укладено договір про
сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин,
яким визначено інший порядок сплати зборів, застосовуються
положення такого договору.
4. Збори сплачуються до державного бюджету.
Розміри зборів установлюються в національній валюті згідно з
додатком.
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та
юридичні особи, що розташовані за межами України (нерезиденти),
можуть сплачувати збори у національній валюті, в євро чи доларах
США за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору.
До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з
його сплатою.
5. Сплата зборів здійснюється через банківські установи.
Кошти від зборів, що сплачуються в національній валюті,
зараховуються на рахунки з обліку власних надходжень
Держсортслужби або визначених нею закладів експертизи державної
системи охорони прав на сорти рослин (далі - заклади експертизи),
відкриті в органах Державного казначейства за бюджетною програмою,
за якою здійснюється фінансове забезпечення діяльності закладів
експертизи в системі охорони прав на сорти рослин.
Кошти від зборів, що сплачуються в євро чи доларах США,
зараховуються на валютний рахунок Держсортслужби, відкритий в
установі банку. Гривневий еквівалент валютних надходжень
зараховується протягом трьох робочих днів на рахунок з обліку
власних надходжень Держсортслужби, відкритий в Державному
казначействі.
Відомості про реквізити рахунків Держсортслужби та визначених
нею закладів експертизи, відкритих для зарахування коштів від
зборів, оприлюднює Держсортслужба в офіційному бюлетені "Охорона
прав на сорти рослин".
6. Держсортслужба або заклад експертизи ведуть облік
документів про сплату зборів та здійснюють контроль за сплатою
відповідно до вимог цього Порядку.
7. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення з
відміткою установи банку або відповідна квитанція. У документі про
сплату збору зазначаються ім'я (найменування) платника збору, вид
збору, сума сплаченого збору, а також номер заявки (у разі
наявності) або номер патенту чи свідоцтва про державну реєстрацію
сорту рослин, назва країни платника збору - нерезидента. У разі
коли збір сплачено в євро чи доларах США, зазначається курс євро
чи долара США за офіційним курсом Національного банку на дату
сплати збору.
8. У разі сплати збору в більшому розмірі кошти від збору за
клопотанням його платника можуть бути зараховані в рахунок збору,
який платник повинен внести за вчинення іншої дії.
Повернення коштів платнику збору в разі сплати збору в
більшому розмірі чи з порушенням вимог цього Порядку здійснюється
в установленому порядку.
9. Документ про сплату збору за подання заявки на сорт рослин
повинен надійти до Держсортслужби разом із заявкою.
10. Документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на сорт рослин за перший рік повинен надійти до
закладу експертизи протягом двох місяців після отримання заявником
експертного висновку про позитивні результати формальної
експертизи.
Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік
повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після
отримання звіту про результати експертизи за попередній рік.
У разі проведення досліджень складних гібридів збір
сплачується окремо за експертизу кожної складової гібриду. Загалом
збір не повинен перевищувати трикратного розміру збору за
проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин.
11. Документ про сплату збору за експертизу на придатність на
поширення сорту в Україні за перший рік повинен надійти до закладу
експертизи протягом двох місяців після отримання заявником
експертного висновку про позитивні результати формальної
експертизи.
Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік
повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після
отримання звіту про результати досліджень за попередній рік.
12. Документ про сплату збору за виникнення майнового права
інтелектуальної власності на поширення сорту рослин повинен
надійти до закладу експертизи протягом трьох місяців від дати
надходження до заявника повідомлення про рішення про державну
реєстрацію.
13. Документ про сплату збору за видачу завіреної копії
свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин та завіреної копії
патенту на сорт рослин повинен надійти до Держсортслужби за три
дні до видачі таких копій.
14. Документ про сплату збору за внесення змін до Реєстру
патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт
рослин за ініціативою особи, якій належать ці права, повинен бути
поданим до Держсортслужби одночасно з клопотанням про внесення
таких змін.
15. Документ про сплату збору за внесення змін до Реєстру
сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт, повинен
бути поданим до Держсортслужби одночасно з клопотанням.
16. Документ про сплату річного збору за перший рік
підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на
сорт рослин (чинності патенту) повинен надійти до закладу
експертизи протягом останніх чотирьох місяців року державної
реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин
або перших чотирьох місяців поточного року.
Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік
повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох
місяців поточного календарного року.
Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин (чинності патенту) може бути сплачено
протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. В цьому
разі розмір збору збільшується на 50 відсотків, а документ про
його сплату повинен бути надісланий до закладу експертизи протягом
зазначених 12 місяців.
17. Документ про сплату річного збору за перший рік
підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на
поширення сорту рослин повинен надійти до закладу експертизи
протягом останніх чотирьох місяців року державної реєстрації сорту
або перших чотирьох місяців поточного року.
Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік
повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох
місяців поточного календарного року.
Збір за підтримання чинності майнового права інтелектуальної
власності на поширення сорту рослин може бути сплачено протягом 12
місяців після закінчення встановленого строку. В цьому разі
документ про його сплату повинен бути надісланий до закладу
експертизи протягом зазначених 12 місяців.
18. Документ про сплату збору за подання клопотання про
вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених
Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"
( 3116-12 ), та за поновлення строку їх вчинення повинен
надійти до закладу експертизи разом з клопотанням.
19. З рахунку, відкритого для обліку власних надходжень,
Держсортслужба здійснює перерахування коштів підвідомчим установам
і організаціям. Перерахування здійснюється на підставі платіжних
доручень Держсортслужби виходячи з фактичних надходжень коштів та
однієї групи власних надходжень за відповідною бюджетною
програмою.
20. Держсортслужба подає щокварталу Мінагрополітики звіт про
надходження і використання коштів, що надійшли від сплати зборів,
за формою, затвердженою Державним казначейством.
21. Мінагрополітики подає Мінфіну щокварталу до 20 числа
місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку до 10 лютого
року, що настає за звітним, звіт про надходження і використання
коштів, що надійшли від сплати зборів, за формою, затвердженою
Державним казначейством.

Додаток
до Порядку
РОЗМІРИ
зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на сорти рослин

------------------------------------------------------------------ | Види зборів |Розмір зборів,| | | гривень | |-------------------------------------------------+--------------| | 1. За подання заявки на сорт рослин | 1300| |-------------------------------------------------+--------------| | 2. За проведення кваліфікаційної експертизи | | | заявки на сорт рослин (за перший і кожний | | | наступний рік): | | | | | | визначення відповідності сорту критеріям | 1900| | відмінності, однорідності та стабільності | | | в експертних закладах Держсортслужби | | | | | | визначення відповідності сорту критеріям | 210| | відмінності, однорідності та стабільності | | | безпосередньо у заявника | | | | | | експертиза на придатність на поширення сорту | 4070| |-------------------------------------------------+--------------| | 3. За виникнення майнового права | 500| | інтелектуальної власності на поширення | | | сорту | | |-------------------------------------------------+--------------| | 4. За видачу завіреної копії свідоцтва про | 200| | державну реєстрацію сорту рослин | | |-------------------------------------------------+--------------| | 5. За видачу завіреної копії патенту на сорт | 500| | рослин | | |-------------------------------------------------+--------------| | 6. За внесення змін до Реєстру патентів щодо | 600| | майнових прав інтелектуальної власності | | | на сорт за ініціативою особи, якій | | | належать такі права | | |-------------------------------------------------+--------------| | 7. За внесення змін до Реєстру сортів за | 600| | ініціативою особи, якій належать права на | | | сорт | | |-------------------------------------------------+--------------| | 8. За підтримання чинності майнових прав | | | інтелектуальної власності на сорт рослин | | | (чинності патенту): | | | | | | за перший рік | 400| | | | | за другий рік | 450| | | | | за третій рік | 550| | | | | за четвертий рік | 650| | | | | за п'ятий рік | 800| | | | | за шостий рік | 950| | | | | за сьомий рік | 1100| | | | | за восьмий рік | 1300| | | | | за дев'ятий рік | 1600| | | | | за десятий і кожний наступний рік | 1900| |-------------------------------------------------+--------------| | 9. За підтримання чинності виключного права | | | володільця патенту в разі подання до | | | Держсортслужби заяви про готовність | | | надати дозвіл будь-якій особі на | | | використання сорту (відкриту ліцензію) та | | | її офіційну публікацію: | | | | | | за перший рік | 200| | | | | за другий рік | 225| | | | | за третій рік | 275| | | | | за четвертий рік | 325| | | | | за п'ятий рік | 400| | | | | за шостий рік | 475| | | | | за сьомий рік | 550| | | | | за восьмий рік | 650| | | | | за дев'ятий рік | 800| | | | | за десятий і кожний наступний рік | 950| |-------------------------------------------------+--------------| | 10. За підтримання чинності майнових прав | | | інтелектуальної власності на поширення | | | сорту рослин: | | | | | | за перший - п'ятий рік | 350| | | | | за шостий - десятий рік | 900| | | | | за одинадцятий - п'ятнадцятий рік | 2000| | | | | за шістнадцятий і кожний подальший рік | 2500| |-------------------------------------------------+--------------| | 11. За подання клопотання про вчинення | 500| | будь-яких дій, пов'язаних з розглядом | | | заявки, визначених Законом України "Про | | | охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) | | | (частина третя статей 16 і 22, частина | | | п'ята статті 25, частина восьма статті | | | 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, | | | частина друга статті 30, частина | | | четверта статті 35, частина шоста | | | статті 40) | | |-------------------------------------------------+--------------| | 12. За поновлення строку вчинення будь-яких | 1000| | дій, пов'язаних з розглядом заявки, | | | визначених Законом України "Про охорону | | | прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) | | | (частина восьма статті 26, частина | | | шоста статті 27, частина п'ята статті | | | 28, частина друга статті 30) | | ------------------------------------------------------------------вгору