Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 01.03.2017115
Документ 115-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.08.2019, підстава - 730-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 115
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 244 від 04.04.2018
№ 189 від 27.02.2019
№ 730 від 14.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 115

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розвиток фізичної культури і спорту може бути забезпечений за такими варіантами.

Перший варіант передбачає збереження традиційної системи розвитку фізичної культури і спорту, відсутність системного підходу щодо розв’язання нагальних проблем організації дозвілля населення і підготовки національних збірних команд, що не дасть позитивного результату і сприятиме загостренню кризової ситуації в Україні.

Другий варіант, що передбачає здійснення організаційно-практичних заходів щодо створення автономної системи управління сферою фізичної культури і спорту, в якій відсутня координуюча функція з боку держави, а керівництво здійснюється органами, відповідальними за забезпечення розвитку олімпійського руху, із залученням фінансових ресурсів приватного сектору, сприятиме зменшенню фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів для забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Третій, оптимальний варіант передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Мінмолодьспорту, автономності спортивних федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту, вдосконалення національного антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для заняття фізичною культурою і спортом.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищувати щороку рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;

залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

забезпечити збереження провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві;

забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 25324832,6 тис. гривень, у тому числі 8806282,1 тис. - за рахунок коштів державного бюджету, 13651515,3 тис. - місцевих бюджетів, 2867035,3 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

{Абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 244 від 04.04.2018, № 189 від 27.02.2019}

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3529).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115.

3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

6. Строк виконання - 2017-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8 806 282,1

2 182 625

2 004 450,3

2 061 014,1

2 558 192,7

Місцевий бюджет

13 651 515,3

2 983 585,1

3 277 919,4

3 565 381,6

3 824 629,2

Інші джерела

2 867 035,3

533 276,3

743 852

694 236,7

895 670,2

Усього


25 324 832,6

5 699 486,4

6 026 221,7

6 320 632,4

7 278 492,1

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 244 від 04.04.2018, № 189 від 27.02.2019}Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 244 від 04.04.2018, № 189 від 27.02.2019, № 730 від 14.08.2019}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

2017

2018

2019

2020

1. Внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів

кількість розроблених нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для занять фізичною культурою і спортом

одиниць

20

5

5

5

5

2. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

кількість заходів

-“-

35004

8270

8539

8810

9385

кількість фізкультурно-спортивних товариств

-“-

59

59

59

59

59

кількість проведених заходів, у яких беруть участь ветерани

-“-

5278

1206

1266

1368

1438

кількість проведених заходів, у яких беруть участь особи з інвалідністю

-“-

4581

1028

1125

1182

1246


кількість всеукраїнських спартакіад, спортивних змагань

-“-

24

6

6

6

6


кількість регіональних спартакіад, спортивних змагань

-“-

4675

1116

1153

1187

1219


кількість центрів (клубів)

одиниць

203

37

43

57

66


кількість заходів

-“-

2562

606

631

651

674


кількість спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту

-“-

383

278

310

344

383


кількість інструкторів з фізичної культури на підприємствах, в установах, організаціях

осіб

527

127

140

147

113


чисельність населення залученого до щорічного оцінювання

відсотків

13

9

10

11

13

3. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах

кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів

осіб

164789

38613

39335

42138

44703

кількість заходів

одиниць

1330

309

324

340

357

4. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення

кількість виданих підручників, посібників, навчальних програм

-“-

537

132

132

135

138

кількість інформаційних матеріалів

-“-

502

106

117

133

146


кількість осіб, які взяли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах

осіб

3985

935

975

1015

1060


кількість телевізійних та радіотрансляцій щодо висвітлення позитивного впливу здорового способу життя на здоров’я людини

одиниць

10114

2461

2524

2551

2578

5. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

кількість спортивних клубів

-“-

2104

1975

2018

2062

2104

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

-“-

1298

1292

1293

1297

1298

кількість спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

-“-

16

16

16

16

16


кількість шкіл вищої спортивної майстерності

-“-

34

34

34

34

34


кількість центрів олімпійської підготовки

одиниць

19

16

18

19

19


кількість центрів студентського спорту вищих навчальних закладів

-“-

25

5

12

19

25


кількість фізкультурно-оздоровчих закладів

-“-

2425

2425

2425

2425

2425


кількість центрів фізичного здоров’я населення

-“-

279

207

226

264

279


кількість центрів фізичної культури і спорту інвалідів

-“-

53

43

50

51

53

6. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких залучено до участі у змаганнях

осіб

1673219

371786

544306

376116

381011

кількість учнів та студентів, яких залучено до участі у змаганнях

-“-

1806675

430772

454238

457722

463943

кількість учнів та студентів

-“-

248000

56000

60000

64000

68000


кількість учасників Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” серед дітей з інвалідністю

-“-

20124

4742

4864

5160

5358


кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь у спеціалізованих змінах під час відпочинку в дитячих закладах

-“-

157667

21545

22590

23840

89692


кількість осіб, включених до штатних спортивних команд резервного спорту

-“-

1818

436

448

461

473

7. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

одиниць

1700

1700

1700

1700

1700


кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів

-“-

599

599

599

599

599


кількість учасників

осіб

742825

154493

197996

227946

162390


-“-

-“-

531681

131757

130988

133863

135073


-“-

-“-

102127

22299

24295

26542

28991


-“-

-“-

222863

54590

55414

56131

56728


-“-

-“-

21060

5460

5265

5070

5265


-“-

-“-

19851

4880

4931

4990

5050


-“-

-“-

3391

816

769

39

1767


кількість осіб, які отримали грошові винагороди

-“-

19694

4826

4776

4855

5237


кількість телевізійних та радіотрансляцій

одиниць

2933

707

739

741

746


кількість спортсменів та тренерів, які отримали допомогу для вирішення соціально-побутових питань

осіб

289

58

64

70

97


кількість спортсменів збірних команд

-“-

12128

12128

12128

12128

12128


кількість заходів

одиниць

828

192

202

211

223


-“-

-“-

388

90

93

100

105


-“-

-“-

44

11

11

11

11


кількість установ

-“-

1

1

1

1

1


кількість укладених угод (договорів)

-“-

40

10

10

10

10

8. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів

кількість закладів

одиниць

741

170

179

187

205

кількість облаштованих багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

-“-

1144

259

276

292

317

кількість нових плавальних басейнів

-“-

7

1

3

1

2

9. Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг

кількість фахівців, які пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію

осіб

4599

1110

1154

1155

1180

кількість проведених конференцій, конгресів, семінарів, навчань

одиниць

120

26

30

31

33


кількість проведених методичних досліджень

-“-

12

3

3

3

3


кількість придбаного обладнання

-“-

38

27

6

3

2


кількість узятих допінг-проб

-“-

1314

1314

1314

1314

1314

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 730 від 14.08.2019}
вгору