Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.20011105
Документ 1105-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.07.2018, підстава - 551-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 серпня 2001 р. N 1105
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 551 ( 551-2018-п ) від 11.07.2018 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51
( 51-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71;
1998 р., N 19, ст. 681, N 42, ст. 1549), що додаються.
2. Затвердити зразок посвідчення, що видається дружині
(чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого
(додається).
3. Установити, що довідки, видані дружині (чоловіку)
померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також опікуну дітей померлого, дійсні до отримання
ними посвідчень, але не пізніше ніж до 31 грудня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 1105
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 51-97-п )
1. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до
категорії 1, 2, 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).
Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей
померлого видається посвідчення".
2. У пункті 10:
абзац третій після слів "на Чорнобильській АЕС" доповнити
словами "а також дружині (чоловіку) або опікуну дітей померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";
доповнити пункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:
"дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей
померлого - на підставі документів про підтвердження статусу
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі
відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо
причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи".
У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом
дев'ятнадцятим.
3. У пункті 11:
абзац третій після слів "органом, який видав посвідчення"
доповнити словами "або органом, який видає такі посвідчення за
новим місцем проживання громадянина, на підставі завірених в
установленому порядку копій документів, зазначених у пункті 10
цього Порядку";
абзац п'ятий виключити.
4. Додаток 2 до Порядку викласти у такій редакції:
"Додаток 2
до Порядку видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Зразок
ДОВІДКА
Видана ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
народження _____________________, який (яка) є неповнолітньою
(рік народження)
дитиною померлого громадянина ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
із числа ліквідаторів, потерпілих ------------------------ (непотрібне закреслити)
категорії ______________________, смерть
(словами)
якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
Довідка є підставою для надання пільг і компенсацій, передбачених
статтями _______________________________Закону України "Про статус
(словами)
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи".
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _________________ "___"________200___р."
(підпис)
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 1105
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа
(ліквідаторів, потерпілих) категорії __________, смерть якого -------------------------- пов'язана з Чорнобильською катастрофою
(непотрібне закреслити) ------- |Фото | Прізвище |3х4 | Ім'я | | По батькові ------- Підпис _________________
МП
Дата видачі "___" _____________200___ р."
Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
передбачені статтями_______________________ Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"
Термін дії
для опікуна до ______________

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(орган, який видав посвідчення)
МП ____________________
(підпис керівника)вгору