Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкці [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, План, Звіт, Перелік, Реєстр від 05.09.20071090
Документ 1090-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2018, підстава - 323-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2007 р. N 1090
Київ
Деякі питання виконання бюджетних програм,
спрямованих на реалізацію проектів економічного
та соціального розвитку, які підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1027 ( 1027-2008-п ) від 26.11.2008
N 391 ( 391-2011-п ) від 13.04.2011
N 838 ( 838-2011-п ) від 03.08.2011
N 58 ( 58-2015-п ) від 18.02.2015
N 323 ( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування коштів,
передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання
бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного
та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, що додається.
2. Установити, що під час реалізації проектів економічного та
соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені
у спеціальному фонді державного бюджету, не застосовуються вимоги:
{ Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1027 ( 1027-2008-п ) від 26.11.2008 }
постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р.
N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних
телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих
бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 615;
2002 р., N 39, ст. 1810, N 41, ст. 1906, N 52, ст. 2394; 2003 р.,
N 23, ст. 1042; 2006 р., N 21, ст. 1553);
постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р.
N 117 ( 117-2014-п ) "Про здійснення попередньої оплати товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний
вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916); { Абзац четвертий пункту
2 в редакції Постанови КМ N 323 ( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня
1997 р. N 995 ( 995-97-п ) "Про Порядок затвердження титулів
об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних
коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а
також кредитів, наданих під державні гарантії" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320);
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 323
( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }
пункту 8 Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374). { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 323 ( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }
3. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний
строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1090
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування коштів, передбачених у
спеціальному фонді державного бюджету для виконання
бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів
економічного та соціального розвитку, які підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
{ У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська служба"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 391
( 391-2011-п ) від 13.04.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм казначейського
обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді
державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на
реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які
підтримуються МБРР, виконуються розпорядниками і одержувачами
бюджетних коштів та набрали чинності в установленому
законодавством порядку починаючи з 1 липня 2007 р. (далі -
проекти).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
рахунок позики - рахунок, на якому зарезервовано у валюті
позики кошти МБРР на ім'я позичальника (Україна) для реалізації
відповідного проекту за його номером та назвою. Операції за таким
рахунком проводяться в установленому МБРР порядку;
угода про позику - міжнародний договір між Україною та МБРР
про одержання позики, який набрав чинності в установленому
законодавством порядку;
спеціальний рахунок в іноземній валюті - рахунок в іноземній
валюті, відкритий в уповноваженому банку на ім'я Державної
казначейської служби на строк дії угоди про позику;
рахунок в іноземній валюті - рахунок в іноземній валюті,
відкритий в уповноваженому банку на ім'я головних розпорядників
коштів державного бюджету, головних розпорядників коштів місцевого
бюджету, розпорядників коштів державного та місцевого бюджетів
нижчого рівня, одержувачів коштів державного та місцевого бюджетів
для реалізації проекту на строк дії угоди про позику;
уповноважений банк - визначений Державною казначейською
службою за погодженням з МБРР банк, що обслуговує кошти позики.
3. Головний розпорядник коштів державного бюджету:
1) здійснює заходи щодо внесення окремих бюджетних програм
використання коштів позик до проекту Закону про Державний бюджет
України на відповідний рік та їх виконання;
2) координує відповідно до плану заходів з реалізації проекту
згідно з додатком 1 діяльність розпорядників коштів державного
бюджету нижчого рівня, головних розпорядників коштів місцевих
бюджетів та одержувачів коштів державного бюджету;
3) подає протягом двох тижнів з дати набрання чинності угодою
про позику Мінфіну план заходів з реалізації проекту згідно з
додатком 1 і погоджений з МБРР план закупівель;
4) складає перелік розпорядників коштів державного бюджету
нижчого рівня, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та
одержувачів коштів державного бюджету за територіями та подає його
не пізніше ніж за 15 днів до початку планованого бюджетного року
Державній казначейській службі. У разі потреби головний
розпорядник коштів державного бюджету подає Державній
казначейській службі реєстр змін до переліку з їх обґрунтуванням;
5) здійснює закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з планом
закупівель, правилами і процедурами, установленими МБРР, та
укладає відповідні договори;
6) готує за результатами аналізу звітів та зведених реєстрів
планових зобов'язань, що вносяться розпорядниками коштів
державного бюджету нижчого рівня, головними розпорядниками коштів
місцевих бюджетів та одержувачами коштів державного бюджету, і
подає Мінфіну щокварталу до 10 числа наступного місяця:
звіт про рух коштів за рахунком позики згідно з додатком 2;
звіт про стан реалізації проекту згідно з додатком 3;
зведений реєстр планових зобов'язань згідно з додатком 4 (у
трьох примірниках);
звіт про рух коштів на спеціальному рахунку в іноземній
валюті згідно з додатком 5;
7) готує з урахуванням зареєстрованих Мінфіном зведених
реєстрів планових зобов'язань і подає Державній казначейській
службі:
розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників коштів
державного бюджету нижчого рівня, головних розпорядників коштів
місцевих бюджетів та одержувачів коштів державного бюджету з
урахуванням зазначених зобов'язань;
у разі здійснення видатків в іноземній валюті -
заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті,
оформлену відповідно до встановлених Державною казначейською
службою вимог;
у разі здійснення видатків у національній валюті - письмове
звернення щодо зарахування на рахунки спеціального фонду
державного бюджету гривневого еквівалента в іноземній валюті;
8) відкриває в Державній казначейській службі реєстраційні
рахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету в розрізі
окремих бюджетних програм для проведення розрахунків у
національній валюті в рамках реалізації проекту та рахунки в
уповноваженому банку для проведення розрахунків в іноземній
валюті;
9) подає протягом семи робочих днів з дати виникнення
зобов’язань Казначейству в установленому ним порядку реєстр
зобов’язань; { Підпункт 9 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 323 ( 323-2018-п )
від 25.04.2018 }
10) здійснює видатки у національній та іноземній валюті для
виконання зобов'язань перед постачальниками (виконавцями,
надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
11) проводить операції за рахунком позики у визначеному МБРР
порядку;
12) подає Державній казначейській службі за встановленою ним
формою довідку про операції, проведені в іноземній валюті;
13) подає Мінфіну у разі потреби у здійсненні органами
місцевого самоврядування видатків з реалізації проекту пропозиції
стосовно визначення механізму здійснення видатків, зокрема схеми
надання міжбюджетних трансфертів;
13-1) поповнює спеціальний рахунок в іноземній валюті,
відкритий в уповноваженому банку на ім'я Казначейства; { Пункт 3
доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 838
( 838-2011-п ) від 03.08.2011 }
13-2) здійснює платежі з рахунка позики для оплати товарів
(робіт, послуг) у рамках реалізації проектів; { Пункт 3 доповнено
підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 838 ( 838-2011-п ) від
03.08.2011 }
14) виконує інші функції відповідно до законодавства.
4. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету:
1) здійснює заходи щодо внесення окремих бюджетних програм, в
яких відображається використання коштів позик для реалізації
проектів, до проекту місцевого бюджету на планований бюджетний
період та їх виконання в установленому порядку;
2) координує відповідно до плану заходів з реалізації проекту
діяльність розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та
одержувачів коштів місцевого бюджету;
3) подає в установлені строки головному розпоряднику коштів
державного бюджету обґрунтовані пропозиції стосовно визначення
строків та обсягу здійснення витрат відповідно до плану заходів з
реалізації проекту та плану закупівель;
4) складає перелік розпорядників коштів місцевого бюджету
нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету і погоджує
його з головним розпорядником коштів державного бюджету;
5) подає не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку
планованого бюджетного року органові Державної казначейської
служби погоджений з головним розпорядником коштів державного
бюджету перелік розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого
рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету. У разі потреби
головний розпорядник коштів місцевого бюджету подає Державній
казначейській службі реєстр змін до переліку з їх обґрунтуванням;
6) здійснює закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з
правилами та процедурами, установленими МБРР, та укладає
відповідні договори;
7) готує за результатами аналізу реєстрів та звітів, що
подаються розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня та
одержувачами коштів місцевого бюджету, і подає щокварталу до 7
числа наступного місяця головному розпоряднику коштів державного
бюджету:
звіт про стан реалізації проекту згідно з додатком 3;
зведений реєстр планових зобов'язань згідно з додатком 4 (у
трьох примірниках);
копію реєстру зобов'язань розпорядників коштів місцевого
бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету, що
подані органам Державної казначейської служби і взяті ними на
облік;
8) готує з урахуванням реєстрів планових зобов'язань, що
погоджені головним розпорядником коштів державного бюджету, і
подає органові Державної казначейської служби розподіл асигнувань
у розрізі розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та
одержувачів коштів місцевого бюджету;
9) відкриває в органах Державної казначейської служби
реєстраційні рахунки за коштами спеціального фонду місцевого
бюджету за окремими кодами бюджетної класифікації для проведення
розрахунків у національній валюті та рахунки в уповноваженому
банку для проведення операцій в іноземній валюті;
10) подає протягом семи робочих днів з дати виникнення
зобов’язань органам Казначейства в установленому ним порядку
реєстр зобов’язань; { Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 323
( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }
11) здійснює видатки у національній та іноземній валюті для
виконання зобов'язань перед постачальниками (виконавцями,
надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
12) подає органам Державної казначейської служби довідку про
операції, проведені в іноземній валюті, за встановленою ним
формою;
13) проводить у визначеному МБРР порядку операції за рахунком
позики;
14) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі
бюджетних коштів для реалізації проекту:
1) розробляють плани проведення робіт з реалізації проекту,
здійснюють закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з правилами та
процедурами, установленими МБРР, та укладають відповідні договори;
2) відкривають в органах Державної казначейської служби
рахунки за коштами спеціального фонду державного або місцевого
бюджету за окремими кодами бюджетної класифікації для проведення
розрахунків у національній валюті та рахунки в уповноваженому
банку для проведення операцій в іноземній валюті;
3) подають протягом семи робочих днів з дати виникнення
зобов’язань органам Казначейства в установленому ним порядку
реєстр зобов’язань; { Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 323 ( 323-2018-п )
від 25.04.2018 }
4) здійснюють видатки у національній та іноземній валюті для
виконання зобов'язань перед постачальниками (виконавцями,
надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
5) подають щокварталу до четвертого числа наступного місяця
головному розпоряднику коштів відповідного бюджету у двох
примірниках за підписами відповідальних осіб, що скріплюються
печаткою, реєстри планових зобов'язань та звіти про стан
реалізації проекту за формою, затвердженою головним розпорядником
коштів державного бюджету;
6) подають органам Державної казначейської служби довідку про
операції, проведені в іноземній валюті, за встановленою ним
формою;
7) проводять у визначеному МБРР порядку операції за рахунком
позики;
8) виконують інші функції відповідно до законодавства.
6. Мінфін:
1) повідомляє письмово у десятиденний строк після набрання
чинності угодою про позику Державній казначейській службі про
необхідність відкриття в уповноваженому банку спеціального рахунка
в іноземній валюті;

{ Підпункт 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 838 ( 838-2011-п ) від 03.08.2011 }

{ Підпункт 3 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 838 ( 838-2011-п ) від 03.08.2011 }

4) у разі виникнення потреби у використанні в рамках
реалізації проекту акредитивів в установленому порядку визначає у
місячний строк після набрання чинності угодою про позику банк і
здійснює заходи щодо відкриття в ньому акредитивів;
5) розглядає та реєструє зведені реєстри планових
зобов'язань, при цьому проставляє номер і дату на кожному
примірнику такого реєстру та робить відповідний запис у журналі
реєстрації. У разі виявлення порушень вимог до оформлення
зазначених реєстрів Мінфін повідомляє протягом п'яти робочих днів
головного розпорядника коштів державного бюджету про причини
відмови в реєстрації.
Після реєстрації перший примірник реєстру планових
зобов'язань передається Державній казначейській службі, другий
зберігається в Мінфіні, третій надсилається головному
розпорядникові коштів державного бюджету.
7. Державна казначейська служба:
1) відкриває у двадцятиденний строк після набрання чинності
угодою про позику на підставі письмового повідомлення Мінфіну для
зарахування коштів позики в уповноваженому банку спеціальні
рахунки в іноземній валюті у розрізі проектів і головних
розпорядників коштів державного бюджету;
2) перераховує у разі використання коштів позики:
згідно з письмовим зверненням головного розпорядника коштів
державного бюджету протягом п’яти робочих днів гривневий
еквівалент коштів позики за офіційним курсом Національного банку
на дату проведення операції на відповідні рахунки, відкриті в
Державній казначейській службі, з одночасним перерахуванням коштів
в іноземній валюті із спеціального рахунка в іноземній валюті на
рахунок Державної казначейської служби в іноземній валюті,
відкритий в банку; { Абзац другий підпункту 2 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2015-п ) від
18.02.2015 }
згідно із заявкою-дорученням головного розпорядника коштів
державного бюджету протягом п’яти робочих днів кошти позики на
його рахунок в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку
в установленому Державною казначейською службою порядку; { Абзац
третій підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 58 ( 58-2015-п ) від 18.02.2015 }
3) відкриває на підставі помісячного розпису спеціального
фонду державного бюджету та в межах надходження коштів позики до
спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом здійснення
цільових видатків державного бюджету, головним розпорядникам
бюджетних коштів асигнування та здійснює платежі;
4) перевіряє під час реєстрації зобов'язань головних
розпорядників коштів державного бюджету, головних розпорядників
коштів місцевого бюджету, розпорядників бюджетних коштів нижчого
рівня та одержувачів бюджетних коштів наявність підтвердних
документів згідно з додатком 6;
5) здійснює протягом п’яти робочих днів платежі на підставі
платіжних доручень головних розпорядників коштів державного
бюджету, головних розпорядників коштів місцевого бюджету,
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів у разі наявності в обліку планових та фінансових
зобов'язань у межах залишків на рахунках для ведення обліку
відкритих асигнувань; { Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 58 ( 58-2015-п ) від 18.02.2015 }
6) подає до 15 числа місяця, що настає за звітним, Мінфіну
інформацію про суми асигнувань, відкритих головним розпорядникам
коштів державного бюджету у межах надходжень до спеціального фонду
державного бюджету коштів позики, та копії виписок про рух коштів
із спеціального рахунка в іноземній валюті, відкритого на ім'я
Державної казначейської служби в рамках реалізації проекту.
8. Платіжні документи для забезпечення руху коштів на
рахунках, відкритих у рамках реалізації проекту, містять у графі
"Призначення платежу" реквізити угоди про позику.
9. У зведених реєстрах планових зобов'язань, узятих у
національній та іноземній валюті, відображається потреба у
бюджетних коштах для фінансування заходів з реалізації проекту в
поточному кварталі.
10. Закупівля товарів (робіт, послуг) для реалізації
проектів, їх попередня оплата здійснюється згідно з правилами і
процедурами, установленими МБРР, відповідно до статті 6 Закону
України "Про публічні закупівлі" ( 922-19 ). { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 391
( 391-2011-п ) від 13.04.2011, N 323 ( 323-2018-п ) від
25.04.2018 }
11. Відповідно до частини другої статті 57 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) залишки коштів позики:
на спеціальних рахунках в іноземній валюті, не використані
головними розпорядниками коштів державного бюджету, головними
розпорядниками коштів місцевого бюджету на кінець бюджетного року,
зберігаються та використовуються у наступному бюджетному році з
урахуванням їх цільового призначення;
на рахунках, відкритих на ім'я головних розпорядників коштів
державного бюджету, головних розпорядників коштів місцевого
бюджету, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів у національній та іноземній валюті,
не використані на кінець бюджетного року, не підлягають
перерахуванню в установленому Державною казначейською службою
порядку до державного бюджету.
12. Залишки коштів позики на рахунках, відкритих у рамках
реалізації проекту, не використані головними розпорядниками коштів
державного бюджету, головними розпорядниками коштів місцевого
бюджету, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня і
одержувачами бюджетних коштів на дату завершення реалізації
проекту, використовуються з дозволу МБРР або повертаються МБРР
згідно з установленими ним правилами та процедурами.
13. У разі укладення договорів про закупівлю товарів (робіт,
послуг) на строк, що перевищує один бюджетний рік, у договорі
визначається обсяг робіт (товарів, послуг) і плановий обсяг коштів
за роками.
14. Головні розпорядники коштів державного бюджету, головні
розпорядники коштів місцевого бюджету, розпорядники бюджетних
коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів забезпечують
відповідно до законодавства, угоди про позику та цього Порядку
збереження документації, проведення підготовки та подання
звітності про результати реалізації проекту, в тому числі
показників результативності.

Додаток 1
до Порядку
ПЛАН
заходів з реалізації спільного з МБРР проекту
__________________________________________________________________
(назва і номер проекту)
__________________________________________________________________
(реквізити угоди про позику)
на ________________
(квартал/рік)

------------------------------------------------------------------------------------ |Відповідальний |Найменування|Обсяг вида-|Обсяг вида-|Строк |Показники |Показники| | за виконання | заходу |тків дер- |тків місце-|здійсне-|результа- |виконання| | заходів | |жавного |вих бюдже- |ння ви- |тивності |бюджетної| | | |бюджету |тів |датків |реалізації|програми | | | |-----------+-----------| |проекту | | | | |у |у ва-|у |у ва-| | | | | | |грив-|люті |грив-|люті | | | | | | |нях |пози-|нях |пози-| | | | | | | |ки | |ки | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Код програмної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |Назва бюджетної| | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Головний | | | | | | | | | |розпорядник | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету: | | | | | | | | | |код відомчої | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |Назва _________| | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Розпорядник | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету нижчого| | | | | | | | | |рівня _________| | | | | | | | | |____________ | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Одержувач | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету _______| | | | | | | | | |______________ | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Разом за | | | | | | | | | |державним | | | | | | | | | |бюджетом | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |_______________| | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |(назва | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | |бюджету) | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Головний | | | | | | | | | |розпорядник | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | |бюджету: | | | | | | | | | |код відомчої | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |___________ | | | | | | | | | |Назва _________| | | | | | | | | |______________ | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Розпорядник | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | |бюджету нижчого| | | | | | | | | |рівня | | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Одержувач | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | |бюджету _______| | | | | | | | | |_______________| | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Разом за | | | | | | | | | |місцевим | | | | | | | | | |бюджетом | | | | | | | | | |---------------+------------+-----+-----+-----+-----+--------+----------+---------| |Усього обсяг | | | | | | | | | |видатків за | | | | | | | | | |проектом за | | | | | | | | | |__________ рік | | | | | | | | | |(___ квартал) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------

______________________ ________________________________ (ініціали та прізвище) (підпис уповноваженого
представника відповідального
виконавця)
Дата складення плану ___ _______________ 200_ р.
МП

Додаток 2
до Порядку
ЗВІТ
про рух коштів за рахунком позики
за період _______________200 р.

__________________________ ___________________________________
(найменування організації) (назва і номер бюджетної програми)
__________________________ ___________________________________
(назва і номер проекту) (сума у валюті позики)

------------------------------------------------------------------- |Залишок коштів|Гри- | Валюти |Залишок коштів|Гри- | Валюти | |на початок |вень | позики |на кінець |вень | позики | |звітного | | |звітного | | | |періоду | | |періоду | | | |--------------+-----+-----------+--------------+-----+-----------| |Код | | |Код економіч- | | | |економічної | | |ної класифіка-| | | |класифікації | | |ції видатків | | | |видатків | | | | | | |--------------+-----------------+--------------+-----+-----------| | | Сума |Дата |Договір |Дата |Одер-|При- | | |-----------------|здій-|(номер, |і но-|жувач|мітка| | |у | у |пла-|снен-| сума |мер |кош- | | | |грив-|валюті|тежу|ня |догово- |пла- |тів | | | |нях |позики| |пла- |ру, дата|тіж- | | | | | | | |тежу |укладен-|ного | | | | | | | | |ня, сто-|дору-| | | | | | | | |рони) |чення| | | |--------------+-----+------+----+-----+--------+-----+-----+-----| |Усього | | | | | | | | | |платежів за | | | | | | | | | |звітний період| | | | | | | | | |--------------+-----+------+----+-----+--------+-----+-----+-----| |Код | | | | | | | | | |економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------

Дата складення __ ___ 200__ р. ____________ ______________________
(ініціали та (підпис уповноваженого
Бенефіціар __________________ прізвище) представника
відповідального Телефон _____________________ виконавця)
МП

Додаток 3
до Порядку
ЗВІТ
про стан реалізації проекту
_________________________________________________________________
(назва і номер проекту) __________________________________________
(реквізити угоди про позику) _________________________________________
(сума у валюті позики )
за період ___________________ 200 р.

----------------------------------------------------------------------------- |Джерела фінансування|Катего-|Зміст |Обсяг видатків|Запла- |Фактич-|Примітки| | |рії |заходу| бюджету |новані |ні по- | | | |витрат | |--------------|показ- |казники| | | | | | у | у |ники |резуль-| | | | | |гривнях|валюті|резуль-|татив- | | | | | | |позики|татив- |ності | | | | | | | |ності |реалі- | | | | | | | |реалі- |зації | | | | | | | |зації |проекту| | | | | | | |проекту|за | | | | | | | | |звітний| | | | | | | | |період | | |--------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------| |За рахунок коштів | | | | | | | | |позики | | | | | | | | |--------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------| |За рахунок коштів | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | |--------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------| |Код програмної | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | |____________________| | | | | | | | |--------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------| |За рахунок коштів | | | | | | | | |місцевого бюджету | | | | | | | | |____________________| | | | | | | | |(назва бюджету) | | | | | | | | |Код тимчасової | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | |____________________| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

________ ____________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище уповноваженого
представника відповідального
виконавця)
МП
Дата складення ___ ______________ 200__ р.
Бенефіціар ______________________________
Телефон ________________________________

Додаток 4
до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
планових зобов'язань
________________________________________________________
(назва і номер проекту)
_____________________________
(реквізити угоди про позику)
______________________
(сума у валюті позики)
на період ___________________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------------- |Джерела |Категорії|Заходи |Підстави| Обсяг | Обсяг | |фінансування | витрат |щодо | взяття | планових | планових | | | |викона-|зобов'я-|зобов'язань,|зобов'язань,| | | |ння |зань | гривень | валюта | | | |зобо- | | | позики | | | |в'язань| | | | |-------------+---------+-------+--------+------------+------------| |1. За рахунок| | | | | | |коштів позики| | | | | | |(усього, | | | | | | |спеціальний | | | | | | |фонд) | | | | | | |_____________| | | | | | |-------------+---------+-------+--------+------------+------------| |2. За | | | | | | |державним | | | | | | |бюджетом: | | | | | | |код | | | | | | |програмної | | | | | | |класифікації | | | | | | |видатків та | | | | | | |кредитування | | | | | | |_____________| | | | | | |Назва | | | | | | |програми ____| | | | | | |_____________| | | | | | |_____________| | | | | | |Загальний/ | | | | | | |спеціальний | | | | | | |фонд | | | | | | |_____________| | | | | | |-------------+---------+-------+--------+------------+------------| |3. За | | | | | | |місцевим | | | | | | |бюджетом | | | | | | |_____________| | | | | | |(назва | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету) | | | | | | |код | | | | | | |функціональ- | | | | | | |ної класифі- | | | | | | |кації | | | | | | |_____________| | | | | | |Код відомчої | | | | | | |класифікації | | | | | | |_____________| | | | | | |Загальний/ | | | | | | |спеціальний | | | | | | |фонд | | | | | | |_____________| | | | | | |-------------+---------+-------+--------+------------+------------| |Разом | | | | | | --------------------------------------------------------------------

__________________ _______________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище уповноваженого
представника відповідального виконавця)
МП
Дата складення ___ __________________ 200__ р.
Бенефіціар _________________________________
Телефон__________________________

Додаток 5
до Порядку
ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку
в іноземній валюті
за період _________________ 200_ р.

____________________________ _____________________________________
(найменування організації) (назва і номер бюджетної програми)

____________________________ _____________________________________
(назва і номер проекту) (сума у валюті позики)

------------------------------------------------------------------------------------ | | Сума |Дата |Договір|Дата |Одер- |Примітка| | |----------------|здійс-|(номер,|і номер|жувач | | | |у |у ва-|пла-|нення |сума |платіж-|коштів| | | |грив-|люті |тежу|плате-|дого- |ного | | | | |нях |пози-| |жу |вору, |доруче-| | | | | |ки | | |дата |ння | | | | | | | | |укладе-| | | | | | | | | |ння, | | | | | | | | | |сторо- | | | | | | | | | |ни) | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Залишок коштів на початок | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Код економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Залишок коштів на початок | | | | | | | | | |звітного періоду | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Код економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Усього платежів за звітній| | | | | | | | | |період | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Код економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Усього платежів з початку | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Код економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Залишок коштів на кінець | | | | | | | | | |звітного періоду | | | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+----+------+-------+-------+------+--------| |Код економічної | | | | | | | | | |класифікації | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------

Дата складення ___ _____ 200_ р. ________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище
Бенефіціар _____________________ уповноваженого
представника Телефон ________________________ відповідального
виконавця)
МП

Додаток 6
до Порядку
ПЕРЕЛІК
підтвердних документів для реєстрації
зобов'язань та здійснення платежів

1. Документи, необхідні для реєстрації зобов'язань за:
1) договорами, що потребують проведення попередньої
перевірки:
лист МБРР про проведення відбору юридичної або фізичної
особи, який містить слова "Не заперечую", а також найменування
відібраної особи;
лист МБРР про укладення договору, який містить слова "Не
заперечую", найменування юридичної/ім'я фізичної особи, а також
граничну суму договору;
2) договорами, що потребують проведення перевірки:
лист МБРР про виконання технічного завдання/технічних
специфікацій, який містить слова "Не заперечую";
підтвердження публікації у засобах масової інформації об'яви
про проведення конкурсу;
протокол засідання тендерного комітету;
оригінал або засвідчена бенефіціаром копія договору;
3) операціями, проведення яких потребує складення звіту про
витрати, пов'язані з:
навчанням - лист МБРР із запланованими витратами на навчання,
який містить слова "Не заперечую";
операційними витратами або іншим - оригінал або засвідчена
бенефіціаром копія договору.
2. Документи, необхідні для здійснення платежів за:
1) договорами про надання консультаційних послуг на фіксовану
суму:
оригінал або засвідчена бенефіціаром копія договору;
оригінали або засвідчені бенефіціаром копії акта
приймання-передачі товарів (робіт, послуг) та звіту згідно з цим
договором;
оригінал або засвідчена бенефіціаром копія рахунка-фактури;
2) договорами про надання консультаційних послуг з погодинною
оплатою:
оригінали або засвідчені бенефіціаром копії договору, акта
приймання-передачі наданих послуг та рахунка(ків);
табелі робочого часу, чеки видатків, що відшкодовуються,
білети та посадочні талони;
3) договорами про придбання товарів на фіксовану суму:
оригінал або засвідчені бенефіціаром копії договору, акта
приймання-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортної
накладної для відвантажених (доставлених) товарів, акта
приймання-передачі супровідних послуг та рахунка(ків);
підтвердні документи згідно з договором, у тому числі
транспортні документи;
4) договорами про доставку та відвантаження товару - оригінал
або нотаріально засвідчені копії договору, акта приймання-передачі
товарів (робіт, послуг), товарно-транспортної накладної для
відвантажених (доставлених) товарів, акт операційного приймання
(після завершення), рахунка(ків) та транспортних документів;
5) договорами щодо виконання робіт (у тому числі з
капітального будівництва (реконструкції):
оригінал або засвідчена бенефіціаром копія договору про
закупівлю робіт (у тому числі з капітального будівництва
(реконструкції). У разі коли строк такого договору перевищує один
бюджетний рік, у договорі визначається обсяг робіт та плановий
обсяг коштів за роками;
звіти та акти виконаних робіт або інші документи, передбачені
умовами договору для здійснення платежів;
оригінал або засвідчена бенефіціаром копія рахунка чи інші
документи, передбачені умовами договору для здійснення платежів.
{ Пункт 2 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 323
( 323-2018-п ) від 25.04.2018 }вгору