Про стан реалізації державної молодіжної політики
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.19991059
Документ 1059-99-п, поточна редакція — Прийняття від 18.06.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 червня 1999 р. N 1059
Київ
Про стан реалізації
державної молодіжної політики

Кабінет Міністрів України відзначає, що протягом останніх
двох років проведено значну роботу з реалізації державної
молодіжної політики, яка є одним із пріоритетних напрямів
діяльності держави. В Україні сформовані відповідні структури, які
здійснюють реалізацію державної молодіжної політики.
Тільки при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді
працюють 1467 дитячо-юнацьких закладів за місцем проживання,
501 центр соціальних служб для молоді та 985 спеціалізованих
закладів, що діють при них. Лише у 1998 році зазначені центри
надали послуги і сприяли працевлаштуванню відповідно близько
2 млн. і 100 тис. молодих людей. Створено Фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву та його регіональні відділення у
23 областях, відпрацьовано механізм надання пільгового
довготермінового державного кредиту на будівництво житла.
Вдосконалюється система пошуку і підтримки талановитої молоді,
організація культурно-мистецьких заходів для молоді. В ході
реалізації державної молодіжної політики органи державної влади
тісно співпрацюють з 66 всеукраїнськими громадськими молодіжними
та дитячими об'єднаннями, кількість яких порівняно з 1996 роком
зросла вдвічі, що позитивно впливає на розв'язання актуальних
проблем молоді. Протягом 1997 - 1998 років разом з молодіжними та
дитячими громадськими організаціями реалізовано близько 200
молодіжних програм.
Однак останнім часом продовжує поглиблюватися ряд негативних
тенденцій у сфері освіти, професійної підготовки, працевлаштування
та соціального захисту молоді.
Не виконуються вимоги статті 7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
в частині працевлаштування молоді та надання їй першого робочого
місця, що призвело до зростання безробіття серед молоді. На кінець
1998 року на ринку праці молодь становила 360,5 тис. осіб, або
35 відсотків загальної кількості зареєстрованих безробітних. В
освітній галузі гострою залишається проблема виплати заробітної
плати і стипендій. Не все зроблено для зміцнення
матеріально-технічної бази позашкільних закладів.
Недостатньо приділяється уваги пропаганді серед молоді
здорового способу життя, поліпшенню здоров'я молодих людей,
запобіганню їх захворюванням. Потребує активізації робота щодо
запобігання поширенню вживання молоддю наркотичних речовин. Значно
менше застосовується напрацьована роками практика організації
спортивно-виховної, культурно-освітньої роботи за місцем
проживання молоді, не впроваджуються нові її форми.
Викликає занепокоєння зниження інтересу юнаків і дівчат до
літератури, мистецтва, духовної спадщини українського народу,
частина молоді зорієнтована насамперед на сферу розваг.
Однією з основних причин такого становища є недостатня
організаційна робота Державного комітету у справах сім'ї та
молоді, Міністерства освіти, Міністерства праці та соціальної
політики, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства охорони
здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету з
фізичної культури і спорту, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань реалізації державної молодіжної
політики.
З метою більш активного залучення молоді до громадського
життя, посилення роботи з реалізації державної молодіжної політики
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо реалізації державної молодіжної
політики (додаються).
2. Міністерству праці та соціальної політики, Державному
комітетові у справах сім'ї та молоді, Міністерству освіти,
Міністерству фінансів, Міністерству економіки з метою забезпечення
зайнятості молоді розробити до грудня 1999 р. механізм
економічного заохочення роботодавців до працевлаштування молоді та
забезпечення першого робочого місця випускникам навчальних
закладів.
3. Міністерству культури і мистецтв, Міністерству освіти,
Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному
комітетові телебачення і радіомовлення активно проводити
культурно-виховну роботу серед молоді шляхом пропаганди здобутків
національної культури і духовної спадщини, проведення фестивалів
та конкурсів, надавати підтримку та забезпечувати розвиток
молодіжних і дитячих центрів творчості, клубів за інтересами та за
місцем проживання, створювати спеціалізовані теле- та
радіопрограми для молоді.
4. Міністерству освіти, Міністерству транспорту, Міністерству
фінансів, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів
для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних
закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних
навчальних закладів у міському і приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті
територією України.
5. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді,
Міністерству освіти, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади активізувати діяльність, спрямовану на
патріотичне виховання молоді і пропаганду здобутків українського
суспільства, виховувати у молоді почуття гордості за свою
Батьківщину. З цією метою сприяти створенню військово-патріотичних
об'єднань, клубів, гуртків, навчальних і фізкультурно-спортивних
закладів, громадських організацій та надавати допомогу в їх
роботі.
6. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
підвищення рівня організаторської роботи, спрямованої на:
виховання у молоді поваги до законів, нетерпимості до
порушень громадського правопорядку, почуття взаємодопомоги,
гуманного ставлення, чесності, правдивості та взаємної поваги між
людьми і у родині, турботи про виховання дітей;
забезпечення фінансової підтримки реалізації молодіжної
політики та діяльності молодіжних і дитячих громадських
організацій;
розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та
створення відповідних умов для підвищення ефективності їхньої
діяльності. Не допускати при цьому скорочення чисельності
працівників і діючих установ;
забезпечення працевлаштування молоді, сприяння діяльності
студентських трудових загонів і залучення учнівської та
студентської молоді для роботи у вільний від навчання час;
всебічну підтримку талановитої та обдарованої молоді,
розвиток мережі молодіжних культурно-просвітницьких центрів;
проведення виховної роботи серед сільської молоді.
Рекомендувати запровадити з цією метою штатні посади у виконкомах
сільських рад по роботі з молоддю;
забезпечення виділення у повному обсязі коштів для надання
довготермінових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.
7. Міністерству фінансів під час формування проектів
Державного бюджету України передбачати кошти на фінансування
заходів щодо реалізації державної молодіжної політики як
пріоритетного напряму розвитку суспільства.
8. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді
забезпечити контроль за виконанням цієї постанови і щороку до
1 березня інформувати Кабінет Міністрів України про здійснення
заходів щодо реалізації державної молодіжної політики.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 1999 р. N 1059
ЗАХОДИ
щодо реалізації державної молодіжної політики
1. З метою забезпечення надання молоді соціальних послуг
підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону
України "Про соціальну роботу", проекти типових положень про
спеціалізовані заклади соціального спрямування (реабілітаційні
центри ресоціалізації наркозалежної молоді, центри
соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх та молоді,
служби "Телефони довіри", громадські приймальні тощо), розробити
порядок та умови фінансування зазначених закладів, умови оплати
праці працівників спеціалізованих установ.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, МОЗ, Міносвіти, МВС, Мінфін,
Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст.
Грудень 1999 року.
2. Розробити і подати в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проект національної програми патріотичного
виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
Міносвіти, Мінкультури, МВС, МОЗ,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Держкомтуризм, Держкомспорт,
Державний комітет інформаційної
політики, Держтелерадіо,
Держкомрелігії, Державний комітет
зв'язку та інформації, Національна
академія наук.
Липень 1999 року.
3. Забронювати відповідну кількість робочих місць на
підприємствах, в установах і організаціях для забезпечення
працевлаштування випускників загальноосвітніх шкіл і
професійно-технічних закладів освіти 1999 року, а також молоді,
якій надається перше робоче місце.
Мінпраці, Державний комітет у справах
сім'ї та молоді, Міносвіти,
Мінекономіки, Мінфін, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Червень 1999 року.
4. Забезпечити впровадження в практику організацію
оплачуваних громадських робіт для учнівської та студентської
молоді у вільний від навчання час, створити умови для поширення
діяльності студентських та учнівських трудових загонів та подати
Кабінетові Міністрів України проект змін до Закону України "Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
щодо вторинної зайнятості студентів та учнів.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Мінпраці, Міносвіти, Мінфін,
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Асоціація
профспілкових організацій студентів
України (за згодою).
Вересень 1999 року.
5. Для забезпечення працевлаштування молоді розробити і
затвердити Типове положення про молодіжний центр праці, створити
п'ять обласних молодіжних центрів праці.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Мінпраці, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Вересень 1999 - 2000 роки.
6. Організаційно та фінансово підтримати 150 програм
молодіжних громадських організацій, спрямованих на подолання
безробіття молоді, боротьбу з негативними проявами у молодіжному
середовищі, патріотичне та духовне виховання молодих людей.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Український
національний комітет молодіжних
організацій (за згодою).
1999 - 2000 роки.
7. Здійснити організаційні заходи щодо проведення в IV
кварталі 1999 р. Всеукраїнської конференції "Погляд у XXI
століття: Всеукраїнський форум молодої еліти" та у III кварталі
2000 р. - V Світового конгресу українських молодіжних організацій.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Міносвіти, Мінкультури, МЗС,
МВС, Держкомнацміграції, Мінфін,
Український національний комітет
молодіжних організацій (за згодою).
1999 - 2000 роки.
8. Для сприяння соціальному становленню молоді на селі
розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект програми
"Сільська молодь".
Мінагропром, Державний комітет у
справах сім'ї та молоді, Міносвіти,
Мінкультури, Мінпраці, Мінекономіки,
Мінфін.
Лютий 2000 року.
9. З метою профілактики бездоглядності та безпритульності
неповнолітніх провести експеримент із створення центрів
соціально-психологічної реабілітації для неповнолітніх у містах
Києві та Дніпропетровську.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, МВС, Міносвіти,
Дніпропетровська обласна, Київська
міська держадміністрації.
Друге півріччя 1999 року.
10. Вивчити питання про заснування починаючи з 2000 року
щорічної премії Кабінету Міністрів України для нагородження
молодих людей в різних галузях суспільного життя та подати
пропозиції Кабінетові Міністрів України.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Мінфін, Мінкультури,
Міносвіти.
Липень 1999 року.
11. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект
Указу Президента України "Про заходи щодо матеріального
стимулювання студентів - відмінників навчання".
Міносвіти, Державний комітет у
справах сім'ї та молоді, Мінфін,
Мін'юст.
Липень 1999 року.
12. Розробити механізм надання цільових пільгових
довготермінових кредитів найменш соціально захищеним категоріям
молоді на отримання вищої освіти та передбачити кошти на ці цілі у
Державному бюджеті України на 2000 рік.
Міносвіти, Мінфін, Державний комітет
у справах сім'ї та молоді.
Жовтень 1999 року.
13. Створити експериментальну лабораторію відпрацювання
методики сімейного виховання молоді.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Академія педагогічних наук.
Друге півріччя 1999 року.
14. Забезпечувати виконання міжгалузевої програми
оздоровлення студентів-сиріт, студентів-інвалідів, студентів з
малозабезпечених сімей та обдарованих студентів. Передбачати в
державних бюджетах на наступні роки кошти на оздоровлення
студентської молоді.
Міносвіти, Державний комітет у
справах сім'ї та молоді, Мінфін, МНС,
Український національний комітет
молодіжних організацій (за згодою),
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Асоціація
профспілкових організацій студентів
України (за згодою).
Щороку.
15. З метою надання соціальної підтримки студентській молоді,
розвитку молодіжного туризму внести Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо створення національного агентства "Молодіжна
картка".
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Міносвіти, Мінфін,
Держкомтуризм.
Вересень 1999 року.
16. З метою ширшого залучення молоді до підприємницької
діяльності, створення умов для ефективного розвитку підприємництва
молоді:
проводити щорічний Всеукраїнський конкурс бізнес-планів
підприємницької діяльності молоді;
розробити та затвердити проект положення про молодіжний
бізнес-центр і молодіжний бізнес-інкубатор та створити 5 обласних
молодіжних бізнес-центрів.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Міносвіти, Мінпраці,
Мінекономіки, Держпідприємництва,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
1999 - 2000 роки.
17. Для підтримки обдарованої та талановитої молоді:
розробити та запровадити в практику загальні та спеціальні
методики для виявлення обдарованих дітей, програми для роботи з
інтелектуально та творчо обдарованими дітьми та молоддю;
створити міжвідомчий банк даних "Обдарованість";
проводити щорічний всеукраїнський конкурс "Надія року";
сприяти створенню мережі молодіжних інформаційних
інтернет-центрів, клубів за інтересами, молодіжних
культурно-просвітницьких центрів;
організувати проведення щорічного Національного чемпіонату
Клубу веселих та найкмітливіших, інтелектуальних ігор та змагань.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Міносвіти, Мінкультури,
Мінфін, Український національний
комітет молодіжних організацій (за
згодою), Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
1999 - 2000 роки.
18. Для формування у молоді здорового способу життя,
профілактики правопорушень, запобігання антисоціальним проявам
створити 2 центри соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді, які постраждали від насильства, та 5 центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді, сприяти запровадженню
профілактичних програм центрів соціальних служб для молоді та
служб у справах неповнолітніх, молодіжних та дитячих громадських
організацій. Проводити всеукраїнські акції "Антинаркотик",
"АнтиСНІД", "Тверезість", "Життя без паління".
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Міносвіти, Мінфін, МОЗ,
Держкомспорт, МВС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Український
національний комітет молодіжних
організацій (за згодою).
1999 - 2000 роки.
19. Забезпечувати подання Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді матеріалів для підготовки щорічної доповіді
Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді
в Україні.
Міносвіти, МОЗ, Мінпраці,
Мінкультури, Держкомстат, МВС,
Міноборони, Держкомспорт, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Національна
академія наук.
Щороку до 1 квітня.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку до 1 березня.
20. Передбачити у проекті Державного бюджету України на
2000 рік 70 млн. гривень для надання молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам довготермінових пільгових кредитів на
будівництво (реконструкцію) житла.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Мінфін, Мінекономіки, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
1999 рік.
21. Розглянути питання про виділення приміщень для розміщення
виконавчих органів Українського національного комітету молодіжних
організацій та всеукраїнських молодіжних громадських організацій.
Київська міська держадміністрація,
Фонд державного майна, Державний
комітет у справах сім'ї та молоді.
Серпень 1999 року.
22. З метою патріотичного виховання молоді та забезпечення
оздоровлення студентів та молоді створити Всеукраїнський
молодіжний культурно-оздоровчий центр "Канів" та внести відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів України.
Державний комітет у справах сім'ї та
молоді, Федерація профспілок України
(за згодою), Черкаська
облдержадміністрація.
Жовтень 1999 року.вгору