Документ 1049/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2010, підстава - 478/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 478/2010 ( 478/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Національну комісію із зміцнення демократії
та утвердження верховенства права
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006
N 915/2006 ( 915/2006 ) від 31.10.2006
N 719/2007 ( 719/2007 ) від 20.08.2007
N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 }

З метою об'єднання зусиль органів державної влади, політичних
партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського
суспільства для зміцнення в Україні демократії та утвердження
верховенства права і відповідно до пункту 28 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права як консультативно-дорадчий орган.
2. Затвердити Положення про Національну комісію із зміцнення
демократії та утвердження верховенства права (додається).
{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 719/2007 ( 719/2007 ) від 20.08.2007 }
4. Голові Національної комісії із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права подати в установленому порядку у
місячний строк пропозиції щодо персонального складу Національної
комісії.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 липня 2005 року
N 1049/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 липня 2005 року N 1049/2005
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію із зміцнення
демократії та утвердження верховенства права

1. Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (далі - Комісія) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом при Президентові України,
утвореним з метою сприяння досягненню Україною відповідності
Копенгагенським критеріям 1993 року щодо набуття членства в
Європейському Союзі в частині забезпечення стабільності та
ефективності функціонування відповідних інститутів, які гарантують
демократію, верховенство права, додержання прав людини і захист
меншин (далі - політична складова Копенгагенських критеріїв),
виконанню відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський
Союз" ( 994_693 ).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо досягнення Україною відповідності
політичній складовій Копенгагенських критеріїв та виконання
відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз";
проведення моніторингу ефективності реалізації
нормативно-правових актів стосовно відповідності вимогам
політичної складової Копенгагенських критеріїв і відповідних
положень Плану дій "Україна - Європейський Союз" та підготовка
проектів відповідних законодавчих, інших нормативно-правових
актів;
підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань
відповідності вимогам політичної складової Копенгагенських
критеріїв, виконання відповідних положень Плану дій "Україна -
Європейський Союз", вжиття заходів до висвітлення цієї роботи в
засобах масової інформації;
підготовка пропозицій щодо розвитку законодавства з питань
судоустрою, судочинства, статусу суддів, реалізації
конституційного принципу захисту судом прав і свобод людини і
громадянина. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006 }
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися в установленому порядку до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій для одержання інформації та документів, необхідних для
її роботи;
залучати в разі потреби в установленому порядку представників
виконавчої влади, експертів, науковців (за погодженням з їх
керівниками) до опрацювання окремих питань;
утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи
для опрацювання окремих питань;
організовувати наукові конференції, семінари, наради тощо з
питань, що належать до її компетенції.
5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови,
відповідального секретаря та інших членів Комісії, які виконують
свої обов'язки на громадських засадах. { Абзац перший пункту 5 в
редакції Указу Президента N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 }
Голова Комісії призначається та увільняється від виконання
обов'язків Президентом України. { Абзац пункту 5 в редакції Указу
Президента N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 }
Голова Комісії є членом Української частини Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом).
Персональний склад Комісії за поданням її Голови затверджує
Президент України.
6. Голова Комісії:
здійснює керівництво діяльністю Комісії;
визначає порядок її роботи;
головує на її засіданнях;
представляє Комісію у взаємодії з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами, організаціями, а також у відносинах з
міжнародними організаціями;
регулярно, не рідше одного разу на місяць, інформує
Президента України про діяльність Комісії.
7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість
її членів. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим
особам не допускається.
Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
Голови Комісії є вирішальним.
Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова
Комісії.
Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і є
обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і посадовими
особами, яким вони адресовані.
8. У разі виникнення потреби у прийнятті законодавчих актів,
актів Президента України чи Кабінету Міністрів України з питань,
що розглядаються на засіданні Комісії, пропозиції з цих питань на
розгляд Комісії вносяться разом з проектами відповідних
нормативно-правових актів.
9. Забезпечення діяльності Комісії здійснюється Секретаріатом
Президента України. { Пункт 9 в редакції Указу Президента N 915/2006 ( 915/2006 ) від
31.10.2006 }
10. Комісія використовує в роботі бланк зі своїм
найменуванням.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору