Документ z0766-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2017  № 750


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634

Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

Відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад, що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (Кудін В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства України
з питань державної служби
К. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
10.05.2017  № 750


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634

ПОРЯДОК
видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" (далі - Закон № 889) та на виконання пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (далі - Порядок № 622).

2. Довідка про заробітну плату для призначення пенсії (далі - довідка для призначення пенсії) відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" видається особам, які мають право на призначення пенсії згідно з пунктом 3 Порядку № 622.

3. У разі ліквідації державного органу без правонаступника або якщо останнє місце роботи особи на посаді державної служби було в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній чи у якому на час призначення пенсії перейменовані (відсутні) посади, у тому числі відсутні відповідні посади державної служби, довідки для призначення пенсії видають:

Міністерство соціальної політики України - особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було в державних органах, юрисдикція яких поширювалася на всю територію України;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі утворення) рад - особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було у відповідних державних органах, юрисдикція яких поширювалася на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення, та органах місцевого самоврядування.

4. Для надання довідок для призначення пенсії враховуються:

1) посадовий оклад і надбавка за ранг - в розмірах, чинних на день звернення за призначенням пенсії працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи та займаною посадою на державній службі, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих державних органів, згідно з переліком посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, що наведені у додатку 1 до цього Порядку, та згідно з переліком посад та нормативно-правових актів, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників установ та організацій до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, що наведені у додатку 2 до цього Порядку;

2) надбавка за вислугу років - на рівні 3 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби за кожен календарний рік стажу державної служби на час призначення пенсії, але не більше ніж 50 відсотків посадового окладу;

3) премія - в розмірі 10 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби;

4) грошова допомога, що надається до щорічної основної оплачуваної відпустки державним службовцям, - у розмірі 1/12 сум розмірів посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, премії, визначених відповідно до підпунктів 1-3 цього пункту;

5) надбавка до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретності інформації - у розмірах, визначених законодавством (за умови встановлення).

5. Довідки для призначення пенсії видаються за формами довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям, затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України від 17 січня 2017 року № 1-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 180/30048.

6. У разі ліквідації без правонаступника державного органу, в якому особа працювала на посаді державної служби після 01 травня 2016 року, довідка для призначення пенсії видається органами, передбаченими абзацами другим, третім пункту 3 цього Порядку, відповідно до пунктів 4, 5 Порядку № 622.

7. У разі відсутності або перейменування (відсутності) у державному органі посади, що була останньою, яку особа займала на державній службі, її посада визначається цим органом згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Розмір заробітної плати для призначення пенсій таким особам визначається відповідно до підпунктів 1-5 пункту 4 цього Порядку.

У разі відсутності або перейменування в державному органі посади державної служби, що була останньою, яку особа займала на державній службі після 01 травня 2016 року, її посада визначається цим органом згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Довідка для призначення пенсії видається державним органом, в якому працювала особа, відповідно до пунктів 4, 5 Порядку № 622.

8. Для отримання довідки подаються такі документи:

заява;

документ, що підтверджує відсутність в державному органі посади державної служби, ліквідацію державного органу;

довідки з архівної установи, в якій зберігаються документи ліквідованих державних органів, або іншого органу (організації, установи), в якому (якій) зберігаються документи про заробітну плату, про розміри посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років на день звільнення з посади державної служби (припинення державної служби), надбавок до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретності інформації, а також інших виплат за їх наявності - у випадку, передбаченому пунктом 6 цього Порядку.

9. Якщо державний орган, який для особи був останнім місцем роботи на державній службі, знаходиться на тимчасово окупованій території або в населеному пункті, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або зареєстрований на підконтрольній українській владі території в межах України, але фактично не розпочав свою діяльність, довідки для призначення пенсії видають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у місті (у разі утворення) рад за місцем фактичного проживання на підконтрольній українській владі території в межах України.

Розмір заробітної плати для призначення пенсій таким особам визначається відповідно до підпунктів 1-5 пункту 4 цього Порядку.

10. Якщо державний орган перебуває на стадії ліквідації, довідку видає ліквідаційна комісія.

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення


В.А. КудінДодаток 1
до Порядку видачі довідок
про заробітну плату для призначення
пенсій окремим категоріям осіб у разі
ліквідації державних органів, у яких
особи працювали, а також
перейменування (відсутності)
їхніх посад
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів

№ з/п

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 35, № 39

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, до яких прирівнюються посади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15

1

2

3

4

5

6

I. Міністерства

1

Перший заступник Міністра

Державний секретар

Перший заступник Міністра (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510)

Перший заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304)

Перший заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304)

2

Заступник Міністра

Перший заступник державного секретаря, заступник державного секретаря

Заступник Міністра (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510)

Заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304)

Заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304)

3Заступник Міністра - керівник апарату (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510)

Державний секретар (з 01 січня 2017 року)

Державний секретар (з 01 січня 2017 року)

4Директор департаменту

Керівник департаменту (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту (група оплати праці - 4)

5

Начальник Головного управління

Начальник Головного управління

Начальник самостійного управління

Керівник самостійного управління (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління (група оплати праці - 4)

6

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник самостійного управління, самостійного відділу

Керівник самостійного управління, керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)

7


Начальник управління у складі Головного управління

Начальник самостійного відділу

Керівник самостійного відділу (група оплати праці 4)

Керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)

8

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник Міністра

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління (група оплати праці - 6), завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу (група оплати праці - 6), помічник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління (група оплати праці - 6), завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу (група оплати праці - 6), помічник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

9

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Радник, головний спеціаліст, консультант

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

Головний спеціаліст (група оплати праці - 7), спеціаліст (група оплати праці - 9) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

Головний спеціаліст (група оплати праці - 7), спеціаліст (група оплати праці - 9) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

10

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст (група оплати праці - 8)

11

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

12

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

13

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

II. Державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи

1

Голова державного комітету

Керівник іншого центрального органу виконавчої влади

Керівник іншого Центрального органу виконавчої влади

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органів

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органів

2

Перший заступник Голови державного комітету

Перший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади

Перший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органів

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органів

3

Заступник Голови державного комітету

Заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади

Заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органів

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органів

4Директор департаменту

Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

5

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник самостійного управління, самостійного відділу

Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

6

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник керівника

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)

7

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

8

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

9

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

10

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

11

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

III. Урядові органи державного управління

1

Голова комітету, керівники:
головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Керівник урядового органу державного управління

Керівник урядового органу державного управління2

Перший заступник:
голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Перший заступник керівника урядового органу державного управління

Перший заступник керівника урядового органу державного управління3

Заступник: голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Заступник керівника урядового органу державного управління

Заступник керівника урядового органу державного управління4

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник самостійного управління, самостійного відділу5

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник керівника6

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Радник, головний спеціаліст, консультант

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника7


Провідний казначей

Провідний казначей8

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст9

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії10

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії11

Спеціаліст

Спеціаліст

СпеціалістIV. Міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим

1

Міністр, керівник відомства

Міністр, голова республіканського комітету

Міністр, голова республіканського комітету

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

2

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

3

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

4

Перший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Перший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Перший заступник голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

5

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

6

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

7

Начальник управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

8

Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

9

Начальник відділу в складі управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник відділу в складі управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник відділу в складі самостійного управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

10

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Завідувач сектору в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

11

Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

12

Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

13

Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

14

Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

15

Спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст :
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

V. Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації

1

Представник Президента України:
глава місцевої державної
адміністрації;
поза групою,
м. Київ
1;
2, м. Севастополь

Голова державної адміністрації:
поза групою, м. Київ 
1;
2, м. Севастополь

Голова державної адміністрації:
поза групою,
м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
(постанова КМУ від 30.06.2005 № 512)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя
(група оплати праці - 1)

2

Перший заступник глави місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь

Перший заступник голови місцевої адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь

Перший заступник голови місцевої адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30.06.2005 № 512)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

3

Заступник глави місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Заступник голови місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь

Заступник голови місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30.06.2005 № 512)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

4

Секретар місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь

Керівник апарату державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник апарату державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник департаменту, служби (керівник самостійного управління, служби) державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої державної адміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

5

Завідувач відділу:
поза групою, м. Київ; 1; 2, м. Севастополь

Начальник відділу (крім господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку):
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Начальник відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник самостійного відділу, служби, державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

6


Начальник господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Начальник відділу: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник самостійного відділу, служби, державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група 4 оплати праці - 4)

7

Помічник Представника Президента України:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Помічник голови державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Помічник голови держадміністрації, радник, консультант:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь

Патронатна служба, крім консультанта (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

Помічник (додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя)

8

Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст - помічник заступника голови:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст - помічник заступника голови поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7), патронатна служба (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7), помічник (додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя)

9

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

10

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

11

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя(група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя(група оплати праці - 9)

12

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

VI. Департаменти, управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

1Директор департаменту

Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

2

Начальник управління, самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівники самостійних:
управління, відділу, іншого структурного підрозділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

3

Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

4

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Завідувач самостійного сектору:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 5)

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

5

Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

6

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

7

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

8

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

VII. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах

1

Старший судовий виконавець:
міські суди I групи
міст міські суди II групи
міст
міські суди III групи
міст

Старший державний виконавець:
1
2
3

Старший державний виконавець:
I
I
III

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

2

Судовий виконавець:
міські суди I групи
міст міські суди II групи
міст міські суди III групи
міст

Державний виконавець:
1
2
3

Державний виконавець:
I
II
III

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

VIII. Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації

1

Представник Президента України - глава місцевої державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Голова державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Голова державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 1)

2

Перший заступник глави місцевої державної Адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Перший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Перший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 2)

3

Заступник глави місцевої державної адміністрації:
район у м. Києві; район у м. Севастополі

Заступник голови державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Заступник голови державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)

4

Завідувач відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Начальник відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Начальник відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

5

Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

6

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

7

Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

8

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

IX. Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах у містах Києві та Севастополі

1

Начальник управління, самостійного відділу, головний архітектор:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Начальник відділу, Управління:
район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу в складі управління, відділення:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Начальник відділу:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

3

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

4

Провідний спеціаліст, старший судовий виконавець:
район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст, старший державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст, старший державний Виконавець:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

5

Спеціаліст I категорії, судовий виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії, державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії, державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

6

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

7

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

8

Старший судовий виконавець:
районні суди м. Києва;
районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом;
районні суди інших районів

Старший державний виконавець:
райони в м. Києві;
райони, райони в м. Севастополі;
райони, райони в м. Севастополі

Старший державний виконавець:
район в м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

9

Судовий виконавець: районні суди м. Києва;
районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом;
районні суди інших районів

Державний виконавець:
райони в м. Києві;
райони, райони в м. Севастополі;
райони, райони в м. Севастополі

Державний виконавець:
район в м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

X. Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб2

Заступник голови Ради, перший заступник голови Виконкому:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб3

Заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому):
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб4

Завідуючий відділом:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Завідувач відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Начальник відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб5


Помічник голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Начальник сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Помічник голови ради:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Завідувач сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб6

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб7

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб8

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб9

Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю наслення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб10

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осібXI. Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці2

Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.

Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.

Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Завідувач сектору,
головний бухгалтер:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.3

Начальник сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору, головний бухгалтер:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці4

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці5

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці6

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці7

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці8

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праціXII. Апарат районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради

Голова ради

Голова ради2

Заступник голови ради, перший заступник голови виконкому, заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому)

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючий справами (секретар) виконкому

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючий справами (секретар) виконкому3

Завідувач відділом

Завідувач відділу

Завідувач відділу4

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст5

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст6

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії7

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії8

Спеціаліст

Спеціаліст

СпеціалістXIII. Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу2

Начальник відділу у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу у складі управління, завідувач сектору3

Завідувач сектору

Завідувач сектору

Завідувач сектору4

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст5

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст6

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії7

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії8

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст
Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору