Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у [...]
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення від 30.06.200098
Документ z0706-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.07.2014, підстава z0800-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 98 від 30.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 808 ( z0800-14 ) від 24.06.2014 }
Про затвердження Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }

Відповідно до п.13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну
форму існування. { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
{ Пункт 2 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 4 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
2. Доручити управлінню регулювання та розвитку ринку цінних
паперів (О.Колесник) забезпечити реєстрацію цього рішення у
Міністерстві юстиції України. 3. Доручити управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Ю.В.Лиско) опублікувати рішення у встановленому порядку. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - першого заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.06.2000 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927
Положення
про порядок переведення випуску іменних акцій
документарної форми існування у бездокументарну
форму існування
{ Заголовок Положення в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
Це Положення розроблене відповідно до статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 4 та 5 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316, та установлює порядок дій учасників
депозитарної системи при прийнятті емітентом рішення про
переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування. { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } Дія цього Положення поширюється на депозитарії цінних
паперів, зберігачів цінних паперів, реєстроутримувачів, власників
цінних паперів та емітентів цінних паперів щодо акцій. ( Абзац
другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
1. Загальні положення
1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск
цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних
паперів" (далі - депозитарій), "депонент", "договір про відкриття
рахунку в цінних паперах", "документарна форма цінного папера",
"зберігач цінних паперів" (далі - зберігач), "номінальний
утримувач", "рахунки в цінних паперах", "реєстр власників іменних
цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат цінних паперів"
уживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). 1.2. Поняття: "акція", "емітент", "цінний папір" уживаються у
цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ). { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Положенні
згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316. { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття
уживаються у такому значенні: дематеріалізація випуску акцій (далі - дематеріалізація) -
комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму; дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних
паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена
емітентом згідно з вимогами цього Положення, після якої проведення
будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних
паперів не здійснюється, та на яку складається реєстр власників
іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; { Абзац третій
пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } дата обліку - дата проведення загальних зборів або засідання
наглядової ради акціонерного товариства, на яких (якому) прийнято
рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про
дематеріалізацію), за станом на яку складається реєстр власників
іменних цінних паперів та номінальних утримувачів з метою
забезпечення їх персонального повідомлення про дематеріалізацію.
{ Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } ( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004 )
( Пункт 1.5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
( Пункт 1.6 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
1.5. Дії депозитаріїв цінних паперів та Національного
депозитарію України (далі - депозитарій) і зберігачів, пов'язані з
дематеріалізацією, крім дій, які ці особи вчиняють у якості
емітента чи уповноваженого на зберігання, належать до депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів відповідно. { Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.6. Дії, які здійснюються реєстроутримувачем при
дематеріалізації, крім дій, які він вчиняє у якості емітента,
належать до діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.7. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій
випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється
виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах
в Національному депозитарії України (далі - Національний
депозитарій) та у зберігачів - клієнтів Національного депозитарію.
{ Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } 1.8. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів
випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального
сертифіката не допускається. ( Абзац перший пункту 1.8 розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 ) Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що
дематеріалізувався, підлягають вилученню у порядку, установленому
уповноваженим органом емітента, яким прийнято рішення про
дематеріалізацію, та знищенню. { Абзац другий пункту 1.8 розділу
1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених
реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або
невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у
паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим
складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про
знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків
сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо
індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів)
(серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів
(бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у
кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується
керівником емітента. { Абзац третій пункту 1.8 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } 1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію до дати
припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити
належні йому акції з реєстрацією Національного депозитарію,
номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних
паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та
зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, та Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316. { Абзац перший пункту
1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є
зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів
на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що
дематеріалізується, відкриваються та ведуться у зберігача на
підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладається емітентом та зберігачем під час
дематеріалізації цього випуску у відповідності до вимог, що
зазначені у цьому Положенні. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання
акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту
укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
власником цінних паперів та зберігачем. { Пункт 1.9 розділу 1
доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } { Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
1.10. Емітент з метою забезпечення інтересів держави повинен
повідомити відповідного суб'єкта управління об'єктами державної
власності, що здійснює управління акціями випуску, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію, про отримання свідоцтва про
реєстрацію випуску в бездокументарній формі не пізніше 10 робочих
днів від дати отримання цього свідоцтва. { Пункт 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної
форми існування у бездокументарну форму існування уповноважений
орган емітента або суб'єкт управління, якщо 100 відсотків акцій
емітента належать державі (далі - Уповноважений орган),
зобов’язаний прийняти рішення про дематеріалізацію та забезпечити
вчинення нижчезазначених дій у такій послідовності: { Абзац перший
пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } прийняти рішення про дематеріалізацію; { Абзац другий пункту
1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про
дематеріалізацію та повідомити про дематеріалізацію
реєстроутримувача відповідно до умов договору на ведення реєстру,
фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у
лістингу, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний
депозитарій, а також персонально кожного акціонера (крім випадку,
коли акції товариства належать одній особі) та кожного
номінального утримувача, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі
власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;
{ Абзац третій пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних
акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку; { Абзац четвертий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з
Національним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій,
який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у
цьому депозитарії (у разі відсутності); { Абзац п'ятий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із
обраним Уповноваженим органом зберігачем, який відповідно до цього
договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску,
що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі
власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення
реєстру. Такий договір не укладається, якщо функції зберігача буде
виконувати сам емітент акцій випуску, що дематеріалізується (за
умови наявності у нього ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів); { Абзац шостий
пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } забезпечити припинення обслуговування випуску акцій
документарної форми існування у реєстроутримувача в системі
реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском; { Абзац
сьомий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 } забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, обраному ним зберігачу, відкриття
зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних
паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на
акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили
належні їм акції цього випуску; { Абзац восьмий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } депонувати глобальний сертифікат в Національному депозитарії,
з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів.
{ Абзац дев'ятий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
1.12. Емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати
прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення
про дематеріалізацію випуску в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
повідомити про дематеріалізацію реєстроутримувача відповідно до
умов договору на ведення реєстру, фондові біржі, на яких акції
цього емітента перебувають у лістингу, обраного Уповноваженим
органом зберігача та Національний депозитарій, а також персонально
кожного акціонера (крім випадку, коли акції товариства належать
одній особі) та кожного номінального утримувача, зареєстрованого
на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску,
що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення
про дематеріалізацію. { Абзац перший пункту 1.12 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } Повідомлення повинно містити: реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами юридичної особи; адреса для поштових повідомлень;
телефон, факс; { Пункт 1.12 розділу 1 доповнено новим абзацом
третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість акцій даного
випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;
{ Абзац четвертий пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції
в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах,
відкритого в зберігача цінних паперів; інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (повне та скорочене (за
наявності) найменування згідно з установчими документами,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по
батькові керівника; інформація про ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів або інформація про ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що
видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац шостий пункту 1.12
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац сьомий пункту 1.12 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до
дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію буде
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі,
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац восьмий
пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 }
{ Абзац дев'ятий пункту 1.12 розділу 1 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
застереження про те, що після дати припинення ведення
реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників
іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, не здійснюється; { Абзац пункту 1.12 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про уповноважений орган емітента або уповноважену
посадову особу емітента, якій Уповноваженим органом надані
повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру;
{ Абзац пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію, що встановлена дата припинення ведення реєстру
має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування;{ Абзац пункту
1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010;
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію про потребу укладення власником акцій договору про
відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у
разі відсутності такого договору); { Абзац пункту 1.12 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення
ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним
утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів; { Абзац
пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру
номінальних утримувачів - зберігачів і зберігача, у якого емітент
буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не
пізніше дня закінчення строку, що починається з дати публікації
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів,
відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії,
який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення
про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку); { Абзац
пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію
акціонерів, номінальних утримувачів, обраного Уповноваженим
органом зберігача та Національний депозитарій; { Абзац пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Абзац пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
2. Прийняття рішення про дематеріалізацію
2.1. Рішення про дематеріалізацію приймається Уповноваженим
органом. { Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом
(наказом, рішенням) Уповноваженого органу, який повинен містити:
{ Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс;
перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені
емітента без доручення; { Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що
був призначений для випуску акцій у документарній формі існування;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість випущених
акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного
випуску; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки
в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати
припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі,
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац шостий
пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } кількість і відсоток голосів членів наглядової ради
емітента, які беруть участь у засіданні цього органу, та кількість
голосів членів наглядової ради емітента, які голосували за
прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо рішення про
дематеріалізацію приймається наглядовою радою); { Абзац сьомий
пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах, та кількість і відсоток голосів акціонерів,
які голосували за прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо
рішення про дематеріалізацію приймається загальними зборами);
{ Абзац восьмий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію про уповноважений орган емітента або уповноважену
посадову особу емітента, якій Уповноваженим органом надані
повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру;
{ Абзац дев'ятий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію, що встановлена дата припинення ведення реєстру
має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування; { Пункт 2.1
розділу 2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру
власників іменних цінних паперів та інших документів: повне та
скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими
документами; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; дані відповідної ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, якщо
зберігання документів буде здійснювати особа, яка є професійним
учасником фондового ринку. Особою, уповноваженою здійснювати
зберігання документів системи реєстру, може бути емітент або
Національний депозитарій (Центральний депозитарій цінних паперів -
після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого
статусу"); { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішень Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } дату обліку; { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію
акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату
обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що
дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та
Національний депозитарій; { Абзац пункту 2.1 розділу 2 в редакції
Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Абзац пункту 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } До моменту прийняття Уповноваженим органом рішення про
дематеріалізацію емітент повинен узгодити з уповноваженими
органами зберігача та Національного депозитарію питання щодо
надання ними послуг з дематеріалізації та обслуговування акцій
дематеріалізованого випуску на підставі договорів, передбачених
цим Положенням. { Абзац пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004,
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
2.2. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати
прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити
дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій
документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій у бездокументарній формі у порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
2.3. Уповноважений орган емітента або уповноважена посадова
особа емітента, зазначений(а) в рішенні про дематеріалізацію, має
встановити дату припинення ведення реєстру, яка повинна бути
визначена не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування. Протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення
уповноваженим органом емітента або уповноваженою посадовою особою
емітента про встановлення дати припинення ведення реєстру емітент
повинен персонально повідомити реєстроутримувача та обраного
Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій про
прийняте рішення. Таке повідомлення має містити: { Абзац другий
пункту 2.3 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; реквізити випуску, що дематеріалізується: вид і тип акцій,
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що
видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений випуску
акцій у документарній формі існування, номінальна вартість акції
даного випуску, кількість акцій даного випуску, загальна
номінальна вартість акцій даного випуску;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »