Документ z0698-03, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2003 N 244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2003 р.
за N 698/8019

Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору
про передачу майнового права на сорт і договору про
передачу права на використання сорту

Відповідно до статті 40 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ) та Положення про Державну службу з
охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 ( 1182-2002-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про реєстрацію договору про передачу
майнового права на сорт і договору про передачу права на
використання сорту, що додається.
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та опублікувати його в офіційному
бюлетені Держсортслужби "Охорона прав на сорти рослин".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сороку В.І.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
21.07.2003 N 244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2003 р.
за N 698/8019

ІНСТРУКЦІЯ
про реєстрацію договору про передачу
майнового права на сорт і договору
про передачу права на використання сорту

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), Положення про
Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року
N 1182 ( 1182-2002-п ), визначає процедуру реєстрації у Державній
службі з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба)
договорів про передачу майнового права на сорт (далі - договір) і
договорів про передачу права на використання сорту (далі -
ліцензійний договір).
1.2. Передача власником сорту майнового права на сорт та
передача права на використання сорту здійснюється впродовж строку
чинності патенту.
1.3. Договір або ліцензійний договір уважаються дійсними,
якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
Договір або ліцензійний договір уважаються дійсними для третіх
осіб з дати публікації в офіційному бюлетені Держсортслужби
(далі - Бюлетень) відомостей про їх реєстрацію. Така публікація
здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до
Державного реєстру прав власників сортів рослин (далі - Реєстр
патентів). Власник сорту, який не є автором сорту, може передати майнове
право на сорт будь-якій фізичній або юридичній особі, попередньо
повідомивши про це автора (авторів) сорту. У цьому разі автор
(автори) сорту має переважне право на одержання майнового права і
патенту впродовж трьох місяців від дати отримання ним (ними)
повідомлення. Договір або ліцензійний договір приймаються до реєстрації в
Держсортслужбі за умови державної реєстрації прав на сорт і
внесення відповідних відомостей про нього до Реєстру патентів.
1.4. Власник сорту або його правонаступник (далі - ліцензіар)
може повністю чи частково передати право на використання сорту
будь-якій особі (далі - ліцензіат) на підставі ліцензійного
договору про виключну, невиключну, відкриту ліцензію.
1.5. Дії, пов'язані з реєстрацією договору, можуть
здійснювати власник сорту чи інша довірена особа, яка діє за його
дорученням. Дії, пов'язані з реєстрацією ліцензійного договору, можуть
здійснювати ліцензіар, ліцензіат чи інша довірена особа, яка діє
за їх дорученням.
1.6. Якщо майнове право на сорт мають кілька осіб, то всі
дії, пов'язані з передачею майнового права на сорт та передачею
права на використання сорту, визначаються договором між ними, а
право на підписання документів, які подаються до Держсортслужби,
може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.
2. Документи, що подаються на реєстрацію
2.1. Для реєстрації договору або ліцензійного договору до
Держсортслужби подаються такі документи: 2.1.1. Заява про реєстрацію договору або ліцензійного
договору (далі - заява). 2.1.2. Оригінал договору або ліцензійного договору чи
нотаріально засвідчена копія договору або ліцензійного договору -
3 примірники. 2.1.3. Документ про сплату збору за внесення до Реєстру
патентів відомостей щодо видачі ліцензії на використання сорту або
передачу майнового права власника сорту та публікації про це в
Бюлетені. 2.1.4. Довіреність, якщо документи від імені власника сорту
подає інша довірена особа.
2.2. Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору або ліцензійного договору (додатки 1, 2). Якщо стороною (сторонами) договору є фізична або юридична
особа (особи), що постійно проживає (проживають) чи має (мають)
місцезнаходження за межами України (нерезиденти), то в заяві
здійснюється транслітерація (передача тексту, написаного одним
алфавітом, літерами української абетки) повного імені (назви) цієї
особи та її місця проживання (місцезнаходження). У дужках
зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі або ліцензійному договорі чи нотаріально
засвідченій копії договору або ліцензійного договору повинні бути
вказані: 2.3.1. Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер патенту; дата державної реєстрації прав на сорт; назва сорту; місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер патенту; дата державної реєстрації прав на сорт; назва сорту; обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна, невиключна, відкрита); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.4. Договір або ліцензійний договір, або нотаріально
засвідчена копія договору чи ліцензійного договору подаються до
Держсортслужби українською мовою. Якщо договір або ліцензійний
договір, або нотаріально засвідчена копія договору чи ліцензійного
договору викладені іншою мовою, то до них додається офіційний
переклад українською мовою. Договір або ліцензійний договір від імені юридичної особи
підписуються особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір або
ліцензійний договір, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати
і скріплюється печаткою. Договір або ліцензійний договір, або нотаріально засвідчена
копія договору чи ліцензійного договору засвідчуються в порядку,
установленому в країні його укладання. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються на реєстрацію, несуть сторони договору
або ліцензійного договору.
3. Реєстрація договору і ліцензійного договору
3.1. Реєстрація договору або ліцензійного договору
здійснюється протягом одного місяця від дати надходження до
Держсортслужби заяви про реєстрацію договору або ліцензійного
договору та правильно оформлених документів, що до неї додаються.
3.2. Держсортслужба: розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції; приймає рішення про реєстрацію договору або ліцензійного
договору (додатки 3, 4); реєструє договір або ліцензійний договір та вносить відомості
про це до Реєстру патентів; направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
зареєстрованого договору або ліцензійного договору чи два
примірники нотаріально засвідченої копії договору або ліцензійного
договору та один примірник рішення про його реєстрацію. Один
примірник зареєстрованого договору або ліцензійного договору, або
нотаріально засвідченої копії договору чи ліцензійного договору
зберігається в Держсортслужбі; публікує відомості щодо зареєстрованого договору або
ліцензійного договору в Бюлетені.
3.3. Договір або ліцензійний договір не можуть бути
зареєстровані, якщо: 3.3.1. Право на сорт визнано недійсним повністю. 3.3.2. Чинність майнового права на сорт припинена. 3.3.3. Подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2
цієї Інструкції.
3.4. У випадках, наведених у пункті 3.3 цієї Інструкції,
Держсортслужба повертає документи протягом одного місяця від дати
надходження до Держсортслужби заяви про реєстрацію договору або
ліцензійного договору із зазначенням мотивованих підстав їх
повернення за адресою, указаною в заяві.
4. Унесення змін до зареєстрованого
ліцензійного договору
4.1. До зареєстрованого ліцензійного договору можуть бути
внесені зміни. Для внесення змін до Держсортслужби подаються такі документи: заява про внесення змін до відомостей, унесених до Реєстру
патентів щодо видачі ліцензії на використання сорту (додаток 5); договір про внесення змін до ліцензійного договору,
викладений у письмовій формі і підписаний сторонами; документ про сплату збору за внесення до Реєстру патентів
змін до відомостей щодо видачі ліцензії на використання сорту та
публікацію про це в Бюлетені. Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ про правонаступництво, що підтверджує
правомірність унесення таких змін.
4.2. Реєстрація договору про внесення змін до ліцензійного
договору здійснюється в порядку, визначеному розділом 3 цієї
Інструкції. Рішення про внесення змін (додаток 6) надсилається за
адресою, указаною в заяві про внесення змін.
4.3. Зміни не можуть бути внесені, якщо: 4.3.1. Майнове право на сорт визнано недійсним повністю. 4.3.2. Чинність майнового права на сорт припинена. 4.3.3. Дія ліцензійного договору закінчилася. 4.3.4. Подані документи не відповідають вимогам пунктів
4.1-4.2 цієї Інструкції. У цьому разі Держсортслужба повертає документи із зазначенням
мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві про
реєстрацію змін.
4.4. Ліцензійний договір може бути достроково розірвано. 4.4.1. Для внесення до Реєстру патентів запису про дострокове
розірвання ліцензійного договору однією зі сторін до
Держсортслужби подаються такі документи: а) заява про внесення змін до Реєстру патентів унаслідок
дострокового розірвання ліцензійного договору (додаток 7); б) нотаріально засвідчена копія договору про дострокове
розірвання ліцензійного договору або рішення суду про дострокове
розірвання ліцензійного договору за позовом однієї зі сторін; в) документ, що підтверджує сплату збору за внесення до
Реєстру патентів змін до відомостей щодо видачі ліцензії та
публікацію про це в Бюлетені. 4.4.2. Держсортслужба розглядає зазначену в підпункті "а"
пункту 4.4.1 цієї Інструкції заяву, приймає рішення про внесення
змін до Реєстру патентів та вносить такий запис до Реєстру
патентів протягом одного місяця від дати надходження правильно
оформлених документів. Рішення про внесення змін до Реєстру патентів (додаток 8)
направляється за адресою, указаною в заяві. 4.4.3. Ліцензійний договір за рішенням суду може бути визнано
недійсним. Запис про визнання ліцензійного договору недійсним уноситься
до Реєстру патентів на підставі рішення суду. 4.4.4. Відомості про внесення до Реєстру патентів змін щодо
видачі ліцензії, дострокового розірвання ліцензійного договору,
визнання ліцензійного договору недійсним публікуються в Бюлетені.
Голова Державної служби з
охорони прав на сорти рослин В.В.Волкодав

Додаток 1
до пункту 2.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

ЗАЯВА
Прошу зареєструвати договір про передачу майнового права на
сорт _________________________________________, патент N ________,
(ботанічний таксон, назва сорту)
дата державної реєстрації прав на сорт __________________________,
між власником сорту ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
або назва юридичної особи) __________________________________________________________________
та _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
якій передається майнове право на сорт, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
Додатки: 1. Договір або нотаріально засвідчена копія договору на ____
арк. у 3 прим. 2. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру прав власників сортів рослин відомостей щодо передачі
виключного права власника сорту та публікацію про це в офіційному
бюлетені Держсортслужби.
Власник сорту
(для юридичної особи посада ________ ____________________
уповноваженої особи) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

ЗАЯВА
Прошу зареєструвати ліцензійний договір про передачу права на
використання сорту ______________________________________________,
(ботанічний таксон, назва сорту)
патент N _______, дата державної реєстрації прав на сорт ________,
між власником сорту ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
або назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
та _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
якій передається право на використання сорту,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
Додатки: 1. Ліцензійний договір або нотаріально засвідчена копія
ліцензійного договору на ____ арк. у 3 прим. 2. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру прав власників сортів рослин відомостей щодо видачі
ліцензії на використання сорту та публікацію про це в офіційному
бюлетені Держсортслужби.
Власник сорту
(для юридичної особи посада ________ ____________________
уповноваженої особи) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 3
до пункту 3.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Бланк Держсортслужби
РІШЕННЯ
про реєстрацію договору про передачу
майнового права на сорт
Державна служба з охорони прав на сорти рослин, розглянувши
заяву власника сорту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
щодо реєстрації договору про передачу майнового права на
сорт, прийняла рішення зареєструвати договір, відповідно до якого
майнове право на сорт _________________________________________________, патент N _____,
(ботанічний таксон, назва сорту)
дата державної реєстрації прав на сорт ______________, передається
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
якій передається майнове право на сорт,
місце проживання (місцезнаходження))
Заступник голови ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
до пункту 3.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Бланк Держсортслужби
РІШЕННЯ
про реєстрацію ліцензійного договору
про передачу права на використання сорту

Державна служба з охорони прав на сорти рослин, розглянувши
заяву власника сорту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
щодо реєстрації ліцензійного договору про передачу права на
використання сорту, прийняла рішення зареєструвати ліцензійний
договір, відповідно до якого право на використання сорту
_________________________________________________, патент N _____,
(ботанічний таксон, назва сорту)
дата державної реєстрації прав на сорт ______________, передається
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
якій передається право на використання сорту,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
Вид ліцензії _______________
Обсяг прав використання сорту ___________________________________
Територія дії ліцензійного договору _____________________________
Заступник голови ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 5
до пункту 4.1
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Голові Державної служби з охорони
прав на сорти рослин _________________________________
Ліцензіар _______________________
(повне ім'я фізичної
особи або назва
юридичної особи)
Ліцензіат _______________________
(повне ім'я фізичної
особи або назва
юридичної особи)
Патент N ________, дата державної
реєстрації прав на сорт _________

ЗАЯВА
Просимо зареєструвати договір про внесення змін до
ліцензійного договору, зареєстрованого на підставі рішення від
"___" ____________ 200_ р. N ___, між ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва
юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження))
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва
юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження))
Додатки: 1. Договір про внесення змін до ліцензійного договору на ___
арк. 2. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру прав власників сортів рослин змін до відомостей щодо
видачі ліцензії та публікацію про це в офіційному бюлетені
Держсортслужби.
Ліцензіар: Ліцензіат:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
(для юридичної особи - (для юридичної особи -
посада особи) посада уповноваженої особи)
М.П. М.П.
(для юридичної особи) (для юридичної особи)
Дата _____________ Дата _____________

Додаток 6
до пункту 4.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Бланк Держсортслужби
РІШЕННЯ
про реєстрацію змін до ліцензійного договору

Державна служба з охорони прав на сорти рослин, розглянувши
заяву ліцензіара __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та/або ліцензіата ________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
про реєстрацію змін до ліцензійного договору, зареєстрованого
на підставі рішення від "____" _____________ 200_ р. N _______ про
використання сорту _______________________________, патент N ____,
(ботанічний таксон, назва сорту)
дата державної реєстрації прав на сорт ____, прийняла рішення
зареєструвати зміни щодо: ________________________________________ __________________________________________________________________
Вважати: _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заступник голови ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 7
до підпункту 4.4.1
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Голові Державної служби з охорони
прав на сорти рослин _________________________________
Ліцензіар _______________________
(повне ім'я фізичної
особи або назва
юридичної особи)
Ліцензіат _______________________
(повне ім'я фізичної
особи або назва
юридичної особи)
Патент N _______, дата державної
реєстрації прав на сорт _________

ЗАЯВА
У зв'язку з достроковим розірванням ліцензійного договору про
передачу права на використання сорту
______________________________________________________________ між
(ботанічний таксон, назва сорту)
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва
юридичної особи, місцезнаходження
(місце проживання))
на підставі ______________________________________________________
(відповідний договір, дата, номер;
рішення суду, дата, номер)
прошу (просимо) внести зміни до Державного реєстру прав
власників сортів рослин унаслідок дострокового розірвання
ліцензійного договору, зареєстрованого на підставі рішення від
"___" ____________ 200_ р. N _____.
Додаток: документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру прав власників сортів рослин змін до відомостей щодо
видачі ліцензії та публікацію про це в офіційному бюлетені
Держсортслужби.
Ліцензіар: Ліцензіат: ________ ____________________ _______ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
(для юридичної особи - (для юридичної особи -
посада особи) посада уповноваженої особи)
М.П. М.П.
(для юридичної особи) (для юридичної особи)
Дата _____________ Дата _____________

Додаток 8
до підпункту 4.4.2
Інструкції про реєстрацію
договору про передачу
майнового права на сорт
і договору про передачу
права на використання сорту

Бланк Держсортслужби
РІШЕННЯ
про внесення змін до Реєстру патентів
унаслідок дострокового розірвання
ліцензійного договору
Державна служба з охорони прав на сорти рослин, розглянувши
заяву ліцензіара __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та/або ліцензіата ________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або назва юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
про внесення змін до Державного реєстру прав власників сортів
рослин запису про дострокове розірвання ліцензійного договору про
передачу права на використання сорту _________________________________________________________________,
(ботанічний таксон, назва сорту)
патент N _______, дата державної реєстрації прав на сорт ______________, прийняла рішення внести зміни до Державного
реєстру прав власників сортів рослин унаслідок дострокового
розірвання ліцензійного договору, зареєстрованого на підставі
рішення від "___" ____________ 200_ р. N ____.
Заступник голови ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору