Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на [...]
НКЦПФР; Рішення, Положення від 08.04.2014431
Документ z0459-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.07.2017, підстава z0739-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.04. 2014  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 459/25236

Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1541 від 18.11.2014
№ 914 від 30.06.2015
№ 657 від 09.06.2016
№ 370 від 25.05.2017}

Відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», статті 47 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою врегулювання питань, пов'язаних з припиненням провадження депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.04.2014 № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 459/25236

ПОЛОЖЕННЯ
про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до дій депозитарних установ, а також дій юридичних осіб, яким було анульовано ліцензії на провадження депозитарної діяльності, що припиняють провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Депозитарна установа), дій інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з цим припиненням, а також порядок здійснення державного контролю за діями цих осіб у період припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Діяльність депозитарної установи).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

бази даних - упорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних системи депозитарного обліку, що складається із збереженої інформації та містить дані про рахунки у цінних паперах, їх стан та інформацію щодо проведених операцій за кожний операційний день;

дата відкриття ліквідаційної процедури - дата прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

дата початку припинення діяльності - дата, починаючи з якої Депозитарна установа розпочинає визначені цим Положенням дії, пов’язані із завершенням Діяльності депозитарної установи;

дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, наступна за останнім операційним днем Депозитарної установи, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов’язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та починаючи з якої Центральний депозитарій цінних паперів припиняє проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, крім операцій уповноваженого на зберігання, передбачених цим Положенням;

{Абзац п’ятий пункту 2 розділу І в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015, № 657 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

депозитарна установа-правонаступник - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія), що у випадках, встановлених цим Положенням, відповідним договором з Депозитарною установою, забезпечує подальший облік та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, а також забезпечує подальшу виплату коштів, отриманих від Депозитарної установи, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені. У випадку наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ. У випадку наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, пенсійних фондів (далі - ПФ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ПФ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ПФ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ;

{Абзац шостий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

ліквідаційна процедура - процедура щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи у зв'язку з ліквідацією її як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи/уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016, № 370 від 25.05.2017}

3. Уповноважений на зберігання не обслуговує рахунки власників цінних паперів, не складає облікові реєстри власників цінних паперів.

4. Уповноважений на зберігання може здійснювати унесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів всього випуску при обслуговуванні корпоративних операцій емітента, відповідно до постанови/розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. У разі проведення погашення цінних паперів або виплати доходів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в Національному банку України на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку Національного банку України після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, Національний банк України повідомляє про відповідну подію уповноваженого на зберігання, переказує кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, що обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів інформації щодо Депозитарної установи, яка була власником такого рахунку в цінних паперах, та загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів, за яким здійснюються виплати.

{Розділ І доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

6. При складанні облікових реєстрів власників цінних паперів на визначену дату обліку щодо власників, дані яких передані Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику у вигляді баз даних, до зазначених облікових реєстрів депозитарною установою - правонаступником включається інформація тільки щодо тих власників цінних паперів, цінні папери яких на дату обліку обліковувалися в системі депозитарного обліку зазначеної депозитарної установи - правонаступника.

7. Зберігання всіх документів у електронному вигляді, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи в депозитарній установі - правонаступнику або в уповноваженого на зберігання має відбуватися з урахуванням вимог Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

Документи на паперовому носії, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в електронну форму шляхом сканування з подальшим зберіганням відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

Документи на паперовому носії, які були переведені в електронну форму, можуть бути знищені. Їх знищення здійснюється уповноваженим на зберігання у паперорізальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. Знищення документів на паперовому носії здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується керівником уповноваженого на зберігання.

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

озділ І доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

9. Депозитарний договір, укладений між Депозитарною установою і Центральним депозитарієм, Депозитарною установою та Національним банком України, може бути розірваний після передачі баз даних, архівів баз даних та документів, визначених цим Положенням, уповноваженому на зберігання/депозитарній установі-правонаступнику або за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи.

{Розділ І доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

10. Депозитарні операції, пов’язані з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, здійснюються Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на рахунку Депозитарної установи відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію/Національного банку України на підставі відповідного розпорядження Національного банку України.

озділ І доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

11. Контроль за дотриманням Депозитарною установою та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснюють Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган ліцензування) та її територіальні управління згідно із законодавством.

II. Порядок підготовчих дій Депозитарної установи у разі припинення провадження нею Діяльності депозитарної установи

1. Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії, а також заяви про анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у разі наявності зазначених видів ліцензій) зобов’язана здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

Депозитарна установа у випадку прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи - до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії (ліцензій на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів відповідно) зобов’язана здійснити всі дії щодо завершення зазначеного (зазначених) виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення, у частині того виду депозитарної діяльності, рішення про припинення якого було прийнято уповноваженим органом Депозитарної установи.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи - не банку рішення про припинення провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою початку припинення діяльності.

У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи – банку рішення про припинення Діяльності депозитарної установи дата прийняття такого рішення є датою початку припинення діяльності, якщо рішенням не передбачена інша (пізніша) дата початку припинення діяльності.

У разі прийняття рішення про реорганізацію уповноваженим органом Депозитарної установи - банку, що припиняє свою діяльність у зв’язку з реорганізацією, дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису щодо рішення учасників Депозитарної установи - банку про реорганізацію банку відповідно до вимог Законів України «Про банки та банківську діяльність» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» є датою початку припинення діяльності.

{Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури дата відкриття ліквідаційної процедури є датою початку припинення діяльності.

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності.

Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання Ліцензії надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та/або Національному банку України. До цього повідомлення додається копія цього рішення, засвідчена органом ліцензування.

{Абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

У разі оскарження Депозитарною установою рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії в установленому законодавством порядку орган ліцензування повідомляє Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України про дату зупинення, або відновлення, скасування або набрання чинності зазначеним рішенням про анулювання Ліцензії не пізніше наступного дня з дати отримання документа, що підтверджує відповідний факт. До цього повідомлення додається копія цього документа, засвідчена органом ліцензування.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

5. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи уповноваженим органом Депозитарної установи має бути визначена дата припинення діяльності, до якої мають бути завершені всі її дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів цієї Депозитарної установи та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - всі дії щодо припинення обслуговування відповідних ІСІ та/або пенсійних фондів (за наявності таких суб'єктів на обслуговуванні на момент прийняття рішення про припинення діяльності).

Визначена дата припинення діяльності не може бути днем, що наступає раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, крім випадку, якщо рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, тоді датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, з дати початку припинення діяльності Депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, за якими розпорядження та/або документи, що підтверджують наявність підстав для проведення таких операцій, зареєстровані Депозитарною установою до дати початку припинення діяльності, операцій, пов’язаних з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, операцій щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в обраній ним депозитарній установі, корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та перепродажу викуплених цінних паперів), операцій переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язаних із встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, у тому числі операцій щодо розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі з(без) дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», та безумовних операцій на підставі:

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

свідоцтва про право на спадщину;

інших документів, визначених законодавством.

Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

Датою припинення діяльності вважається день, який наступає не пізніше ніж через 60 календарних днів після дати початку припинення діяльності. Якщо усі рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

Дата припинення діяльності може бути перенесена на більш пізній термін органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи, Центрального депозитарію, Національного банку України та подання документів, що обґрунтовують таке перенесення. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

Депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов’язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України.

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

7. Депозитарна установа у разі прийняття рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи протягом 10 робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення повідомляє про це орган ліцензування із зазначенням інформації щодо запланованих Депозитарною установою дій у разі незакриття рахунків у цінних паперах. До такого повідомлення має додаватися засвідчена в установленому порядку копія відповідного рішення уповноваженого органу Депозитарної установи.

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

8. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором:

Національний банк України, якщо з ним цією Депозитарною установою укладений депозитарний договір, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах:

щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів;

що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи):

цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України», управління яким здійснює уповноважений на зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку (далі - Рахунок), або у депозитарній установі-правонаступнику - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів іншій депозитарній установі;

або у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата про те, що не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності на офіційному сайті Депозитарної установи та на офіційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів буде розміщено інформацію про укладення договору з депозитарною установою-правонаступником або про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо  депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів/прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депонентів (крім корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження», розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів) може бути відновлено виключно після звернення цих власників до:

уповноваженого на зберігання та переказу належних їм цінних паперів до обраної ними депозитарної установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або переведення належних їм цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності або протягом строку, визначеного Депозитарною установою при прийнятті рішення про припинення Депозитарною установою провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи.

{Пункт 8 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

9. У випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів Депозитарна установа зобов’язана повідомити відповідних суб’єктів про:

одностороннє розірвання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та/або договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

необхідність обрання ними нової депозитарної установи для обслуговування активів ІСІ та/або активів пенсійних фондів;

передання нею активів ІСІ або активів пенсійного фонду у порядку та в строки, визначені відповідним договором.

10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій цінних паперів про початок припинення Діяльності та передати йому копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, засобами електронного документообігу у порядку, встановленому Центральним депозитарієм цінних паперів, на відповідальне довгострокове зберігання.

У випадку наявності у Центрального депозитарію цінних паперів інформації про дату початку припинення діяльності Депозитарної установи та неотримання протягом установленого строку уповноваженим на зберігання зазначеної копії баз даних від Депозитарної установи Центральний депозитарій цінних паперів до завершення наступного робочого дня після спливу установленого строку припиняє виконання облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє про це орган ліцензування та Національний банк України. Центральний депозитарій цінних паперів з наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи копії баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, відновляє виконання визначених цим Положенням облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє орган ліцензування та Національний банк України про таке відновлення.

{Пункт 10 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015, № 370 від 25.05.2017}

11. Закриття рахунків у цінних паперах депонентів Депозитарної установи здійснюється відповідно до вимог, встановлених у главі 1 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (далі - Положення про депозитарну діяльність).

12. Якщо протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах та не всі емітенти перевели на обслуговування до нової депозитарної установи цінні папери власників, що обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, то Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.

{Пункт 12 розділу ІІ в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014, № 657 від 09.06.2016}

13. Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після отримання від органу ліцензування копії рішення/постанови про анулювання Ліцензії Депозитарної установи та/або набрання ним/нею чинності (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата) або отримання від Депозитарної установи (ліквідатора) письмового повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури направляє відповідне повідомлення про анулювання Ліцензії або про відкриття ліквідаційної процедури особі, що провадить клірингову діяльність, у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм та особою, що провадить клірингову діяльність.

Центральний депозитарій/Національний банк України у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм/Національним банком України та особою, що провадить клірингову діяльність, здійснює безумовні операції щодо розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії/Національному банку України та на рахунках у цінних паперах депонентів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою, без розпорядження особи, що здійснює кліринг.

{Розділ ІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності), особою, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку є юридична особа, до якої приєднається Депозитарна установа і яка набуває статусу депозитарної установи - правонаступника.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим органом Депозитарної установи повинно бути обрано особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) (депозитарна установа-правонаступник), або уповноважений на зберігання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, уповноваженим органом Депозитарної установи після отримання відповідного рішення може бути обрано юридичну особу, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) та відповідає вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VІ цього Положення, і яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку (депозитарну установу-правонаступника), або всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються до уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника не пізніше 20 робочих днів з дня прийняття має звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо узгодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Центральний депозитарій в порядку, встановленому його внутрішніми документами, протягом 10 робочих днів розглядає звернення Депозитарної установи та перевіряє відповідність кандидатури депозитарної установи-правонаступника вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VІ цього Положення. Центральний депозитарій може направити до органу ліцензування запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, щодо кандидатури депозитарної установи-правонаступника, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та у вільному доступі.

Орган ліцензування надає Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи-правонаступника встановленим вимогам Центральний депозитарій цінних паперів надає Депозитарній установі та органу ліцензування довідку про погодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна не пізніше наступного робочого дня після підписання з депозитарною установою-правонаступником договору про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, з Депозитарною установою-правонаступником (далі - Договір) доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про укладення Договору з депозитарною установою-правонаступником.

Центральний депозитарій цінних паперів наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи зазначених у пункті 5 цього розділу документів розміщує на власному сайті інформацію про укладення Депозитарною установою Договору з депозитарною установою-правонаступником.

У разі непогодження Центральним депозитарієм цінних паперів кандидатури депозитарної установи-правонаступника або невикористання права щодо прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника Депозитарна установа повинна не пізніше 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів/прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

4. Питання щодо забезпечення обліку та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах в Депозитарній установі, в іншій депозитарній установі як депозитарною установою-правонаступником повинно бути включено до порядку денного уповноваженого органу Депозитарної установи, на якому прийматиметься рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та депозитарної установи-правонаступника.

5. Рішення щодо обрання особи, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Депозитарної установи, як депозитарна установа-правонаступник, про затвердження умов Договору приймається уповноваженим органом Депозитарної установи після попереднього узгодження вказаних питань з уповноваженим органом депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих днів після підписання з депозитарною установою-правонаступником Договору надати до органу ліцензування та Центрального депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копія Договору, засвідчена в установленому порядку;

копія плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі-правонаступнику бази даних, архівів баз даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

IV. Порядок дій Депозитарної установи у разі припинення провадження нею Діяльності депозитарної установи

1. Послідовність дій Депозитарної установи в процесі приєднання

1. У разі припинення Діяльності депозитарної установи в процесі приєднання до юридичної особи, яка має Ліцензію, така особа (депозитарна установа-правонаступник) на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами цієї особи та Депозитарної установи, приймає на подальший облік та обслуговування права на цінні папери власників, рахунки яких не були в установленому порядку закриті у Депозитарній установі, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання цих коштів, відповідно до законодавства.

{Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах бази даних, архіви баз даних та документи, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи, підлягають передаванню на зберігання депозитарній установі - правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Депозитарною установою та депозитарною установою - правонаступником та підписується їх уповноваженими особами.

2. Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності надати до органу ліцензування та Центральному депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом копію плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику баз даних, архівів баз даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.

{Пункт 2 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

3. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-графіком повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власниками цінних паперів: скласти у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом керівника або уповноваженої ним особи та електронним цифровим підписом, який за правовим статусом прирівнюється до печатки Депозитарної установи, відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг (далі - електронний документ), у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, переліки власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм прав на цінні папери та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Переліки), та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »