Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
Мінфін України; Наказ, Форма від 03.02.200586
Документ z0252-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.2010, підстава z0364-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2005 N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2005 р.
за N 252/10532

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 28.01.2002 N 57
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009
N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }

У зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 22.01.2005 N 103 ( 103-2005-п ) "Про внесення змін до
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за
N 86/6374 (зі змінами і доповненнями), що додаються.
2. Внести зміни до форм плану асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведеного плану
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального
фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, лімітної
довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
( z0086-02 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.02.2002 за N 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що
додається.
3. Затвердити форми помісячного плану використання бюджетних
коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів,
зведеного плану використання бюджетних коштів, що додаються.
4. Департаменту бюджетної політики (Рибак С.О.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України і довести цей наказ до розпорядників коштів
державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування
в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки першого заступника Міністра
Мярковського А.І.
Виконуючий обов'язки
Першого віце-прем'єр-міністра
України,
Міністра фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
03.02.2005 N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2005 р.
за N 252/10532

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )

1. У абзаці другому пункту 1.4 після слова та цифр "(код
1160)" доповнити словами "дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171),
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку (1172)".
2. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Кошториси за
бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом
про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації 351 (у
частині міжбюджетних трансфертів, за бюджетними програмами, за
якими здійснюється передача бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів, за бюджетною програмою "Відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури, суду"), та за бюджетними
програмами на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу не затверджуються".
3. У абзаці третьому пункту 2.5 після слів "(за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)"
доповнити словами "а для вищих навчальних закладів та наукових
установ - помісячних планів використання бюджетних коштів".
4. У пункті 2.9 після слів "(за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)" вилучити слово "та",
після слів "бюджетних коштів" доповнити словами "та помісячних
планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів
та наукових установ".
5. У абзаці першому пункту 3.8 після слів "(за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)"
доповнити словами "а для наукових установ та вищих навчальних
закладів - до плану використання бюджетних коштів та помісячного
плану використання бюджетних коштів".
6. У першому реченні абзацу другого пункту 3.8 після слів
"(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків)" доповнити словами "а головні розпорядники, в мережі
яких є наукові установи і навчальні заклади, - змінені зведені
плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани
використання бюджетних коштів".
7. У другому реченні абзацу другого пункту 3.8 після слів
"(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків)" доповнити словами "а наукові установи та вищі навчальні
заклади - до плану використання бюджетних коштів та помісячного
плану використання бюджетних коштів".
8. Абзац другий пункту 3.9 викласти в такій редакції:
"Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду
кошторису за власними надходженнями на підставі довідок
установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що
затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за
спеціальним фондом. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові
установи вносять зміни до затверджених планів використання
бюджетних коштів. Органи Державного казначейства України ведуть
окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених
змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про
виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з
урахуванням унесених змін до кошторисів".
9. Після пункту 5.3 доповнити Інструкцію ( z0086-02 ) пунктом
5.4 такого змісту: "5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у
мережі яких є наукові установи та вищі навчальні заклади, щомісяця
до 10 числа місяця, що наступає за звітним, подають Міністерству
фінансів України виконання зведених планів використання бюджетних
коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
з урахуванням внесених протягом місяця змін". У зв'язку з цим пункт 5.4 вважати пунктом 5.5.
10. Додаток 2 до Інструкції ( z0086-02 ) викласти в новій
редакції, що додається.
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету (плану асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету)
на _______ рік
Номер ______________________
Дата ______________________

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи ________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець _______________________________________________
Підстава ________________________________________________________
(тис.грн., грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | у тому числі за місяцями: |разом | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік| | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1171 |Дослідження і розробки,| | | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи | | | | | | | | | | | | | | | |розвитку по реалізації | | | | | | | | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | | | | програм, не віднесені | | | | | | | | | | | | | | | |до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |5000*|Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Начальник Управління Начальник відповідного
організації бюджетного процесу управління

(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник
планово-фінансового відділу)
___________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
Затверджений у сумі _______ ________________________грн.
(сума літерами і цифрами) ____________________________
(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________________
(число, місяць, рік) М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ
(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ)
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ___________ рік

__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |КЕКВ |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | | |на рік| |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата праці |1110 | | | | | | | | | | | | | | |працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Нарахування на |1120 | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Медикаменти та |1132 | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата комунальних |1160 | | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Дослідження і розробки,|1171 | | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Окремі заходи по |1172 | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | | |не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Поточні трансферти |1340 | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Інші видатки |5000*| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН АСИГНУВАНЬ
(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ)
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ___________ рік

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
(тис.грн., грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | | |на рік| |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата праці | 1110 | | | | | | | | | | | | | | |працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Нарахування на | 1120 | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Медикаменти та | 1132 | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Продукти харчування | 1133 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата комунальних | 1160 | | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Дослідження і розробки,| 1171 | | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Окремі заходи по | 1172 | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | | |не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Поточні трансферти | 1340 | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Інші видатки |5000* | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
Затверджений у сумі ________ ________________________грн.
(сума літерами і цифрами) ____________________________
(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________________
(число, місяць, рік) М.П.
ПОГОДЖЕНО** _______________________________
(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ______________________________
(число, місяць, рік) М.П.

ПЛАН
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА __________ РІК

_________________________________________________________________
(код та назва одержувача/бюджетної установи) _________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________,
код економічної класифікації видатків/код класифікації
кредитування______________________________________________________
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Загальний|Спеціальний|Разом| |з/п| | фонд | фонд | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| | 1 |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | | | | | |КРЕДИТІВ - усього | | | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| |1.1|Поточні видатки | | | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| |1.2|Капітальні видатки | | | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| |1.3|Надання внутрішніх кредитів | | | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| |1.4|Надання зовнішніх кредитів | | | | |---+--------------------------------+---------+-----------+-----| | * | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за
повною економічною класифікацією видатків та кредитування без
зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена
іншими показниками. ** План використання бюджетних коштів затверджується
одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками
коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ план
використання бюджетних коштів підписується керівником установи та
затверджується у порядку, встановленому для затвердження
кошторисів.
Керівник** ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)

ЛІМІТНА ДОВІДКА
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на ______ рік

Видана ______________________________________________________
(назва установи, яка видала лімітну довідку) __________________________________________________________________
(назва установи, якій видається лімітна довідка)
Підстава: ___________________________________________________
1) З ________________________________________________ бюджету
за _______________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) виділено _______________________________________, у тому числі на:
------------------------------------------------------------------ | Назва видатків за | Разом | Загальний |Спеціальний| |економічною класифікацією | | фонд | фонд | | та класифікацією | | | | | кредитування | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |видатки споживання - | | | | |разом, з них: | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |оплата праці працівників | | | | |бюджетних установ | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |оплата комунальних послуг | | | | |та енергоносіїв | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |видатки розвитку | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |повернення кредитів до | | | | |бюджету | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |надання кредитів із | | | | |бюджету | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |усього | | | | ------------------------------------------------------------------
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано
витрати на утримання: ____________________________________________ __________________________________________________________________
3) *Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів
загального фонду бюджету встановлено такі:
------------------------------------------------------------------ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду,
плану надання кредитів загального фонду бюджету, помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного
розпису установи на _____ рік із зведеними даними та розрахунками
повинні бути подані на затвердження до ___________________________
(число, місяць, рік)
Керівник ___________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. _____________________
(число, місяць, рік)
--------------- * Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо
потреби подання таких показників.
Начальник Управління організації
бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.02.2005 N 86
Затверджений у сумі ________ ________________________грн.
(сума літерами і цифрами) ____________________________
(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ______________________________
(число, місяць, рік) М.П

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА __________ РІК

__________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________),
назва фонду бюджету ____________________________________________,
код економічної класифікації видатків ___________________________

(грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | |на рік| |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |заробітну | | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Медикаменти | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Продукти харчування| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
---------------- * Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних
розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ Помісячний план із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268
( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
від 03.02.2005 N 86

ЗВЕДЕНИЙ
ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА__________РІК

__________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________),
назва фонду бюджету ____________________________________________,
код економічної класифікації видатків ___________________________
(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | |на рік| |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|

|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |заробітну | | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Медикаменти | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Продукти харчування| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
{ Зведений помісячний план із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »