Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного [...]
Нацкомфінпослуг; Розпорядження, Положення, Заява [...] від 03.12.20134400
Документ z0218-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.01.2016, підстава z1613-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.12.2013  № 4400


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 218/24995

Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2968 від 03.12.2015}

Відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, такі розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

від 20 липня 2004 року № 1660 "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2004 року за № 990/9589 (із змінами);

від 16 грудня 2004 року № 3101 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року за № 1670/10269 (із змінами).

3. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України

В.о. Міністра фінансів України

Заступник Міністра
охорони здоров'я України -
керівник апарату

Голова Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Перший заступник Голови
Національного банку України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваЛ. Дроздова

А.І. МярковськийР.М. БогачевД. Тевелев


Б.В. ПриходькоД. ОлійникГ.В. ОсовийМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
03.12.2013  № 4400


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 218/24995

ПОЛОЖЕННЯ
про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

І. Загальні положення

1. Це Положення установлює обов’язки адміністратора недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), вимоги до організації та провадження ним діяльності з адміністрування фонду, правила персоніфікованого обліку учасників фонду, у тому числі учасників накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - учасник накопичувальної системи пенсійного страхування), та порядок доступу до цієї інформації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна;

банківські реквізити - номер рахунку в банку, назва установи банку, її код (МФО);

виписка з індивідуального пенсійного рахунку - документ установленої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), форми, який надається учаснику фонду в письмовій формі і який підтверджує інформацію щодо суми належних йому пенсійних коштів та операцій щодо них протягом часу, за який надається така виписка;

відомість персоніфікації пенсійних внесків (відомість персоніфікації) - документ визначеного складу даних у паперовій або електронній формах, який формується вкладником фонду та є підставою для зарахування адміністратором пенсійних внесків на індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду, на користь яких такі внески сплачено єдиним платежем;

документ, що дає змогу встановити особу, - паспорт громадянина України або інший документ, визначений статтею 43 Закону України "Про нотаріат" для встановлення особи учасників цивільних відносин під час укладення цивільно-правових правочинів;

зареєстрована особа - фізична або юридична особа, на яку в системі персоніфікованого обліку відкрито відповідну облікову картку;

облікова картка - обліковий документ, що містить сукупність даних про зареєстровану особу або інший об’єкт обліку в системі персоніфікованого обліку;

обліковий період - період, за який здійснюється розрахунок чистої вартості активів пенсійного фонду, кількості та чистої вартості одиниці пенсійних активів;

пенсійний внесок - грошовий внесок вкладника фонду, сплачений на користь учасника (учасників) фонду відповідно до пенсійного контракту;

пенсійні накопичення накопичувальної системи пенсійного страхування - сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в Накопичувальному пенсійному фонді або пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня, яка сформована за рахунок страхових внесків та інших надходжень до Накопичувального пенсійного фонду або пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня;

пенсійні накопичення учасника - сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, яка сформована в системі недержавного пенсійного забезпечення за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до фонду на користь такого учасника;

персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення та цим Положенням відомостей про учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, укладених договорів та надісланих заяв, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також обчислення розміру цих виплат;

представник - фізична або юридична особа, яка зобов’язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України;

система персоніфікованого обліку учасників фонду (система персоніфікованого обліку) - сукупність даних, зафіксованих у вигляді записів в електронних базах даних та/або в паперовій формі відповідно до законодавства.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

ІІ. Організація діяльності з адміністрування фонду

1. Провадження діяльності з адміністрування фондів полягає у здійсненні адміністратором таких функцій:

ведення персоніфікованого обліку учасників фонду відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

укладення пенсійних контрактів від імені фонду та контроль за їх дотриманням;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з учасниками та вкладниками фонду;

забезпечення приймання інформації про сплату пенсійних внесків, що сплачуються до фонду на користь учасників;

укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені фонду;

визначення розміру та забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам фонду (спадкоємцям учасників фонду) у випадках, передбачених Законом;

переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом;

вибір іншого фонду, куди мають бути передані пенсійні кошти учасників корпоративного фонду, крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, у випадках, передбачених Законом;

надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону;

здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності ради фонду та проведення зборів засновників фонду;

звітування на засіданнях ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності фонду, через свого представника (своїх представників);

надання фонду агентських та рекламних послуг, пов’язаних з його діяльністю;

ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги фонду відповідно до Закону;

надання та оприлюднення інформації про фонд та здійснення ним діяльності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до умов договору про адміністрування фонду та законодавства;

складання та подання від імені фонду звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

надання в письмовій формі учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування інформації про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;

надання в письмовій формі у випадках та відповідно до чинного законодавства України особам, зазначеним учасником фонду, інформації про наявність коштів на рахунку померлого учасника фонду;

виконання операцій, визначених законодавством, під час проведення ліквідації (реорганізації) фонду;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності фонду;

ведення бухгалтерського та податкового обліку фонду;

розрахунок чистої вартості активів фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів (разом з особами, що провадять діяльність з управління активами фонду);

обмін інформацією з іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення та у випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами;

виконання інших обов’язків у випадках, передбачених Законом та договором про адміністрування фонду.

2. Внутрішня документація адміністратора:

1) для забезпечення своєї діяльності адміністратор повинен розробити та затвердити рішенням свого органу управління, якому статутом надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень, внутрішню документацію, призначену для формалізації та регламентації дій адміністратора, його структурних підрозділів та працівників адміністратора у процесі провадження діяльності з адміністрування. До складу такої документації входять:

внутрішнє положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів (далі - внутрішнє положення);

документація щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу фонду;

документація щодо організації та проведення внутрішнього аудиту фонду;

положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів у відокремленому підрозділі адміністратора (у разі його створення);

документація щодо організації та забезпечення захисту персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

регламент ведення архіву інформації персоніфікованого обліку;

регламент ведення обліку вхідної та вихідної кореспонденції;

регламент резервного копіювання бази даних системи персоніфікованого обліку;

технічна документація автоматизованої системи персоніфікованого обліку (інструкції користувача та адміністратора системи);

облікова політика адміністратора та облікова політика фонду, що обслуговується адміністратором;

регламенти інформаційної безпеки, накази щодо надання прав доступу до інформації із системи персоніфікованого обліку, архіву та до приміщень з обмеженим доступом.

Положення кожного із зазначених у цьому підпункті внутрішніх документів можуть визначатися як в окремому документі, так і входити до складу внутрішнього положення, Положення про відокремлений підрозділ або посадових інструкцій працівників адміністратора;

2) внутрішнє положення є документом, що регламентує діяльність адміністратора та його підрозділів, які безпосередньо беруть участь у провадженні діяльності з адміністрування фонду. Внутрішнє положення повинно містити:

організаційно-функціональну структуру адміністратора;

схему та порядок взаємодії та обміну інформацією (у тому числі документами) між адміністратором та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами фонду, зберігачем та радою фонду;

функціональну схему процесу адміністрування фонду з розбивкою за функціями окремих підрозділів адміністратора та описом взаємодії цих підрозділів;

опис взаємодії структурних підрозділів адміністратора;

особливості ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;

порядок надання інформації з системи персоніфікованого обліку, в тому числі учасникам фонду;

порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.

Внутрішнє положення може містити інші норми, що регламентують діяльність адміністратора;

3) документація щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу розробляється та затверджується адміністратором відповідно до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) від 05 серпня 2003 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 року № 102). Такою документацією повинно бути передбачено проведення адміністратором фінансового моніторингу фінансових операцій фонду, з яким укладено договір про адміністрування;

4) документація щодо організації та проведення внутрішнього аудиту розробляється та затверджується адміністратором відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Такою документацією повинно бути передбачено проведення адміністратором внутрішнього аудиту (контролю) діяльності фонду, з яким укладено договір про адміністрування;

5) положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів у відокремленому підрозділі адміністратора (у разі його створення) розробляється та затверджується адміністратором за наявності у нього відокремленого підрозділу. Воно містить опис повноважень такого підрозділу, його основних функціональних обов’язків з питань адміністрування, порядку взаємодії з іншими підрозділами адміністратора. Таке положення може також містити технологічні карти виконання певних функціональних процесів. Воно може бути як окремим документом, так і входити до складу внутрішнього положення або Положення про відокремлений підрозділ адміністратора. Відокремлений підрозділ у своїй діяльності керується цим Положенням, а також Положенням про відокремлений підрозділ та внутрішнім положенням.

3. Приміщення та технічне забезпечення адміністратора

Приміщення адміністратора та його відокремлених підрозділів, на які покладено функції з адміністрування, повинно відповідати вимогам ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - Ліцензійні умови).

Адміністратор повинен здійснювати свою діяльність, у тому числі у відокремлених підрозділах, лише за місцезнаходженням, визначеним статутними та/або його реєстраційними документами.

Розміщення адміністратора та кожного відокремленого підрозділу, на який покладено функції з адміністрування, повинно передбачати наявність приміщень (кімнат) з обмеженим (контрольованим) доступом, призначених для:

операційної діяльності в системі персоніфікованого обліку;

зберігання архівних документів (при самостійному веденні архіву);

розміщення серверів та баз даних програмно-технічного комплексу, що забезпечує функціонування автоматизованої системи персоніфікованого обліку.

При зміні свого місцезнаходження або місцезнаходження відокремленого підрозділу адміністратор повинен діяти відповідно до вимог, встановлених Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 16 січня 2007 року № 6640) (далі - Положення про реєстр). Про зміну свого місцезнаходження адміністратор зобов’язаний письмово повідомити раду фонду, з якою ним укладено договір про адміністрування, особу (осіб), що здійснює(ють) управління активами, та зберігача фонду. Про зміну свого місцезнаходження або місцезнаходження свого відокремленого підрозділу адміністратор повинен повідомити всіх вкладників та учасників фондів шляхом розміщення відповідної інформації на сайтах адміністратора та фонду.

Технічне забезпечення та інформаційні системи, які створюються та/або використовуються адміністратором фонду для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, мають відповідати Вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22 червня 2004 року № 1101, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2004 року за № 855/9454.

4. Відокремлені підрозділи адміністратора

Адміністратор може утворювати відокремлені підрозділи відповідно до чинного законодавства та статуту адміністратора. Утворення, управління та господарча діяльність відокремленого підрозділу здійснюються згідно з положенням про відповідний відокремлений підрозділ. Повноваження та функціональні обов’язки відокремленого підрозділу при провадженні адміністратором діяльності з адміністрування можуть зазначатися в Положенні про відокремлений підрозділ або у внутрішньому положенні.

Інформація про відокремлені підрозділи адміністратора вноситься до Реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) у порядку, визначеному Положенням про реєстр.

Адміністратор може утворювати як відокремлені підрозділи, на які покладається провадження діяльності з адміністрування, так і відокремлені підрозділи, призначені виключно для виконання представницьких функцій.

Провадження діяльності з адміністрування через відокремлений підрозділ здійснюється на підставі отриманої адміністратором ліцензії, а інформація про такі підрозділи надається Нацкомфінпослуг у порядку, визначеному Ліцензійними умовами.

Відокремлені підрозділи адміністратора, які відповідають вимогам Ліцензійних умов, здійснюють діяльність з адміністрування відповідно до цього Положення та мають право надавати фондам усі послуги, визначені цим Положенням. На такі підрозділи покладається здійснення внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05 серпня 2003 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 року № 102).

Відокремленим підрозділам адміністратора, на які покладається виконання виключно представницьких функцій, не дозволяється надання фінансових послуг на підставі ліцензії адміністратора. Такі підрозділи можуть надавати фондам лише такі послуги:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з учасниками та вкладниками;

надання фонду агентських та рекламних послуг, пов’язаних з його діяльністю;

обмін інформацією з іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення.

У такому відокремленому підрозділі може вестись також підготовча робота щодо укладення пенсійних контрактів.

Відокремлені підрозділи адміністратора не здійснюють фінансових операцій.

5. Договір про адміністрування пенсійного фонду

Договір про адміністрування пенсійного фонду укладається на підставі рішення ради фонду та завіряється підписом голови ради фонду (або члена ради фонду, якому головою ради надано відповідне доручення), печаткою фонду, підписом уповноваженої особи адміністратора та печаткою адміністратора. Договір повинен відповідати вимогам, встановленим частинами четвертою та п’ятою статті 21 Закону, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та цим Положенням.

У договорі про адміністрування пенсійного фонду також повинні бути визначені порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов’язані з передачею системи персоніфікованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі. Крім того, в договорі можуть бути визначені умови оплати послуг щодо передачі системи персоніфікованого обліку. При цьому розмір такої оплати не повинен перевищувати розмір плати за надання послуг з адміністрування фонду, установлений цим договором.

6. Організація взаємодії адміністратора з особами, що управляють активами, та зберігачем фонду

Порядок взаємодії та обміну інформацією (у тому числі документами) між адміністратором фонду та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами такого фонду, а також між адміністратором фонду та зберігачем такого фонду визначається внутрішнім положенням та відповідними договорами про надання послуг фонду.

Порядок обміну інформацією між особами, що надають послуги фонду, а також права та обов’язки таких осіб у порядку обміну інформацією можуть визначатися відповідними договорами щодо обміну інформацією, які можуть додатково укладатися між адміністратором і особою (особами), що здійснює(ють) управління активами фонду, а також між адміністратором і зберігачем фонду. Такими договорами може визначатися порядок проведення фінансових операцій від імені фонду та порядок використання рахунків фонду, відкритих у зберігача, а також порядок розрахунку чистої вартості активів фонду. Укладення таких договорів може передбачатися договорами між фондом і особою, що здійснює управління активами, та між фондом і зберігачем.

7. Особливості проведення фінансових операцій від імені фонду та використання адміністратором поточних рахунків фонду, відкритих у зберігача

Рахунок, розпорядником якого призначений адміністратор (адміністративний рахунок), використовується для операцій, не пов’язаних з інвестуванням пенсійних активів.

Кошти, що надходять на адміністративний рахунок, після з’ясування їх призначення використовуються для проведення адміністратором оплат витрат фонду від його імені, а їх залишок підлягає перерахуванню на рахунок, який призначений для інвестування пенсійних активів. У випадку недостатності коштів, що знаходяться на адміністративному рахунку, для проведення оплат витрат фонду адміністратор (підрозділ, що здійснює адміністрування) надає особі (особам), що здійснює(ють) управління активами фонду (розпоряднику рахунку, який призначений для інвестування пенсійних активів), запит про перерахування коштів на адміністративний рахунок.

Порядок проведення фінансових операцій від імені фонду та порядок використання рахунку (рахунків) фонду, відкритого(их) у зберігача, встановлюється договорами між адміністратором і особою, що здійснює управління активами, а також між адміністратором і зберігачем фонду.

У разі якщо адміністратор і особа, що здійснює управління активами фонду, є однією юридичною особою та поєднують діяльність з обслуговування пенсійного фонду, то всі зазначені фінансові операції можуть здійснюватися з одного рахунку.

8. Порядок роботи з вхідними та вихідними документами

Датою подання адміністратору вхідних документів є дата подання документів адміністратору відправником особисто або через уповноваженого ним представника або дата подання за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку у разі відправлення поштою.

Датою отримання адміністратором вхідних документів у випадку, якщо:

документи подані адміністратору відправником особисто або через уповноваженого ним представника, є дата їх подання;

документи надіслані простим поштовим відправленням, є дата реєстрації їх у журналі обліку вхідних документів;

документи надіслані рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю, є дата вручення зазначеного поштового відправлення адміністратору.

Працівник адміністратора, який приймає документи, зобов’язаний у день отримання документів зробити запис у журналі обліку вхідних документів, зазначивши перелік прийнятих документів на паперових та/або електронних носіях за їх найменуваннями та реквізитами, дату прийняття документів та реєстраційні номери, за якими документи зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що подаються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості. У разі отримання документів поштою конверт, у якому вони надійшли, обов’язково зберігається разом з одним із документів, який надійшов у цьому конверті.

Працівник адміністратора, який відправляє документи, зобов’язаний зробити запис у журналі обліку вихідних документів, зазначивши перелік документів на паперових та/або електронних носіях, які відправляються, за їх найменуваннями та реквізитами, дату й реєстраційний номер, за яким документ зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що відправляються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості.

У разі відмови у виконанні будь-якої письмової заяви, передбаченої цим Положенням, що надійшла від учасника (подружжя учасника, спадкоємця учасника), адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє відповідну особу про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

У разі якщо до адміністратора звернувся учасник фонду або його спадкоємець (спадкоємці) з проханням щодо допомоги у складанні заяви, передбаченої вимогами цього Положення, адміністратор має надати таку допомогу.

9. Організація звітності фонду

Адміністратор зобов’язаний складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади.

Порядок, строки та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором до Нацкомфінпослуг та до ради пенсійного фонду, з якою він уклав договір про адміністрування, встановлені Положенням про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 27 жовтня 2011 року № 674, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 41/20354.

Адміністратор також зобов’язаний звітувати від імені фонду перед державними контролюючими органами в терміни та в порядку, що встановлені законодавством.

ІІІ. Система персоніфікованого обліку

1. Для кожного фонду, з яким адміністратором укладено відповідний договір про адміністрування фонду, формується окрема система персоніфікованого обліку.

2. Усі записи в системі персоніфікованого обліку ведуться українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб на їх вимогу, яка підтверджується заявою довільної форми, допускається додаткове визначення відповідних даних російською або англійською мовою.

3. Інформація в системі персоніфікованого обліку повинна бути повною, актуальною та взаємоузгодженою.

4. У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) відповідно до вимог Податкового кодексу України для ідентифікації особи при адмініструванні фонду замість нього використовуються: для громадян України - серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; для іноземців та осіб без громадянства - номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу. Для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження.

5. Ведення персоніфікованого обліку полягає у виконанні адміністратором таких функцій:

відкриття, ведення та закриття облікових карток зареєстрованих осіб, інших об’єктів обліку;

облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи персоніфікованого обліку;

відкриття, ведення та закриття індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду;

здійснення розподілу пенсійного внеску, сплаченого на користь кількох учасників фонду, за індивідуальними пенсійними рахунками таких учасників;

розрахунок сум пенсійних виплат;

розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з пенсійних виплат;

ведення облікових журналів, що входять до системи персоніфікованого обліку;

видача учасникам фонду виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків та надання іншої інформації;

обробка запитів, що стосуються отримання інформації із системи персоніфікованого обліку, та надання відповідних відомостей;

формування, зберігання та облік архіву документів (у разі самостійного його ведення), на підставі яких сформована система персоніфікованого обліку, а також документів, які стали підставою для внесення змін до неї, документів, які були створені в результаті обробки даних системи персоніфікованого обліку та повинні знаходитись у адміністратора;

переведення пенсійних коштів учасника фонду до іншого фонду, банку або страхової організації у випадках, передбачених чинним законодавством України;

передача системи персоніфікованого обліку іншому адміністратору;

забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку.

6. Складові системи персоніфікованого обліку:

1) система персоніфікованого обліку складається з облікових карток, індивідуальних пенсійних рахунків, облікових журналів.

Основною одиницею обліку інформації про зареєстрованих осіб та інші об’єкти обліку є облікова картка. Облікові картки відкриваються в електронній формі на кожний об’єкт обліку. Кожна облікова картка повинна містити інформацію про:

унікальний номер (код) облікової картки;

дату та підставу для відкриття облікової картки;

дату та підстави для закриття облікової картки.

Облікова картка може містити додаткову інформацію, не передбачену цим Положенням.

Внесення інформації до облікової картки здійснюється після отримання адміністратором інформації щодо об’єкта обліку;

2) облікові картки системи персоніфікованого обліку фонду.

Кожна облікова картка додатково до інформації, встановленої підпунктом 1 цього пункту, має містити відомості, встановлені цим підпунктом.

Облікова картка фонду.

Облікова картка фонду відкривається на підставі договору про адміністрування фонду, укладеного радою фонду з адміністратором, або рішення Нацкомфінпослуг щодо тимчасового призначення адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано, протягом п’яти робочих днів з дати укладення такого договору або призначення тимчасового адміністратора. Зміни та доповнення до облікової картки фонду можуть вноситися на підставі інформації, поданої радою фонду до адміністратора в письмовому вигляді, у тому числі договорів, укладених радою фонду із суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення, не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка фонду має також містити:

загальні відомості про фонд;

повне та скорочене (за наявності) найменування фонду;

вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний);

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштову адресу;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

реквізити державної реєстрації фонду;

інформацію щодо свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи;

інформацію щодо рішення про внесення фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

банківські реквізити (за наявності);

вид професійної діяльності, визначений у статуті фонду, за яким пов’язані учасники фонду (тільки для професійного фонду);

найменування та код за ЄДРПОУ правонаступника фонду;

відомості про кожного із засновників фонду;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

відомості про вихід зі складу засновників (дату та підставу для виходу).

Також зазначається інформація:

щодо кожного засновника - юридичної особи:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції);

місцезнаходження;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

щодо кожного засновника - фізичної особи:

прізвище, ім’я, по батькові;

інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

відомості про роботодавців - платників фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування або прізвище, ім’я, по батькові;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) (для юридичної особи);

реквізити державної реєстрації суб’єкта господарювання (для фізичної особи);

місцезнаходження або місце проживання;

поштову адресу;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника (для юридичної особи);

номер та дата укладення договору про участь у корпоративному пенсійному фонді;

відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата та підстава для виходу);

відомості про раду фонду:

місцезнаходження;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

щодо кожного члена ради фонду:

прізвище, ім’я, по батькові;

інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце основної роботи та посада;

найменування або прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), яка (які) делегувала(и) члена ради фонду;

посада в раді фонду;

поштову адресу;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

дата обрання членом ради фонду;

дата та підстави для закінчення (складання) повноважень членом ради фонду.

Облікова картка адміністратора фонду.

Облікова картка адміністратора фонду відкривається на підставі першого за часом договору про адміністрування фонду, укладеного з радою фонду, або рішення Нацкомфінпослуг щодо тимчасового призначення адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано, протягом п’яти робочих днів з дати укладення такого договору або призначення тимчасового адміністратора. Зміни до облікової картки адміністратора вносяться з ініціативи адміністратора.

Облікова картка адміністратора фонду має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування адміністратора;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фонду;

перелік фондів, з якими укладено договори про адміністрування;

інформацію щодо кожного договору про адміністрування фонду;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника адміністратора;

прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника структурного підрозділу, який здійснює адміністрування фонду (за наявності);

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка зберігача фонду.

Облікова картка зберігача фонду відкривається на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного зберігачем з радою фонду, протягом п’яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору скріплюється печаткою фонду та підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про обслуговування фонду зберігачем протягом п’яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки зберігача можуть вноситись на підставі інформації, поданої радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, зберігачем до адміністратора в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка зберігача фонду має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування зберігача;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

інформацію щодо договору про обслуговування фонду зберігачем;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи - зберігача;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду.

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, відкривається на підставі договору про управління активами фонду, укладеного такою особою з радою фонду, протягом п’яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору скріплюється печаткою фонду та підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про управління активами фонду протягом п’яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки можуть вноситись на підставі інформації, поданої до адміністратора радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, особою, що здійснює управління активами фонду, у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування особи, що здійснює управління активами фонду;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

інформацію щодо договору про управління активами фонду;

інформацію щодо частки активів, що знаходиться в управлінні;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження діяльності з управління активами фонду (за наявності);

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги.

Для обліку інформації про осіб, які надають агентські послуги в порядку, передбаченому статтею 54 Закону, та формування реєстру таких осіб адміністратор у випадку наявності осіб, які надають агентські послуги, має вести їх облікові картки.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, відкривається на підставі першого за часом укладення договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з такою особою, протягом п’яти робочих днів з дати укладення такого договору доручення. Зміни до облікової картки можуть вноситись на підставі підтвердних документів, представлених такою особою, або тих, що наявні в адміністратора, протягом п’яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, має також містити:

інформацію щодо договору доручення про надання агентських послуг;

дату закінчення (розірвання) дії договору доручення про надання агентських послуг;

ідентифікаційні дані особи:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання із зазначенням адреси;

інформацію щодо документа, що дає змогу встановити особу, назву органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду.

Облікова картка вкладника фонду відкривається на підставі першого за часом укладення пенсійного контракту таким вкладником одночасно з відкриттям облікової картки на укладений ним пенсійний контракт. Зміни до облікової картки вкладника фонду вносяться на підставі подальших пенсійних контрактів, укладених з таким вкладником одночасно з відкриттям облікової картки на укладений наступний пенсійний контракт, або відповідної письмової заяви вкладника фонду та представлених ним підтвердних документів протягом п’яти робочих днів із дати отримання адміністратором відповідної інформації.

Облікова картка вкладника фонду має також містити:

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійного (пенсійних) контракту(ів) та номер (код) пенсійної схеми за кожним пенсійним контрактом;

облікова картка вкладника фонду - юридичної особи має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) юридичної особи;

місцезнаходження;

поштову адресу;

банківські реквізити;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи (представника) вкладника фонду (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи - підприємця має також містити:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

реквізити державної реєстрації суб’єкта господарювання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, який дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштову адресу;

банківські реквізити (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи обов’язково має також містити:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, який дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштову адресу;

громадянство;

банківські реквізити (за наявності).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »