Документ z0037-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2009 N 896
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2010 р.
за N 37/17332

Про затвердження Інструкції щодо забезпечення
дослідними зразками кваліфікаційної експертизи
сортів рослин на придатність на поширення

Відповідно до статей 25, 27, 29 Закону України "Про охорону
прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), Правил складання та подання
заявки на сорт рослин, затверджених наказом Міністерства аграрної
політики України від 26.04.2007 N 287 ( z0553-07, za553-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.05.2007 за
N 553/13820, Порядку ввезення в Україну дослідних зразків сортів
рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та
вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
15.08.2008 N 512 ( z0807-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.09.2008 за N 807/15498, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність
на поширення, що додається.
2. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Українському інституту експертизи сортів рослин
(Гаценко С.В.) забезпечити опублікування наказу в офіційному
бюлетені Держсортслужби.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу та організаційне
забезпечення покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
15.12.2009 N 896
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2010 р.
за N 37/17332

ІНСТРУКЦІЯ
щодо забезпечення дослідними зразками
кваліфікаційної експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на фізичних та юридичних осіб,
що постачають зразок посадкового матеріалу для цілей
кваліфікаційної експертизи (далі - зразок) та працівників
державної системи охорони прав на сорти рослин, уповноважених
Державною службою з охорони прав на сорти рослин отримувати та в
подальшому готувати зразок для проведення кваліфікаційної
експертизи сорту рослин (далі - експертиза).
1.2. З метою впорядкування постачання й отримання посадкового
матеріалу для цілей експертизи Держсортслужба утворює в складі
визначеного закладу експертизи спеціалізований структурний
підрозділ (далі - підрозділ), основним завданням якого є отримання
посадкового матеріалу для цілей експертизи, здійснення його
обліку, проведення підготовчих робіт для його дослідження,
включаючи шифрування зразка, його протруєння, фасування,
маркування і постачання до закладів експертизи державної системи
охорони прав на сорти рослин (далі - заклади експертизи
Держсортслужби), відповідно до програми польових досліджень з
експертизи.
II. Класифікація посадкового матеріалу
2.1. Зразок, залежно від ботанічного таксона, може бути
представлений насінням або садивним матеріалом (саджанцями,
живцями, бульбами, цибулинами тощо).
2.2. Для експертизи зразок постачається заявником щорічно на
підставі повідомлення, яке надає Держсортслужба згідно з
пунктом 6.3 цієї Інструкції.
2.3. Заявник або його уповноважений представник забезпечує
постачання зразка самостійно, на безоплатній основі в кількості
посадкового матеріалу для забезпечення проведення польових
досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на
придатність на поширення в Україні (на 1 рік на 1 точку
досліджень) (додаток 1). Матеріали надаються закладам експертизи
Держсортслужби, визначеним програмою польових досліджень (далі -
програма) у встановлені цією Інструкцією строки постачання зразка
сорту рослин до підрозділу Держсортслужби (додаток 2) (далі -
строки) і за адресою підрозділу, яка вказана у повідомленні про
постачання посадкового матеріалу.
III. Вимоги до посадкового матеріалу
3.1. Зразок повинен належати до певної категорії насіння:
оригінальне, елітне, репродукційне і супроводжуватись документом,
в якому будуть вказуватись посівні якості насіння, карантинним
сертифікатом, етикеткою зразка посадкового матеріалу сорту рослин
для польових досліджень з кваліфікаційної експертизи на
придатність сорту на поширення в Україні (додаток 3) (далі -
етикетка) та копією повідомлення Держсортслужби про постачання
сорту рослин до підрозділу. Один примірник етикетки повинен
закріплюватись на пакунку з насінням, а копія етикетки вкладається
в його середину. Зразок упаковується заявником у матеріал, який
виключає його пошкодження.
3.2. Зразок, що постачається для експертизи, не підлягає
хімічній обробці заявником. Підрозділ здійснює протруєння зразка,
який направлений для експертизи хімічним препаратом.
IV. Строки постачання зразка до підрозділу
4.1. Зразок повинен надійти до підрозділу у зазначені строки.
4.2. У разі, коли заявник з будь-яких поважних причин не має
можливості надіслати зразок у встановлені строки, він зобов'язаний
подати до Держсортслужби клопотання про перенесення проведення
експертизи на наступний рік.
V. Приймання Зразка
5.1. Зразок, який надійшов до підрозділу, приймає
відповідальна особа підрозділу. Факт надходження зразка фіксується
у Журналі надходження посадкового матеріалу сортів рослин для
проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи на
придатність сорту на поширення в Україні (додаток 4), вказуючи
спосіб отримання (поштовим, кур'єрським зв'язком тощо). При цьому
перевіряються цілісність упаковки зразка, наявність пакета
супровідних документів, що зазначені в пункті 3.1 Інструкції, його
вага тощо.
5.2. Підрозділ не приймає зразок у разі: порушення цілісності його упаковки; відсутності повного пакета супровідних документів; вага зразка менша, ніж вказана у повідомленні; у разі відсутності етикетки на упаковці зразка або всередині
упаковки; відсутності довіреності, яка засвідчує уповноважену заявником
особу. У разі надходження від заявника зразка, що не відповідає
вимогам цього пункту, поштою або від його уповноваженого
представника, підрозділ фіксує порушення умов постачання у Звіті
про надходження посадкового матеріалу сортів рослин для виконання
програми польових досліджень з кваліфікаційної експертизи на
придатність сорту на поширення в Україні (додаток 5) і повідомляє
заявника про необхідність усунення порушень протягом п'яти робочих
днів з дня отримання заявником цього повідомлення. До усунення заявником порушень зразок зберігається
підрозділом в окремому боксі сховища для насіння. Зразок, у якого порушення не усунені, за згодою заявника,
знищується за актом, або повертається заявнику, який повинен
забрати його особисто або через уповноваженого представника.
VI. Шифрування зразка і планування польових
досліджень з експертизи
6.1. З метою забезпечення конфіденційності результатів
експертизи всі сорти, за якими польові дослідження з експертизи на
придатність до поширення в Україні проводяться в закладах
експертизи Держсортслужби, шифруються. Шифрування сорту
здійснюється автоматично, при введенні інформації за заявкою до
бази даних одночасно з номером заявки в базі даних генерується
унікальний код сорту. Розшифрування проводиться Держсортслужбою після прийняття
рішення про виникнення майнового права інтелектуальної власності
на поширення сорту.
6.2. Планування проведення експертизи здійснюється
Держсортслужбою шляхом складання програми, до якої включаються
сорти рослин, за які сплачено збір за проведення експертизи за
кожний рік досліджень.
6.3. У десятиденний термін, після включення сорту до програми
відповідного року, Держсортслужба надсилає заявнику повідомлення
про постачання зразка. Листування здійснюється поштою, українською
мовою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення за
адресою, вказаною у заявці на сорт рослин у розділі "Адреса для
листування".
6.4. Держсортслужба доводить до підрозділу інформацію щодо
включення сорту до програми, його номер заявки, назву сорту і код
сорту та перелік закладів експертизи Держсортслужби, до яких
підрозділ повинен поставити закодований зразок.
VII. Підготовка зразка у підрозділі
7.1. Після отримання зразка підрозділ здійснює його
протруєння і фасування пакунків. Кількість пакунків відповідає
кількості закладів експертизи Держсортслужби, визначених
програмою.
7.2. На кожний пакунок зразка підрозділом виготовляється дві
етикетки зразка посадкового матеріалу сорту рослин для польових
досліджень з кваліфікаційної експертизи (додаток 6), на яких назва
сорту і номер заявки замінюються кодом сорту а інформація щодо
даних заявника вилучається. Одна етикетка прикріплюється на
зовнішній бік пакунка, друга - вкладається, у середину пакунка за
підписом уповноваженої посадової особи підрозділу. Підрозділ оформлює для кожного закладу експертизи
Держсортслужби карантинний сертифікат у Державній службі з
карантину рослин України.
7.3. Оригінали супровідних документів зразка зберігаються у
підрозділі протягом трьох років після закінчення експертизи і
прийняття рішення Держсортслужбою щодо сорту рослин.
7.4. Підрозділ формує партії зразків для закладів експертизи
Держсортслужби. Кожна партія зразків нумерується. Номер партії має
формат ХХХ-УУУ/RRRR(ZZZ), де ХХХ - номер партії; УУУ - код закладу
експертизи Держсортслужби; RRRR - рік експертизи відповідно до
запису у Журналі обліку партій зразків сортів рослин, що
відправляються до закладів експертизи Держсортслужби (додаток 7);
ZZZ - скорочена абревіатура типу експертизи.
7.5. Після завершення оформлення партії зразків на кожний
заклад експертизи Держсортслужби підрозділ організовує їх
постачання до закладів експертизи Держсортслужби. На кожну партію
зразків надається супровідний лист постачання партії зразків
сортів рослин для виконання програми польових досліджень з
кваліфікаційної експертизи на придатність сорту на поширення в
Україні (додаток 8) у двох примірниках, один примірник залишається
в закладі експертизи Держсортслужби, а другий повертається до
підрозділу.
Голова В.А.Хаджиматов

Додаток 1
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

КІЛЬКІСТЬ
посадкового матеріалу для забезпечення проведення
польових досліджень з кваліфікаційної експертизи
сортів рослин на придатність на поширення в Україні
(на 1 рік на 1 точку досліджень)

------------------------------------------------------------------ | N | Ботанічний таксон | Кількість посадкового | | з/п | українською мовою | матеріалу | |------+----------------------------+----------------------------| | 1 |Буряк кормовий | 1,5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 2 |Буряк цукровий | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 3 |Горох посівний | 10 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 4 |Горошок | 10 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 5 |Гречка | 2,5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 6 |Грястиця збірна | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 7 |Еспарцет | 3 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 8 |Жито | 5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 9 |Картопля (раньостиглі та | 150 кг | | |середньоранні сорти) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 10 |Картопля (середньостиглі та | 70 кг | | |середньопізні сорти) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 11 |Конюшина лучна | 1,5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 12 |Костриця лучна | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 13 |Кукурудза | 2,5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 14 |Люпин (білий та жовтий) | 10 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 15 |Люцерна посівна | 1,5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 16 |Овес | 4 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 17 |Пажитниця (багатоквіткова та| 2 кг | | |пасовищна) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 18 |Просо | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 19 |Пшениця м'яка | 5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 20 |Пшениця тверда | 5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 21 |Райграс високий | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 22 |Ріпак | 1 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 23 |Соняшник | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 24 |Сорго зернове | 2 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 25 |Соя | 5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 26 |Стоколос безостий | 3 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 27 |Тимофіївка лучна | 1 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 28 |Тритикале | 5 кг | |------+----------------------------+----------------------------| | 29 |Ячмінь | 5 кг | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

СТРОКИ
постачання зразка сорту рослин
до підрозділу Держсортслужби

------------------------------------------------------------------ | N | Ботанічний таксон українською мовою | Дата надходження | |----------------------------------------------------------------| | Озимі | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Ріпак | 1 серпня | |---+-----------------------------------------+------------------| | 2 |Жито | 15 серпня | |---+-----------------------------------------| | | 3 |Пшениця м'яка | | |---+-----------------------------------------| | | 4 |Пшениця тверда | | |---+-----------------------------------------| | | 5 |Тритикале | | |---+-----------------------------------------| | | 6 |Ячмінь | | |----------------------------------------------------------------| | Ярі ранні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Горох посівний | 1 березня | |---+-----------------------------------------| | | 2 |Горошок | | |---+-----------------------------------------| | | 3 |Еспарцет | | |---+-----------------------------------------| | | 4 |Жито | | |---+-----------------------------------------| | | 5 |Овес | | |---+-----------------------------------------| | | 6 |Ріпак | | |---+-----------------------------------------| | | 7 |Тритикале | | |---+-----------------------------------------| | | 8 |Ячмінь | | |---+-----------------------------------------| | | 9 |Люцерна | | |---+-----------------------------------------| | |10 |Конюшина лучна | | |---+-----------------------------------------| | |11 |Тимофіївка лучна | | |---+-----------------------------------------| | |12 |Стоколос безостий | | |---+-----------------------------------------| | |13 |Райграс високий | | |---+-----------------------------------------| | |14 |Пажитниця (пасовищна та багатоквіткова) | | |---+-----------------------------------------| | |15 |Костриця лучна | | |---+-----------------------------------------| | |16 |Грястиця збірна | | |---+-----------------------------------------| | |17 |Пшениця м'яка | | |---+-----------------------------------------| | |18 |Пшениця тверда | | |----------------------------------------------------------------| | Ярі пізні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Буряк кормовий | 10 березня | |---+-----------------------------------------| | | 2 |Буряк цукровий | | |---+-----------------------------------------| | | 3 |Картопля | | |---+-----------------------------------------| | | 4 |Кукурудза | | |---+-----------------------------------------| | | 5 |Гречка | | |---+-----------------------------------------| | | 6 |Просо | | |---+-----------------------------------------| | | 7 |Соняшник | | |---+-----------------------------------------| | | 8 |Соя | | |---+-----------------------------------------| | | 9 |Люпин | | |---+-----------------------------------------| | |10 |Гірчиця сарептська | | |---+-----------------------------------------| | |11 |Гірчиця біла | | |---+-----------------------------------------| | |12 |Сорго | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

ЕТИКЕТКА
зразка посадкового матеріалу сорту рослин
для польових досліджень з кваліфікаційної
експертизи на придатність сорту
на поширення в Україні

Заявник _________________________________________________________
(П.І.Б. для фізичних осіб або найменування
для юридичних осіб)
Таксон __________________________________________________________
(назва українською мовою) _________________________________________________________________
(назва латинською мовою)
Сорт ____________________________________________________________
(номер заявки і назва сорту)
Категорія________________________________________________________
(категорія посадкового матеріалу
(оригінальний, елітний, репродукційний))
Маса зразка _____________________________________________________
Рік урожаю ______________________________________________________
Маса 1000 насінин _______________________________________________
Схожість ________________________________________________________
Дата відбору ____________________________________________________
_________ ____________ _______________________
(дата) (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

ЖУРНАЛ
надходження посадкового матеріалу сортів рослин
для проведення польових досліджень
з кваліфікаційної експертизи на придатність
сорту на поширення в Україні

--------------------------------------------------------------------------------- |N зп|Заявник|Культура| N |Назва|Кількість| Шлях | Дата | Підпис | | | | |заявки|сорту| |надходження|надходження|одержувача| |-------------------------------------------------------------------------------| | Рік експертизи __________ | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | |----+-------+--------+------+-----+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

ЗВІТ
про надходження посадкового матеріалу сортів
рослин для виконання програми польових
досліджень з кваліфікаційної експертизи
на придатність сорту на поширення
в Україні _______ року

------------------------------------------------------------------------- | (найменування підрозділу) | |-----------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------------------------| |Ботанічний | | |таксон | | | ----------------------------------------------------------| | | | --------------------------------- ----------------| |Сорт | | Заявка N | | | --------------------------------- ----------------| | | | ----------------------------------------------| |Тип польових досліджень | || | ----------------------------------------------| | | | --------------- --------------------------------| |Надійшов: дата | |від кого | | | --------------- --------------------------------| | | | ------------- ------------------------| |у кількості | кг/шт|Супровідні документи | | | ------------- ------------------------| | | |Якість зразка за візуальною оцінкою: | |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |Маса 1000 насінин| |Схожість, % | | | | ----------------- -------------------- | |-----------------------------------------------------------------------| |Примітки: | |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| | ---------------------------------------------------| |Відповідальна особа | | | ---------------------------------------------------| | | | ------------------ -------------------| |Дата | | Підпис відповідальної особи | | | ------------------ -------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |______________________________ | ________________ |Керівник | | (назва | (підпис) |____________________| |______________________________ | М.П. | (П.І.Б.) | | підрозділу, | | | |______________________________ | | | |який здійснює приймання зразка)| | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

ЕТИКЕТКА
зразка посадкового матеріалу сорту рослин
для польових досліджень з кваліфікаційної експертизи

Заклад експертизи _______________________________________________
(найменування)
Рік експертизи __________________________________________________
Тип експертизи __________________________________________________
Ботанічний таксон _______________________________________________
(назва українською мовою) _________________________________________________________________
(назва латинською мовою)
Сорт ____________________________________________________________
(код сорту)
Категорія _______________________________________________________
(категорія посадкового матеріалу
(оригінальний, елітний, репродукційний))
Рік урожаю ______________________________________________________
Маса зразка _____________________________________________________
Дата відбору ____________________________________________________
Протруювач ______________________________________________________
Дата обробки ____________________________________________________
Маса 1000 насінин _______________________________________________
Схожість ________________________________________________________
____________ _________________ ___________________
(дата) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 7
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

ЖУРНАЛ
обліку партій зразків сортів рослин,
що відправляються до закладів
експертизи Держсортслужби

--------------------------------------------------------------------------- | N | Зразки | Дата | Особа, що | Дата | П.І.Б. | |партії|--------------------|відправлення| супроводжує |отримання| особи, | | |(культура,|загальна | партії | партію | партії | що | | | код |кількість| |-------------| |отримала| | | сорту) | | |П.І.Б.|підпис| |партію | |------+----------+---------+------------+------+------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+----------+---------+------------+------+------+---------+--------| | | | | | | | | | |------+----------+---------+------------+------+------+---------+--------| | | | | | | | | | |------+----------+---------+------------+------+------+---------+--------| | | | | | | | | | |------+----------+---------+------------+------+------+---------+--------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Інструкції
щодо забезпечення дослідними
зразками кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
на придатність на поширення

СУПРОВОДНИЙ ЛИСТ
постачання партії зразків сортів рослин
для виконання програми польових досліджень
з кваліфікаційної експертизи на придатність
сорту на поширення в Україні _______ року

ПАРТІЯ N ____________
Відправник ______________________________________________________
(найменування)
Одержувач _______________________________________________________
(найменування)
Кількість зразків _______________________________________________
Зміст партії (культура, код сорту):
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата відправлення ________________ Дата отримання _______________
Партію передав ___________________ ______________________________
(П.І.Б. ) (підпис)
Партію прийняв ___________________ _____________________________
(П.І.Б.) (підпис)


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору