Про Роз'яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму
Центрвиборчком; Постанова, Роз'яснення, Форма типового документа [...] від 26.12.200877
Документ v0077359-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2012, підстава v2007359-12
 

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
26.12.2008 N 77
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 2007 ( v2007359-12 ) від 27.12.2012 }
Про Роз'яснення щодо утворення та реєстрації
ініціативних груп всеукраїнського референдуму

За результатами узагальнення практики застосування
законодавства України про референдуми та проведення референдумів в
Україні, з метою забезпечення однакового застосування на всій
території України законодавства України про референдуми,
відповідно до статей 16, 17, пункту 3 статті 26 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись
статтями 12, 13, 16, 20 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення щодо утворення та реєстрації
ініціативних груп всеукраїнського референдуму (додаток 1).
2. Встановити форму списку громадян України - учасників
зборів з питання всеукраїнського референдуму (додаток 2).
3. Встановити форму списку членів ініціативної групи
всеукраїнського референдуму (додаток 3).
4. Цю постанову надіслати районним, міським (міст обласного,
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) радам.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2008 року N 77
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо утворення та реєстрації ініціативних груп
всеукраїнського референдуму

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення реалізації і
захисту права громадян України на участь у референдумах,
дотримання передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та Законами
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ),
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) принципів і засад процесу
референдуму, а також однакового застосування законодавства України
про референдуми під час утворення та реєстрації ініціативних груп
всеукраїнського референдуму.
1. Загальні положення
1.1. Утворення та реєстрація ініціативних груп
всеукраїнського референдуму здійснюються згідно із Законами
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ),
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) та із врахуванням
цього Роз'яснення.
1.2. Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про
проведення всеукраїнського референдуму належить громадянам
України, які мають право на участь у референдумі.
Збирання підписів організовують і здійснюють ініціативні
групи всеукраїнського референдуму, що утворюються відповідно до
статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) та із врахуванням цього Роз'яснення.
2. Утворення ініціативних груп
всеукраїнського референдуму
2.1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму (далі -
ініціативна група) утворюється на зборах за участю не менш як 200
громадян України, які на день проведення зборів досягли 18 років,
мають право голосу і проживають на території України.
2.2. Ініціатори зборів з питання всеукраїнського референдуму
(далі - збори) не пізніш як за 10 днів до їх проведення
зобов'язані письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів
міського голову (міста обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим значення), голову районної ради (далі - міський
голова, голова районної ради) відповідного міста, району, на
території яких вони проводитимуться.
Міський голова, голова районної ради (особа, яка згідно із
законодавством України виконує його повноваження) бере участь у
зборах або письмовим дорученням чи розпорядженням забезпечує
участь у зборах іншої посадової особи відповідного органу
місцевого самоврядування.
Зазначена посадова особа, присутня на зборах, здійснює
перевірку дотримання законодавства щодо проведення зборів, про що
зазначається в протоколі зборів.
2.3. Перед початком зборів проводиться поіменна реєстрація
учасників зборів, складається їх список за формою, встановленою
постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року
N 77 (додаток 2).
Список учасників зборів повинен містити відомості,
передбачені частиною першою статті 7, частинами першою та
четвертою статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), а саме: прізвище, власне ім'я та по
батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; назву
документа, що посвідчує особу та громадянство України, його серію
та номер.
Навпроти свого прізвища у списку кожний учасник зборів
ставить особистий підпис, що підтверджує його участь у зборах.
На зборах із числа учасників обираються голова та секретар.
Порядок денний зборів повинен включати обговорення
доцільності проведення референдуму та формулювання питання
(питань), що пропонується винести на референдум.
Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які
беруть у них участь. Результати голосування оголошує голова
зборів.
Питання, що пропонується винести на референдум, повинно мати
точне формулювання, яке не допускає різних тлумачень та надає
можливість учаснику референдуму відповісти "так" чи "ні" щодо
прийняття або відхилення запропонованого питання.
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань
податків, бюджету та амністії.
У разі винесення на референдум двох або більше питань
учасники зборів затверджують формулювання кожного питання окремо.
2.4. У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції
про проведення референдуму та затвердження формулювання питання
(питань), що пропонується винести на референдум, обирається
ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів
громадян України.
2.5. Ініціативна група складається не менш як із 20 громадян
України, які на день проведення зборів досягли 18 років, мають
право голосу і проживають на території України.
Список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища,
власного імені та по батькові; числа, місяця, року народження;
назви документа, що посвідчує особу та громадянство України, його
серії та номера складається за формою, встановленою постановою
Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 (додаток
3).
2.6. Про проведення зборів складається протокол, в якому
зазначаються дата (число, місяць, рік), точна адреса місця
проведення зборів, кількість учасників, прізвища, імена та по
батькові обраних голови та секретаря зборів, результати
голосування з питань порядку денного.
Про участь посадової особи на зборах зазначається у протоколі
зборів, який підписується головою і секретарем цих зборів.
2.7. Документами зборів, які підписуються головою і
секретарем зборів, є:
- список учасників зборів;
- протокол зборів;
- точне формулювання кожного окремого питання, що
пропонується винести на референдум;
- список членів ініціативної групи.
3. Реєстрація ініціативних груп
3.1. Питання щодо реєстрації ініціативної групи розглядається
Центральною виборчою комісією за поданням міського голови, голови
районної ради відповідного міста, району, на території яких
проведено збори.
3.2. Після проведення зборів міському голові, голові районної
ради подаються документи, передбачені частиною восьмою статті 16
Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
( 1286-12 ), а також підписане всіма членами ініціативної групи
зобов'язання про додержання ними законодавства України про
референдуми.
3.3. З метою забезпечення відповідності документів зборів
вимогам законодавства України про референдуми та цьому Роз'ясненню
за дорученням міського голови, голови районної ради здійснюється
перевірка порядку проведення зборів та правильності оформлення їх
документів.
У разі відповідності поданих документів зборів вимогам Закону
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
цьому Роз'ясненню міський голова, голова районної ради у 10-денний
строк з дня надходження документів подає їх до Центральної
виборчої комісії.
Подання міського голови, голови районної ради повинно містити
інформацію про проведення зборів, на яких утворена ініціативна
група, результати перевірки відповідності документів зборів
вимогам законодавства України про референдуми та цьому
Роз'ясненню.
При цьому зазначаються перелік документів, що додаються, та
загальна кількість аркушів додатка.
Право підписувати подання до Центральної виборчої комісії має
міський голова, голова районної ради або особа, яка відповідно до
законодавства України виконує його повноваження.
У разі невідповідності поданих документів зборів вимогам
законодавства України про референдуми та цьому Роз'ясненню міський
голова, голова районної ради або особа, яка відповідно до
законодавства України виконує його повноваження, у 10-денний строк
з дня надходження документів повертає їх суб'єктам подання (на
адресу голови зборів) разом із мотивованим роз'ясненням підстав
повернення.
Дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб щодо перевірки порядку проведення зборів та
правильності оформлення документів зборів можуть бути оскаржені в
судовому порядку.
3.4. Центральна виборча комісія у 15-денний строк з дня
надходження документів зборів приймає рішення про реєстрацію
(відмову в реєстрації) ініціативної групи.
3.5. При реєстрації Центральною виборчою комісією
ініціативних груп з одного і того ж питання їм присвоюються
порядкові номери.
3.6. У разі реєстрації ініціативної групи Центральна виборча
комісія у триденний строк з дня реєстрації видає представнику
ініціативної групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів
ініціативної групи. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи
зазначається термін збирання підписів.
3.7. Відомості про реєстрацію ініціативних груп публікуються
Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2008 року N 77
СПИСОК
громадян України - учасників зборів з питання
всеукраїнського референдуму
_______________________________________________________
(формулювання питання) _______________________________________________________ (місце проведення зборів - село, селище, місто, район,
область, Автономна Республіка Крим)

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Число, | Місце | Назва |Підпис| |з/п |власне ім'я, |місяць, рік | проживання | документа, | | | | по батькові | народження | | що | | | | | | | посвідчує | | | | | | | особу та | | | | | | |громадянство| | | | | | | України, | | | | | | |його серія, | | | | | | | номер | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | |----+-------------+------------+------------+------------+------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___"_______________ 20___ року

Голова зборів _________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар зборів _________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2008 року N 77
СПИСОК
членів ініціативної групи всеукраїнського референдуму
________________________________________________________
(формулювання питання) ________________________________________________________ (місце проведення зборів - село, селище, місто, район,
область, Автономна Республіка Крим)

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Прізвище, власне| Число, місяць, |Назва документа,|Підпис| | | ім'я, | рік народження | що посвідчує | | | | по батькові | | особу та | | | | | | громадянство | | | | | | України, його | | | | | | серія, номер | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | |------+----------------+----------------+----------------+------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___"_______________ 20___ року

Голова зборів _________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар зборів _________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...