Документ z0741-03, текущая редакция — Принятие от 21.07.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2003 N 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2003 р.
за N 741/8062

Про затвердження Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

Відповідно до частини першої статті 9, частини другої статті
48 та частини третьої статті 50 Закону України "Про охорону прав
на сорти рослин" ( 3116-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перевірки збереженості сорту рослин, що
додається.
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
21.07.2003 N 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2003 р.
за N 741/8062

ПОРЯДОК
перевірки збереженості сорту рослин

Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 9,
частини другої статті 48 та частини третьої статті 50 Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (далі -
Закон) і визначає процедуру перевірки збереженості сорту рослин
(далі - перевірка).
1. Загальні положення
1.1. Протягом строку чинності патенту на сорт його власник
зберігає сорт, підтримуючи у незмінному вигляді ознаки, які були
зафіксовані при державній реєстрації сорту.
1.2. Український інститут експертизи сортів рослин (далі -
Інститут) та Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин
(далі - Інспекція) за дорученням Держсортслужби організовує та
проводить перевірку: планову (післяреєстраційний контроль) або
позапланову (післяреєстраційний нагляд).
1.3. Власник сорту на вимогу Інституту зобов'язаний надати
для здійснення перевірки потрібну інформацію, документи, зразки
сорту.
1.4. Перевірці підлягають сорти всіх видів рослин, на які
надана правова охорона, крім деревних та кущових видів, у зв'язку
з особливостями їх розмноження.
2. Планування перевірки
2.1. Початок перевірки сорту починається з дати отримання
патенту та залежить від виду рослин. Овочеві, облігатні
перехреснозапильні види підлягають перевірці через кожні 3 роки,
нестрогі самозапильні види - через 4 роки, самозапильні види -
через 5 років.
2.2. Перевірка сорту проводиться згідно з планом перевірки
(далі - план), який розробляється щорічно Інститутом,
затверджується головою Держсортслужби і доводиться до відома
сортодослідних станцій (додаток 1). Для проведення післяреєстраційного контролю власник сорту
постачає контрольний зразок насіння сорту на сортодослідну
станцію, визначену Держсортслужбою, в строки та у кількості, що
визначені рознарядкою на постачання (додаток 2). Зразок насіння
надається на безоплатній основі. Післяреєстраційний нагляд здійснюється посадовими особами,
визначеними Держсортслужбою, на підставі отримання заяви будь-якої
особи про втрату однорідності чи стабільності внаслідок
незабезпечення збереженості сорту його власником, перевірки
усунення виявлених раніше порушень за рішенням про його проведення
як безпосередньо у власника, так і у будь-якому насінницькому
господарстві, яке розмножує цей сорт, використовуючи насіння
сорту, надане власником сорту відповідно до укладеного
ліцензійного договору. Прийняте рішення є підставою для складання
плану проведення післяреєстраційного нагляду на поточний рік. Про
проведення післяреєстраційного нагляду повідомляється власник
сорту та, при потребі, насінницьке підприємство, в якому
планується проведення післяреєстраційного нагляду (додаток 3).
3. Проведення перевірки
3.1. Післяреєстраційний контроль проводиться на
сортодослідних станціях Держсортслужби, що проводять експертизу
сортів цього виду на вирізняльність, однорідність та стабільність
(далі - ВОС-тест) шляхом висіву зразка насіння сорту та наступного
опису рослин сорту за методиками, які застосовуються при його
державній реєстрації.
3.2. Післяреєстраційний контроль проводиться спеціалістами з
експертизи сортів на ВОС-тест з відповідних культур або
спеціалістами, які підготовлені спеціально для контролю та
перевірки сортів рослин.
3.3. Досліди проводяться у відкритому або закритому грунті
протягом одного вегетаційного періоду. Закладають досліди у
спеціальному блоці розсадника, де здійснюється польова експертиза
сортів на ВОС-тест.
3.4. Для перевірки використовують два зразки сорту: еталонний
зразок, який отримано від заявника під час видачі патенту і
збережено в Інституті, та контрольний зразок, який отримано від
власника за рознарядкою на постачання насіння на перевірку.
3.5. На досліди з перевірки сортів заводиться окрема посівна
відомість (додаток 4) та польовий журнал з відповідної культури,
форма якого наведена у Правилах проведення кваліфікаційної
експертизи сортів рослин, затверджених наказом Міністерства
аграрної політики України.
3.6. Морфологічний опис зразків сорту проводиться згідно з
методиками з ВОС-тесту (зернових, круп'яних, технічних,
зернобобових, овочевих, кормових, плодово-ягідних,
квітково-декоративних, лісових культур, картоплі, винограду та
горіхоплідних), які затверджені наказом Держсортслужби від
6 лютого 2003 р. N 3-2-/139-17 (далі - Методики з ВОС), у перший
рік випробування сорту. Описуються всі ідентифікаційні ознаки.
Визначається кодова формула контрольного зразка і порівнюється з
кодовою формулою еталонного зразка сорту. Вони повинні збігатися. Визначається однорідність сорту. Кількість нетипових рослин
не повинна перевищувати норму, встановлену Методикою з ВОС-тесту
для даного виду.
3.7. Заявник має право відвідувати досліди з перевірки сортів
у будь-яку фазу розвитку рослин. Якщо сорт перевищує допустиму норму нетипових рослин, яка
встановлена Методиками з ВОС, визначається його неоднорідність і
заявнику надсилають повідомлення про необхідність з'явитися на
сортодослідну станцію, яка проводить дослід, протягом 7 діб з
моменту отримання повідомлення. Одночасно на дослід виїжджає
комісія із спеціалістів Інституту.
3.8. Під час проведення післяреєстраційного нагляду посадова
особа, якій доручено здійснення перевірки безпосередньо у власника
сорту або в насінницькому підприємстві, яке розмножує сорт,
перевіряє відповідність ознак сорту ознакам, які були зафіксовані
при державній реєстрації сорту, та однорідність прояву ознак
сорту. У разі необхідності посадова особа може вимагати від
виробника насіння документи щодо джерел, з яких було отримано
насіння для розмноження.
4. Підготовка висновків перевірки
4.1. За результатами післяреєстраційного контролю Інститут
робить висновок (додаток 5) щодо збереженості сорту. У разі
невідповідності прояву ознак контрольного зразка сорту ознакам
еталонного зразка або виявлення неоднорідності контрольного зразка
сорту Інститут надсилає власнику сорту повідомлення (додаток 6)
про це та вимоги щодо їх усунення. Для перевірки усунення
невідповідностей, які були виявлені, Інститут приймає рішення про
повторну (позапланову) перевірку. За результатами такої перевірки
Інститут робить висновок (додаток 5) щодо збереженості сорту і в
разі неусунення вказаних невідповідностей надає пропозиції
Держсортслужбі (додаток 7), яка приймає рішення про припинення
чинності майнового права власника на сорт. Власнику сорту
надсилається повідомлення (додаток 8) про це. Відновлення
майнового права власника на сорт здійснюється після повідомлення
власником сорту Держсортслужби про усунення невідповідностей та
підтвердження цього факту перевіркою відповідно до цього Порядку в
двомісячний термін.
4.2. За результатами післяреєстраційного нагляду Інститут
робить висновок (додаток 5) щодо збереженості сорту. У разі
невідповідності прояву ознак сорту ознакам, які зафіксовані при
його державній реєстрації, або виявлення неоднорідності сорту з
вини його власника Інститут надає пропозиції Держсортслужбі
(додаток 9), яка приймає рішення про припинення чинності майнового
права власника на сорт і надсилає власнику сорту повідомлення
(додаток 10) про невідповідності, що були виявлені під час
проведення післяреєстраційного нагляду, та вимоги щодо їх
усунення. У разі усунення власником сорту невідповідностей
Держсортслужба в двомісячний термін приймає рішення про
відновлення майнового права власника на сорт.
Голова Державної служби
з охорони прав на сорти рослин В.Волкодав

Додаток 1
до пункту 2.2
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби
з охорони прав на сорти
рослин
"___" ____________ 20__ р.

ПЛАН
перевірки збереженості сорту рослин
Сортодослідна станція __________________
Рік перевірки ______
----------------------------------------------------------------- N | Назва сорту | Номер | Дата | Тип | Номер з/п | |патенту | реєстрації |перевір- |перевірки | | |прав на сорт|ки* | ----+--------------+--------+------------+---------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----------------------------------------------------------------- 1. Вид рослин ----------------------------------------------------------------- | | | | П/С | -----------------------------------------------------------------
--------------- * П - планова.
С - позапланова.

Додаток 2
до пункту 2.2
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)

РОЗНАРЯДКА
на постачання садивного матеріалу
для проведення перевірки збереженості сорту рослин
----------------------------------------------------------------- N | N | | Кількість| Сортодослідна| з/п |патенту| Сорт| садивного| станція | Адреса | | | матеріалу| | ----+-------+-----+----------+--------------+-------------------- -----------------------------------------------------------------
Директор ________________________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 3
до пункту 2.2
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)
____________________________
(власник сорту, установа або
П.І.Б., адреса) ____________________________ ____________________________
(насінницьке підприємство,
назва, адреса) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі ________________________________________________ __________________________________________________________________
Державною службою з охорони прав на сорти рослин прийнято рішення
про проведення післяреєстраційного нагляду за збереженістю сорту ________________________________________________, патент N ______,
(назва)
який буде здійснювати ___________________________________________
(посада, П.І.Б. особи, яка здійснює нагляд,
__________________________________________________________________
та її адреса)

Директор ______________________________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4
до пункту 3.5
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби
з охорони прав на сорти
рослин
"___" _______________ 20__р.

ПОСІВНА ВІДОМІСТЬ
з закладки досліду на перевірку
сортів _________________________
(назва культури)
у ________ році

-------------------------------------------------------------- Номер | Назва сорту| Номер | Номер | Тип | Примітка ділянки| |патенту|перевірки|перевірки*| --------+------------+-------+---------+----------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 --------+------------+-------+---------+----------+----------- | | | | П/С | --------------------------------------------------------------
--------------- * П - планова.
С - позапланова.

Додаток 5
до пункту 4.1
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)

ВИСНОВОК
за результатами перевірки збереженості сорту

У результаті післяреєстраційного контролю (нагляду)
сорту ____________, патент N _______, проведеного на _________
(назва) (назва)
сортодослідній станції (______________ насінницькому підприємстві)
(назва) у _______ році, встановлено, що контрольний зразок (насінницький
посів) сорту:
--- - відповідає прояву ознак еталонного зразка (ознакам, що були | | зафіксовані за його реєстрації); --- --- - не відповідає прояву ознак еталонного зразка (ознакам, що | | були зафіксовані за його реєстрації); --- --- | | - однорідний; --- --- | | - неоднорідний. ---
Директор ________________________________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 6
до пункту 4.1
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)
____________________________
(власник сорту, установа або
П.І.Б., адреса) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
У результаті післяреєстраційного контролю сорту ____________,
(назва)
патент N ______, проведеного на ___________________ сортодослідній
(назва) станції у _______ році, встановлено невідповідності контрольного
зразка сорту еталонному зразку: __________________________________________________________________
(вказати невідповідності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зазначені невідповідності повинні бути усунені протягом ___________ року. Повторну (позапланову) перевірку буде проведено
в ___________ році.

Директор ____________________ ________________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 7
до пункту 4.1
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)

Державна служба з охорони
прав на сорти рослин

ПРОПОЗИЦІЯ

За результатами перевірки збереженості сорту рослин ________,
(назва)
патент N ______, власник _________________________________________ _________________________________________________________________,
(установа, П.І.Б. власника сорту)
було виявлено невідповідності контрольного зразка сорту
еталонному. Повторною перевіркою встановлено, що вказані
невідповідності не усунені. Пропонуємо припинити чинність патенту на сорт ______________,
(назва) патент N _______.
Директор ________________________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 8
до пункту 4.1
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Держсортслужби)
____________________________
(власник сорту, установа або ____________________________
П.І.Б., адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі пропозиції Українського інституту експертизи
сортів рослин за результатами перевірки збереженості сорту ______,
(назва)
патент N ________, проведеної у ____ роках, прийнято рішення про
припинення чинності майнового права на сорт
(наказ від ________________ 20__ р. N _________ ). Майнове право на сорт може бути відновлено після усунення
невідповідностей, яке має бути підтверджено відповідною
перевіркою.
Голова ________________________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 9
до пункту 4.2
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Інституту)

Державна служба з охорони
прав на сорти рослин

ПРОПОЗИЦІЯ

За результатами перевірки збереженості сорту рослин ________,
(назва)
патент N ______, власник ________________________________________ _________________________________________________________________,
(установа, П.І.Б. власника сорту)
було виявлено невідповідності прояву ознак сорту ознакам, що були
зафіксовані під час його державної реєстрації. Пропонуємо припинити чинність патенту на сорт ______________,
(назва) патент N _______.

Директор ______________________________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 10
до пункту 4.2
Порядку перевірки
збереженості сорту рослин

(Бланк Держсортслужби)
____________________________
(власник сорту, установа або
П.І.Б., адреса) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі пропозиції Українського інституту експертизи
сортів рослин за результатами перевірки збереженості сорту ______,
(назва)
патент N ________, проведеної у ___________ році, прийнято рішення
про припинення чинності майнового права на сорт
(наказ від _____________ 20__ р. N _________ ). Майнове право на сорт може бути відновлено після
усунення невідповідностей, яке має бути підтверджено відповідною
перевіркою.
Голова ____________________________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)


Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl-Enter. Будем благодарны!

вверх