Документ 932-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 932
Київ

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів

Відповідно до частини першої статті 10, частини першої статті 11 та частини шостої статті 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1186 “Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3294);

пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1939).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 932

ПОРЯДОК
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення регіональних стратегій розвитку (далі - регіональні стратегії) і планів заходів з їх реалізації (далі - плани заходів), а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про засади державної регіональної політики”.

Розроблення регіональних стратегій і планів заходів

3. Регіональні стратегії і плани заходів розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами відповідного рішення.

4. Розроблення регіональних стратегій і планів заходів, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і виконання планів заходів здійснюється за методикою, визначеною Мінрегіоном.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

повідомляють через засоби масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті про початок роботи над проектами регіональних стратегій, визначають строк і форму подання пропозицій;

проводять (у разі потреби) консультації з суб’єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;

оприлюднюють звіти про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проектів регіональних стратегій.

6. Розроблення проектів регіональних стратегій починається не пізніше ніж за 15 місяців до завершення строку реалізації діючої регіональної стратегії.

7. Регіональні стратегії розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України та повинні відповідати її положенням.

8. Розроблення регіональних стратегій здійснюється з урахуванням:

стратегій розвитку міст, селищ і сіл, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів відповідного регіону;

результатів проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації діючої регіональної стратегії, що передбачає аналіз позитивних та негативних аспектів, які вплинули на досягнення цілей діючої регіональної стратегії.

9. Проект регіональної стратегії має визначати:

тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону;

стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;

оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;

основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

систему моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії.

10. Проект регіональної стратегії подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам не пізніше ніж через шість місяців після затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України.

11. Розроблення проекту плану заходів на три роки періоду дії регіональної стратегії (перший етап) починається не пізніше ніж через місяць після затвердження регіональної стратегії. Проект плану заходів подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радами не пізніше ніж через п’ять місяців після затвердження регіональних стратегій.

Розроблення проекту плану заходів на наступні чотири роки періоду дії регіональної стратегії (другий етап) починається не пізніше ніж за 15 місяців до завершення першого етапу. Проект плану заходів подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам не пізніше ніж за 12 місяців до завершення строку реалізації першого етапу.

12. Проект плану заходів має включати:

заходи, орієнтовні обсяги і джерела їх фінансування. Виконання плану заходів здійснюється шляхом реалізації відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку, об’єднаних спільною метою у програми регіонального розвитку;

індикатори оцінки результативності реалізації програм та проектів регіонального розвитку, які включені до програм.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і виконання планів заходів

13. Результати реалізації регіональної стратегії визначаються шляхом проведення моніторингу та оцінки результативності виконання планів заходів.

14. Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації регіональних стратегій та виконання планів заходів здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на основі звітів відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів (далі - відповідальні за виконання), і включає:

підготовку щокварталу звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів, за відповідний період (далі - звіт) за формою згідно з додатком 1;

підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період (далі - звіт про результати моніторингу) за формою згідно з додатком 2 та звіту з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації (далі - звіт з оцінки результативності).

15. Відповідальні за виконання щокварталу до п’ятого числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям звіти.

16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять аналіз стану виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів результативності від їх прогнозованих значень) та до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, готують і оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті узагальнений звіт про виконання плану заходів за відповідний період.

17. Звіт про результати моніторингу складається на основі даних звітів та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності виконання планів заходів з їх прогнозованим значенням.

18. Звіт з оцінки результативності складається на основі даних звіту про результати моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей регіональних стратегій розвитку шляхом порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності виконання плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.

19. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають в установленому порядку до 25 числа другого місяця року, що настає за звітним, звіти про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації оприлюднюють затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами звіти про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності на своїх офіційних веб-сайтах.

20. Копії затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами звітів про результати моніторингу та звітів з оцінки результативності подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями Мінрегіону.Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвиткувгору