Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у сфері [...]
Узбекистан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 19.02.1998
Документ 860_115, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.02.1998
 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у сфері охорони прав інтелектуальної власності

Дата підписання:

19.02.1998

Дата набрання чинності для України:

09.05.1998

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, які далі іменуються "Сторонами",

усвідомлюючи важливість ефективної охорони інтелектуальної власності для розвитку взаємовигідного співробітництва у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки і культури між двома державами,

бажаючи створити сприятливі умови для цього співробітництва,

усвідомлюючи необхідність розгортання співробітництва у сфері охорони прав на інтелектуальну власність на основі принципів рівності і взаємної вигоди,

погодилися щодо нижченаведеного:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди "інтелектуальна власність" має таке ж значення, що й у статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, підписану в Стокгольмі 14 липня 1967 року.

Стаття 2

1. Сторони у відповідності зі своїми національними законодавствами і міжнародними договорами та угодами, учасниками яких є Сторони, будуть взаємно надавати ефективну охорону у відношенні прав інтелектуальної власності іншої Сторони.

2. У відношенні охорони прав інтелектуальної власності, не врегульованих міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і Республіка Узбекистан, із дати вступу в силу цієї Угоди фізичні і юридичні особи однієї держави будуть користуватися на території іншої держави тими ж правами і привілеями, що даються цією державою відповідно своїм фізичним і юридичним особам згідно із законодавством цієї держави.

Стаття 3

Метою цієї Угоди є подальше розширення і поглиблення співробітництва Сторін у сфері економіки, торгівлі, науки, технологій і культури шляхом забезпечення ефективної охорони прав інтелектуальної власності.

Співробітництво включає:

координацію питань, пов'язаних з охороною прав на інтелектуальну власність і сприяння укладанню між відповідними відомствами та організаціями двох Сторін, конкретних угод про співробітництво у таких сферах, як охорона авторських прав і суміжних прав, а також прав на об'єкти промислової власності;

обмін правовою інформацією, а також інформацією про практику застосування законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності;

обмін інформацією про досвід проведення заходів у сфері інтелектуальної власності;

обмін навчальною, методичною і спеціальною літературою;

підготовку та підвищення фахової кваліфікації кадрів у сфері охорони прав інтелектуальної власності, обмін досвідом цієї роботи;

обмін досвідом міжнародного співробітництва та інформацією щодо участі кожної зі Сторін у багатосторонніх міжнародних договорах по охороні прав інтелектуальної власності, а також виконання зобов'язань, пов'язаних із цими договорами;

обмін інформацією про стан торгово-економічного і науково-технічного співробітництва між двома Сторонами;

організацію виставок, семінарів і нарад із питань охорони прав інтелектуальної власності;

інші взаємно узгоджені Сторонами форми співробітництва.

Стаття 4

Положення про охорону прав інтелектуальної власності, що включаються в угоди про співробітництво у сфері економіки, промисловості, науки, техніки, культури та в інших сферах, що укладаються між компетентними органами Сторін, не повинні суперечити цій Угоді.

Стаття 5

Сторони відповідно до чинного національного законодавства кожної з них і міжнародних договорів і угод, у яких беруть участь обидві Сторони, будуть приймати кримінальні, цивільно-правові та адміністративні заходи для припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 6

Якщо при здійсненні двостороннього співробітництва передбачається створення або використання об'єктів інтелектуальної власності, у відношенні яких повинна зберігатися конфіденційність, або передача конфіденційної інформації, то у відповідні контракти або угоди включаються положення про збереження конфіденційності. У цих випадках відповідні організації Сторін, базуючись на положеннях законодавства своєї держави, а також на положеннях, зафіксованих у контрактах або угодах, будуть виконувати взяті ними зобов'язання щодо збереження конфіденційності.

Стаття 7

Компетентними органами, відповідальними за реалізацію цієї Угоди, є:

в Україні - Державне патентне відомство України, а також Державне агентство України з авторських і суміжних прав,

у Республіці Узбекистан - Державне патентне відомство при Державному Комітеті Республіки Узбекистан по науці і техніці, а також Узбецьке республіканське державне агентство з авторських прав.

Порядок та умови співробітництва відповідних органів будуть визначатися окремими угодами між ними.

Стаття 8

Усі документи, що надсилаються один одному у ході реалізації цієї Угоди, надаються російського мовою.

Стаття 9

У цю Угоду можуть вноситися зміни і доповнення за взаємним погодженням Сторін. Всі зміни та доповнення оформляються протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 10

1. Ця Угода набирає чинності через 30 днів від дня одержання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Ця Угода укладається строком на десять років і автоматично подовжується на наступні дворічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить по дипломатичних каналах іншу Сторону не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового строку про свій намір припинити її дію.

Вчинено у м. Києві 19 лютого 1998 р., у двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)


За Уряд Республіки
Узбекистан

(підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...