Документ 659-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.03.2011, підстава - 208-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 659
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }
Про затвердження переліку груп
власних надходжень бюджетних
установ, вимог щодо їх утворення
та напрямів використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1508 ( 1508-2002-п ) від 11.10.2002
N 1002 ( 1002-2003-п ) від 27.06.2003
N 2025 ( 2025-2003-п ) від 26.12.2003
N 554 ( 554-2004-п ) від 29.04.2004
N 1179 ( 1179-2004-п ) від 08.09.2004
N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004
N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 90 ( 90-2009-п ) від 11.02.2009
N 953 ( 953-2009-п ) від 03.09.2009
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних
установ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік груп власних надходжень бюджетних
установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання згідно з
додатком 1.
2. Державному казначейству внести до нормативно-правових
актів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності бюджетними установами зміни, що випливають з
цієї постанови.
3. Центральним органам виконавчої влади підготувати за
погодженням з Міністерством фінансів і подати до 1 липня 2002 р.
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення або внесення
змін до затверджених для відповідних галузей переліків платних
послуг, які надаються бюджетними установами згідно з додатком 2.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 659
ПЕРЕЛІК
груп власних надходжень бюджетних
установ, вимоги щодо їх утворення
та напрями використання

1. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги
щодо їх утворення та напрями використання підготовлено виходячи з
необхідності забезпечення належного складання державного та
місцевих бюджетів, їх виконання і спрямовано на визначення єдиних
підходів до утворення та використання власних надходжень бюджетних
установ з урахуванням статей 29 і 69 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) в частині зарахування до доходів державного бюджету
плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які
утримуються за рахунок державного бюджету, до доходів місцевих
бюджетів власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за
рахунок відповідних бюджетів, та статті 13 цього Кодексу
( 2542-14 ) в частині включення до спеціального фонду бюджету
призначень на видатки за рахунок конкретно визначених джерел
надходжень.
2. Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві
групи:
перша - плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
Цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із законами та
нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний
характер і обов'язково плануються у бюджеті.
Перша група поділяється на такі підгрупи:
1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх функціональними повноваженнями, тобто це кошти, які
надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких
пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних
установ, а також за послуги із створення умов для початку
реалізації інфраструктурних проектів; { Підпункт 1 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2009-п ) від
11.02.2009 }

{ Підпункт 1-1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 554 ( 554-2004-п ) від 29.04.2004 }

2) надходження бюджетних установ від господарської та/або
виробничої діяльності.
До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні
установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних,
навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо;
квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання
засуджених; відрахування від заробітку або іншого доходу
спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові
та інші надані йому послуги тощо. { Абзац другий підпункту 2
пункту 2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }
У разі створення для провадження господарської діяльності
госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи,
їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної
установи і не включаються до спеціального фонду бюджету;
Дія цього підпункту не поширюється на навчально- і
науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів,
що належать до сфери управління Мінагрополітики; { Підпункт 2
пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 953
( 953-2009-п ) від 03.09.2009 }
3) плата за оренду майна бюджетних установ.
Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду
майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом;
4) надходження бюджетних установ від реалізації майна.
До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні
установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і
споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за
здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали,
дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством
залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані
Національною академією наук та бюджетними установами, що належать
до її відання, від реалізації нерухомого майна. { Абзац другий
підпункту 4 пункту 2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1508 ( 1508-2002-п ) від 11.10.2002, N 2025
( 2025-2003-п ) від 26.12.2003 }
Надходження перших двох підгруп формуються за видами,
визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетними
установами за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів України
для відповідної галузі. Такі переліки складаються відповідно до
груп власних надходжень із зазначенням конкретних напрямів
використання коштів, які отримують бюджетні установи за надання
цих послуг. Відповідальними за складання переліків визначаються
центральні органи виконавчої влади, що є провідними у відповідній
галузі;
друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних
установ.
Цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам
для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти
та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і плануються
лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету
Міністрів України, укладеними угодами, в тому числі міжнародними,
календарними планами проведення централізованих заходів тощо.
Друга група поділяється на такі підгрупи:
1) благодійні внески, гранти та дарунки.
До цієї підгрупи відносяться всі види добровільної
безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів
майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески
від спонсорів та меценатів.
Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на
реалізацію цілей, визначених програмою їх надання, проектом
міжнародної технічної допомоги тощо;
2) кошти, які отримують бюджетні установи для виконання
окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи
фізичних осіб, від інших бюджетних установ.
До цієї підгрупи відносяться також інвестиції, які згідно із
законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на
спорудження житлових будинків.
3. Власні надходження бюджетних установ використовуються
відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий
бюджет за такими напрямами:
а) перша група:
підгрупа 1 - на покриття витрат, пов'язаних з організацією та
наданням зазначених у підгрупі послуг, а також за погодженням з
Мінфіном витрат капітального характеру, пов'язаних з наданням
послуг із створення умов для початку реалізації інфраструктурних
проектів; { Абзац другий підпункту "а" пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2009-п ) від
11.02.2009 }
підгрупа 2 - на організацію зазначених у підгрупі видів
діяльності, а також на господарські видатки бюджетних установ;
підгрупа 3 - на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних
установ;
підгрупа 4 - на ремонт, модернізацію чи придбання нових
необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних
цінностей, на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання
і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, на
преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і
брухту, а також на господарські потреби бюджетних установ;
б) підгрупа 2 другої групи - за спеціально визначеними
напрямами у разі надходження таких коштів.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 659
СПИСОК
центральних органів виконавчої влади,
що відповідають за підготовку
переліків послуг, які можуть
надаватися бюджетними установами
------------------------------------------------------------------ Назва центрального органу| Галузь виконавчої влади | ------------------------------------------------------------------ МВС охорона та забезпечення
громадського порядку,
протипожежний захист
МЗС зовнішньополітична діяльність
Держкомінформполітики інформаційна політика, телебачення і
радіомовлення
Мінкультури культура і мистецтво
Міноборони військова оборона
МОН освіта і наука
МОЗ охорона здоров'я
Мінпраці трудові відносини, соціальний захист
та соціальне забезпечення
Мінагрополітики сільське господарство
Держкомстат статистична діяльність
МНС цивільна оборона
Міністерство у справах сім'я, діти, молодь, фізична
молоді та спорту культура і спорт
Мінекономіки державне управління
Антимонопольний комітет
Мінфін
Держкомзв'язку зв'язок та інформатизація
Державний департамент з виконання кримінальних покарань
питань виконання покарань
Держкомархівів архівна справа
Інші центральні органи відповідна галузь
виконавчої влади
Держжитлокомунгосп житлово-комунальне господарство
Адміністрація спеціальний зв'язок та захист
Держспецзв'язку інформації
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1179
( 1179-2004-п ) від 08.09.2004, N 1572 ( 1572-2004-п ) від
17.11.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005, N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }вгору